Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos App

Pakinggan ang tinig ng Diyos at salubungin ang pagbabalik ng Panginoong Jesus!

Hinihikayat namin ang mga naghahanap ng katotohanan na kontakin kami.
I、Mga Pagbigkas ni Cristo ng mga Huling Araw
Ang Salita ay Nagpapakita sa Katawang-tao Ang Salita ay Nagpapakita sa Katawang-tao

Ito ang unang pagkakataon mula sa paglikha na kinausap ng Diyos ang buong sangkatauhan. ang mga pagbigkas na ito ang unang teksto na ipinahayag ng Diyos sa sangkatauhan na kung saan ay inilantad Niya ang mga tao, ginabayan sila, hinatulan sila, at nagsalita ng puso-sa-puso sa kanila at kaya, ito rin ang unang mga pagbigkas na kung saan ay ipinaalam ng Diyos sa mga tao ang Kanyang mga yapak, ang lugar kung saan Siya ay namamalagi, ang disposisyon ng Diyos, kung anong mayroon at kung ano ang Diyos, ang mga kaisipan ng Diyos, at ang pag-aalala Niya para sa sangkatauhan. Maaaring sabihin na ang mga ito ay ang mga unang pagbigkas na ipinahayag ng Diyos sa sangkatauhan na nagmula sa ikatlong langit mula noong paglikha, at ang unang pagkakataon na ginamit ng Diyos ang Kanyang likas na pagkakakilanlan upang magpakita at ipahayag ang Kanyang tinig sa sangkatauhan sa pamamagitan ng mga salita.

Mga Pagbigkas ni Cristo ng mga Huling Araw (Mga Seleksyon) Mga Pagbigkas ni Cristo ng mga Huling Araw (Mga Seleksyon)

Ang Makapangyarihang Diyos, ang Cristo ng mga huling araw, ay ipinapahayag ang Kanyang mga salita upang hatulan at dalisayin ang mga tao at akayin sila sa bagong panahon, ang Panahon ng Kaharian. Ang lahat ng nagpapasakop sa Kanyang kapangyarihan ay masisiyahan sa mas mataas na katotohanan at tatanggap ng mas dakilang mga pagpapala. Tunay na mabubuhay sila sa liwanag, at makakamit nila ang katotohanan, ang daan, at ang buhay.

Ang Balumbon na Binuksan ng Cordero Ang Balumbon na Binuksan ng Cordero

Si Cristo ng mga Huling Araw, ang Makapangyarihang Diyos, ay nagpahayag ng mga salita, nagbibigay ng patotoo na ang Tagapagligtas noon ay bumalik sa isang “puting ulap” at nagawa ang gawain ng paghatol simula sa bahay ng Diyos upang humatol, linisin, at iligtas ang sangkatauhan. Ang Makapangyarihang Diyos ay ang Cordero na propesiya sa Aklat ng Pahayag na nagbubukas ng balumbon at ng pitong tatak.

Ang Paghatol ay Nagsisimula sa Bahay ng Diyos Ang Paghatol ay Nagsisimula sa Bahay ng Diyos

Ang Makapangyarihang Diyos, si Cristo ng mga Huling Araw, ay nagpahayag ng mga salita upang humatol, linisin at iligtas ang mga tao, at nagawa Niya ang gawain ng paghatol simula sa bahay ng Diyos. Ang Makapangyarihang Diyos ay nagpakita sa Silangan ng mundo na may pagkamakatuwiran, kamahalan, poot, at pagkastigo, at Siya ay nagpahayag ng Kanyang Sarili sa hindi mabilang na mga uri ng sangkatauhan! Tinutupad nito ang mga salita sa 1 Pedro 4:17, “Sapagka’t dumating na ang panahon ng pasimula ng paghuhukom sa bahay ng Diyos.”

Mga Klasikong Salita Mula sa Makapangyarihang Diyos, ang Cristo ng mga Huling Araw Mga Klasikong Salita Mula sa Makapangyarihang Diyos, ang Cristo ng mga Huling Araw

Ang mga klasikong seleksyon mula sa mga salitang ipinahayag ng Makapangyarihang Diyos, si Cristo ng mga Huling Araw, ay natipon sa aklat na ito. Ang mga salitang ito ay isang gabay para sa yaong nananabik sa pagpapakita ng Diyos hanggang sa paghahanap ng Kanyang mga bakas ng paa. Maaakay ka ng mga ito upang matagpuan ang pasukan sa kaharian ng langit.

Mga Klasikong Salita ng Makapangyarihang Diyos Tungkol sa Ebanghelyo ng Kaharian (Mga Seleksyon) Mga Klasikong Salita ng Makapangyarihang Diyos Tungkol sa Ebanghelyo ng Kaharian (Mga Seleksyon)

Ang mga seleksyon mula sa klasikong mga salita ng Makapangyarihang Diyos ay kasama sa aklat na ito at sumasaksi para sa lahat ng mga umaasa at nananalangin para sa pagpapakita ng Diyos sa matagal nang pagbabalik ng Tagapagligtas na nasa mga puting alapaap, at sumasaksi sa pagpapakita at gawain ng Makapangyarihang Diyos sa Kapanahunan ng Kaharian. Pinangungunahan nito ang sangkatauhan na makilala na ang Makapangyarihang Diyos at ang Panginoong Jesus ay parehong Diyos—Siya ang Cordero na iprinopesiya sa Aklat ng Pahayag na nagbukas sa aklat at sa pitong tatak.

Pakikinig sa Tinig ng Diyos  Pagkilala kay Cristo
Tanong 1: Naniniwala ako na kung tayo ay magiging tapat sa pangalan ng Panginoong Jesus at sa paraan ng Panginoon at hindi tatanggapin ang panlilinlang ng bulaang Cristo at mga bulaang propeta, kung tayo ay alerto habang tayo ay naghihintay, kung gayon ang Panginoon ay tiyak na magbibigay sa atin ng mga rebelasyon kapag Siya ay dumating. Hindi natin kailangang makinig sa boses ng Panginoon upang tayo ay dalhin. Sabi ng Panginoong Jesus, “Kung magkagayon, kung may magsabi sa inyong sinomang tao, Narito ang Cristo, o, Nariyan; huwag ninyong paniwalaan. Sapagka’t may magsisilitaw na mga bulaang Cristo, at mga bulaang propeta, at mangagpapakita ng mga dakilang tanda at mga kababalaghan: ano pa’t ililigaw, kung maaari, pati ng mga hirang” (Mateo 24:23-24). Hindi n’yo ba nakikita ang panlilinlang ng mga bulaang Cristo at mga bulaang propeta? Kaya nga, naniniwala kami na lahat ng nagpapatotoo sa pagdating ng Panginoon ay tiyak na bulaan. Hindi na natin kailangang maghanap at magsiyasat. Dahil pagdating ng Panginoon, maghahayag Siya sa atin, at tiyak na hindi Niya tayo pababayaan. Naniniwala ako na ito ang tamang pagpapatupad. Ano sa tingin ninyong lahat? Tanong 1: Malinaw itong nasusulat sa banal na kasulatan: “Si Jesucristo ay siya ring kahapon at ngayon, oo at magpakailan man” (Hebreo 13:8). Kaya nga, ang pangalan ng Panginoon ay di maaaring magbago! sinasabi nila na ang pangalan ni Jesus ay nagbabago sa mga huling araw. Paano mo ito ipaliliwanag? Tanong 1: Sabi sa Biblia, “Sapagka’t ang tao’y nanampalataya sa pamamagitan ng puso;at naghayag ng kaligtasan gamit ang bibig” (Roma 10:10). Naligtas na tayo ng ating pananampalataya kay Jesus. Pag naligtas na tayo, magpasawalang-hanggan na ‘yon. Pagdating ng Panginoon tiyak na makakapasok tayo sa kaharian ng langit. Tanong 2: Naniwala ako sa Panginoon nang mahigit kalahati na ng buhay ko. Walang pagod akong gumawa para sa Panginoon at inaabangan ang Kanyang ikalawang pagdating. Kung dumating ang Panginoon, bakit hindi ko natanggap ang Kanyang pagbubunyag? Isinantabi ba Niya ako? Litung-lito ako dito. Paano ninyo ito ipapaliwanag? Tanong 1: Naramdaman ko ang kalungkutan sa ating iglesia nitong mga nakaraang taon. Nawala natin ang pananampalataya at pagmamahal na taglay natin noong simula, at naging mas mahina at mas negatibo. Kahit ang mga nangangaral, hindi alam ang gagawin kung minsan, at hindi alam kung ano ang pag-uusapan. Pakiramdam nami’y nawala namin ang gawain ng Banal na Espiritu. Naghanap din kami sa lahat ng dako ng iglesia na nagtataglay ng gawain ng Banal na Espiritu, pero bawat iglesiang makita nami’y kasinglungkot ng sa amin. Bakit napakaraming iglesia ang nagugutom at nalulungkot? Tanong 1: Sa mga taon ng pananampalataya ko, kahit alam kong ang Panginoong Jesus ang pagkakatawang-tao ng Diyos, Hindi ko naintindihan ang katotohanan ng pagkakatawang-tao. Kung ang pagpapakita ng Panginoon sa ikalawang pagdating ay katulad ng kung paano nagkatawang-tao ang Panginoong Jesus bilang ang Anak ng tao para gawin ang Kanyang gawain, hindi natin makikilala ang Panginoong Jesus, hindi tayo makakasalubong sa pagdating ng Panginoon. Naniniwala ako na ang pagkakatawang-tao ay malaking hiwaga. Iilan lamang ang tunay na nakauunawa sa katotohanan ng pagkakatawang-tao. pag-usapan natin ang bagay na ito, kung ano nga ba ang pagkakatawang-tao.
Pagbubunyag ng Katotohanan