Nagbalik na ang Panginoon

Ang propesiya ng pangalawang pagdating ng Panginoon ay natupad na, sinalubong mo na ba ang Panginoon? Gusto mo bang madala bago dumating ang mga kalamidad?

2018-04-26 07:55:49

Pagtuklas sa Hiwaga ng Pagkakatawang-tao ng Diyos (1)

Bakit nagkatawang-tao ang Panginoong Jesus upang gumawa sa mga huling araw? Ano ang malawak na kabuluhan ng pagkakatawang-tao ng Diyos? Bakit napakahalaga nito sa sangkatauhan?

2018-07-26 04:19:39

Pagtuklas sa Hiwaga ng Pagkakatawang-tao ng Diyos (2)

Ano ang diwa ng Diyos na nagkatawang-tao? Ang Panginoong Jesus ba ang Anak ng Diyos o Siya ba ang Diyos Mismo? Paano tinatapos ni Cristo ng mga huling araw ang lumang panahon?

2018-08-01 07:20:59

Ang Tatlong Yugto ng Gawain

Ang kuwento sa likod ng gawain ng Diyos na iligtas ang tao sa Kapanahunan ng Kautusan, Kapanahunan ng Biyaya, at Kapanahunan ng Kaharian ay inihahayag dito para tulungan kang malaman ang gawain ng Diyos.

2018-09-27 23:38:03

Sinasalubong ng Matatalinong Birhen ang Kasintahang Lalaki

Ang mga propesiya sa Biblia tungkol sa ikalawang pagparito ni Cristo ay natupad na. Nagbalik na ang Panginoon para magsalita at gumawa. Ang matatalinong birhen lang ang makakakilala sa mga salita ng Panginoon bilang kato…

2018-10-18 14:49:40

Ang paghatol ay magsisimula sa tahanan ng Diyos

Nagsimula na ang paghatol ng malaking tronong puti na ipinropesiya sa Biblia tungkol sa mga huling araw, na siyang gawain ng paghatol simula sa tahanan ng Diyos na ginawa ng nagbalik na Panginoong Jesus—Makapangyarihang …

2018-11-09 01:21:12

Ano ba Talaga ang Pananampalataya sa Diyos?

Paano tayo magtatamo ng buhay na walang hanggan sa pagsampalataya sa Diyos? Sabi sa Biblia, “Ang sumasampalataya sa Anak ay may buhay na walang hanggan.” Ang Panginoong Jesus ay ang Anak ng tao. At hinuhulaan sa Biblia n…

2018-12-10 19:37:52

Mga Mananagumpay

Paano ginagawa ng Diyos ang mga mananagumpay na ipinropesiya sa Pahayag? Ano ang mga pangako at pagpapala ng Diyos sa mga mananagumpay? Ihahayag sa inyo ng pahinang ito ng ebanghelyo ang mga hiwaga, at tutulungan kayong …

2019-01-21 12:30:27