Ang Pagtubos ng Panginoon at Paghatol ng Diyos sa mga Huling Araw

Hinulaan sa Biblia na isasagawa ng Diyos ang Kanyang gawaing huling paghuhukom sa mga huling araw. Kaya ano ang pagkakaiba sa pagitan ng pagtubos ng Diyos at ng Kanyang huling paghuhukom? Makakapasok ba ang isang tao sa …

2019-06-16 17:04:46

Pagkaligtas laban sa Pagtatamo ng Ganap na Kaligtasan

Magtatamo lamang ang isang tao ng ganap na kaligtasan at makakapasok sa kaharian ng langit kapag iwinaksi niya ang kanyang pagiging likas na makasalanan at siya ay napadalisay

2019-05-15 18:53:46

Ang Pagdadala sa Langit Bago ang Sakuna

Madala sa kaharian ng langit ang pinakamalaking pag-asa para sa lahat ng Kristiyano. Anong uri ng mga tao ang madadala? Ano ang dapat nating gawin upang madala tayo at makasama sa piging ng Panginoon bago ang sakuna? Iha…

2019-03-14 15:54:12

Pagtanggap sa Pagpapakita ng Panginoon

Ang pagsalubong sa pagbabalik ng Panginoong Jesus at pagkadala sa kaharian ng langit ay ang kahilingan na pinaghahatian ng lahat ng mga Kristiyano. Kung gano’n paano magpapakita at gagawa ang Panginoong Jesus pagbalik Ni…

2019-03-05 19:27:48

Mga Mananagumpay

Paano ginagawa ng Diyos ang mga mananagumpay na ipinropesiya sa Pahayag? Ano ang mga pangako at pagpapala ng Diyos sa mga mananagumpay? Ihahayag sa inyo ng pahinang ito ng ebanghelyo ang mga hiwaga, at tutulungan kayong …

2019-01-21 12:30:27

Ano ba Talaga ang Pananampalataya sa Diyos?

Paano tayo magtatamo ng buhay na walang hanggan sa pagsampalataya sa Diyos? Sabi sa Biblia, “Ang sumasampalataya sa Anak ay may buhay na walang hanggan.” Ang Panginoong Jesus ay ang Anak ng tao. At hinuhulaan sa Biblia n…

2018-12-10 19:37:52

Ang paghuhukom ay magsisimula sa tahanan ng Diyos

Nagsimula na ang paghatol ng malaking tronong puti na ipinropesiya sa Biblia tungkol sa mga huling araw, na siyang gawain ng paghatol simula sa tahanan ng Diyos na ginawa ng nagbalik na Panginoong Jesus—Makapangyarihang …

2018-11-09 01:21:12

Sinasalubong ng Matatalinong Birhen ang Kasintahang Lalaki

Ang mga propesiya sa Biblia tungkol sa ikalawang pagparito ni Cristo ay natupad na. Nagbalik na ang Panginoon para magsalita at gumawa. Ang matatalinong birhen lang ang makakakilala sa mga salita ng Panginoon bilang kato…

2018-10-18 14:49:40

Plano ng Diyos--Ang Tatlong mga Yugto ng Gawain ng Diyos ay ang Kanyang Kabuuang Gawain Upang Iligtas ang

Ang kuwento sa likod ng gawain ng Diyos na iligtas ang tao sa Kapanahunan ng Kautusan, Kapanahunan ng Biyaya, at Kapanahunan ng Kaharian ay inihahayag dito para tulungan kang malaman ang gawain ng Diyos.

2018-09-27 23:38:03

Pagtuklas sa Hiwaga ng Pagkakatawang-tao ng Diyos (2)

Ano ang diwa ng Diyos na nagkatawang-tao? Ang Panginoong Jesus ba ang Anak ng Diyos o Siya ba ang Diyos Mismo? Paano tinatapos ni Cristo ng mga huling araw ang lumang panahon?

2018-08-01 07:20:59

Pagtuklas sa Hiwaga ng Pagkakatawang-tao ng Diyos (1)

Bakit nagkatawang-tao ang Panginoong Jesus upang gumawa sa mga huling araw? Ano ang malawak na kabuluhan ng pagkakatawang-tao ng Diyos? Bakit napakahalaga nito sa sangkatauhan?

2018-07-26 04:19:39

Nagbalik na ang Panginoon

Ang propesiya ng pangalawang pagdating ng Panginoon ay natupad na, sinalubong mo na ba ang Panginoon? Gusto mo bang madala bago dumating ang mga kalamidad?

Ikalawang Pagparito ni Jesucristo 2018-04-26 07:55:49