Ang mga layunin ng tatlong yugto ng gawain ng pamamahala ng Diyos sa sangkatauhan

1. Ang mga layunin ng tatlong yugto ng gawain ng pamamahala ng Diyos sa sangkatauhan Nauugnay na mga Salita ng Diyos: Ang Aking buong plano ng pamamahala, ang anim-na-libong-taong plano ng pamamahala, ay binubuo …

2019-10-01 08:11:01

Ang layunin at kabuluhan ng bawat isa sa tatlong yugto ng gawain ng Diyos

2. Ang layunin at kabuluhan ng bawat isa sa tatlong yugto ng gawain ng Diyos (1) Ang layunin at kabuluhan ng gawain ng Diyos sa Kapanahunan ng Kautusan Nauugnay na mga Salita ng Diyos: Ang gawain na ginawa ni …

2019-10-01 08:17:13

Ang relasyon sa pagitan ng bawat isa sa tatlong yugto ng gawain ng Diyos

3. Ang relasyon sa pagitan ng bawat isa sa tatlong yugto ng gawain ng Diyos Nauugnay na mga Salita ng Diyos: Mula sa gawain ni Jehova hanggang sa iyong gawain ni Jesus, at mula sa gawain ni Jesus hanggang sa iyong …

2019-10-01 08:15:37

Paano unti-unting lumalalim ang tatlong yugto ng gawain ng Diyos para mailigtas at magawang perpekto ang mga tao?

4. Paano unti-unting lumalalim ang tatlong yugto ng gawain ng Diyos para mailigtas at magawang perpekto ang mga tao? Nauugnay na mga Salita ng Diyos: Ang buong pamamahala ng Diyos ay nahahati sa tatlong yugto, at…

Ang Kaligtasan ng Diyos 2019-10-01 08:13:55

Mga Simbolo ng Tagumpay ng Diyos

2017-07-26 15:23:25

Bakit Gustong Iligtas ng Diyos ang Sangkatauhan?

Mga Klasikong Salita Mula sa Diyos: Sa simula, ang Diyos ay nagpapahinga. Walang mga tao o anumang bagay sa lupa nang panahon na iyon, at wala pang nagagawa ang Diyos kahit anong gawain pa man. Sinimulan lang ng Diyos a…

2018-09-26 00:46:24

Pag-alam sa Layunin ng Tatlong Yugto ng Gawain ng Pamamahala ng Diyos sa Sangkatauhan

Mga Klasikong Salita Mula sa Diyos: Ang kabuuan ng Aking plano sa pamamahala, isang plano na sumasaklaw ng anim na libong taon, ay binubuo ng tatlong yugto, o tatlong kapanahunan: ang Kapanahunan ng Kautusan sa pasimu…

2018-09-26 00:55:05

Ang Kapanahunan ng Kautusan: Ang Layunin at Kabuluhan ng Gawain ng Diyos

Mga Klasikong Salita Mula sa Diyos: Ang kabuluhan, layunin, at mga yugto ng gawain ni Jehova sa Israel ay upang simulan ang Kanyang gawain sa buong lupa, na, mula sa Israel bilang sentro, ay unti-unting lumaganap …

2018-09-26 01:05:58

Ang Kapanahunan ng Kautusan: Ang Nilalaman at Resulta ng Gawain ng Diyos

Mga Klasikong Salita Mula sa Diyos: Pagkatapos ng paglikha sa sangkatauhan sa pasimula, ang mga Israelita ang nagsilbing batayan ng gawain, at ang buong Israel ang batayan ng gawain ni Jehovah sa lupa. Ang gawain ni J…

2018-09-26 01:17:15

Ang Pag-unawang Kailangan sa Gawain ng Diyos sa Kapanahunan ng Kautusan

Kung masigasig nating mapagninilayan ang mga salita ng Diyos na naghahayag ng kabuluhan at diwa ng Kanyang gawain sa Kapanahunan ng Kautusan, lubos nating mapapansin na ang gawain ng Diyos sa Kapanahunan ng Kautusan ay a…

2018-09-26 01:22:54

Bakit Tinawag ng Diyos na Kapanahunan ng Kautusan ang Unang Kapanahunan?

Noong Kapanahunan ng Kautusan, naglatag si Jehova ng maraming mga utos kay Moises upang ipasa sa mga Israelitang sumunod sa kanya palabas ng Egipto. Ang mga utos na ito ay ibinigay ni Jehovah sa mga Israelita, at walang …

2018-09-26 01:32:27

Ang Pangalan ng Diyos ay Jehova sa Kapanahunan ng Kautusan

“Jehova” ang pangalan na kinuha Ko sa panahon ng Aking gawain sa Israel, at ito ay nangangahulugan na ang Diyos ng mga Israelita (ang piniling bayan ng Diyos) na maaring naaawa sa tao, sinusumpa ang tao, at gumagabay sa …

2018-09-26 01:35:18

Bakit Gumawa ang Diyos sa Israel sa Kapanahunan ng Kautusan?

Ang gawain na ginawa ni Jehova sa mga Israelita ay itinatag sa gitna ng sangkatauhan ng panlupang lugar na pinagmulan ng Diyos, na siya ring banal na lugar kung saan Siya naroon. Nilimitahan Niya ang Kanyang gawain sa ba…

2018-09-26 01:39:07

Bakit Gumawa ang Diyos sa pamamagitan ng Espiritu sa Kapanahunan ng Kautusan?

Ang paunang gawain ng tatlong yugto ng gawain ng Diyos ay direktang nagawa sa pamamagitan ng Espiritu, at hindi sa pamamagitan ng katawang-tao. Ang huling gawain ng tatlong yugto ng gawain ng Diyos, gayunpaman, ay ginawa…

2018-09-26 01:48:23

Ang Kapanahunan ng Biyaya: Ang Layunin at Kabuluhan ng Gawain ng Diyos

Mga Klasikong Salita Mula sa Diyos: Sa Kapanahunan ng Biyaya ang tao ay sumailalim sa pagtitiwali ni Satanas, kung kaya ang gawaing pagtubos sa buong sangkatauhan ay nangailangan ng masaganang biyaya, walang-hanggang …

2018-09-26 01:55:39

Ang Kapanahunan ng Biyaya: Ang Nilalaman at Resulta ng Gawain ng Diyos

Mga Klasikong Salita Mula sa Diyos: Pagkatapos nito, noong Kapanahunan ng Biyaya, dumating si Jesus upang tubusin ang buong natisod na sangkatauhan (at hindi lamang ang mga Israelita). Nagpakita Siya ng awa at mapag…

2018-09-26 02:45:37

Ang Kinakailangang Kaalaman Ukol sa Gawain ng Diyos sa Kapanahunan ng Biyaya

Kung nagagawa nating taimtim na bulayin ang mga salita ng Makapangyarihang Diyos na nagbubunyag sa kabuluhan at kakanyahan ng gawain ng Diyos sa Kapanahunan ng Biyaya, magagawa nating matanto sa kabuuan na ang gawain ng …

2018-09-26 02:58:33

Bakit Tinawag ng Diyos na Kapanahunan ng Biyaya ang Pangalawang Kapanahunan?

Siya ay ipinako sa krus upang tapusin ang gawain ng pagtubos, upang wakasan ang Kapanahunan ng Kautusan at pasimulan ang Kapanahunan ng Biyaya, at kung kaya Siya ay tinawag na “Kataas-taasang Pinuno”, ang “Alay para sa K…

2018-09-26 03:28:58

Bakit Jesus ang Pangalang Ginamit ng Diyos sa Kapanahunan ng Biyaya?

Nang nagsimula si Jesus na gampanan ang Kanyang ministeryo, ang Banal na Espiritu ay nagsimulang magpatotoo sa pangalan ni Jesus, at ang pangalan ni Jehova ay hindi na pinag-uusapan, at sa halip ay paunang sinimulan ng B…

2018-09-26 03:33:16

Ang Disposisyon ng Diyos na Ipinahayag sa Kapanahunan ng Biyaya

Sa gawain ng Kapanahunan ng Biyaya, si Jesus ang Diyos na nagligtas sa tao. Kung ano Siya at kung ano ang Kanyang taglay ay biyaya, pag-ibig, awa, pagtitiis, tiyaga, kababaang-loob, pag-aalaga, at pagpaparaya, at marami …

2018-09-26 03:39:40

Bakit Gumawa ang Diyos sa Judea sa Kapanahunan ng Biyaya?

Ang unang pagkakataon na Ako ay dumating sa mga tao ay sa Panahon ng Katubusan. Mangyari pa, Ako ay nagmula sa pamilya ng Hudyo; samakatuwid ang unang nakakita sa pagdating ng Diyos sa lupa ay ang mga taong Hudyo. Ang da…

2018-09-26 03:41:49

Bakit Nagkatawang-tao ang Diyos para Isagawa ang Kanyang Gawain sa Kapanahunan ng Biyaya?

Kung ang Diyos ay hindi nagkatawang-tao, Siya ay nananatiling Espiritu na parehong hindi nakikita at hindi nahahawakan ng tao. Ang tao ay isang nilalang ng laman, at ang tao at ang Diyos ay nabibilang sa dalawang magkaib…

2018-09-26 03:45:27

Ang Kapanahunan ng Kaharian: Ang Layunin at Kabuluhan ng Gawain ng Diyos

Mga Klasikong Salita Mula sa Diyos: Nang si Jesus ay naparito sa mundo ng tao, dinala Niya ang Kapanahunan ng Biyaya at tinapos ang Kapanahunan ng Kautusan. Sa panahon ng mga huling araw, ang Diyos ay muling naging ka…

2018-09-26 03:50:53

Ang Kapanahunan ng Kaharian: Ang Nilalaman at Resulta ng Gawain ng Diyos

Mga Klasikong Salita Mula sa Diyos: Sa Kapanahunan ng Kaharian, ginagamit ng Diyos ang salita upang ihatid ang isang bagong kapanahunan, upang baguhin ang paraan ng Kanyang gawain, at upang gawin ang gawain para sa bu…

2018-09-26 04:02:22

Ang Kinakailangang Kaalaman Ukol sa Gawain ng Diyos sa Kapanahunan ng Kaharian

Pagkatapos mabasa ang mga salita tungkol sa kabuluhan ng gawain ng Makapangyarihang Diyos sa mga huling araw, kung taimtim mong mabubulay ang mga ito, tiyak na magagawa mong magkamit ng ilang kaalaman at pagkaunawa ukol …

2018-09-26 04:12:41

Bakit Sinasabi na ang Kapanahunan ng Kaharian ang Kapanahunan ng Salita?

Mga Klasikong Salita Mula sa Diyos: Sa Kapanahunan ng Kaharian, ginagamit ng Diyos ang salita upang ihatid ang isang bagong kapanahunan, upang baguhin ang paraan ng Kanyang gawain, at upang gawin ang gawain para s…

2018-09-26 12:57:05

Bakit Makapangyarihang Diyos ang Pangalang Ginamit ng Diyos sa Kapanahunan ng Kaharian?

Yamang ang Makapangyarihang Diyos ang pagbabalik ng Panginoong Jesus sa mga huling araw, maraming tao ang hindi nakakaunawa kung bakit tinatawag na Makapangyarihang Diyos ang Panginoong Jesus kapag dumarating Siya para g…

2018-09-26 13:03:32

Ano ang Disposisyong Ipinapahayag ng Diyos sa Kapanahunan ng Kaharian?

Mga Klasikong Salita Mula sa Diyos: Bagaman si Jehova, Jesus, at ang Mesias ay lahat kumakatawan sa Aking Espiritu, ang mga pangalang ito ay nagpapahiwatig lamang ng iba-ibang mga kapanahunan sa Aking plano sa pamamah…

2018-09-26 13:15:50

Bakit Naging Tao ang Diyos para Gawin ang Kanyang Gawain sa China sa Kapanahunan ng Kaharian?

Mga Talata ng Biblia para Sanggunian: “Sapagka't mula sa sinisikatan ng araw hanggang sa nilulubugan niyaon, magiging dakila ang aking pangalan sa mga Gentil” (Malakias 1:11). “Sapagka't gaya ng kidlat na kumikidla…

2018-09-26 13:26:09

Ang Kaugnayan ng Tatlong Yugto ng Gawain ng Diyos sa Isa’t isa

Mga Klasikong Salita Mula sa Diyos: Naisulong ng gawaing ginagawa sa kasalukuyan ang gawain ng Kapanahunan ng Biyaya; iyan ay, ang gawain sa ilalim ng buong anim-na-libong-taong plano ng pamamahala ay nakasulong. Baga…

2018-09-26 13:30:47

Paano Unti-unting Lumalalim ang Tatlong Yugto ng Gawain ng Diyos para Maligtas at Magawang Perpekto ang mga Tao?

  Mga Klasikong Salita Mula sa Diyos: Nagsimula ang gawain ng pamamahala ng Diyos sa paglikha ng daigdig, at ang tao ay ang ubod ng gawaing ito. Ang paglikha ng Diyos sa lahat ng mga bagay, maaaring sabihin, a…

2018-09-26 13:34:20

Dapat Malaman ng Isa na Tanging ang Tatlong Yugto ng Mga Gawain ng Diyos ay Ang Kanyang Ganap na Gawain Para sa Pagliligtas sa Sangkatauhan

Ang pahayag ng Diyos sa Kanyang tatlong mga yugto ng gawain ay ganap na sapat upang malinaw nating makita na ito ay itinayo nang baitang-baitang, ang bawat yugto ay may malapit na kaugnayan sa susunod. Ang bawat isang yu…

2018-09-26 13:37:30

Ang mga layunin ng tatlong yugto ng gawain ng pamamahala ng Diyos sa sangkatauhan

1. Ang mga layunin ng tatlong yugto ng gawain ng pamamahala ng Diyos sa sangkatauhan Nauugnay na mga Salita ng Diyos: Ang Aking buong plano ng pamamahala, ang anim-na-libong-taong plano ng pamamahala, ay binubuo …

2019-10-01 08:11:01

Ang layunin at kabuluhan ng bawat isa sa tatlong yugto ng gawain ng Diyos

2. Ang layunin at kabuluhan ng bawat isa sa tatlong yugto ng gawain ng Diyos (1) Ang layunin at kabuluhan ng gawain ng Diyos sa Kapanahunan ng Kautusan Nauugnay na mga Salita ng Diyos: Ang gawain na ginawa ni …

2019-10-01 08:17:13

Ang relasyon sa pagitan ng bawat isa sa tatlong yugto ng gawain ng Diyos

3. Ang relasyon sa pagitan ng bawat isa sa tatlong yugto ng gawain ng Diyos Nauugnay na mga Salita ng Diyos: Mula sa gawain ni Jehova hanggang sa iyong gawain ni Jesus, at mula sa gawain ni Jesus hanggang sa iyong …

2019-10-01 08:15:37

Paano unti-unting lumalalim ang tatlong yugto ng gawain ng Diyos para mailigtas at magawang perpekto ang mga tao?

4. Paano unti-unting lumalalim ang tatlong yugto ng gawain ng Diyos para mailigtas at magawang perpekto ang mga tao? Nauugnay na mga Salita ng Diyos: Ang buong pamamahala ng Diyos ay nahahati sa tatlong yugto, at…

Ang Kaligtasan ng Diyos 2019-10-01 08:13:55

Bakit Gustong Iligtas ng Diyos ang Sangkatauhan?

Mga Klasikong Salita Mula sa Diyos: Sa simula, ang Diyos ay nagpapahinga. Walang mga tao o anumang bagay sa lupa nang panahon na iyon, at wala pang nagagawa ang Diyos kahit anong gawain pa man. Sinimulan lang ng Diyos a…

2018-09-26 00:46:24

Pag-alam sa Layunin ng Tatlong Yugto ng Gawain ng Pamamahala ng Diyos sa Sangkatauhan

Mga Klasikong Salita Mula sa Diyos: Ang kabuuan ng Aking plano sa pamamahala, isang plano na sumasaklaw ng anim na libong taon, ay binubuo ng tatlong yugto, o tatlong kapanahunan: ang Kapanahunan ng Kautusan sa pasimu…

2018-09-26 00:55:05

Ang Kapanahunan ng Kautusan: Ang Layunin at Kabuluhan ng Gawain ng Diyos

Mga Klasikong Salita Mula sa Diyos: Ang kabuluhan, layunin, at mga yugto ng gawain ni Jehova sa Israel ay upang simulan ang Kanyang gawain sa buong lupa, na, mula sa Israel bilang sentro, ay unti-unting lumaganap …

2018-09-26 01:05:58

Ang Kapanahunan ng Kautusan: Ang Nilalaman at Resulta ng Gawain ng Diyos

Mga Klasikong Salita Mula sa Diyos: Pagkatapos ng paglikha sa sangkatauhan sa pasimula, ang mga Israelita ang nagsilbing batayan ng gawain, at ang buong Israel ang batayan ng gawain ni Jehovah sa lupa. Ang gawain ni J…

2018-09-26 01:17:15

Ang Pag-unawang Kailangan sa Gawain ng Diyos sa Kapanahunan ng Kautusan

Kung masigasig nating mapagninilayan ang mga salita ng Diyos na naghahayag ng kabuluhan at diwa ng Kanyang gawain sa Kapanahunan ng Kautusan, lubos nating mapapansin na ang gawain ng Diyos sa Kapanahunan ng Kautusan ay a…

2018-09-26 01:22:54

Bakit Tinawag ng Diyos na Kapanahunan ng Kautusan ang Unang Kapanahunan?

Noong Kapanahunan ng Kautusan, naglatag si Jehova ng maraming mga utos kay Moises upang ipasa sa mga Israelitang sumunod sa kanya palabas ng Egipto. Ang mga utos na ito ay ibinigay ni Jehovah sa mga Israelita, at walang …

2018-09-26 01:32:27

Ang Pangalan ng Diyos ay Jehova sa Kapanahunan ng Kautusan

“Jehova” ang pangalan na kinuha Ko sa panahon ng Aking gawain sa Israel, at ito ay nangangahulugan na ang Diyos ng mga Israelita (ang piniling bayan ng Diyos) na maaring naaawa sa tao, sinusumpa ang tao, at gumagabay sa …

2018-09-26 01:35:18

Bakit Gumawa ang Diyos sa Israel sa Kapanahunan ng Kautusan?

Ang gawain na ginawa ni Jehova sa mga Israelita ay itinatag sa gitna ng sangkatauhan ng panlupang lugar na pinagmulan ng Diyos, na siya ring banal na lugar kung saan Siya naroon. Nilimitahan Niya ang Kanyang gawain sa ba…

2018-09-26 01:39:07

Bakit Gumawa ang Diyos sa pamamagitan ng Espiritu sa Kapanahunan ng Kautusan?

Ang paunang gawain ng tatlong yugto ng gawain ng Diyos ay direktang nagawa sa pamamagitan ng Espiritu, at hindi sa pamamagitan ng katawang-tao. Ang huling gawain ng tatlong yugto ng gawain ng Diyos, gayunpaman, ay ginawa…

2018-09-26 01:48:23

Ang Kapanahunan ng Biyaya: Ang Layunin at Kabuluhan ng Gawain ng Diyos

Mga Klasikong Salita Mula sa Diyos: Sa Kapanahunan ng Biyaya ang tao ay sumailalim sa pagtitiwali ni Satanas, kung kaya ang gawaing pagtubos sa buong sangkatauhan ay nangailangan ng masaganang biyaya, walang-hanggang …

2018-09-26 01:55:39

Ang Kapanahunan ng Biyaya: Ang Nilalaman at Resulta ng Gawain ng Diyos

Mga Klasikong Salita Mula sa Diyos: Pagkatapos nito, noong Kapanahunan ng Biyaya, dumating si Jesus upang tubusin ang buong natisod na sangkatauhan (at hindi lamang ang mga Israelita). Nagpakita Siya ng awa at mapag…

2018-09-26 02:45:37

Ang Kinakailangang Kaalaman Ukol sa Gawain ng Diyos sa Kapanahunan ng Biyaya

Kung nagagawa nating taimtim na bulayin ang mga salita ng Makapangyarihang Diyos na nagbubunyag sa kabuluhan at kakanyahan ng gawain ng Diyos sa Kapanahunan ng Biyaya, magagawa nating matanto sa kabuuan na ang gawain ng …

2018-09-26 02:58:33

Bakit Tinawag ng Diyos na Kapanahunan ng Biyaya ang Pangalawang Kapanahunan?

Siya ay ipinako sa krus upang tapusin ang gawain ng pagtubos, upang wakasan ang Kapanahunan ng Kautusan at pasimulan ang Kapanahunan ng Biyaya, at kung kaya Siya ay tinawag na “Kataas-taasang Pinuno”, ang “Alay para sa K…

2018-09-26 03:28:58

Bakit Jesus ang Pangalang Ginamit ng Diyos sa Kapanahunan ng Biyaya?

Nang nagsimula si Jesus na gampanan ang Kanyang ministeryo, ang Banal na Espiritu ay nagsimulang magpatotoo sa pangalan ni Jesus, at ang pangalan ni Jehova ay hindi na pinag-uusapan, at sa halip ay paunang sinimulan ng B…

2018-09-26 03:33:16

Ang Disposisyon ng Diyos na Ipinahayag sa Kapanahunan ng Biyaya

Sa gawain ng Kapanahunan ng Biyaya, si Jesus ang Diyos na nagligtas sa tao. Kung ano Siya at kung ano ang Kanyang taglay ay biyaya, pag-ibig, awa, pagtitiis, tiyaga, kababaang-loob, pag-aalaga, at pagpaparaya, at marami …

2018-09-26 03:39:40

Bakit Gumawa ang Diyos sa Judea sa Kapanahunan ng Biyaya?

Ang unang pagkakataon na Ako ay dumating sa mga tao ay sa Panahon ng Katubusan. Mangyari pa, Ako ay nagmula sa pamilya ng Hudyo; samakatuwid ang unang nakakita sa pagdating ng Diyos sa lupa ay ang mga taong Hudyo. Ang da…

2018-09-26 03:41:49

Bakit Nagkatawang-tao ang Diyos para Isagawa ang Kanyang Gawain sa Kapanahunan ng Biyaya?

Kung ang Diyos ay hindi nagkatawang-tao, Siya ay nananatiling Espiritu na parehong hindi nakikita at hindi nahahawakan ng tao. Ang tao ay isang nilalang ng laman, at ang tao at ang Diyos ay nabibilang sa dalawang magkaib…

2018-09-26 03:45:27

Ang Kapanahunan ng Kaharian: Ang Layunin at Kabuluhan ng Gawain ng Diyos

Mga Klasikong Salita Mula sa Diyos: Nang si Jesus ay naparito sa mundo ng tao, dinala Niya ang Kapanahunan ng Biyaya at tinapos ang Kapanahunan ng Kautusan. Sa panahon ng mga huling araw, ang Diyos ay muling naging ka…

2018-09-26 03:50:53

Ang Kapanahunan ng Kaharian: Ang Nilalaman at Resulta ng Gawain ng Diyos

Mga Klasikong Salita Mula sa Diyos: Sa Kapanahunan ng Kaharian, ginagamit ng Diyos ang salita upang ihatid ang isang bagong kapanahunan, upang baguhin ang paraan ng Kanyang gawain, at upang gawin ang gawain para sa bu…

2018-09-26 04:02:22

Ang Kinakailangang Kaalaman Ukol sa Gawain ng Diyos sa Kapanahunan ng Kaharian

Pagkatapos mabasa ang mga salita tungkol sa kabuluhan ng gawain ng Makapangyarihang Diyos sa mga huling araw, kung taimtim mong mabubulay ang mga ito, tiyak na magagawa mong magkamit ng ilang kaalaman at pagkaunawa ukol …

2018-09-26 04:12:41

Bakit Sinasabi na ang Kapanahunan ng Kaharian ang Kapanahunan ng Salita?

Mga Klasikong Salita Mula sa Diyos: Sa Kapanahunan ng Kaharian, ginagamit ng Diyos ang salita upang ihatid ang isang bagong kapanahunan, upang baguhin ang paraan ng Kanyang gawain, at upang gawin ang gawain para s…

2018-09-26 12:57:05

Bakit Makapangyarihang Diyos ang Pangalang Ginamit ng Diyos sa Kapanahunan ng Kaharian?

Yamang ang Makapangyarihang Diyos ang pagbabalik ng Panginoong Jesus sa mga huling araw, maraming tao ang hindi nakakaunawa kung bakit tinatawag na Makapangyarihang Diyos ang Panginoong Jesus kapag dumarating Siya para g…

2018-09-26 13:03:32

Ano ang Disposisyong Ipinapahayag ng Diyos sa Kapanahunan ng Kaharian?

Mga Klasikong Salita Mula sa Diyos: Bagaman si Jehova, Jesus, at ang Mesias ay lahat kumakatawan sa Aking Espiritu, ang mga pangalang ito ay nagpapahiwatig lamang ng iba-ibang mga kapanahunan sa Aking plano sa pamamah…

2018-09-26 13:15:50

Bakit Naging Tao ang Diyos para Gawin ang Kanyang Gawain sa China sa Kapanahunan ng Kaharian?

Mga Talata ng Biblia para Sanggunian: “Sapagka't mula sa sinisikatan ng araw hanggang sa nilulubugan niyaon, magiging dakila ang aking pangalan sa mga Gentil” (Malakias 1:11). “Sapagka't gaya ng kidlat na kumikidla…

2018-09-26 13:26:09

Ang Kaugnayan ng Tatlong Yugto ng Gawain ng Diyos sa Isa’t isa

Mga Klasikong Salita Mula sa Diyos: Naisulong ng gawaing ginagawa sa kasalukuyan ang gawain ng Kapanahunan ng Biyaya; iyan ay, ang gawain sa ilalim ng buong anim-na-libong-taong plano ng pamamahala ay nakasulong. Baga…

2018-09-26 13:30:47

Paano Unti-unting Lumalalim ang Tatlong Yugto ng Gawain ng Diyos para Maligtas at Magawang Perpekto ang mga Tao?

  Mga Klasikong Salita Mula sa Diyos: Nagsimula ang gawain ng pamamahala ng Diyos sa paglikha ng daigdig, at ang tao ay ang ubod ng gawaing ito. Ang paglikha ng Diyos sa lahat ng mga bagay, maaaring sabihin, a…

2018-09-26 13:34:20

Dapat Malaman ng Isa na Tanging ang Tatlong Yugto ng Mga Gawain ng Diyos ay Ang Kanyang Ganap na Gawain Para sa Pagliligtas sa Sangkatauhan

Ang pahayag ng Diyos sa Kanyang tatlong mga yugto ng gawain ay ganap na sapat upang malinaw nating makita na ito ay itinayo nang baitang-baitang, ang bawat yugto ay may malapit na kaugnayan sa susunod. Ang bawat isang yu…

2018-09-26 13:37:30