Ang mga bunga at ang kinalabasan ng pagtanggi ng relihiyosong mundo sa gawain ng paghatol ng Diyos sa mga huling araw

5. Ang mga bunga at ang kinalabasan ng pagtanggi ng relihiyosong mundo sa gawain ng paghatol ng Diyos sa mga huling araw Nauugnay na mga Salita ng Diyos: Ang Cristo ng mga huling araw ay naghahatid ng buhay, at n…

2019-10-01 07:59:32

Tinubos ng Diyos ang sangkatauhan sa Kapanahunan ng Biyaya, kaya bakit kailangan pa rin Niyang gawin ang gawain ng paghatol sa mga huling araw?

1. Tinubos ng Diyos ang sangkatauhan sa Kapanahunan ng Biyaya, kaya bakit kailangan pa rin Niyang gawin ang gawain ng paghatol sa mga huling araw? Mga Talata ng Biblia para Sanggunian: “Sundin ninyo ang kapayapaan …

2019-10-01 07:46:47

Ang gawain ng paghatol ng Diyos sa mga huling araw ay ang paghatol ng malaking puting luklukan, tulad ng ipinropesiya sa Aklat ng Pahayag

2. Ang gawain ng paghatol ng Diyos sa mga huling araw ay ang paghatol ng malaking puting luklukan, tulad ng ipinropesiya sa Aklat ng Pahayag Mga Talata ng Biblia para Sanggunian: “Sapagka’t dumating na ang panahon …

2019-10-01 07:51:04

Paano dinadalisay at inililigtas ng gawain ng paghatol ng Diyos sa mga huling araw ang sangkatauhan?

3. Paano dinadalisay at inililigtas ng gawain ng paghatol ng Diyos sa mga huling araw ang sangkatauhan? Mga Talata ng Biblia para Sanggunian: “At kung ang sinomang tao’y nakikinig sa aking mga pananalita, at hindi …

Ang Kaligtasan ng Diyos 2019-10-01 07:53:25

Ang kabuluhan ng paghatol ng Diyos sa mga huling araw ay maaaring makita sa mga resultang natamo nito

4. Ang kabuluhan ng paghatol ng Diyos sa mga huling araw ay maaaring makita sa mga resultang natamo nito (1) Ang gawain ng paghatol ng Diyos sa mga huling araw ay ginawa para mapadalisay, mailigtas at magawang perpekt…

2019-12-13 18:46:26

Mga Propesiya sa Biblia Tungkol sa Gawain ng Paghatol ng Diyos sa mga Huling Araw

Mga Talata ng Biblia para Sanggunian: “Sapagka’t ang Ama’y hindi humahatol sa kanino mang tao, kundi ipinagkaloob niya sa Anak ang buong paghatol” (Juan 5:22). “At binigyan niya siya ng kapamahalaang makahatol, sapagka…

2018-11-01 07:51:21

Ginagawa ni Cristo ang Gawain ng Paghatol sa Pamamagitan ng Katotohanan

Ang gawain ng mga huling araw ay upang pagbukud-bukurin ang lahat ayon sa kanilang uri, upang tapusin ang plano ng pamamahala ng Diyos, sapagka’t ang oras ay malapit na at ang araw ng Diyos ay nakarating na. Dinadala ng …

2018-11-01 07:55:59

Ginaganap at Tinutupad ng Gawain ng Paghatol ng Diyos sa mga Huling Araw ang mga Propesiya sa Biblia

Ang pinakamaraming inihula sa loob ng Kasulatan ay ang gawain ng paghatol at pagkastigo ng Diyos sa mga huling araw. Binabanggit sa Kasulatan ang paglalapat ng paghatol ng Diyos sa may halos dalawang daang lugar; maaarin…

2018-11-01 08:01:54

Paano pinadadalisay at inililigtas ng gawain ng paghatol ng Diyos sa mga huling araw ang sangkatauhan?

Mga Talata ng Biblia para Sanggunian: “Mayroon pa akong maraming bagay na sa inyo ay sasabihin, nguni't ngayon ay hindi ninyo mangatitiis. Gayon ma'y kung siya, ang Espiritu ng katotohanan ay dumating, ay papatnubayan n…

2018-11-01 10:31:44

Paano Isinasagawa ng Diyos ang Kanyang Gawain ng Paghatol at Pagkastigo sa Kapanahunan ng Kaharian?

Tingnan natin kung paanong isinasakatuparan ng Diyos ang Kanyang gawain ng paghatol at pagkastigo sa Kapanahunan ng Kaharian; kinakailangan dito na banggitin ang mga salita ng Makapangyarihang Diyos upang patunayan ang g…

2018-11-01 10:36:03

Ang gawain ng paghatol ng Diyos sa mga huling araw ay ginagawa para mapadalisay, mailigtas at magawang perpekto ang tao, at makagawa ng isang grupo ng mga mananagumpay.

Mga Klasikong Salita Mula sa Diyos: "Ang gawain ng mga huling araw ay upang pagbukud-bukurin ang lahat ayon sa kanilang uri, upang tapusin ang plano sa pamamahala ng Diyos, sapagka’t ang oras ay malapit na at ang araw n…

2018-11-01 10:41:13

Ang Paghatol ng Diyos sa mga Huling Araw ang Gumagawa ng mga Mananagumpay Bago Sumapit ang Kalamidad

Ngayon ang Makapangyarihang Diyos ay umaasa pa rin sa pagbabalik ng lahat ng mananampalataya kay Jesus, at matiyagang naghihintay para sa yaong mga tapat na naniniwala sa Diyos upang magbalik-loob. Sinasabi ng Makapangya…

2018-11-01 10:45:36

Ang Gawain ng Paghatol ng Diyos sa mga Huling Araw ay May Mahalagang Kabuluhan sa Kaligtasan at Pagiging Perpekto ng Tao sa Pamamagitan ng Pagsampalataya sa Diyos

Ang mga taong nakaranas ng gawain ng paghatol at pagkastigo ng Diyos ay nakita na itong malinaw: Yaong mga taong mapalad na naranasan ang paghatol at pagkastigo ng Diyos sa mga huling araw ay tunay na pinagpala sa lahat …

2018-11-01 10:56:33

Ano ang kahihinatnan at ibubunga ng pagtanggi ng mga relihiyon sa gawain ng paghatol ng Diyos sa mga huling araw?

Mga Klasikong Salita Mula sa Diyos: "Si Cristo ng mga huling araw ay naghahatid ng buhay, at naghahatid ng nananatili at magpakailanmang daan ng katotohanan. Ang katotohanang ito ay ang landas na sa pamamagitan nito ay …

2018-11-01 11:04:36

Ang Kahihinatnan at Ibubunga ng Pagtanggi sa Gawain ng Paghatol ng Diyos sa mga Huling Araw

Ang lahat ng mga tao na nakaranas ng gawain ng Diyos sa mga huling araw ay maaaring malinaw na makita na kapag ang lubos na natiwaling sangkatauhan ay nakararanas ng paghatol at pagkastigo ng Diyos ay makakakuha sila ng …

2018-11-01 11:12:37

Ang mga bunga at ang kinalabasan ng pagtanggi ng relihiyosong mundo sa gawain ng paghatol ng Diyos sa mga huling araw

5. Ang mga bunga at ang kinalabasan ng pagtanggi ng relihiyosong mundo sa gawain ng paghatol ng Diyos sa mga huling araw Nauugnay na mga Salita ng Diyos: Ang Cristo ng mga huling araw ay naghahatid ng buhay, at n…

2019-10-01 07:59:32

Tinubos ng Diyos ang sangkatauhan sa Kapanahunan ng Biyaya, kaya bakit kailangan pa rin Niyang gawin ang gawain ng paghatol sa mga huling araw?

1. Tinubos ng Diyos ang sangkatauhan sa Kapanahunan ng Biyaya, kaya bakit kailangan pa rin Niyang gawin ang gawain ng paghatol sa mga huling araw? Mga Talata ng Biblia para Sanggunian: “Sundin ninyo ang kapayapaan …

2019-10-01 07:46:47

Ang gawain ng paghatol ng Diyos sa mga huling araw ay ang paghatol ng malaking puting luklukan, tulad ng ipinropesiya sa Aklat ng Pahayag

2. Ang gawain ng paghatol ng Diyos sa mga huling araw ay ang paghatol ng malaking puting luklukan, tulad ng ipinropesiya sa Aklat ng Pahayag Mga Talata ng Biblia para Sanggunian: “Sapagka’t dumating na ang panahon …

2019-10-01 07:51:04

Paano dinadalisay at inililigtas ng gawain ng paghatol ng Diyos sa mga huling araw ang sangkatauhan?

3. Paano dinadalisay at inililigtas ng gawain ng paghatol ng Diyos sa mga huling araw ang sangkatauhan? Mga Talata ng Biblia para Sanggunian: “At kung ang sinomang tao’y nakikinig sa aking mga pananalita, at hindi …

Ang Kaligtasan ng Diyos 2019-10-01 07:53:25

Ang kabuluhan ng paghatol ng Diyos sa mga huling araw ay maaaring makita sa mga resultang natamo nito

4. Ang kabuluhan ng paghatol ng Diyos sa mga huling araw ay maaaring makita sa mga resultang natamo nito (1) Ang gawain ng paghatol ng Diyos sa mga huling araw ay ginawa para mapadalisay, mailigtas at magawang perpekt…

2019-12-13 18:46:26

Mga Propesiya sa Biblia Tungkol sa Gawain ng Paghatol ng Diyos sa mga Huling Araw

Mga Talata ng Biblia para Sanggunian: “Sapagka’t ang Ama’y hindi humahatol sa kanino mang tao, kundi ipinagkaloob niya sa Anak ang buong paghatol” (Juan 5:22). “At binigyan niya siya ng kapamahalaang makahatol, sapagka…

2018-11-01 07:51:21

Ginagawa ni Cristo ang Gawain ng Paghatol sa Pamamagitan ng Katotohanan

Ang gawain ng mga huling araw ay upang pagbukud-bukurin ang lahat ayon sa kanilang uri, upang tapusin ang plano ng pamamahala ng Diyos, sapagka’t ang oras ay malapit na at ang araw ng Diyos ay nakarating na. Dinadala ng …

2018-11-01 07:55:59

Ginaganap at Tinutupad ng Gawain ng Paghatol ng Diyos sa mga Huling Araw ang mga Propesiya sa Biblia

Ang pinakamaraming inihula sa loob ng Kasulatan ay ang gawain ng paghatol at pagkastigo ng Diyos sa mga huling araw. Binabanggit sa Kasulatan ang paglalapat ng paghatol ng Diyos sa may halos dalawang daang lugar; maaarin…

2018-11-01 08:01:54

Paano pinadadalisay at inililigtas ng gawain ng paghatol ng Diyos sa mga huling araw ang sangkatauhan?

Mga Talata ng Biblia para Sanggunian: “Mayroon pa akong maraming bagay na sa inyo ay sasabihin, nguni't ngayon ay hindi ninyo mangatitiis. Gayon ma'y kung siya, ang Espiritu ng katotohanan ay dumating, ay papatnubayan n…

2018-11-01 10:31:44

Paano Isinasagawa ng Diyos ang Kanyang Gawain ng Paghatol at Pagkastigo sa Kapanahunan ng Kaharian?

Tingnan natin kung paanong isinasakatuparan ng Diyos ang Kanyang gawain ng paghatol at pagkastigo sa Kapanahunan ng Kaharian; kinakailangan dito na banggitin ang mga salita ng Makapangyarihang Diyos upang patunayan ang g…

2018-11-01 10:36:03

Ang gawain ng paghatol ng Diyos sa mga huling araw ay ginagawa para mapadalisay, mailigtas at magawang perpekto ang tao, at makagawa ng isang grupo ng mga mananagumpay.

Mga Klasikong Salita Mula sa Diyos: "Ang gawain ng mga huling araw ay upang pagbukud-bukurin ang lahat ayon sa kanilang uri, upang tapusin ang plano sa pamamahala ng Diyos, sapagka’t ang oras ay malapit na at ang araw n…

2018-11-01 10:41:13

Ang Paghatol ng Diyos sa mga Huling Araw ang Gumagawa ng mga Mananagumpay Bago Sumapit ang Kalamidad

Ngayon ang Makapangyarihang Diyos ay umaasa pa rin sa pagbabalik ng lahat ng mananampalataya kay Jesus, at matiyagang naghihintay para sa yaong mga tapat na naniniwala sa Diyos upang magbalik-loob. Sinasabi ng Makapangya…

2018-11-01 10:45:36

Ang Gawain ng Paghatol ng Diyos sa mga Huling Araw ay May Mahalagang Kabuluhan sa Kaligtasan at Pagiging Perpekto ng Tao sa Pamamagitan ng Pagsampalataya sa Diyos

Ang mga taong nakaranas ng gawain ng paghatol at pagkastigo ng Diyos ay nakita na itong malinaw: Yaong mga taong mapalad na naranasan ang paghatol at pagkastigo ng Diyos sa mga huling araw ay tunay na pinagpala sa lahat …

2018-11-01 10:56:33

Ano ang kahihinatnan at ibubunga ng pagtanggi ng mga relihiyon sa gawain ng paghatol ng Diyos sa mga huling araw?

Mga Klasikong Salita Mula sa Diyos: "Si Cristo ng mga huling araw ay naghahatid ng buhay, at naghahatid ng nananatili at magpakailanmang daan ng katotohanan. Ang katotohanang ito ay ang landas na sa pamamagitan nito ay …

2018-11-01 11:04:36

Ang Kahihinatnan at Ibubunga ng Pagtanggi sa Gawain ng Paghatol ng Diyos sa mga Huling Araw

Ang lahat ng mga tao na nakaranas ng gawain ng Diyos sa mga huling araw ay maaaring malinaw na makita na kapag ang lubos na natiwaling sangkatauhan ay nakararanas ng paghatol at pagkastigo ng Diyos ay makakakuha sila ng …

2018-11-01 11:12:37