App ng Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos

Sundan ang mga Yapak ng Cordero at Tamasahin ang Saganang Panustos sa Buhay

Muling Makipagniig sa Panginoon Tikman ang Isang Masarap na Handaan

Ang Ebanghelyo ng Kaharian ng Langit

Gusto mo bang alamin ang tungkol sa bagong gawain ng Diyos at sundan ang mga yapak ng Cordero?

Matatagpuan mo rito ang mga binigkas ng Diyos para sa bagong kapanahunan. Dito, inihahayag ng Diyos ang mga hiwaga ng katotohanan …

Alamin ang gawain ng Diyos sa mga huling araw at humakbang patungo sa landas ng pagtatamo ng kaligtasan at pagpasok sa kaharian ng langit.

Mga Patotoo

Bawat Kristiyano ay may nakakaantig na kuwento tungkol sa pagiging isang hinirang ng Diyos.

Nararanasan ng bawat mananampalataya ang gawain at mga salita ng Diyos sa kanilang paglalakbay sa buhay.

Alamin ang gawain ng Diyos at damhin ang Kanyang pagmamahal at pagliligtas sa pamamagitan ng lahat ng uri ng Kristiyanong karanasan at patotoo.

Pananampalataya at Buhay

Nahaharap tayo sa lahat ng uri ng kapaligiran, tao, pangyayari, at bagay sa ating buhay.

Sa ating pananampalataya, dumaranas tayo ng lahat ng uri ng kalituhan at kahirapan.

Ang Pananampalataya at Buhay ay isang maingat na piniling seleksyon ng mga sanaysay ng mga Kristiyano tungkol sa kanilang mga karanasan at patotoo, na tumutulong sa iyong maunawaan ang kalooban ng Diyos sa iba’t ibang kapaligiran, at mahanap ang tamang landas ng pagsasagawa.

Dinggin ang mga Pagbigkas ng Diyos sa mga Huling Araw, Inumin ang Tustos ng mga Buhay na Tubig

Ang mga salita ng Diyos ang ilawan sa ating harapan, ang ilaw sa landas na nagbibigay-liwanag sa ating pagsulong. Sumabay sa mga yapak ng Diyos, makinig sa mga binigkas ng Cristo ng mga huling araw, unawain ang lahat ng hiwaga ng katotohanan, tikman ang pagdidilig at pangangalaga ng buhay na tubig ng buhay!

Sumunod sa Cordero at Kumanta ng mga Bagong Awitin

Makinig sa mga bagong awitin ng kaharian anumang oras at saanmang lugar. Payapain ang iyong sarili sa harap ng Diyos at hayaang mas mapalapit ang iyong puso sa Kanya.

Ginagabayan Ka ng Magagandang Video na Maunawaan ang Gawain ng Diyos

Mga Pelikula
Mga Video ng Koro
Mga Himno
Variety Show
Mga Pagbasa

Dito mo makikita ang mga Kristiyano na masayang sinasalubong ang pagbabalik ng Panginoon at ang mga tunay nilang karanasan sa buhay nang maitaas sa harap ng luklukan ng Diyos. Maingat naming pinili ang mga pelikulang ito na nagpapatotoo sa mga Kristiyanong nagdaranas ng gawain ng paghatol ng Diyos sa mga huling araw, sa gayon ay nagbabago ang disposisyon. Sa mga pelikulang Kristiyanong ito, mauunawaan ninyo ang gawain ng Diyos sa mga huling araw at mahahanap ang landas ng pagtatamo ng lubos na kaligtasan at makapapasok sa kaharian ng langit.

Masiyahan sa mga video ng mga gawang pangkoro ng mga Kristiyano, at magpuri sa pagpapakita ni Cristo ng mga mga huling araw at sa pagbaba ng kaharian ng Diyos sa sangkatauhan!

Narito ang lahat ng uri ng video ng mga himno para mapakinggan ninyo. Pakinggan ang mga ito nang taos-puso, sumabay sa pagkanta, at magpasalamat sa pagmamahal ng Diyos na palaging sumasaatin!

Ito ay isang koleksyon ng mga pagtatanghal tungkol sa mga patotoo ng ebanghelyo at pag-uusig sa relihiyon upang sagutin ang lahat ng inyong tanong tungkol sa pagsalubong sa pagparito ng Panginoon at upang ipakita sa inyo ang katotohanan tungkol sa pag-uusig ng CCP sa mga relihiyosong paniniwala.

Panoorin ang mga video ng pagbasa sa mga salita ng Diyos para marinig ang mga pagbigkas ng Banal na Espiritu sa mga iglesia. Unawain ang mga hiwaga ng anim-na-libong-taong plano ng pamamahala ng Diyos at ang kalooban ng Diyos na iligtas ang sangkatauhan.

Mas Inilalapit Kayo sa Diyos ng Pang-araw-araw na mga Debosyonal

Habang bumibilis ang takbo ng buhay, paunti nang paunti ang ating oras na mapalapit sa Diyos. Bakit hindi kayo maghinay-hinay nang kaunti, payapain ang puso ninyo sa harap ng Diyos at pagbulayan ang Kanyang mga salita para magkaroon ng wastong relasyon sa Kanya?

Narito ang Aming Dedikadong mga Kinatawan Online para sa Inyo

Tuwing magkakaroon kayo ng anumang mga katanungan o paghihirap sa inyong buhay o sa inyong pananampalataya, mangyaring huwag mag-atubiling makipag-ugnayan. Lagi kaming nandito upang makinig sa inyong malalalim na saloobin, upang magkakasamang magsiyasat at magusap-usap.