Nasa Bilangguan sa Kalakasan ng Kabataan

Ni Chenxi, Lalawigan ng Hebei Sinasabi ng lahat na ang kalakasan ng ating kabataan ay ang pinakamainam at pinakadalisay na panahon ng buhay. Marahil para sa marami, ang mga taon na iyon ay puno ng magagandang alaala…

2019-12-16 13:37:14

Humahalimuyak mula sa Pagdurusa ang Bango ng Pag-ibig

Xiaokai, Probinsya ng Jiangxi Isa akong ordinaryong babaeng taga-probinsya, dahil sa pyudalistikong ideya ng pagpapahalaga lamang sa mga batang lalaki, hindi ko nagawang itaas ang aking ulo sa harap ng iba pa dahil sa…

2019-12-13 11:28:57

Walang Hangganan ang Pagmamahal ng Diyos

Ni Zhou Qing, Lalawigan ng Shandong Lubos ko nang naranasan ang paghihirap ng buhay na ito. Pumanaw na ang asawa ko ilang taon pa lamang pagkatapos naming ikasal, at magmula sa puntong iyon direktang napunta sa akin ang…

2019-12-10 19:21:38

Sa Mga Panahon ng Suliranin, Pinagkalooban Ako ng Salita ng Diyos ng Lakas ng Loob

Ni Chen Hui, Probinsya ng Jiangsu Nagmula ako sa isang karaniwang pamilya sa Tsina. Kabilang sa militar ang aking ama at dahil hinubog at inimpluwensyahan niya ako sa murang edad, naniwala akong ang tawag at tungkulin n…

2019-12-10 19:12:42

Matapos Dumanas ng Matinding Paghihirap, ang Pagmamahal ko sa Diyos ay Lalong Tumibay

Ni Zhou Rui, Jiangxi Province Ang pangalan ko ay Zhou Rui at isa akong Kristiyano mula sa Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos. Mula nang magkaroon ako ng pagkaunawa sa mga bagay-bagay, inobserbahan ko ang masigasig na…

2019-12-10 19:05:29

Diyos ang Aking Lakas sa Buhay

Ni Xiaohe, Henan Province Sa tila isang kisap-mata, nasunod ko ang Makapangyarihang Diyos sa loob ng 14 na taon. Sa mga taong ito, nakaranas ako ng saya at lungkot, at madalas na mahirap ang landas, ngunit dahil nasa ak…

2019-12-10 16:00:46

Sapagkat Napinsala Ako ng Mga Demonyo, Lalo Ko pang Natatanto Kung Gaano Kahalaga ang Biyaya ng Diyos

Ni Xu Qiang, Inner Mongolia Autonomous Region Ang pangalan ko ay Xu Qiang. Nagtrabaho ako dati bilang isang engineering contractor, namumuno sa malalaking pangkat ng mga tao sa mga proyektong inhinyeriya bawat taon, a…

2019-12-10 15:47:23

Ginagabayan Ako ng Diyos para Makayanan ang Pagmamalupit ng mga Demonyo

Ni Wang Hua, Henan Province Ako at ang aking anak na babae ay kapwa mga Kristiyano sa Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos. Habang sinusunod namin ang Diyos, kami ng anak ko ay dinakip at sinentensyahan ng pamahalaang …

2019-12-10 15:44:24

Lakas Ko sa Buhay ang Salita ng Diyos

Ni Xu Zhigang, Munisipalidad ng Tianjin Noon, masyado akong naimpluwensyahan ng mga tradisyunal na pamantayan ng Tsina, at ginawa kong mithiin sa buhay ang pagbili ng lupa para sa aking mga anak at mga apo. Upang matupa…

2019-12-10 15:39:37

Ginagabayan Ako Ng Tanglaw ng Diyos Sa Gitna ng Paghihirap

Ni Zhao Xin, Probinsiya ng Sichuan Nang bata pa ako, nakatira kami sa kabundukan. Wala akong ibang napuntahan o gaanong alam tungkol sa mundo at wala akong matatayog na pangarap. Nag-asawa ako at nagkaanak, lumaki ang d…

2019-12-10 15:35:51

Napalakas ng Pagdanas ng Malupit na Pag-uusig ang Pananampalataya Ko sa Diyos

Ni Zhao Rui, Probinsya ng Shanxi Ang pangalan ko ay Zhao Rui. Dahil sa biyaya ng Diyos, nagsimulang sumunod sa Panginoong Jesus ang buong pamilya ko noong 1993. Noong 1996, noong labing-anim na taong gulang ako, naakit …

2019-12-10 15:32:45

Sa Gitna ng Paghihirap, Nasa Akin ang Pag-ibig ng Diyos

Ni Li Ling, Probinsya ng Henan Ang pangalan ko ay Li Ling, at ako ay naging edad 76 nitong taon na ito. Nagkaroon ako ng pananalig sa Panginoong Jesus noong 1978 pagkatapos kong magkasakit, at sa panahon na iyon napakal…

2019-12-10 15:29:07

Dumating Ako sa Malinaw na Pagkilala sa Pagmamahal at Pagkamuhi sa Pamamagitan ng Pagsailalim sa Kapaitan ng Pag-uusig

Ni Zhao Zhi, Probinsya ng Hebei Ang pangalan ko ay Zhao Zhi at ako ay edad 52 anyos ngayong taong ito. Isa akong tagasunod sa Makapangyarihang Diyos sa loob ng labing-apat na taon. Bago ko nakamtan ang aking pananampala…

2019-12-10 15:25:39

Isang Mas Malalim na Karanasan sa Pagmamahal ng Diyos sa Pamamagitan ng Pagpasok sa Pugad ng mga Demonyo

Ni Fenyong, Probinsya ng Shanxi Kahit na lumaki ako sa ilalim ng mapagmahal na pagkalinga ng aking mga magulang magmula noong bata pa ako, sa puso ko, madalas kong naramdaman ang lungkot at na wala akong sinumang maaasa…

2019-12-10 15:19:45

Ang Kahigitan at Kadakilaan ng Kapangyarihan ng Buhay ng Diyos

Ni Lin Ling, Lalawigan ng Shandong Ipinanganak ako sa isang mahirap na pamilya mula sa lalawigan, at dahil ang aming pamilya ay walang kapangyarihan o mataas na katayuan, hinamak ako ng iba mula murang edad pa lang, at …

2019-12-10 15:14:10

Isang Awit ng Buhay sa Gitna ng Pagkawasak

Ni Gao Jing , Lalawigan ng Henan Noong 1999, nagkapalad akong tanggapin ang gawain ng Makapangyarihang Diyos ng mga huling araw. Sa pamamagitan ng pagbabasa ng mga salita ng Diyos, nakita ko ang awtoridad at kapangyarih…

2019-12-10 13:49:25

Ang Malupit na Pag-uusig ng Pamahalaang CCP ay Pinatitibay Lamang ang Aking Pagmamahal sa Diyos

Nang gawin sa akin ng mga demonyong iyon ang matinding pagpapahirap hanggang sa puntong mas mabuti pang mamatay at nasa bingit na ng kamatayan ang aking buhay, ang mga salita ng Diyos ang naging saligan ng aking kaligtas…

2019-12-05 15:18:28

Inakay Ako ng mga Salita ng Diyos na Magpatotoo

Ni Xiao Min, Probinsya ng Shandong Isinilang ako sa isang mahirap at di-maunlad na bahagi ng kanayunan at namuhay nang mahirap at maralita bilang isang bata. Upang magkaroon ng mas magandang buhay sa lalong madaling pan…

2019-11-30 17:10:42

Sa Bingit ng Kamatayan, Tinulungan Ako ng Makapangyarihang Diyos

Ni Wang Cheng, Lalawigan ng Hebei Noong panahon na isa akong mananampalataya sa Panginoong Jesucristo, inusig ako ng gobyernong CCP. Ginamit ng gobyerno ang “krimen” ng aking pananalig sa Panginoong Jesus bilang dahilan…

2019-11-27 23:50:54

Napatibay ng Pagmamahal ng Diyos ang Puso Ko

Ni Zhang Can, Lalawigan ng Liaoning Sa pamilya ko, palaging nagkakasundo ang lahat. Masyadong mapagbigay at mapagmahal ang asawa ko, at lubhang matino at palaging magalang ang anak ko sa mga nakatatanda sa kanya. Bukod …

2019-11-27 23:24:48

Ginabayan ng mga Salita ng Diyos, Nadaig Ko ang Panunupil ng mga Puwersa ng Kadiliman

Ni Wang Li, Zhejiang Province Sabay kami ng aking ina na nanalig sa Panginoong Jesus noon pa mang bata ako; sa mga panahon ng pagsunod ko sa Panginoong Jesus, madalas akong maantig sa Kanyang pagmamahal. Nadama ko na ma…

2019-11-24 02:40:10

Pagkamulat sa Gitna ng Pagdurusa at Paghihirap

Totoong Karanasan sa Pag-uusig ng Isang Kristiyanong Labimpitong taong Gulang Ni Wang Tao, Probinsiya ng Shandong Ako ay isang Kristiyano sa Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos. Ako ang pinakamapalad sa lahat ng mg…

2019-11-24 01:37:02

Ginawa Ako ng Pag-uusig at Pagdurusa na Lalo pang Mahalin ang Diyos

Ni Liu Zhen, Lalawigan ng Shandong Ang pangalan ko ay Liu Zhen. Ako ay 78 taong gulang, at isa lamang akong karaniwang Kristiyano sa Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos. Nagpapasalamat ako sa Makapangyarihang Diyos sa…

2019-11-18 08:58:31

Ang mga Salita ng Diyos ay Lumilikha ng mga Himala sa Buhay

Ni Yang Li, Jiangxi Province Pumanaw ang aking ina noong bata pa ako, kaya ako ang nagdala ng mabigat na pasanin ng mga responsibilidad sa bahay simula sa pagkabata. Nang makapag-asawa ako, naging napakabigat ng aking m…

2019-11-04 09:42:22

Ang Umaandap na Liwanag ng Buhay sa Madilim na Pugad ng mga Halimaw

Ni Lin Ying, Shandong Province Ako si Lin Ying, at isa akong Kristiyano sa Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos. Bago ako nagsimulang manalig sa Makapangyarihang Diyos, gusto ko palaging umasa sa sarili kong mga kakaya…

2019-10-22 09:00:40

Pagdanas sa Pag-ibig ng Diyos sa Gitna ng Kahirapan

Chen Lu    Lalawigan ng Zhejiang Ipinanganak ako noong mga 1980 sa isang nayon—pamilya kami ng mga magsasaka sa loob ng maraming henerasyon. Nagsikap ako sa aking pag-aaral upang makapasok ako sa kolehiyo at matakasan a…

2019-10-17 13:27:06

Ang Puwersa ng Buhay na Hindi Kailanman Mapapawi

Dong Mei, Probinsya ng Henan Isa akong ordinaryong tao. Hindi espesyal ang buhay na ipinamuhay ko. Tulad ng maraming naghahangad sa liwanag, sinubukan ko ang maraming paraan upang hanapin ang tunay na kahulugan ng pag-i…

2019-10-17 07:27:42

Sumaakin ang Pag-ibig ng Diyos sa Madilim na Bilangguan ng Diyablo

Yang Yi, Lalawigan ng Jiangsu Ako ay isang Kristiyano sa Iglesia ng Makapangyarihang Diyos. Mahigit sampung taon na akong alagad ng Makapangyarihang Diyos. Sa loob ng panahong ito, ang isang bagay na hinding-hindi ko ma…

2019-10-17 06:33:49

Ang Pagdurusa ang Nagbigay ng Inspirasyon sa Aking Pagmamahal para sa Diyos

Meng Yong    Lalawigan ng Shanxi Ako’y likas na matapat na tao, na dahilan kung bakit lagi akong inaapi ng ibang tao. Bilang resulta, naranasan ko ang walang siglang mundo ng tao at nadama kong walang saysay ang aking b…

2019-10-01 04:46:48

Mga Pagdurusa at mga Pagsubok—ang mga Pagpapala ng Pinapaboran

Wang Gang Lalawigan ng Shandong Ako ay isang magsasaka at dahil ang aking pamilya ay mahirap, kailangan kong palaging maglakbay kung saan-saan upang makahanap ng mga pansamantalang trabaho upang kumita ng pera; akala ko…

2019-10-01 04:42:43

Pinapanata ang Aking Buhay sa Debosyon

Zhou Xuan    Lalawigan ng Shandong Noong Abril 3, 2003, pumunta ako kasama ang isang kapatid para bisitahin ang isang bagong mananampalataya. Itong bagong mananampalataya ay hindi tiyak ang tungkol sa gawain ng Diyos sa…

2019-09-30 12:41:27

Ang Mga Kayamanan ng Buhay

Wang Jun    Probinsya ng Shandong Sa paglipas ng mga taon mula nang tanggapin ang gawain ng Makapangyarihang Diyos sa mga huling araw, ang aking asawa at ako ay magkasamang nakaranas sa ilalim ng pang-aapi ng malaking p…

2019-09-16 13:09:33

Ginugol ang Kabataan Nang Walang Pagsisisi

Xiaowen Lungsod ng Chongqing “Ang ‘pag-ibig’ ay tumutukoy sa isang damdamin na dalisay at walang kapintasan, kung saan ginagamit mo ang iyong puso upang magmahal, makaramdam, at maging maalalahanin. Sa pag-ibig walang m…

2018-06-22 11:35:14

Pagbangon sa Madilim na Pang-aapi

Binigyan ako ng mga salita ng Diyos ng isang bagay na matatag upang maasahan ko! Binigyang-daan ako nito na tamasahin ang pagliliwanag at paggabay ng mga salita ng Diyos sa panahon ng aking labis na sakit at kahinaan, na…

2018-05-17 22:10:29

Christian Full Movie 2018 | "Tamis sa Kahirapan" An Amazing Christian Testimony (Tagalog Dubbed)

Christian Full Movie 2018 | "Tamis sa Kahirapan" An Amazing Christian Testimony (Tagalog Dubbed) Ang Kristiyanong si Han Lu ay sinubaybayan at nasabat ng mga opisyal ng CCP police, kaya nahuli siya. Malupit siyang pinahi…

2018-06-22 18:57:22

Tagalog Christian Testimony Video | "Ang Pag-Uusap" | God Is My Strength

Tagalog Christian Testimony Video | "Ang Pag-Uusap" | God Is My Strength Inaresto ng CCP si Jiang Xinyi at ang iba pang mga Kristiyano; malupit nilang pinahirapan ang mga Kristiyano para kunin ang pondo ng iglesia at are…

2018-11-16 11:40:50

Tagalog Christian Testimony Video 2018 | "Seventeen? Ano Ngayon!" The True Story of a Christian

Tagalog Christian Testimony Video 2018 | "Seventeen? Ano Ngayon!" The True Story of a Christian “Bata! Alam mo ba’ng ang Partido Komunista ay ateista at tutol sa paniniwala sa Diyos? Sa China, Ano’ng Diyos ang naroon pa…

2018-05-31 13:53:53

Kristiyanong Pelikula (Tagalog) | Sa Katindihan ng Taglamig | Ang Matagumpay na Patotoo ng isang Cristiano

Ang pangalan niya ay Xiao Li. Naninwala siya sa Diyos nang mahigit sa isang dekada. Noong taglamig ng 2012, inaresto siya ng pulisya ng Komunistang Tsino sa isang kongregasyon. Sa panahon ng pagsisiyasat, paulit-ulit siy…

2018-05-05 08:45:56

True Story "Mula sa mga Pangil ng Kamatayan" | Christian Experience of Wonderful Salvation of God

True Story "Mula sa mga Pangil ng Kamatayan" | Christian Experience of Wonderful Salvation of God Si Liu Zhen, pitumpu't walong taong gulang, ay isang karaniwang maybahay sa probinsya. Pagkatapos manalig sa Diyos, nakada…

2018-11-11 18:58:09

Tagalog Full Christian Movie | "Pagtakas mula sa Yungib ng Diablo" | God Is My Salvation

Tagalog Full Christian Movie | "Pagtakas mula sa Yungib ng Diablo" | God Is My Salvation Ang kanyang pangalan ay Zhang at siya ay isang Kristiyano na kabilang sa Iglesia ng Makapangyarihang Diyos. Dahil naniniwala siya s…

2018-12-13 01:44:24

Tagalog Christian Movie | "Hindi Pa Tapos Ang Partido" A Christian's Experience of Being Persecuted

Tagalog Christian Movie | "Hindi Pa Tapos Ang Partido" A Christian's Experience of Being Persecuted Si Li Ming’ai ay mula sa mainland China. Isa siyang babaing may mabuting pagkatao, na iginagalang ang kanyang mga biyena…

2018-06-21 21:12:35

Ang Mga Kasinungalingan ng Komunismo: Salaysay Tungkol sa Pag-Brainwash ng Ccp (Tagalog Dubbed)

Full Tagalog Christian Movie | "Ang Mga Kasinungalingan ng Komunismo: Salaysay Tungkol sa Pag-Brainwash ng Ccp" (Tagalog Dubbed) Zhang Mingdao is a Christian in The Church of Almighty God who has experienced several year…

2018-07-13 02:50:09

Nasa Bilangguan sa Kalakasan ng Kabataan

Ni Chenxi, Lalawigan ng Hebei Sinasabi ng lahat na ang kalakasan ng ating kabataan ay ang pinakamainam at pinakadalisay na panahon ng buhay. Marahil para sa marami, ang mga taon na iyon ay puno ng magagandang alaala…

2019-12-16 13:37:14

Humahalimuyak mula sa Pagdurusa ang Bango ng Pag-ibig

Xiaokai, Probinsya ng Jiangxi Isa akong ordinaryong babaeng taga-probinsya, dahil sa pyudalistikong ideya ng pagpapahalaga lamang sa mga batang lalaki, hindi ko nagawang itaas ang aking ulo sa harap ng iba pa dahil sa…

2019-12-13 11:28:57

Walang Hangganan ang Pagmamahal ng Diyos

Ni Zhou Qing, Lalawigan ng Shandong Lubos ko nang naranasan ang paghihirap ng buhay na ito. Pumanaw na ang asawa ko ilang taon pa lamang pagkatapos naming ikasal, at magmula sa puntong iyon direktang napunta sa akin ang…

2019-12-10 19:21:38

Sa Mga Panahon ng Suliranin, Pinagkalooban Ako ng Salita ng Diyos ng Lakas ng Loob

Ni Chen Hui, Probinsya ng Jiangsu Nagmula ako sa isang karaniwang pamilya sa Tsina. Kabilang sa militar ang aking ama at dahil hinubog at inimpluwensyahan niya ako sa murang edad, naniwala akong ang tawag at tungkulin n…

2019-12-10 19:12:42

Matapos Dumanas ng Matinding Paghihirap, ang Pagmamahal ko sa Diyos ay Lalong Tumibay

Ni Zhou Rui, Jiangxi Province Ang pangalan ko ay Zhou Rui at isa akong Kristiyano mula sa Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos. Mula nang magkaroon ako ng pagkaunawa sa mga bagay-bagay, inobserbahan ko ang masigasig na…

2019-12-10 19:05:29

Diyos ang Aking Lakas sa Buhay

Ni Xiaohe, Henan Province Sa tila isang kisap-mata, nasunod ko ang Makapangyarihang Diyos sa loob ng 14 na taon. Sa mga taong ito, nakaranas ako ng saya at lungkot, at madalas na mahirap ang landas, ngunit dahil nasa ak…

2019-12-10 16:00:46

Sapagkat Napinsala Ako ng Mga Demonyo, Lalo Ko pang Natatanto Kung Gaano Kahalaga ang Biyaya ng Diyos

Ni Xu Qiang, Inner Mongolia Autonomous Region Ang pangalan ko ay Xu Qiang. Nagtrabaho ako dati bilang isang engineering contractor, namumuno sa malalaking pangkat ng mga tao sa mga proyektong inhinyeriya bawat taon, a…

2019-12-10 15:47:23

Ginagabayan Ako ng Diyos para Makayanan ang Pagmamalupit ng mga Demonyo

Ni Wang Hua, Henan Province Ako at ang aking anak na babae ay kapwa mga Kristiyano sa Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos. Habang sinusunod namin ang Diyos, kami ng anak ko ay dinakip at sinentensyahan ng pamahalaang …

2019-12-10 15:44:24

Lakas Ko sa Buhay ang Salita ng Diyos

Ni Xu Zhigang, Munisipalidad ng Tianjin Noon, masyado akong naimpluwensyahan ng mga tradisyunal na pamantayan ng Tsina, at ginawa kong mithiin sa buhay ang pagbili ng lupa para sa aking mga anak at mga apo. Upang matupa…

2019-12-10 15:39:37

Ginagabayan Ako Ng Tanglaw ng Diyos Sa Gitna ng Paghihirap

Ni Zhao Xin, Probinsiya ng Sichuan Nang bata pa ako, nakatira kami sa kabundukan. Wala akong ibang napuntahan o gaanong alam tungkol sa mundo at wala akong matatayog na pangarap. Nag-asawa ako at nagkaanak, lumaki ang d…

2019-12-10 15:35:51

Napalakas ng Pagdanas ng Malupit na Pag-uusig ang Pananampalataya Ko sa Diyos

Ni Zhao Rui, Probinsya ng Shanxi Ang pangalan ko ay Zhao Rui. Dahil sa biyaya ng Diyos, nagsimulang sumunod sa Panginoong Jesus ang buong pamilya ko noong 1993. Noong 1996, noong labing-anim na taong gulang ako, naakit …

2019-12-10 15:32:45

Sa Gitna ng Paghihirap, Nasa Akin ang Pag-ibig ng Diyos

Ni Li Ling, Probinsya ng Henan Ang pangalan ko ay Li Ling, at ako ay naging edad 76 nitong taon na ito. Nagkaroon ako ng pananalig sa Panginoong Jesus noong 1978 pagkatapos kong magkasakit, at sa panahon na iyon napakal…

2019-12-10 15:29:07

Dumating Ako sa Malinaw na Pagkilala sa Pagmamahal at Pagkamuhi sa Pamamagitan ng Pagsailalim sa Kapaitan ng Pag-uusig

Ni Zhao Zhi, Probinsya ng Hebei Ang pangalan ko ay Zhao Zhi at ako ay edad 52 anyos ngayong taong ito. Isa akong tagasunod sa Makapangyarihang Diyos sa loob ng labing-apat na taon. Bago ko nakamtan ang aking pananampala…

2019-12-10 15:25:39

Isang Mas Malalim na Karanasan sa Pagmamahal ng Diyos sa Pamamagitan ng Pagpasok sa Pugad ng mga Demonyo

Ni Fenyong, Probinsya ng Shanxi Kahit na lumaki ako sa ilalim ng mapagmahal na pagkalinga ng aking mga magulang magmula noong bata pa ako, sa puso ko, madalas kong naramdaman ang lungkot at na wala akong sinumang maaasa…

2019-12-10 15:19:45

Ang Kahigitan at Kadakilaan ng Kapangyarihan ng Buhay ng Diyos

Ni Lin Ling, Lalawigan ng Shandong Ipinanganak ako sa isang mahirap na pamilya mula sa lalawigan, at dahil ang aming pamilya ay walang kapangyarihan o mataas na katayuan, hinamak ako ng iba mula murang edad pa lang, at …

2019-12-10 15:14:10

Isang Awit ng Buhay sa Gitna ng Pagkawasak

Ni Gao Jing , Lalawigan ng Henan Noong 1999, nagkapalad akong tanggapin ang gawain ng Makapangyarihang Diyos ng mga huling araw. Sa pamamagitan ng pagbabasa ng mga salita ng Diyos, nakita ko ang awtoridad at kapangyarih…

2019-12-10 13:49:25

Ang Malupit na Pag-uusig ng Pamahalaang CCP ay Pinatitibay Lamang ang Aking Pagmamahal sa Diyos

Nang gawin sa akin ng mga demonyong iyon ang matinding pagpapahirap hanggang sa puntong mas mabuti pang mamatay at nasa bingit na ng kamatayan ang aking buhay, ang mga salita ng Diyos ang naging saligan ng aking kaligtas…

2019-12-05 15:18:28

Inakay Ako ng mga Salita ng Diyos na Magpatotoo

Ni Xiao Min, Probinsya ng Shandong Isinilang ako sa isang mahirap at di-maunlad na bahagi ng kanayunan at namuhay nang mahirap at maralita bilang isang bata. Upang magkaroon ng mas magandang buhay sa lalong madaling pan…

2019-11-30 17:10:42

Sa Bingit ng Kamatayan, Tinulungan Ako ng Makapangyarihang Diyos

Ni Wang Cheng, Lalawigan ng Hebei Noong panahon na isa akong mananampalataya sa Panginoong Jesucristo, inusig ako ng gobyernong CCP. Ginamit ng gobyerno ang “krimen” ng aking pananalig sa Panginoong Jesus bilang dahilan…

2019-11-27 23:50:54

Napatibay ng Pagmamahal ng Diyos ang Puso Ko

Ni Zhang Can, Lalawigan ng Liaoning Sa pamilya ko, palaging nagkakasundo ang lahat. Masyadong mapagbigay at mapagmahal ang asawa ko, at lubhang matino at palaging magalang ang anak ko sa mga nakatatanda sa kanya. Bukod …

2019-11-27 23:24:48

Ginabayan ng mga Salita ng Diyos, Nadaig Ko ang Panunupil ng mga Puwersa ng Kadiliman

Ni Wang Li, Zhejiang Province Sabay kami ng aking ina na nanalig sa Panginoong Jesus noon pa mang bata ako; sa mga panahon ng pagsunod ko sa Panginoong Jesus, madalas akong maantig sa Kanyang pagmamahal. Nadama ko na ma…

2019-11-24 02:40:10

Pagkamulat sa Gitna ng Pagdurusa at Paghihirap

Totoong Karanasan sa Pag-uusig ng Isang Kristiyanong Labimpitong taong Gulang Ni Wang Tao, Probinsiya ng Shandong Ako ay isang Kristiyano sa Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos. Ako ang pinakamapalad sa lahat ng mg…

2019-11-24 01:37:02

Ginawa Ako ng Pag-uusig at Pagdurusa na Lalo pang Mahalin ang Diyos

Ni Liu Zhen, Lalawigan ng Shandong Ang pangalan ko ay Liu Zhen. Ako ay 78 taong gulang, at isa lamang akong karaniwang Kristiyano sa Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos. Nagpapasalamat ako sa Makapangyarihang Diyos sa…

2019-11-18 08:58:31

Ang mga Salita ng Diyos ay Lumilikha ng mga Himala sa Buhay

Ni Yang Li, Jiangxi Province Pumanaw ang aking ina noong bata pa ako, kaya ako ang nagdala ng mabigat na pasanin ng mga responsibilidad sa bahay simula sa pagkabata. Nang makapag-asawa ako, naging napakabigat ng aking m…

2019-11-04 09:42:22

Ang Umaandap na Liwanag ng Buhay sa Madilim na Pugad ng mga Halimaw

Ni Lin Ying, Shandong Province Ako si Lin Ying, at isa akong Kristiyano sa Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos. Bago ako nagsimulang manalig sa Makapangyarihang Diyos, gusto ko palaging umasa sa sarili kong mga kakaya…

2019-10-22 09:00:40

Pagdanas sa Pag-ibig ng Diyos sa Gitna ng Kahirapan

Chen Lu    Lalawigan ng Zhejiang Ipinanganak ako noong mga 1980 sa isang nayon—pamilya kami ng mga magsasaka sa loob ng maraming henerasyon. Nagsikap ako sa aking pag-aaral upang makapasok ako sa kolehiyo at matakasan a…

2019-10-17 13:27:06

Ang Puwersa ng Buhay na Hindi Kailanman Mapapawi

Dong Mei, Probinsya ng Henan Isa akong ordinaryong tao. Hindi espesyal ang buhay na ipinamuhay ko. Tulad ng maraming naghahangad sa liwanag, sinubukan ko ang maraming paraan upang hanapin ang tunay na kahulugan ng pag-i…

2019-10-17 07:27:42

Sumaakin ang Pag-ibig ng Diyos sa Madilim na Bilangguan ng Diyablo

Yang Yi, Lalawigan ng Jiangsu Ako ay isang Kristiyano sa Iglesia ng Makapangyarihang Diyos. Mahigit sampung taon na akong alagad ng Makapangyarihang Diyos. Sa loob ng panahong ito, ang isang bagay na hinding-hindi ko ma…

2019-10-17 06:33:49

Ang Pagdurusa ang Nagbigay ng Inspirasyon sa Aking Pagmamahal para sa Diyos

Meng Yong    Lalawigan ng Shanxi Ako’y likas na matapat na tao, na dahilan kung bakit lagi akong inaapi ng ibang tao. Bilang resulta, naranasan ko ang walang siglang mundo ng tao at nadama kong walang saysay ang aking b…

2019-10-01 04:46:48

Mga Pagdurusa at mga Pagsubok—ang mga Pagpapala ng Pinapaboran

Wang Gang Lalawigan ng Shandong Ako ay isang magsasaka at dahil ang aking pamilya ay mahirap, kailangan kong palaging maglakbay kung saan-saan upang makahanap ng mga pansamantalang trabaho upang kumita ng pera; akala ko…

2019-10-01 04:42:43

Pinapanata ang Aking Buhay sa Debosyon

Zhou Xuan    Lalawigan ng Shandong Noong Abril 3, 2003, pumunta ako kasama ang isang kapatid para bisitahin ang isang bagong mananampalataya. Itong bagong mananampalataya ay hindi tiyak ang tungkol sa gawain ng Diyos sa…

2019-09-30 12:41:27

Ang Mga Kayamanan ng Buhay

Wang Jun    Probinsya ng Shandong Sa paglipas ng mga taon mula nang tanggapin ang gawain ng Makapangyarihang Diyos sa mga huling araw, ang aking asawa at ako ay magkasamang nakaranas sa ilalim ng pang-aapi ng malaking p…

2019-09-16 13:09:33

Ginugol ang Kabataan Nang Walang Pagsisisi

Xiaowen Lungsod ng Chongqing “Ang ‘pag-ibig’ ay tumutukoy sa isang damdamin na dalisay at walang kapintasan, kung saan ginagamit mo ang iyong puso upang magmahal, makaramdam, at maging maalalahanin. Sa pag-ibig walang m…

2018-06-22 11:35:14

Pagbangon sa Madilim na Pang-aapi

Binigyan ako ng mga salita ng Diyos ng isang bagay na matatag upang maasahan ko! Binigyang-daan ako nito na tamasahin ang pagliliwanag at paggabay ng mga salita ng Diyos sa panahon ng aking labis na sakit at kahinaan, na…

2018-05-17 22:10:29

Christian Full Movie 2018 | "Tamis sa Kahirapan" An Amazing Christian Testimony (Tagalog Dubbed)

Christian Full Movie 2018 | "Tamis sa Kahirapan" An Amazing Christian Testimony (Tagalog Dubbed) Ang Kristiyanong si Han Lu ay sinubaybayan at nasabat ng mga opisyal ng CCP police, kaya nahuli siya. Malupit siyang pinahi…

2018-06-22 18:57:22

Tagalog Christian Testimony Video | "Ang Pag-Uusap" | God Is My Strength

Tagalog Christian Testimony Video | "Ang Pag-Uusap" | God Is My Strength Inaresto ng CCP si Jiang Xinyi at ang iba pang mga Kristiyano; malupit nilang pinahirapan ang mga Kristiyano para kunin ang pondo ng iglesia at are…

2018-11-16 11:40:50

Tagalog Christian Testimony Video 2018 | "Seventeen? Ano Ngayon!" The True Story of a Christian

Tagalog Christian Testimony Video 2018 | "Seventeen? Ano Ngayon!" The True Story of a Christian “Bata! Alam mo ba’ng ang Partido Komunista ay ateista at tutol sa paniniwala sa Diyos? Sa China, Ano’ng Diyos ang naroon pa…

2018-05-31 13:53:53

Kristiyanong Pelikula (Tagalog) | Sa Katindihan ng Taglamig | Ang Matagumpay na Patotoo ng isang Cristiano

Ang pangalan niya ay Xiao Li. Naninwala siya sa Diyos nang mahigit sa isang dekada. Noong taglamig ng 2012, inaresto siya ng pulisya ng Komunistang Tsino sa isang kongregasyon. Sa panahon ng pagsisiyasat, paulit-ulit siy…

2018-05-05 08:45:56

True Story "Mula sa mga Pangil ng Kamatayan" | Christian Experience of Wonderful Salvation of God

True Story "Mula sa mga Pangil ng Kamatayan" | Christian Experience of Wonderful Salvation of God Si Liu Zhen, pitumpu't walong taong gulang, ay isang karaniwang maybahay sa probinsya. Pagkatapos manalig sa Diyos, nakada…

2018-11-11 18:58:09

Tagalog Full Christian Movie | "Pagtakas mula sa Yungib ng Diablo" | God Is My Salvation

Tagalog Full Christian Movie | "Pagtakas mula sa Yungib ng Diablo" | God Is My Salvation Ang kanyang pangalan ay Zhang at siya ay isang Kristiyano na kabilang sa Iglesia ng Makapangyarihang Diyos. Dahil naniniwala siya s…

2018-12-13 01:44:24

Tagalog Christian Movie | "Hindi Pa Tapos Ang Partido" A Christian's Experience of Being Persecuted

Tagalog Christian Movie | "Hindi Pa Tapos Ang Partido" A Christian's Experience of Being Persecuted Si Li Ming’ai ay mula sa mainland China. Isa siyang babaing may mabuting pagkatao, na iginagalang ang kanyang mga biyena…

2018-06-21 21:12:35

Ang Mga Kasinungalingan ng Komunismo: Salaysay Tungkol sa Pag-Brainwash ng Ccp (Tagalog Dubbed)

Full Tagalog Christian Movie | "Ang Mga Kasinungalingan ng Komunismo: Salaysay Tungkol sa Pag-Brainwash ng Ccp" (Tagalog Dubbed) Zhang Mingdao is a Christian in The Church of Almighty God who has experienced several year…

2018-07-13 02:50:09