Ang mga Patotoo ng mga Mananagumpay

32 artikulo 8 video

Pagtakas sa Pangil ng Kamatayan

Sabi ng Makapangyarihang Diyos, “Hindi kailanman nawawala ang Diyos sa puso ng tao, at naninirahan na kasama ng tao sa lahat ng panahon. Siya na ang p…

Walang Hangganan ang Pagmamahal ng Diyos

Ni Zhou Qing, Lalawigan ng Shandong Lubos ko nang naranasan ang paghihirap ng buhay na ito. Pumanaw na ang asawa ko ilang taon pa lamang pagkatapos n…

Matapos Dumanas ng Matinding Paghihirap, ang Pagmamahal ko sa Diyos ay Lalong Tumibay

Sa buhay na ito, anuman ang mga panganib o paghihirap na maaari kong maranasan, determinado akong manatiling tapat sa pagsunod sa Makapangyarihang Diyos, aktibong nagpapalaganap ng Kanyang salita at tumatayong patotoo sa pangalan ng Diyos, at suklian ang pagmamahal ng Diyos ng aking tunay na debosyon.

Diyos ang Aking Lakas sa Buhay

Ni Xiaohe, Henan Province Sa tila isang kisap-mata, nasunod ko ang Makapangyarihang Diyos sa loob ng 14 na taon. Sa mga taong ito, nakaranas ako ng s…

Lakas Ko sa Buhay ang Salita ng Diyos

Naranasan ko na ang salita ng Diyos ang katotohanan, at iyon ang lakas at pinagmumulan ng buhay ng mga tao. Sa patnubay ng salita ng Diyos, wala akong anumang kailangang katakutan, at gaano man karaming paghihirap at hadlang ang maaari kong harapin sa aking landas, nais kong sumunod sa Diyos hanggang sa pinakahuli!

Isang Awit ng Buhay sa Gitna ng Pagkawasak

Ni Gao Jing , Lalawigan ng Henan Noong 1999, nagkapalad akong tanggapin ang gawain ng Makapangyarihang Diyos ng mga huling araw. Sa pamamagitan ng pa…

Inakay Ako ng mga Salita ng Diyos na Magpatotoo

Ni Xiao Min, Probinsya ng Shandong Isinilang ako sa isang mahirap at di-maunlad na bahagi ng kanayunan at namuhay nang mahirap at maralita bilang isa…

Napatibay ng Pagmamahal ng Diyos ang Puso Ko

Matapos sumailalim sa di-makataong malupit na pag-uusig ng gobyernong CCP, kahit naranasan ko ang lahat ng uri ng pahirap ng katawan, naging mas malapit ako sa Diyos, nagtamo ako ng mas praktikal na pag-unawa sa karunungan, pagka- makapangyarihan sa lahat, pagmamahal at pagliligtas ng Diyos, at napalakas ang aking determinasyon na sundan ang Makapangyarihang Diyos.

Kontakin Kami Gamit ang Messenger