Ipinropesiya ng Panginoong Jesus Mismo na magkakatawang-tao ang Diyos sa mga huling araw at magpapakita bilang Anak ng tao para gumawa

Mga Talata ng Biblia para Sanggunian: “Kayo rin naman ay mangagsihanda: sapagka’t sa oras na hindi ninyo iniisip, ang Anak ng tao ay darating” (Lucas 12:40). “At kung paano ang mga araw ni Noe, gayon din naman ang …

2020-02-10 06:46:28

Ano ang pagkakatawang-tao? Ano ang diwa ng pagkakatawang-tao?

2. Ano ang pagkakatawang-tao? Ano ang diwa ng pagkakatawang-tao? Mga Talata ng Biblia para Sanggunian: “Nang pasimula siya ang Verbo, at ang Verbo ay sumasa Dios, at ang Verbo ay Dios” (Juan 1:1). “At nagkatawan…

2019-12-13 18:27:21

Ano ang mga kaibhan sa pagitan ng gawain ng Diyos na nagkatawang-tao at ng gawain ng Espiritu?

3. Ano ang mga kaibhan sa pagitan ng gawain ng Diyos na nagkatawang-tao at ng gawain ng Espiritu? Mga Talata ng Biblia para Sanggunian: “At sinabi ni Moises, Ipakita mo sa akin, idinadalangin ko sa iyo, ang iyong k…

2019-10-01 08:55:00

Bakit hindi ginagamit ng Diyos ang tao para gawin ang Kanyang gawain ng paghatol sa mga huling araw; bakit kailangan Niyang magkatawang-tao at gawin ito Mismo?

4. Bakit hindi ginagamit ng Diyos ang tao para gawin ang Kanyang gawain ng paghatol sa mga huling araw; bakit kailangan Niyang magkatawang-tao at gawin ito Mismo? Mga Talata ng Biblia para Sanggunian: “Sapagka’t an…

2019-10-01 08:57:18

Ang mahahalagang kaibhan sa pagitan ng Diyos na nagkatawang-tao at ng mga taong ginagamit ng Diyos?

5. Ang mahahalagang kaibhan sa pagitan ng Diyos na nagkatawang-tao at ng mga taong ginagamit ng Diyos? Mga Talata ng Biblia para Sanggunian: “Sa katotohanan ay binabautismuhan ko kayo sa tubig sa pagsisisi: datapuw…

2019-12-22 14:57:13

Bakit sinasabi na Kailangan ng Tiwaling Sangkatauhan Higit sa Lahat ang Pagliligtas ng Diyos na nagkatawang-tao?

6. Bakit sinasabi na Kailangan ng Tiwaling Sangkatauhan Higit sa Lahat ang Pagliligtas ng Diyos na nagkatawang-tao? Nauugnay na mga Salita ng Diyos: Ang pagliligtas ng Diyos sa tao ay hindi direktang ginawa sa pa…

2020-02-03 18:27:24

Bakit sinasabi na ginagawang ganap ng dalawang pagkakatawang-tao ng Diyos ang kabuluhan ng pagkakatawang-tao?

7. Bakit sinasabi na ginagawang ganap ng dalawang pagkakatawang-tao ng Diyos ang kabuluhan ng pagkakatawang-tao? Mga Talata ng Biblia para Sanggunian: “Ay gayon din naman si Cristo, na inihandog na minsan upang dal…

2019-12-13 18:41:04

Paano dapat unawain ng isang tao na si Cristo ang katotohanan, ang daan, at ang buhay?

8. Paano dapat unawain ng isang tao na si Cristo ang katotohanan, ang daan, at ang buhay? Mga Talata ng Biblia para Sanggunian: “Nang pasimula siya ang Verbo, at ang Verbo ay sumasa Dios, at ang Verbo ay Dios. Ito …

2019-10-06 13:25:02

Bakit sa pamamagitan lamang ng pagdanas at pagpapasakop sa gawain ng Diyos na nagkatawang-tao magtatamo ang isang tao ng kaalaman tungkol sa Diyos?

10. Bakit sa pamamagitan lamang ng pagdanas at pagpapasakop sa gawain ng Diyos na nagkatawang-tao magtatamo ang isang tao ng kaalaman tungkol sa Diyos? Mga Talata ng Biblia para Sanggunian: “At nagkatawang-tao ang …

2020-02-05 09:22:19

Ipinropesiya ng Panginoong Jesus Mismo na magkakatawang-tao ang Diyos sa mga huling araw at magpapakita bilang Anak ng tao para gumawa

Mga Talata ng Biblia para Sanggunian: “Kayo rin naman ay mangagsihanda: sapagka’t sa oras na hindi ninyo iniisip, ang Anak ng tao ay darating” (Lucas 12:40). “At kung paano ang mga araw ni Noe, gayon din naman ang …

2020-02-10 06:46:28

Ano ang pagkakatawang-tao? Ano ang diwa ng pagkakatawang-tao?

2. Ano ang pagkakatawang-tao? Ano ang diwa ng pagkakatawang-tao? Mga Talata ng Biblia para Sanggunian: “Nang pasimula siya ang Verbo, at ang Verbo ay sumasa Dios, at ang Verbo ay Dios” (Juan 1:1). “At nagkatawan…

2019-12-13 18:27:21

Ano ang mga kaibhan sa pagitan ng gawain ng Diyos na nagkatawang-tao at ng gawain ng Espiritu?

3. Ano ang mga kaibhan sa pagitan ng gawain ng Diyos na nagkatawang-tao at ng gawain ng Espiritu? Mga Talata ng Biblia para Sanggunian: “At sinabi ni Moises, Ipakita mo sa akin, idinadalangin ko sa iyo, ang iyong k…

2019-10-01 08:55:00

Bakit hindi ginagamit ng Diyos ang tao para gawin ang Kanyang gawain ng paghatol sa mga huling araw; bakit kailangan Niyang magkatawang-tao at gawin ito Mismo?

4. Bakit hindi ginagamit ng Diyos ang tao para gawin ang Kanyang gawain ng paghatol sa mga huling araw; bakit kailangan Niyang magkatawang-tao at gawin ito Mismo? Mga Talata ng Biblia para Sanggunian: “Sapagka’t an…

2019-10-01 08:57:18

Ang mahahalagang kaibhan sa pagitan ng Diyos na nagkatawang-tao at ng mga taong ginagamit ng Diyos?

5. Ang mahahalagang kaibhan sa pagitan ng Diyos na nagkatawang-tao at ng mga taong ginagamit ng Diyos? Mga Talata ng Biblia para Sanggunian: “Sa katotohanan ay binabautismuhan ko kayo sa tubig sa pagsisisi: datapuw…

2019-12-22 14:57:13

Bakit sinasabi na Kailangan ng Tiwaling Sangkatauhan Higit sa Lahat ang Pagliligtas ng Diyos na nagkatawang-tao?

6. Bakit sinasabi na Kailangan ng Tiwaling Sangkatauhan Higit sa Lahat ang Pagliligtas ng Diyos na nagkatawang-tao? Nauugnay na mga Salita ng Diyos: Ang pagliligtas ng Diyos sa tao ay hindi direktang ginawa sa pa…

2020-02-03 18:27:24

Bakit sinasabi na ginagawang ganap ng dalawang pagkakatawang-tao ng Diyos ang kabuluhan ng pagkakatawang-tao?

7. Bakit sinasabi na ginagawang ganap ng dalawang pagkakatawang-tao ng Diyos ang kabuluhan ng pagkakatawang-tao? Mga Talata ng Biblia para Sanggunian: “Ay gayon din naman si Cristo, na inihandog na minsan upang dal…

2019-12-13 18:41:04

Paano dapat unawain ng isang tao na si Cristo ang katotohanan, ang daan, at ang buhay?

8. Paano dapat unawain ng isang tao na si Cristo ang katotohanan, ang daan, at ang buhay? Mga Talata ng Biblia para Sanggunian: “Nang pasimula siya ang Verbo, at ang Verbo ay sumasa Dios, at ang Verbo ay Dios. Ito …

2019-10-06 13:25:02

Bakit sa pamamagitan lamang ng pagdanas at pagpapasakop sa gawain ng Diyos na nagkatawang-tao magtatamo ang isang tao ng kaalaman tungkol sa Diyos?

10. Bakit sa pamamagitan lamang ng pagdanas at pagpapasakop sa gawain ng Diyos na nagkatawang-tao magtatamo ang isang tao ng kaalaman tungkol sa Diyos? Mga Talata ng Biblia para Sanggunian: “At nagkatawang-tao ang …

2020-02-05 09:22:19