Isang Gabay na Aklat para sa Pananampalataya

53 artikulo

Paano Tayo Makasisiguro na ang Kidlat ng Silanganan ay ang Tunay na Daan?

Sa wakas naibunyag na ang misteryo sa Mateo 24:27: “Sapagka’t gaya ng kidlat na kumikidlat sa silanganan, at nakikita hanggang sa kalunuran; gayon din naman ang pagparito ng Anak ng tao.” Ngayon siyasatin natin ang Kidlat ng Silanganan at mahahanap natin ang daan upang masalubong ang Panginoon.

Ano ang Pagsisisi? Paano Natin Makakamit ang Tunay na Pagsisisi?

Tanging kapag mayroon tayong tunay na pagsisisi sa Diyos natin maaaring matamo ang Kanyang pangangalaga sa gitna ng mga sakuna. Kung gayon ano ang tunay na pagsisisi? At paano natin makakamit ang tunay na pagsisisi? Sasabihin sa iyo ng artikulong ito ang mga kasagutan.

Pagninilay sa Mateo 25: Paano Maging mga Matalinong Dalaga

Sa Mateo 25, sinabi sa atin ng Panginoong Jesus ang talinghaga ng 10 mga dalaga. Mula dito makikita natin na ang kalooban ng Diyos ay maging mga matalinong dalaga tayo upang salubungin Siya. Basahin ang artikulong ito at mahahanap mo ang paraan upang maging isang matalinong dalaga.

Paano Babalik ang Panginoon?

Maraming sipi sa Bibliya ang nagpropesiya kung paano babalik ang Panginoon. Mayroong dalawang pangunahing bahagi ang mga propesiya hinggil sa pagbabal…

Nakamit mo Ba ang Daan Patungo sa Buhay na Walang Hanggan?

Ang Diyos ang bukal kung saan dadaloy ang tubig ng buhay, at nasa Kanya ang buhay na walang hanggan. Nguni’t bilang mga mananampalataya sa Panginoon, nasa atin ba ang daan patungo buhay na walang hanggan? Magpatuloy sa pagbasa upang mas matuto…