Isang Naiibang Karanasan ng Paghahanap ng Trabaho

Ni Liang Xin Sa lipunan ngayon, may iba’t ibang uri ng malalaking negosyo at tila hindi mabilang ang oportunidad para makapagtrabaho. Ngunit sa paglipas ng mga taon, wala nang halaga ang mga nakapagtapos ng kolehiyo. Pu…

Christian Testimonies in Tagalog, Mga Halimbawa ng Pananampalataya 2019-07-08 18:12:32

Naalis Ko sa Aking Sarili ang Kaba Bago ang Pagsusulit

Sa ganito karahas na mapagkumpitensiyang lipunan na kinabibilangan natin ngayon, maraming mga estudyante ang nababalisa kapag dumating na ang panahon upang kunin ang kanilang pagsusulit. Kaya paano natin maaalis sa ating…

Mga Halimbawa ng Pananampalataya 2019-04-13 18:25:17

Ang Maging Isang Matapat na Tao ay Tunay na Dakila!

Wu Ming, China Isang araw noong 2004 sinabi sa akin ng isang kaibigan: “Bawat araw gumigising ka nang maaga at buong araw na abala sa paggupit ng tela, pinapagod mo ang sarili mo, ngunit hindi ka pa rin kumikita ng pera…

2019-03-17 13:43:53

Ang Karanasan ng Isang Doktor sa Pagbabagong-anyo

Liu Jing Mga Nilalaman Ang Aking Panaginip ay Nagsisimulang Magkalamat Ang Pakikiayon sa Pandaraya sa mga Tinatanggap sa Ospital Ang mga Materyal na Kaginhawaan ay Hindi Kailanman Makapagpapaginhawa ng Espiritw…

2018-09-20 00:37:04

Mga Pagpapala ng Diyos: Hindi na Alipin ng Pera, Tunay na Ako’y Pinalaya

Ni Bong, Pilipinas Mga Nilalaman Gusto Kong Maging Mayaman Isang Buhay ng Pagsasakripisyo sa Kalusugan para sa Pera Naririnig Ko ang Pagtawag ng Diyos Inakay Ako ng mga Salita ng Diyos upang Makita ang Pamimi…

2019-08-13 02:11:40

Ang Lihim na Payo Upang Lutasin ang Poot

Ang Diyos ay habambuhay na pinakamataas at marangal, habang ang tao ay habambuhay na mababa at walang kabuluhan. Ito ay dahil habambuhay na nagsasakripisyo ang Diyos at inilalaan ang Kanyang sarili sa sangkatauhan; ang t…

Ang Kaligtasan ng Diyos 2018-06-22 12:53:23

Pagtatapon sa mga Kadena

Salita ng Diyos: “Kung nagagalak kang maging taga-serbisyo sa tahanan ng Diyos, nagsisikap at matapat sa gawain sa kabila ng karimlan, laging nagbibigay at hindi nanghihingi, masasabi Ko na ikaw ay tapat na santo, sapagk…

2018-05-17 10:10:29

Paalam sa mga Araw ng Pakikipagbuno sa Kapalaran

Yixin Isang payak na nayon na napag-iwanan na ng panahon, ang aking mga magulang na hapung-hapo mula sa kanilang trabaho, isang buhay na gipit sa pinansyal … ito ang malulungkot na ala-ala na nakatatak sa aking murang…

Ang Kaligtasan ng Diyos, Christian Testimonies in Tagalog 2018-11-12 05:10:29

Sinira Ako ng Aking mga Prinsipyo sa Buhay

Sapagkat palagi kong pinanghahawakan ang panlilinlang na ito bilang kasabihang dapat isabuhay, nang ipamukha ng kapatid na babaeng ito ang mga pagkukulang ko upang tulungan akong kilalanin sila at magbago tungo sa ikabub…

Ang Kaligtasan ng Diyos 2018-05-17 05:10:29

Ang Pagsasama ng Mag-asawa ay Hindi na Usapin

Ni Wang Ran , Singapore Mga Nilalaman Isang Magandang Pangarap Sunud-sunod na Pagtatalo ng Mag-asawa Pagbabasa ng mga Salita ng Diyos at Pagkatuklas sa Ugat ng Pagdurusa Pagsasagawa ng Katotohanan at Pakikipa…

2019-08-10 06:02:34

Paano Malalampasan ang Paghihiwalay

Sa ilalim ng impluwensiya ng mga romantikong drama, mula pa noong bata siya, hinahangad niya ang isang pag-ibig na magtatagal hanggang sa araw na mamatay siya, ngunit ang dalawa niyang pag-ibig ay parehong nagtapos sa ka…

2019-06-18 18:51:15

Paano Ko Nagawang Makasundo ang Manugang Ko

Liu Jie, Hunan Magkaibang Pananaw, Palagiang Mga Pagtatalo Ako ay isang pangkaraniwang maybahay, isang mabuting asawa at mapagmahal na ina, inaalagaan kong mabuti ang aking asawa at mga anak, masipag at mapag-impok ako…

2019-03-19 10:56:52

Matapos Ang Pagtataksil ng Kanyang Asawa Sinagip Siya ng Diyos sa Dilim ng Kalungkutan

Gawa ni Ouyang Mo, Probinsya ng Hubei Mabilis na tumatakbo ang panahon. Lumaki si Hong’er mula sa isang simpleng bata sa isang kaaya-ayang dalaga, at nagising ang kanyang umuusbong na interes sa pag-ibig. Hindi siya int…

Christian Testimonies in Tagalog 2019-01-15 06:41:03

Paano Niya Napagtagumpayan ang Tuksong Mangalunya (Ikalawang Bahagi)

Ni Xiyue, Lalawigan ng Henan Sa mga sumunod na araw, hindi man nahulog si Jingru sa tukso ni Satanas at alam niyang hindi na sila maaaring magsama ni Wang Wei, patuloy na naglaro sa kanyang isipan ang pakikipagkita niya…

2018-11-13 07:46:44

Paano Niya Napagtagumpayan ang Tuksong Mangalunya (Unang Bahagi)

Ni Xiyue, Lalawigan ng Henan Isang gabi, naglilinis ng kanyang bahay si Jingru. “Kring, kring.” Nagsimulang tumunog ang telepono. Sinagot niya ito at isang kakaiba ngunit pamilyar na boses ang kanyang narinig: “Hello…

2018-11-13 07:23:24

Paano Makakasundo ng Walang Modo, at Mayabang na Kabataang Tulad Ko ang Lola Ko?

An Qi Ako si An Qi. Bago ang gulang na anim, nakatira ako sa bahay ng aking lola. Noong panahong iyon, ang aking lola ang nadama kong tao na pinakamalapit ako. Bawat araw tuwing pumapasok ako sa kindergarten, pinagpapas…

2018-09-02 05:50:25

Ang mga Salita ng Diyos ang Gumagabay sa Akin upang Matutunan Kung Paano Turuan ang Aking mga Anak (II)

Xiaoxue, Malaysia Isang araw pagtapos ng hapunan, tinuruan ko ang panganay kong lalaki na magbasa ng Tsino—mga simpleng salita lang, “Langit, lupa, tao, at, lupa, tatay, nanay....” Tinuruan ko siya nang ilang beses, ngu…

2018-11-13 08:50:34

Ang mga Salita ng Diyos ang Gumagabay sa Akin upang Matutunan Kung Paano Turuan ang Aking mga Anak (I)

Xiaoxue, Malaysia Mayroon akong dalawang anak na lalaki na isang taon ang pagitan. Upang palakihin sila nang edukado, may magandang modo, mabubuting tao na makakayanang tumayo sa kanilang sariling mga paa sa lipunan at …

2018-11-13 08:41:42

Paano Babalik ang Panginoon?

Maraming sipi sa Bibliya ang nagpropesiya kung paano babalik ang Panginoon. Mayroong dalawang pangunahing bahagi ang mga propesiya hinggil sa pagbabalik ng Panginoong Jesus sa mga huling araw. Ang isang bahagi ay naglala…

Ikalawang Pagparito ni Jesucristo, Repleksyon sa Ebanghelyo 2020-04-17 06:51:29

Paano Natutupad ang mga Propesiya ng Pagbabalik ng Panginoon

Ang Pangangaral ng Kristiyano sa Tagalog ay naghahayag kung paano natutupad ang mga propesiya ng pagbabalik ng Panginoon. Maaari mo itong basahin at magbahagi ka ng iyong mga ideya.

Free Tagalog Christian Sermons, Ikalawang Pagparito ni Jesucristo, Mga Sagot sa Mga Tanong Tungkol sa Pananampalataya sa Diyos 2019-09-24 11:32:54

Ano ang Bumubuo sa Totoong Espirituwal na Debosyon?

Ni Li Cheng Mga Nilalaman Naniwala Ako na ang Espirituwal na Debosyon ay Binubuo ng Paulit-ulit na Pagbabasa ng Biblia, Pananalangin at Pag-awit ng mga Himno Ano ang Bumubuo sa Tunay na Espirituwal na Debosy…

2019-08-21 23:33:26

Ang 5 Propesiya sa Biblia Tungkol sa Pagbabalik ng Panginoong Jesus ay Naganap na

Madalas na nangyayari ngayon ang mga sakuna sa buong daigdig at ang mga propesiya sa Biblia tungkol sa pagbabalik ng Panginoong Jesucristo ay sadyang natupad na. Nagbalik na ang Panginoong Jesus. Ipinakikita sa iyo ng ar…

Free Tagalog Christian Sermons, Ikalawang Pagparito ni Jesucristo, Tagalog Bible Study 2019-08-12 23:45:47

Paano ang Mas Mabisang Pag-aaral ng Bibliya

Ang mga 3 pangunahing punto para sa pag-aaral ng Bibliya ay makakatulong sa iyo na maunawaan ang kalooban ng Diyos at mga kinakailangan sa iyong pag-aaral ng Bibliya. Basahin ngayon upang matuto nang higit pa.

Free Tagalog Christian Sermons, Tagalog Bible Study 2019-07-02 19:51:49

Paano Tayo Makakapagtatag ng Relasyon sa Diyos?

Ang salita ng Diyos ay tinapay ng buhay para sa atin, nguni’t masyado tayong abala sa trabaho para magbasa nito kaya lumalayo tayo sa Diyos. Basahin mo ang artikulong ito upang malaman ang 4 na paraan upang maging mas ma…

Free Tagalog Christian Sermons, Mga Sagot sa Mga Tanong Tungkol sa Pananampalataya sa Diyos, Tagalog Bible Study 2019-05-31 19:49:07

3 Pinakamahalagang Prinsipyo para sa Malugod na Pagsalubong sa Pagdating ng Panginoon

Ang kakayahang salubungin ang ikalawang pagdating ng Panginoong Jesus ang pinakadakilang pagnanais ng mga tunay na naniniwala sa Panginoon. Kaya’t paano natin sasalubungin ang Panginoong Jesus?

Free Tagalog Christian Sermons, Ikalawang Pagparito ni Jesucristo, Mga Sagot sa Mga Tanong Tungkol sa Pananampalataya sa Diyos, Tagalog Bible Study 2019-05-30 14:30:58

Isang Diskusyon sa Kung Ano ang Tunay na Pagsisisi

Ni Liu Shuo Pansin ng Patnugot: Sabi ng Panginoong Jesus: “Mangagsisi kayo; sapagka’t malapit na ang kaharian ng langit” (Mateo 4:17). Makikita na yaon lamang mga tunay na nagsisisi ang makakapasok sa kaharian ng langit…

2019-05-26 07:59:50

4 na Prinsipyo ng Mabisang Panalangin

Ang pananalangin sa Diyos ay ang pinaka-direktang paraan para sa mga Kristiyano upang makipag-usap sa Diyos, at tanging ang mga mabisang panalangin ang dinidinig ng Diyos. Kaya, ang paggawa ng mga mabisang panalangin ay …

Free Tagalog Christian Sermons, Panalangin 2019-05-26 07:40:43

3 Malalaking Obra Maestra para sa Pagtatagumpay sa mga Tukso sa Digmaang Espirituwal

Hingzing Hilagang Korea Mga Nilalaman Una, sa harap ng panunukso ni Satanas, dapat kang manalangin sa Diyos at lalong hangarin ang katotohanan upang maunawaan ang kalooban ng Diyos at huwag maging biktima sa mga pa…

Free Tagalog Christian Sermons 2019-03-17 13:32:54

3 Pamamaraan Kung Paano Manalangin Upang Makinig ang Diyos

Cheng Shi Mga Nilalaman Magdasal sa Diyos nang Tapat sa Puso Magdasal nang May Pusong Sumusuko sa Diyos Magdasal sa Diyos nang May Pusong Naghahangad Mga kapatid: Kapayapaan sa inyo sa Panginoon! Ang …

Free Tagalog Christian Sermons, Panalangin 2019-03-17 13:08:21

Buhay Kristiyano: 4 na Puntos upang Turuan Kang Makipag-ugnayan sa Iba Alinsunod sa mga Layunin ng Diyos

Ni Wang Zihan, Lalawigan ng Shanxi Mga Nilalaman 1. Kailangan mong pakitunguhan ang iba nang patas at nang pantay-pantay. Hindi ka dapat kumilos batay sa iyong mga damdamin at mga kagustuhan. 2. Maayos na tugunan…

Free Tagalog Christian Sermons 2018-11-13 09:35:27

Paano Makakamit ang Buhay na Walang Hanggan sa Pamamagitan ng Pananampalataya sa Anak

Sinasabi ng Bibliya, “Ang sumasampalataya sa Anak ay may buhay na walang hanggan,” pero kaunting mga tao ang nakakaalam kung paano makakamit ang buhay na walang hanggan sa pamamagitan ng pananampalataya sa Anak. Basahin …

2020-08-05 02:25:29

Ano ang Kaligtasan? Ang Kaligtasan Ba ay ang Tanging Kinakailangan Upang Makapasok sa Kaharian ng Langit?

Ni Shen Qingqing, South Korea Mga Nilalaman Ang Tunay na Kahulugan ng “Kaligtasan” Paano Natin Makakamit ang Kaligtasan at Makakapasok sa Kaharian ng Langit? Maraming tao ang inaasam na mailigtas ng Pangi…

Mga Sagot sa Mga Tanong Tungkol sa Pananampalataya sa Diyos 2020-05-28 18:40:03

Paano Tayo Makasisiguro na ang Kidlat ng Silanganan ay ang Tunay na Daan?

Sa wakas naibunyag na ang misteryo sa Mateo 24:27: “Sapagka’t gaya ng kidlat na kumikidlat sa silanganan, at nakikita hanggang sa kalunuran; gayon din naman ang pagparito ng Anak ng tao.” Ngayon siyasatin natin ang Kidla…

Mga Sagot sa Mga Tanong Tungkol sa Pananampalataya sa Diyos 2020-05-28 17:34:57

Ano ang Mga Palatandaan ng Pagdating ng Panginoon? Paano Natin Siya Sasalubungin?

Naglitawan ang mga palatandaan ng pagdating ng Panginoon at ang Panginoon ay bumalik na. Basahin na upang mas higit na malaman.

Mga Sagot sa Mga Tanong Tungkol sa Pananampalataya sa Diyos 2020-05-23 07:22:04

Isang Sermon sa Mateo 24:23–24: Paano Masasabi ang Tunay na Cristo sa mga Huwad na Cristo

Ayon sa Mateo 24:24, maraming tao ang nag-iisip na ang anumang mensahe na nangangaral na ang Panginoon ay bumalik na ay walang katotohanan. Ngunit hindi nila binigyang pansin kung ano ang susi sa pagsalubong sa pagbabali…

Mga Sagot sa Mga Tanong Tungkol sa Pananampalataya sa Diyos 2020-05-23 06:56:12

Kailan Babalik si Jesus? Paano natin Siya Sasalubungin?

Kailan babalik ang Panginoong Jesus? Paano natin tamang mauunawaan ang Mateo 24:36? Paano natin sasalubungin ang Panginoon? Basahin ang artikulong ito upang makuha ang mga sagot.

Mga Sagot sa Mga Tanong Tungkol sa Pananampalataya sa Diyos 2020-05-13 23:55:41

Ano ang Pagsisisi? Paano Natin Makakamit ang Tunay na Pagsisisi?

Tanging kapag mayroon tayong tunay na pagsisisi sa Diyos natin maaaring matamo ang Kanyang pangangalaga sa gitna ng mga sakuna. Kung gayon ano ang tunay na pagsisisi? At paano natin makakamit ang tunay na pagsisisi? Sasa…

Mga Sagot sa Mga Tanong Tungkol sa Pananampalataya sa Diyos, Repleksyon sa Ebanghelyo 2020-05-03 06:48:40

Pagninilay sa Mateo 25: Paano Maging mga Matalinong Dalaga

Sa Mateo 25, sinabi sa atin ng Panginoong Jesus ang talinghaga ng 10 mga dalaga. Mula dito makikita natin na ang kalooban ng Diyos ay maging mga matalinong dalaga tayo upang salubungin Siya. Basahin ang artikulong ito at…

2020-05-01 03:41:51

Sermon Tungkol sa Kaligtasan: Hindi Lahat ng Tumatawag sa Panginoon ay Maliligtas

Ni Yang Xin Mga Nilalaman ●Hindi Lahat ng Tumatawag sa Panginoon ay Maliligtas ●Anong ibig sabihin ng maligtas na tinutukoy sa Biblya? ●Ang Napatawad ay Hindi Nangangahulugang Pagiging Banal ●Ano ang T…

Ang Kaligtasan ng Diyos, Free Tagalog Christian Sermons 2020-04-21 22:44:51

Ang Misteryo ng “Ako at ang Ama ay Iisa” ay Naibunyag

Ni Xie Wen, Japan Sinabi ng Panginoong Jesus, “Ako at ang Ama ay iisa” (Juan 10:30). “Malaon nang panahong ako’y inyong kasama, at hindi mo ako nakikilala, Felipe? ang nakakita sa akin ay nakakita sa Ama; paanong si…

2020-04-17 07:26:51

Lumitaw na ang mga Palatandaan ng mga huling araw: Paano Tayo Madadala Bago Sumapit ang Malaking Pagdurusa?

Naging karaniwan na ang pagsipot ng mga kalamidad sa buong mundo at lumitaw na ang mga palatandaan ng mga huling araw. Malinaw sa mga pangyayari na nakabalik na ang Panginoon, kaya bakit kailangan pa tayong itaas bago su…

Free Tagalog Christian Sermons, Ikalawang Pagparito ni Jesucristo 2020-03-05 21:19:04

Ang mga Palatandaan ng Pagbabalik ni Cristo ay Naglilitawan: Paano Sasalubungin ang Ikalawang Pagparito ng Panginoon

Ngayon ay ang katapusan ng mga araw. Ang mga sakuna ay madalas na nangyayari sa buong mundo, at naglilitawan ang mga palatandaan ng pagbabalik ni Cristo, kaya bakit hindi pa Siya nakita na bumalik sa isang ulap? At paano…

Free Tagalog Christian Sermons, Ikalawang Pagparito ni Jesucristo 2020-03-05 05:01:28

Nakamit mo Ba ang Daan Patungo sa Buhay na Walang Hanggan?

Ang Diyos ang bukal kung saan dadaloy ang tubig ng buhay, at nasa Kanya ang buhay na walang hanggan. Nguni’t bilang mga mananampalataya sa Panginoon, nasa atin ba ang daan patungo buhay na walang hanggan? Magpatuloy sa p…

2019-09-16 16:54:02

Anong Uri ng Iglesia ang Maituturing na may Gawain ng Banal na Espiritu

Kumusta mga kapatid ng Espirituwal na Tanong at Sagot, Ilang buwan na ang nakararaan, nasaksihan ko ang pagpapaligsahan sa isa’t isa ng mga pastor sa aming iglesia para sa katanyagan at pagtamo at pandaraya para sa posi…

Tagalog Bible Study 2019-09-16 16:33:31

Paano Natakot si Job sa Diyos at Iniwasan ang Kasamaan?

Sa tuwing nababanggit ang mga salitang “matakot sa Diyos”, karamihan sa mga tao ay iisipin ang kuwento ni Job sa Biblia, pero paano ba natakot si Job sa Diyos? Suriin natin ang mga karanasan ni Job upang magkaroon tayo n…

Tagalog Bible Study 2019-08-26 16:56:08

Bakit Tayo Hinahayaan ng Diyos na Magdusa?

Ni Li Tong Mga Nilalaman Ang mga Pagsubok at Pagpipino ang Pinakamagandang Biyaya sa Atin ng Diyos Matutulungan Ba Tayo ng Materyal na Biyaya na Umunlad sa Ating mga Buhay? Paano Makakalampas sa mga Pagsubok at…

2019-08-21 12:55:46

Ano ang Matalinong Dalaga?

Mga Nilalaman Ang lahat ng binigkas ng Diyos ay katotohanan. Makapagbibigay ito ng kinakailangang kabuhayan sa mga tao, at magkakaloob sa kanila ng daan sa pagsasanay. Nagtataglay ng lahat ng kapangyarihan at awtorid…

Free Tagalog Christian Sermons 2019-08-08 06:18:36

Paano ang Paghubog ng Pananampalataya sa Diyos

Ang paghubog ng pananampalataya sa Diyos ay ang dapat pagsikapan na maabot ng mga Kristiyano sa ating paniniwala sa Diyos at ang hinihingi sa atin ng Diyos. Kung gayon, ano ang tunay na pananampalataya at paano tayo maka…

Free Tagalog Christian Sermons, Mga Halimbawa ng Pananampalataya, Mga Sagot sa Mga Tanong Tungkol sa Pananampalataya sa Diyos 2019-07-23 12:34:57

Ano ang Kaligtasan at Paano Ito Natatamo Mula sa Diyos

Ni Junying Mga Nilalaman Ang Kaligtasan ng Diyos sa Sangkatauhan sa Panahon ng Kautusan Ang Kaligtasan ng Diyos para sa Sangkatauhan sa Kapanahunan ng Biyaya Kaligtasan ng Diyos sa Sangkatauhan sa mga Huling Ar…

Free Tagalog Christian Sermons 2019-07-23 12:19:57

Ang Panginoong Jesus ba ay Diyos o ang Anak ng Diyos?

Ni: Xie Wen, Japan Kamakailan, nang malapit ng matapos ang isang grupo sa pag-aaral ng Biblia, ang Kapatid na Li, isang manggagawa, ay nagtanong ng ganito: “Nakatala sa Biblia, ‘At nang mabautismuhan si Jesus, pagdaka'y…

Free Tagalog Christian Sermons, Tagalog Bible Study 2019-07-02 20:10:47

Ano ang Tunay na Kabuluhan ng Pagtubos ng Panginoong Jesus?

Ni Xiaomo, China Ang pagbanggit sa “Pagtubos ni Jesus” ay palaging nagpupuno sa atin ng pasasalamat sa Panginoon. Dalawang libong taon ang nakararaan, upang matubos tayo mula sa mga kamay ni Satanas, ipinako ang Pangino…

Free Tagalog Christian Sermons, Tagalog Bible Study 2019-06-04 17:19:20

Alam Mo ba ang Tungkol sa mga Misteryo sa Panalangin ng Panginoon?

Maraming kapatid na lalaki at babae ang naniniwalang ang kaharian ng Diyos ay nasa langit, ngunit sinasabi sa Panalangin ng Panginoon, “Dumating nawa ang kaharian mo. Gawin nawa ang iyong kalooban, kung paano sa langit, …

Free Tagalog Christian Sermons, Repleksyon sa Ebanghelyo, Tagalog Bible Study 2019-04-01 11:24:15

Kristiyanong Sermon: Ang Kahulugan ng Pagpapakita ng Panginoong Hesus sa Tao Matapos ang Kanyang Muling Pagkabuhay

Ni Cheng Hang Sa Biblia, nakatalang: “At samantalang kanilang pinaguusapan ang mga bagay na ito, siya rin ay tumayo sa gitna nila, at sa kanila'y nagsabi, Kapayapaa'y suma inyo. Datapuwa't sila'y kinilabutan, at nangahi…

Free Tagalog Christian Sermons 2019-03-27 09:13:16

Alam Mo Ba ang Kahulugan ng Muling Pagkabuhay ng Panginoong Jesus at Nang Kanyang Pagpapakita sa Tao?

Ni Hanxiao Lahat ng mga naniniwala sa Panginoon ay alam na, upang matubos tayo, pinahintulutan ng Panginoong Jesus na maipako ang Kanyang Sarili sa krus para sa ating kapakanan, at paglipas ng ikatlong araw Siya ay nabu…

Free Tagalog Christian Sermons 2019-03-23 16:35:47

Ano ang Kasalanan? Paano natin maiiwasan ang kasalanan?

He Jun, Sichuan Linggo Agosto 5, 2018. Makulimlim. Pansin ng Patnugot: Ang mga napatawad sa kanilang mga kasalanan ngunit nagkakasala pa rin ay hindi makakapasok sa kaharian ng langit, sapagkat sinabi ng Panginoong Jes…

Ang Kaligtasan ng Diyos, Repleksyon sa Ebanghelyo, Tagalog Bible Study 2019-03-19 10:24:54

Ano ang Pagdadala sa Harap ng Diyos?

Ni Li Huan Kagaya ng ibang mga kapatid na Kristiyano, sabik na sabik na ako sa ikalawang pagparito ng Panginoong Jesus. Tinatalima natin ang sumusunod na talata sa Biblia: “Kung magkagayon, tayong nangabubuhay, na nan…

Repleksyon sa Ebanghelyo, Tagalog Bible Study 2019-03-19 10:12:20

Sino ang Nagtulot sa Kanyang Makalakad nang Basta-basta Palabas ng Ilang Papuntang Canaan

Cheng Yi Isang gabi, napakasaya ko na nakita ko ang Kapatid na Liu na nasa Skype. Naalala ko na ang Kapatid na Liu ay naniniwala sa Panginoon sa loob ng maraming taon at sa nakaraan siya ay palaging nagsasagawa ng gawai…

2019-03-19 10:05:20

Ang Minsang Maligtas ay Hindi Nangangahulugan ng Palaging Naligtas

Ni Yang Xin, Lalawigan ng Shandong Ang araw ay lumubog sa kanluran, at ang huling liwanag ng papalubog na araw ay lumaganap sa buong mundo habang papauwi ako pagkatapos ng isang pagtitipon, iniisip ang sinabi ng pasto…

Ang Kaligtasan ng Diyos, Tagalog Bible Study 2019-03-19 09:36:56

Paano ang Dapat na Paghahanda sa Pagdating ng Panginoon?

Sa paghahanda sa pagdating ng Panginoon ay nangangailangan para sa atin na magbigay-tuon sa tinig ng Diyos. Tanging kapag mayroon tayong puso na naghahanap at nauuhaw sa katuwiran upang maghintay sa pagkatok ng Panginoon…

Free Tagalog Christian Sermons, Tagalog Bible Study 2019-03-17 13:39:05

Tatlong Sunod-sunod na mga Pambihirang Supermoon

Maraming tao ang nakapansin na sa mga kamakailang madalas na pangyayari ng mga supermoon at blood moon, at ang mga kababalaghan sa astronomiya na ito ang katuparan sa mga propesiya sa Biblia—ano ang sinusubukan ng Diyos …

Free Tagalog Christian Sermons, Ikalawang Pagparito ni Jesucristo 2019-02-28 15:21:25

Inilantad: Ang Tunay na Kahulugan ng “Naganap Na” na Sinabi ng Panginoong Jesus sa Krus

Maraming mga kapatid ang naniniwala na ang ibig sabihin ni Jesus sa sinabi Niyang “Naganap na” noong nasa krus Siya ay nakumpleto na ang gawain ng Diyos na iligtas ang sangkatauhan. Pero gano’n nga ba talaga ‘yon? Ano ng…

Free Tagalog Christian Sermons, Repleksyon sa Ebanghelyo, Tagalog Bible Study 2019-02-09 17:21:56

Ano ang Kalooban ng Diyos sa Likod ng Talinghaga ng Panginoon at Alipin?

Ni Wang Yan, China Mula noong tayo’y nabautismuhan at bumalik tayo sa Panginoon, madalas nating marinig ang ating mga pastor at nakatatanda na nagsasabing, “Sinabi ni apostol Pablo, ‘Nakipagbaka ako ng mabuting pakikipa…

2019-09-24 14:35:24

Ang Ebanghelyo sa Araw na Ito: Anong Uri ng mga Tao ang Tunay na May Mapagpakumbabang-loob?

Sinabi ng Panginoong Jesus, “Mapapalad ang mga mapagpakumbabang-loob: sapagka’t kanila ang kaharian ng langit” (Mateo 5:3). Ibig ng Diyos yaong mga mapagpakumbabang-loob, gayun din sinasang-ayunan at pinagpapala ang mga …

Repleksyon sa Ebanghelyo 2019-09-19 15:19:59

Anong Babala ang Ibinigay ng Panginoong Jesus sa Atin sa Hindi Pangingilin sa Araw ng Sabbath?

Ni Li Qing, China Isang umaga, habang ako ay nagdedebosyon, nakita ko ito na nakasulat sa Bibliya: “Nang panahong yaon ay naglalakad si Jesus nang araw ng sabbath sa mga bukiran ng trigo; at nangagutom ang kaniyang mga …

Repleksyon sa Ebanghelyo, Tagalog Bible Study 2019-06-03 18:58:52

Bilang Isang Kristiyano, Ang Palagiang Pagdalo sa mga Pagtitipon ay Hindi Maaaring Pabayaan!

Kamusta mga kapatid ko sa Espirituwal na Q&A, Napapagod ako nang husto sa pagtarabaho sa araw, at hindi ako makatulog nang mahimbing sa gabi. Bilang resulta, ayaw kong magpunta nang maaga sa mga pagtitipon. Hindi …

Free Tagalog Christian Sermons 2019-03-25 08:30:56

Ang Hiwaga ng “Muling Pagkabuhay ng Isang Patay na Tao”

Li Cheng Mga kapatid, kapayapaan ay suma inyo! Salamat sa Panginoon para sa Kanyang mga paghahanda na nagpahintulot sa atin na ipabatid dito ang mga katotohanan ng Banal na Kasulatan. Patnubayan nawa tayo ng Panginoon. …

Free Tagalog Christian Sermons, Repleksyon sa Ebanghelyo 2019-03-25 08:30:53

Bakit Ibinigay ng Panginoong Jesus kay Pedro ang mga Susi ng Kaharian ng Langit

Yang Qing Baffled From Reading the Bible Nang maaga akong magising, ako ay nanalangin, at pagkatapos ay binuksan ang Biblia sa Mateo 16:19, kung saan sinasabi ng Panginoong Jesus kay Pedro: “Ibibigay ko sa iyo ang mg…

Free Tagalog Christian Sermons, Repleksyon sa Ebanghelyo, Tagalog Bible Study 2019-03-19 08:47:54

Ang Paghihirap ay Biyaya ng Diyos

Sa lahat ng naniniwala sa Diyos, ang paghihirap ang pinakadakilang biyayang maipagkakaloob sa atin ng Diyos! Bakit ko ito sinasabi? Ano ang kalooban ng Diyos sa likod ng mga paghihirap na ito? Sama-sama nating alamin …

Free Tagalog Christian Sermons 2019-05-26 19:37:21

Ano ang Halaga ng Buhay? Pagninilay sa mga Huling Salita ng Isang Hari

Lumisan si Haring Alejandro sa mundong ito nang may pagsisisi. Nang palapit na ang kanyang oras, iniwanan niya tayo ng tatlong huling mga salita na dapat pag-isipan para mapuwersa tayong tanungin ang ating mga sarili: Ba…

Free Tagalog Christian Sermons 2019-05-26 19:29:45

Isang Naiibang Karanasan ng Paghahanap ng Trabaho

Ni Liang Xin Sa lipunan ngayon, may iba’t ibang uri ng malalaking negosyo at tila hindi mabilang ang oportunidad para makapagtrabaho. Ngunit sa paglipas ng mga taon, wala nang halaga ang mga nakapagtapos ng kolehiyo. Pu…

Christian Testimonies in Tagalog, Mga Halimbawa ng Pananampalataya 2019-07-08 18:12:32

Naalis Ko sa Aking Sarili ang Kaba Bago ang Pagsusulit

Sa ganito karahas na mapagkumpitensiyang lipunan na kinabibilangan natin ngayon, maraming mga estudyante ang nababalisa kapag dumating na ang panahon upang kunin ang kanilang pagsusulit. Kaya paano natin maaalis sa ating…

Mga Halimbawa ng Pananampalataya 2019-04-13 18:25:17

Ang Maging Isang Matapat na Tao ay Tunay na Dakila!

Wu Ming, China Isang araw noong 2004 sinabi sa akin ng isang kaibigan: “Bawat araw gumigising ka nang maaga at buong araw na abala sa paggupit ng tela, pinapagod mo ang sarili mo, ngunit hindi ka pa rin kumikita ng pera…

2019-03-17 13:43:53

Ang Karanasan ng Isang Doktor sa Pagbabagong-anyo

Liu Jing Mga Nilalaman Ang Aking Panaginip ay Nagsisimulang Magkalamat Ang Pakikiayon sa Pandaraya sa mga Tinatanggap sa Ospital Ang mga Materyal na Kaginhawaan ay Hindi Kailanman Makapagpapaginhawa ng Espiritw…

2018-09-20 00:37:04

Mga Pagpapala ng Diyos: Hindi na Alipin ng Pera, Tunay na Ako’y Pinalaya

Ni Bong, Pilipinas Mga Nilalaman Gusto Kong Maging Mayaman Isang Buhay ng Pagsasakripisyo sa Kalusugan para sa Pera Naririnig Ko ang Pagtawag ng Diyos Inakay Ako ng mga Salita ng Diyos upang Makita ang Pamimi…

2019-08-13 02:11:40

Ang Lihim na Payo Upang Lutasin ang Poot

Ang Diyos ay habambuhay na pinakamataas at marangal, habang ang tao ay habambuhay na mababa at walang kabuluhan. Ito ay dahil habambuhay na nagsasakripisyo ang Diyos at inilalaan ang Kanyang sarili sa sangkatauhan; ang t…

Ang Kaligtasan ng Diyos 2018-06-22 12:53:23

Pagtatapon sa mga Kadena

Salita ng Diyos: “Kung nagagalak kang maging taga-serbisyo sa tahanan ng Diyos, nagsisikap at matapat sa gawain sa kabila ng karimlan, laging nagbibigay at hindi nanghihingi, masasabi Ko na ikaw ay tapat na santo, sapagk…

2018-05-17 10:10:29

Paalam sa mga Araw ng Pakikipagbuno sa Kapalaran

Yixin Isang payak na nayon na napag-iwanan na ng panahon, ang aking mga magulang na hapung-hapo mula sa kanilang trabaho, isang buhay na gipit sa pinansyal … ito ang malulungkot na ala-ala na nakatatak sa aking murang…

Ang Kaligtasan ng Diyos, Christian Testimonies in Tagalog 2018-11-12 05:10:29

Sinira Ako ng Aking mga Prinsipyo sa Buhay

Sapagkat palagi kong pinanghahawakan ang panlilinlang na ito bilang kasabihang dapat isabuhay, nang ipamukha ng kapatid na babaeng ito ang mga pagkukulang ko upang tulungan akong kilalanin sila at magbago tungo sa ikabub…

Ang Kaligtasan ng Diyos 2018-05-17 05:10:29

Ang Pagsasama ng Mag-asawa ay Hindi na Usapin

Ni Wang Ran , Singapore Mga Nilalaman Isang Magandang Pangarap Sunud-sunod na Pagtatalo ng Mag-asawa Pagbabasa ng mga Salita ng Diyos at Pagkatuklas sa Ugat ng Pagdurusa Pagsasagawa ng Katotohanan at Pakikipa…

2019-08-10 06:02:34

Paano Malalampasan ang Paghihiwalay

Sa ilalim ng impluwensiya ng mga romantikong drama, mula pa noong bata siya, hinahangad niya ang isang pag-ibig na magtatagal hanggang sa araw na mamatay siya, ngunit ang dalawa niyang pag-ibig ay parehong nagtapos sa ka…

2019-06-18 18:51:15

Paano Ko Nagawang Makasundo ang Manugang Ko

Liu Jie, Hunan Magkaibang Pananaw, Palagiang Mga Pagtatalo Ako ay isang pangkaraniwang maybahay, isang mabuting asawa at mapagmahal na ina, inaalagaan kong mabuti ang aking asawa at mga anak, masipag at mapag-impok ako…

2019-03-19 10:56:52

Matapos Ang Pagtataksil ng Kanyang Asawa Sinagip Siya ng Diyos sa Dilim ng Kalungkutan

Gawa ni Ouyang Mo, Probinsya ng Hubei Mabilis na tumatakbo ang panahon. Lumaki si Hong’er mula sa isang simpleng bata sa isang kaaya-ayang dalaga, at nagising ang kanyang umuusbong na interes sa pag-ibig. Hindi siya int…

Christian Testimonies in Tagalog 2019-01-15 06:41:03

Paano Niya Napagtagumpayan ang Tuksong Mangalunya (Ikalawang Bahagi)

Ni Xiyue, Lalawigan ng Henan Sa mga sumunod na araw, hindi man nahulog si Jingru sa tukso ni Satanas at alam niyang hindi na sila maaaring magsama ni Wang Wei, patuloy na naglaro sa kanyang isipan ang pakikipagkita niya…

2018-11-13 07:46:44

Paano Niya Napagtagumpayan ang Tuksong Mangalunya (Unang Bahagi)

Ni Xiyue, Lalawigan ng Henan Isang gabi, naglilinis ng kanyang bahay si Jingru. “Kring, kring.” Nagsimulang tumunog ang telepono. Sinagot niya ito at isang kakaiba ngunit pamilyar na boses ang kanyang narinig: “Hello…

2018-11-13 07:23:24

Paano Makakasundo ng Walang Modo, at Mayabang na Kabataang Tulad Ko ang Lola Ko?

An Qi Ako si An Qi. Bago ang gulang na anim, nakatira ako sa bahay ng aking lola. Noong panahong iyon, ang aking lola ang nadama kong tao na pinakamalapit ako. Bawat araw tuwing pumapasok ako sa kindergarten, pinagpapas…

2018-09-02 05:50:25

Ang mga Salita ng Diyos ang Gumagabay sa Akin upang Matutunan Kung Paano Turuan ang Aking mga Anak (II)

Xiaoxue, Malaysia Isang araw pagtapos ng hapunan, tinuruan ko ang panganay kong lalaki na magbasa ng Tsino—mga simpleng salita lang, “Langit, lupa, tao, at, lupa, tatay, nanay....” Tinuruan ko siya nang ilang beses, ngu…

2018-11-13 08:50:34

Ang mga Salita ng Diyos ang Gumagabay sa Akin upang Matutunan Kung Paano Turuan ang Aking mga Anak (I)

Xiaoxue, Malaysia Mayroon akong dalawang anak na lalaki na isang taon ang pagitan. Upang palakihin sila nang edukado, may magandang modo, mabubuting tao na makakayanang tumayo sa kanilang sariling mga paa sa lipunan at …

2018-11-13 08:41:42

Paano Babalik ang Panginoon?

Maraming sipi sa Bibliya ang nagpropesiya kung paano babalik ang Panginoon. Mayroong dalawang pangunahing bahagi ang mga propesiya hinggil sa pagbabalik ng Panginoong Jesus sa mga huling araw. Ang isang bahagi ay naglala…

Ikalawang Pagparito ni Jesucristo, Repleksyon sa Ebanghelyo 2020-04-17 06:51:29

Paano Natutupad ang mga Propesiya ng Pagbabalik ng Panginoon

Ang Pangangaral ng Kristiyano sa Tagalog ay naghahayag kung paano natutupad ang mga propesiya ng pagbabalik ng Panginoon. Maaari mo itong basahin at magbahagi ka ng iyong mga ideya.

Free Tagalog Christian Sermons, Ikalawang Pagparito ni Jesucristo, Mga Sagot sa Mga Tanong Tungkol sa Pananampalataya sa Diyos 2019-09-24 11:32:54

Ano ang Bumubuo sa Totoong Espirituwal na Debosyon?

Ni Li Cheng Mga Nilalaman Naniwala Ako na ang Espirituwal na Debosyon ay Binubuo ng Paulit-ulit na Pagbabasa ng Biblia, Pananalangin at Pag-awit ng mga Himno Ano ang Bumubuo sa Tunay na Espirituwal na Debosy…

2019-08-21 23:33:26

Ang 5 Propesiya sa Biblia Tungkol sa Pagbabalik ng Panginoong Jesus ay Naganap na

Madalas na nangyayari ngayon ang mga sakuna sa buong daigdig at ang mga propesiya sa Biblia tungkol sa pagbabalik ng Panginoong Jesucristo ay sadyang natupad na. Nagbalik na ang Panginoong Jesus. Ipinakikita sa iyo ng ar…

Free Tagalog Christian Sermons, Ikalawang Pagparito ni Jesucristo, Tagalog Bible Study 2019-08-12 23:45:47

Paano ang Mas Mabisang Pag-aaral ng Bibliya

Ang mga 3 pangunahing punto para sa pag-aaral ng Bibliya ay makakatulong sa iyo na maunawaan ang kalooban ng Diyos at mga kinakailangan sa iyong pag-aaral ng Bibliya. Basahin ngayon upang matuto nang higit pa.

Free Tagalog Christian Sermons, Tagalog Bible Study 2019-07-02 19:51:49

Paano Tayo Makakapagtatag ng Relasyon sa Diyos?

Ang salita ng Diyos ay tinapay ng buhay para sa atin, nguni’t masyado tayong abala sa trabaho para magbasa nito kaya lumalayo tayo sa Diyos. Basahin mo ang artikulong ito upang malaman ang 4 na paraan upang maging mas ma…

Free Tagalog Christian Sermons, Mga Sagot sa Mga Tanong Tungkol sa Pananampalataya sa Diyos, Tagalog Bible Study 2019-05-31 19:49:07

3 Pinakamahalagang Prinsipyo para sa Malugod na Pagsalubong sa Pagdating ng Panginoon

Ang kakayahang salubungin ang ikalawang pagdating ng Panginoong Jesus ang pinakadakilang pagnanais ng mga tunay na naniniwala sa Panginoon. Kaya’t paano natin sasalubungin ang Panginoong Jesus?

Free Tagalog Christian Sermons, Ikalawang Pagparito ni Jesucristo, Mga Sagot sa Mga Tanong Tungkol sa Pananampalataya sa Diyos, Tagalog Bible Study 2019-05-30 14:30:58

Isang Diskusyon sa Kung Ano ang Tunay na Pagsisisi

Ni Liu Shuo Pansin ng Patnugot: Sabi ng Panginoong Jesus: “Mangagsisi kayo; sapagka’t malapit na ang kaharian ng langit” (Mateo 4:17). Makikita na yaon lamang mga tunay na nagsisisi ang makakapasok sa kaharian ng langit…

2019-05-26 07:59:50

4 na Prinsipyo ng Mabisang Panalangin

Ang pananalangin sa Diyos ay ang pinaka-direktang paraan para sa mga Kristiyano upang makipag-usap sa Diyos, at tanging ang mga mabisang panalangin ang dinidinig ng Diyos. Kaya, ang paggawa ng mga mabisang panalangin ay …

Free Tagalog Christian Sermons, Panalangin 2019-05-26 07:40:43

3 Malalaking Obra Maestra para sa Pagtatagumpay sa mga Tukso sa Digmaang Espirituwal

Hingzing Hilagang Korea Mga Nilalaman Una, sa harap ng panunukso ni Satanas, dapat kang manalangin sa Diyos at lalong hangarin ang katotohanan upang maunawaan ang kalooban ng Diyos at huwag maging biktima sa mga pa…

Free Tagalog Christian Sermons 2019-03-17 13:32:54

3 Pamamaraan Kung Paano Manalangin Upang Makinig ang Diyos

Cheng Shi Mga Nilalaman Magdasal sa Diyos nang Tapat sa Puso Magdasal nang May Pusong Sumusuko sa Diyos Magdasal sa Diyos nang May Pusong Naghahangad Mga kapatid: Kapayapaan sa inyo sa Panginoon! Ang …

Free Tagalog Christian Sermons, Panalangin 2019-03-17 13:08:21

Buhay Kristiyano: 4 na Puntos upang Turuan Kang Makipag-ugnayan sa Iba Alinsunod sa mga Layunin ng Diyos

Ni Wang Zihan, Lalawigan ng Shanxi Mga Nilalaman 1. Kailangan mong pakitunguhan ang iba nang patas at nang pantay-pantay. Hindi ka dapat kumilos batay sa iyong mga damdamin at mga kagustuhan. 2. Maayos na tugunan…

Free Tagalog Christian Sermons 2018-11-13 09:35:27

Paano Makakamit ang Buhay na Walang Hanggan sa Pamamagitan ng Pananampalataya sa Anak

Sinasabi ng Bibliya, “Ang sumasampalataya sa Anak ay may buhay na walang hanggan,” pero kaunting mga tao ang nakakaalam kung paano makakamit ang buhay na walang hanggan sa pamamagitan ng pananampalataya sa Anak. Basahin …

2020-08-05 02:25:29

Ano ang Kaligtasan? Ang Kaligtasan Ba ay ang Tanging Kinakailangan Upang Makapasok sa Kaharian ng Langit?

Ni Shen Qingqing, South Korea Mga Nilalaman Ang Tunay na Kahulugan ng “Kaligtasan” Paano Natin Makakamit ang Kaligtasan at Makakapasok sa Kaharian ng Langit? Maraming tao ang inaasam na mailigtas ng Pangi…

Mga Sagot sa Mga Tanong Tungkol sa Pananampalataya sa Diyos 2020-05-28 18:40:03

Paano Tayo Makasisiguro na ang Kidlat ng Silanganan ay ang Tunay na Daan?

Sa wakas naibunyag na ang misteryo sa Mateo 24:27: “Sapagka’t gaya ng kidlat na kumikidlat sa silanganan, at nakikita hanggang sa kalunuran; gayon din naman ang pagparito ng Anak ng tao.” Ngayon siyasatin natin ang Kidla…

Mga Sagot sa Mga Tanong Tungkol sa Pananampalataya sa Diyos 2020-05-28 17:34:57

Ano ang Mga Palatandaan ng Pagdating ng Panginoon? Paano Natin Siya Sasalubungin?

Naglitawan ang mga palatandaan ng pagdating ng Panginoon at ang Panginoon ay bumalik na. Basahin na upang mas higit na malaman.

Mga Sagot sa Mga Tanong Tungkol sa Pananampalataya sa Diyos 2020-05-23 07:22:04

Isang Sermon sa Mateo 24:23–24: Paano Masasabi ang Tunay na Cristo sa mga Huwad na Cristo

Ayon sa Mateo 24:24, maraming tao ang nag-iisip na ang anumang mensahe na nangangaral na ang Panginoon ay bumalik na ay walang katotohanan. Ngunit hindi nila binigyang pansin kung ano ang susi sa pagsalubong sa pagbabali…

Mga Sagot sa Mga Tanong Tungkol sa Pananampalataya sa Diyos 2020-05-23 06:56:12

Kailan Babalik si Jesus? Paano natin Siya Sasalubungin?

Kailan babalik ang Panginoong Jesus? Paano natin tamang mauunawaan ang Mateo 24:36? Paano natin sasalubungin ang Panginoon? Basahin ang artikulong ito upang makuha ang mga sagot.

Mga Sagot sa Mga Tanong Tungkol sa Pananampalataya sa Diyos 2020-05-13 23:55:41

Ano ang Pagsisisi? Paano Natin Makakamit ang Tunay na Pagsisisi?

Tanging kapag mayroon tayong tunay na pagsisisi sa Diyos natin maaaring matamo ang Kanyang pangangalaga sa gitna ng mga sakuna. Kung gayon ano ang tunay na pagsisisi? At paano natin makakamit ang tunay na pagsisisi? Sasa…

Mga Sagot sa Mga Tanong Tungkol sa Pananampalataya sa Diyos, Repleksyon sa Ebanghelyo 2020-05-03 06:48:40

Pagninilay sa Mateo 25: Paano Maging mga Matalinong Dalaga

Sa Mateo 25, sinabi sa atin ng Panginoong Jesus ang talinghaga ng 10 mga dalaga. Mula dito makikita natin na ang kalooban ng Diyos ay maging mga matalinong dalaga tayo upang salubungin Siya. Basahin ang artikulong ito at…

2020-05-01 03:41:51

Sermon Tungkol sa Kaligtasan: Hindi Lahat ng Tumatawag sa Panginoon ay Maliligtas

Ni Yang Xin Mga Nilalaman ●Hindi Lahat ng Tumatawag sa Panginoon ay Maliligtas ●Anong ibig sabihin ng maligtas na tinutukoy sa Biblya? ●Ang Napatawad ay Hindi Nangangahulugang Pagiging Banal ●Ano ang T…

Ang Kaligtasan ng Diyos, Free Tagalog Christian Sermons 2020-04-21 22:44:51

Ang Misteryo ng “Ako at ang Ama ay Iisa” ay Naibunyag

Ni Xie Wen, Japan Sinabi ng Panginoong Jesus, “Ako at ang Ama ay iisa” (Juan 10:30). “Malaon nang panahong ako’y inyong kasama, at hindi mo ako nakikilala, Felipe? ang nakakita sa akin ay nakakita sa Ama; paanong si…

2020-04-17 07:26:51

Lumitaw na ang mga Palatandaan ng mga huling araw: Paano Tayo Madadala Bago Sumapit ang Malaking Pagdurusa?

Naging karaniwan na ang pagsipot ng mga kalamidad sa buong mundo at lumitaw na ang mga palatandaan ng mga huling araw. Malinaw sa mga pangyayari na nakabalik na ang Panginoon, kaya bakit kailangan pa tayong itaas bago su…

Free Tagalog Christian Sermons, Ikalawang Pagparito ni Jesucristo 2020-03-05 21:19:04

Ang mga Palatandaan ng Pagbabalik ni Cristo ay Naglilitawan: Paano Sasalubungin ang Ikalawang Pagparito ng Panginoon

Ngayon ay ang katapusan ng mga araw. Ang mga sakuna ay madalas na nangyayari sa buong mundo, at naglilitawan ang mga palatandaan ng pagbabalik ni Cristo, kaya bakit hindi pa Siya nakita na bumalik sa isang ulap? At paano…

Free Tagalog Christian Sermons, Ikalawang Pagparito ni Jesucristo 2020-03-05 05:01:28

Nakamit mo Ba ang Daan Patungo sa Buhay na Walang Hanggan?

Ang Diyos ang bukal kung saan dadaloy ang tubig ng buhay, at nasa Kanya ang buhay na walang hanggan. Nguni’t bilang mga mananampalataya sa Panginoon, nasa atin ba ang daan patungo buhay na walang hanggan? Magpatuloy sa p…

2019-09-16 16:54:02

Anong Uri ng Iglesia ang Maituturing na may Gawain ng Banal na Espiritu

Kumusta mga kapatid ng Espirituwal na Tanong at Sagot, Ilang buwan na ang nakararaan, nasaksihan ko ang pagpapaligsahan sa isa’t isa ng mga pastor sa aming iglesia para sa katanyagan at pagtamo at pandaraya para sa posi…

Tagalog Bible Study 2019-09-16 16:33:31

Paano Natakot si Job sa Diyos at Iniwasan ang Kasamaan?

Sa tuwing nababanggit ang mga salitang “matakot sa Diyos”, karamihan sa mga tao ay iisipin ang kuwento ni Job sa Biblia, pero paano ba natakot si Job sa Diyos? Suriin natin ang mga karanasan ni Job upang magkaroon tayo n…

Tagalog Bible Study 2019-08-26 16:56:08

Bakit Tayo Hinahayaan ng Diyos na Magdusa?

Ni Li Tong Mga Nilalaman Ang mga Pagsubok at Pagpipino ang Pinakamagandang Biyaya sa Atin ng Diyos Matutulungan Ba Tayo ng Materyal na Biyaya na Umunlad sa Ating mga Buhay? Paano Makakalampas sa mga Pagsubok at…

2019-08-21 12:55:46

Ano ang Matalinong Dalaga?

Mga Nilalaman Ang lahat ng binigkas ng Diyos ay katotohanan. Makapagbibigay ito ng kinakailangang kabuhayan sa mga tao, at magkakaloob sa kanila ng daan sa pagsasanay. Nagtataglay ng lahat ng kapangyarihan at awtorid…

Free Tagalog Christian Sermons 2019-08-08 06:18:36

Paano ang Paghubog ng Pananampalataya sa Diyos

Ang paghubog ng pananampalataya sa Diyos ay ang dapat pagsikapan na maabot ng mga Kristiyano sa ating paniniwala sa Diyos at ang hinihingi sa atin ng Diyos. Kung gayon, ano ang tunay na pananampalataya at paano tayo maka…

Free Tagalog Christian Sermons, Mga Halimbawa ng Pananampalataya, Mga Sagot sa Mga Tanong Tungkol sa Pananampalataya sa Diyos 2019-07-23 12:34:57

Ano ang Kaligtasan at Paano Ito Natatamo Mula sa Diyos

Ni Junying Mga Nilalaman Ang Kaligtasan ng Diyos sa Sangkatauhan sa Panahon ng Kautusan Ang Kaligtasan ng Diyos para sa Sangkatauhan sa Kapanahunan ng Biyaya Kaligtasan ng Diyos sa Sangkatauhan sa mga Huling Ar…

Free Tagalog Christian Sermons 2019-07-23 12:19:57

Ang Panginoong Jesus ba ay Diyos o ang Anak ng Diyos?

Ni: Xie Wen, Japan Kamakailan, nang malapit ng matapos ang isang grupo sa pag-aaral ng Biblia, ang Kapatid na Li, isang manggagawa, ay nagtanong ng ganito: “Nakatala sa Biblia, ‘At nang mabautismuhan si Jesus, pagdaka'y…

Free Tagalog Christian Sermons, Tagalog Bible Study 2019-07-02 20:10:47

Ano ang Tunay na Kabuluhan ng Pagtubos ng Panginoong Jesus?

Ni Xiaomo, China Ang pagbanggit sa “Pagtubos ni Jesus” ay palaging nagpupuno sa atin ng pasasalamat sa Panginoon. Dalawang libong taon ang nakararaan, upang matubos tayo mula sa mga kamay ni Satanas, ipinako ang Pangino…

Free Tagalog Christian Sermons, Tagalog Bible Study 2019-06-04 17:19:20

Alam Mo ba ang Tungkol sa mga Misteryo sa Panalangin ng Panginoon?

Maraming kapatid na lalaki at babae ang naniniwalang ang kaharian ng Diyos ay nasa langit, ngunit sinasabi sa Panalangin ng Panginoon, “Dumating nawa ang kaharian mo. Gawin nawa ang iyong kalooban, kung paano sa langit, …

Free Tagalog Christian Sermons, Repleksyon sa Ebanghelyo, Tagalog Bible Study 2019-04-01 11:24:15

Kristiyanong Sermon: Ang Kahulugan ng Pagpapakita ng Panginoong Hesus sa Tao Matapos ang Kanyang Muling Pagkabuhay

Ni Cheng Hang Sa Biblia, nakatalang: “At samantalang kanilang pinaguusapan ang mga bagay na ito, siya rin ay tumayo sa gitna nila, at sa kanila'y nagsabi, Kapayapaa'y suma inyo. Datapuwa't sila'y kinilabutan, at nangahi…

Free Tagalog Christian Sermons 2019-03-27 09:13:16

Alam Mo Ba ang Kahulugan ng Muling Pagkabuhay ng Panginoong Jesus at Nang Kanyang Pagpapakita sa Tao?

Ni Hanxiao Lahat ng mga naniniwala sa Panginoon ay alam na, upang matubos tayo, pinahintulutan ng Panginoong Jesus na maipako ang Kanyang Sarili sa krus para sa ating kapakanan, at paglipas ng ikatlong araw Siya ay nabu…

Free Tagalog Christian Sermons 2019-03-23 16:35:47

Ano ang Kasalanan? Paano natin maiiwasan ang kasalanan?

He Jun, Sichuan Linggo Agosto 5, 2018. Makulimlim. Pansin ng Patnugot: Ang mga napatawad sa kanilang mga kasalanan ngunit nagkakasala pa rin ay hindi makakapasok sa kaharian ng langit, sapagkat sinabi ng Panginoong Jes…

Ang Kaligtasan ng Diyos, Repleksyon sa Ebanghelyo, Tagalog Bible Study 2019-03-19 10:24:54

Ano ang Pagdadala sa Harap ng Diyos?

Ni Li Huan Kagaya ng ibang mga kapatid na Kristiyano, sabik na sabik na ako sa ikalawang pagparito ng Panginoong Jesus. Tinatalima natin ang sumusunod na talata sa Biblia: “Kung magkagayon, tayong nangabubuhay, na nan…

Repleksyon sa Ebanghelyo, Tagalog Bible Study 2019-03-19 10:12:20

Sino ang Nagtulot sa Kanyang Makalakad nang Basta-basta Palabas ng Ilang Papuntang Canaan

Cheng Yi Isang gabi, napakasaya ko na nakita ko ang Kapatid na Liu na nasa Skype. Naalala ko na ang Kapatid na Liu ay naniniwala sa Panginoon sa loob ng maraming taon at sa nakaraan siya ay palaging nagsasagawa ng gawai…

2019-03-19 10:05:20

Ang Minsang Maligtas ay Hindi Nangangahulugan ng Palaging Naligtas

Ni Yang Xin, Lalawigan ng Shandong Ang araw ay lumubog sa kanluran, at ang huling liwanag ng papalubog na araw ay lumaganap sa buong mundo habang papauwi ako pagkatapos ng isang pagtitipon, iniisip ang sinabi ng pasto…

Ang Kaligtasan ng Diyos, Tagalog Bible Study 2019-03-19 09:36:56

Paano ang Dapat na Paghahanda sa Pagdating ng Panginoon?

Sa paghahanda sa pagdating ng Panginoon ay nangangailangan para sa atin na magbigay-tuon sa tinig ng Diyos. Tanging kapag mayroon tayong puso na naghahanap at nauuhaw sa katuwiran upang maghintay sa pagkatok ng Panginoon…

Free Tagalog Christian Sermons, Tagalog Bible Study 2019-03-17 13:39:05

Tatlong Sunod-sunod na mga Pambihirang Supermoon

Maraming tao ang nakapansin na sa mga kamakailang madalas na pangyayari ng mga supermoon at blood moon, at ang mga kababalaghan sa astronomiya na ito ang katuparan sa mga propesiya sa Biblia—ano ang sinusubukan ng Diyos …

Free Tagalog Christian Sermons, Ikalawang Pagparito ni Jesucristo 2019-02-28 15:21:25

Inilantad: Ang Tunay na Kahulugan ng “Naganap Na” na Sinabi ng Panginoong Jesus sa Krus

Maraming mga kapatid ang naniniwala na ang ibig sabihin ni Jesus sa sinabi Niyang “Naganap na” noong nasa krus Siya ay nakumpleto na ang gawain ng Diyos na iligtas ang sangkatauhan. Pero gano’n nga ba talaga ‘yon? Ano ng…

Free Tagalog Christian Sermons, Repleksyon sa Ebanghelyo, Tagalog Bible Study 2019-02-09 17:21:56

Ano ang Kalooban ng Diyos sa Likod ng Talinghaga ng Panginoon at Alipin?

Ni Wang Yan, China Mula noong tayo’y nabautismuhan at bumalik tayo sa Panginoon, madalas nating marinig ang ating mga pastor at nakatatanda na nagsasabing, “Sinabi ni apostol Pablo, ‘Nakipagbaka ako ng mabuting pakikipa…

2019-09-24 14:35:24

Ang Ebanghelyo sa Araw na Ito: Anong Uri ng mga Tao ang Tunay na May Mapagpakumbabang-loob?

Sinabi ng Panginoong Jesus, “Mapapalad ang mga mapagpakumbabang-loob: sapagka’t kanila ang kaharian ng langit” (Mateo 5:3). Ibig ng Diyos yaong mga mapagpakumbabang-loob, gayun din sinasang-ayunan at pinagpapala ang mga …

Repleksyon sa Ebanghelyo 2019-09-19 15:19:59

Anong Babala ang Ibinigay ng Panginoong Jesus sa Atin sa Hindi Pangingilin sa Araw ng Sabbath?

Ni Li Qing, China Isang umaga, habang ako ay nagdedebosyon, nakita ko ito na nakasulat sa Bibliya: “Nang panahong yaon ay naglalakad si Jesus nang araw ng sabbath sa mga bukiran ng trigo; at nangagutom ang kaniyang mga …

Repleksyon sa Ebanghelyo, Tagalog Bible Study 2019-06-03 18:58:52

Bilang Isang Kristiyano, Ang Palagiang Pagdalo sa mga Pagtitipon ay Hindi Maaaring Pabayaan!

Kamusta mga kapatid ko sa Espirituwal na Q&A, Napapagod ako nang husto sa pagtarabaho sa araw, at hindi ako makatulog nang mahimbing sa gabi. Bilang resulta, ayaw kong magpunta nang maaga sa mga pagtitipon. Hindi …

Free Tagalog Christian Sermons 2019-03-25 08:30:56

Ang Hiwaga ng “Muling Pagkabuhay ng Isang Patay na Tao”

Li Cheng Mga kapatid, kapayapaan ay suma inyo! Salamat sa Panginoon para sa Kanyang mga paghahanda na nagpahintulot sa atin na ipabatid dito ang mga katotohanan ng Banal na Kasulatan. Patnubayan nawa tayo ng Panginoon. …

Free Tagalog Christian Sermons, Repleksyon sa Ebanghelyo 2019-03-25 08:30:53

Bakit Ibinigay ng Panginoong Jesus kay Pedro ang mga Susi ng Kaharian ng Langit

Yang Qing Baffled From Reading the Bible Nang maaga akong magising, ako ay nanalangin, at pagkatapos ay binuksan ang Biblia sa Mateo 16:19, kung saan sinasabi ng Panginoong Jesus kay Pedro: “Ibibigay ko sa iyo ang mg…

Free Tagalog Christian Sermons, Repleksyon sa Ebanghelyo, Tagalog Bible Study 2019-03-19 08:47:54

Ang Paghihirap ay Biyaya ng Diyos

Sa lahat ng naniniwala sa Diyos, ang paghihirap ang pinakadakilang biyayang maipagkakaloob sa atin ng Diyos! Bakit ko ito sinasabi? Ano ang kalooban ng Diyos sa likod ng mga paghihirap na ito? Sama-sama nating alamin …

Free Tagalog Christian Sermons 2019-05-26 19:37:21

Ano ang Halaga ng Buhay? Pagninilay sa mga Huling Salita ng Isang Hari

Lumisan si Haring Alejandro sa mundong ito nang may pagsisisi. Nang palapit na ang kanyang oras, iniwanan niya tayo ng tatlong huling mga salita na dapat pag-isipan para mapuwersa tayong tanungin ang ating mga sarili: Ba…

Free Tagalog Christian Sermons 2019-05-26 19:29:45