Mga Patotoo Tungkol sa mga Karanasan sa Buhay

Iba pa

Inilantad Kung Ano Ako

Ni Weixiao, Spain Sa simula ’yon ng taong ito, noong lider ako ng iglesia, at si Sister Wang, isang lider ng pang-ebanghelyong pangkat, ay inilipat s…

Noong Ako’y Bente Anyos

Ni Liu Xiao, Tsina Noong bente anyos ako, inaresto ako ng mga pulis dahil sa pananampalataya sa Diyos at pinahirapan. Hindi ko makakalimutan kailanma…

Tingnan ang iba pa

Ang mga Patotoo ng mga Mananagumpay

Iba pa

Napatibay ng Pagmamahal ng Diyos ang Puso Ko

Matapos sumailalim sa di-makataong malupit na pag-uusig ng gobyernong CCP, kahit naranasan ko ang lahat ng uri ng pahirap ng katawan, naging mas malapit ako sa Diyos, nagtamo ako ng mas praktikal na pag-unawa sa karunungan, pagka- makapangyarihan sa lahat, pagmamahal at pagliligtas ng Diyos, at napalakas ang aking determinasyon na sundan ang Makapangyarihang Diyos.

Tingnan ang iba pa

Nakamamanghang Proteksyon ng Diyos

Iba pa

Pagsaksi sa isang Himala sa Gitna ng Kawalan ng Pag-asa

Sa mga pangyayaring kaugnay sa sakunang ito, nananalangin siya sa Diyos at umaasa sa Diyos, at sa ilalim ng patnubay ng mga salita ng Diyos, nakakatagpo siya ng pananampalataya at lakas, at nakakasaksi ng isang himala sa gitna ng kawalan ng pag-asa.

Tingnan ang iba pa

Kontakin Kami Gamit ang Messenger