Mga Salita Tungkol sa Pagpapakita at Gawain ng Nagkatawang-taong Diyos

Iba pa

Nauugnay na mga Salita ng Diyos

Masasangguning mga Video

Tingnan ang iba pa

Mga Salita sa Gawain ng Paghatol ng Diyos sa mga Huling Araw

Iba pa

Nauugnay na mga Salita ng Diyos

Masasangguning mga Video

Tingnan ang iba pa

Mga Salita sa Tatlong Yugto ng Gawain ng Pagliligtas ng Diyos sa Sangkatauhan

Iba pa

Nauugnay na mga Salita ng Diyos

Masasangguning mga Video

Tingnan ang iba pa
38 tanong Nagpapatotoo kayo na nagbalik na ang Panginoong Jesus na walang iba kundi ang Makapangyarihang Diyos na nagpahayag ng katotohanan sa paggawa ng gawain ng paghatol sa mga huling araw. Paano naging posible 'yan? Talagang paparito ang Panginoon para dalhin tayo sa kaharian ng langit, paano Niya tayo maiiwan para gawin ang gawain ng paghatol sa mga huling araw? Palagay ko sa pananalig sa Panginoong Jesus at pagtanggap sa gawain ng Banal na Espiritu, nararanasan na natin ang gawain ng paghatol ng Diyos. May patunay sa salita ng Panginoong Jesus: "kung hindi ako yayaon, ang Mangaaliw ay hindi paririto sa inyo; nguni't kung ako'y yumaon, siya'y susuguin ko sa inyo. At siya, pagparito niya, ay kaniyang susumbatan ang sanglibutan tungkol sa kasalanan, at sa katuwiran, at sa paghatol" (Juan 16:7-8). Palagay namin matapos mabuhay na mag-uli at umakyat sa langit ang Panginoong Jesus, noong Pentecostes bumaba ang Banal na Espiritu para magsagawa sa mga tao. Iyan ang dahilan kaya sinisi ng mga tao ang kanilang sarili dahil sa kanilang mga kasalanan, sa pagkamatuwid at paghatol. Kapag nangumpisal at nagsisisi tayo sa harap ng Panginoon, talagang nararanasan natin ang paghatol ng Panginoon. Naniniwala tayo na bagama't ang gawain ng Panginoong Jesus ay gawain ng pagtubos, matapos umakyat sa langit ang Panginoong Jesus, ang gawaing ginawa ng Banal na Espiritu na bumaba noong Pentecostes ay dapat maging gawain ng paghatol ng Diyos sa mga huling araw. Kung hindi ito naging gawain ng paghatol, paano nangyaring "kanyang susumbatan ang sanglibutan tungkol sa kasalanan, at sa katuwiran, at sa paghatol"? Bilang nga nananalig sa Panginoong, madalas tayong antigin, pagsabihan at disiplinahin ng Banal na Espiritu. Kaya, sa harap ng Panginoon, lagi tayong umiiyak at nagsisisi sa Panginoon. Ang maraming mabubuting asal na ibinubunga nito ay kung paano tayo nabago ng ating pananampalataya sa Panginoon. Hindi ba ito ang resulta ng pagdanas ng paghatol ng Diyos? Ang gawain ng paghatol ng Makapangyarihang Diyos sa mga huling araw na binabanggit n'yo, iba pa ba ito sa gawain ng Panginoong Jesus?

Paghawi sa Hamog para Makita ang Tunay na Liwanag

Iba pa
Tingnan ang iba pa

Mga Patotoo ng Pagbabalik sa Diyos

Iba pa

Ang Hiwaga ng Mga Pangalan ng Diyos

“Bagaman ang Jehova, Jesus, at ang Mesiyas ay kumakatawang lahat sa Espiritu ng Diyos, ang mga pangalang ito ay tumutukoy lamang sa iba’t ibang mga ka…

Tingnan ang iba pa

Kontakin Kami Gamit ang Messenger