Mag-subscribe sa aming site para maipadala ang mga pinakabagong update nang direkta sa iyong inbox, kabilang ang magagandang nilalaman tulad ng mga video ng ebanghelyo, himno, at nakasulat na patotoo.

Iba pang mga Opsiyon

Mag-subscribe

Mag-subscribe nang libre para makita ang mga Q&A (Mga Tanong at Sagot) at mga video ng ebanghelyo tungkol sa pagbabalik ng Panginoon, kung paano sinasalubong ng matatalinong dalaga ang kasintahang lalaki, ang landas patungo sa kaharian ng langit, atbp.

Mag-subscribe Gamit ang Messenger

Mag-subscribe na para magsimulang makatanggap ng nilalaman gamit ang Messenger.

https://tl.kingdomsalvation.org/wp-content/uploads/2021/03/F-iPad-TL-–-1.jpg

https://tl.kingdomsalvation.org/wp-content/uploads/2021/03/F-iPad-TL-–-2.jpg

https://tl.kingdomsalvation.org/wp-content/uploads/2021/03/F-iPad-TL-–-3.jpg

https://tl.kingdomsalvation.org/wp-content/uploads/2021/03/F-iPad-TL-–-4.jpg

https://tl.kingdomsalvation.org/wp-content/uploads/2021/03/F-iPhone-TL-–-1.jpg

https://tl.kingdomsalvation.org/wp-content/uploads/2021/03/F-iPhone-TL-–-2.jpg

https://tl.kingdomsalvation.org/wp-content/uploads/2021/03/F-iPhone-TL-–-3.jpg

https://tl.kingdomsalvation.org/wp-content/uploads/2021/03/F-iPhone-TL-–-4.jpg

Kontakin Kami sa Isang Pindot Lang

Kung mayroon kayong anumang paghihirap o tanong tungkol sa inyong pananampalataya, mangyaring kontakin kami anumang oras.

Kontakin Kami Gamit ang Messenger

Sumali sa Aming Email List

Sa site na ito, nagbibigay kami ng mga salita mula sa Diyos, mga video ng ebanghelyo, mga himno, iba’t ibang sanaysay ng patotoo mula sa mga Kristiyano, at iba pa, na libreng lahat, para tulungan kayong sundan ang mga yapak ng Diyos at mahanap ang landas sa pagpasok sa kaharian ng langit at pagkakamit ng buhay na walang hanggan. Mag-subscribe na para sa iba pang nilalaman!

Ilagay ang inyong email sa ibaba at pindutin ang “Mag-subscribe” para magsimulang makatanggap ng pinakabagong nilalaman.

Kontakin Kami Gamit ang Messenger