Talaga bang Anak ng Diyos si Cristo o Siya Mismo ang Diyos?

2. Talaga bang Anak ng Diyos si Cristo o Siya Mismo ang Diyos? Mga Talata ng Biblia para Sanggunian: “Sinabi sa kaniya ni Felipe, Panginoon, ipakita mo sa amin ang Ama, at sukat na ito sa amin. Sinabi sa kaniya ni …

2019-09-30 20:33:27

Paano malalaman ng isang tao ang banal na diwa ni Cristo?

1. Paano malalaman ng isang tao ang banal na diwa ni Cristo? Mga Talata ng Biblia para Sanggunian: “Sinabi sa kaniya ni Jesus, Ako ang daan, at ang katotohanan, at ang buhay: sinoman ay di makaparoroon sa Ama, kund…

2019-09-30 20:31:40

Ano ang likas na katangian ng problema ng hindi pagkilala ng tao sa mga katotohanang ipinahayag ni Cristo? Ano ang mga bunga ng hindi pagtrato ng tao kay Cristo bilang Diyos?

3. Ano ang likas na katangian ng problema ng hindi pagkilala ng tao sa mga katotohanang ipinahayag ni Cristo? Ano ang mga bunga ng hindi pagtrato ng tao kay Cristo bilang Diyos? Mga Talata ng Biblia para Sanggunian: …

2019-09-30 20:35:46

Talaga bang Anak ng Diyos si Cristo o Siya Mismo ang Diyos?

2. Talaga bang Anak ng Diyos si Cristo o Siya Mismo ang Diyos? Mga Talata ng Biblia para Sanggunian: “Sinabi sa kaniya ni Felipe, Panginoon, ipakita mo sa amin ang Ama, at sukat na ito sa amin. Sinabi sa kaniya ni …

2019-09-30 20:33:27

Paano malalaman ng isang tao ang banal na diwa ni Cristo?

1. Paano malalaman ng isang tao ang banal na diwa ni Cristo? Mga Talata ng Biblia para Sanggunian: “Sinabi sa kaniya ni Jesus, Ako ang daan, at ang katotohanan, at ang buhay: sinoman ay di makaparoroon sa Ama, kund…

2019-09-30 20:31:40

Ano ang likas na katangian ng problema ng hindi pagkilala ng tao sa mga katotohanang ipinahayag ni Cristo? Ano ang mga bunga ng hindi pagtrato ng tao kay Cristo bilang Diyos?

3. Ano ang likas na katangian ng problema ng hindi pagkilala ng tao sa mga katotohanang ipinahayag ni Cristo? Ano ang mga bunga ng hindi pagtrato ng tao kay Cristo bilang Diyos? Mga Talata ng Biblia para Sanggunian: …

2019-09-30 20:35:46