Bakit mabangis na inuusig, sinusupil at tinutugis ng pamahalaang Chinese Communist ang Makapangyarihang Diyos at ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos?

Ito ang mga katotohanan: Nang ang mundo ay hindi pa umiiral, ang arkanghel ang pinakadakila sa mga anghel sa langit. Mayroon itong kapangyarihan na higit sa mga ibang anghel sa langit; ito ang awtoridad na ibinigay sa ka…

2019-04-07 14:47:35

Bakit palaging ikinakaila ng iba’t ibang relihiyon si Cristo, tinatanggihan Siya at tinutuligsa, sa gayo’y isinumpa sila ng Diyos?

Kinain ng tao kung ano ang ibinigay mula sa Kanyang bibig, ininom nila ang Kanyang dugo, nagpakasaya sila sa mga biyaya na ipinagkaloob Niya sa kanila, gayon tinutulan pa rin Siya, dahil hindi nila kailanman nalaman kung…

2019-04-07 14:48:52

Bakit mabangis na inuusig, sinusupil at tinutugis ng pamahalaang Chinese Communist ang Makapangyarihang Diyos at ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos?

Ito ang mga katotohanan: Nang ang mundo ay hindi pa umiiral, ang arkanghel ang pinakadakila sa mga anghel sa langit. Mayroon itong kapangyarihan na higit sa mga ibang anghel sa langit; ito ang awtoridad na ibinigay sa ka…

2019-04-07 14:47:35

Bakit palaging ikinakaila ng iba’t ibang relihiyon si Cristo, tinatanggihan Siya at tinutuligsa, sa gayo’y isinumpa sila ng Diyos?

Kinain ng tao kung ano ang ibinigay mula sa Kanyang bibig, ininom nila ang Kanyang dugo, nagpakasaya sila sa mga biyaya na ipinagkaloob Niya sa kanila, gayon tinutulan pa rin Siya, dahil hindi nila kailanman nalaman kung…

2019-04-07 14:48:52