01Ang mga propesiya tungkol sa pagbalik ng Panginoon ay pangunahing natupad na, nagpapatunog sa alarma ng mga huling araw

Umabot na sa sukdulan ang katiwalian at kasamaan ng sangkatauhan, at pangunahing natupad na ang mga propesiya tungkol sa pagbalik ng Panginoon. Lalong tumitindi ang mga sakuna sa buong mundo: Naging madalas na ang mga lindol, salot, taggutom, at digmaan, at lumitaw na ang bihirang mga kababalaghan sa kalangitan. Dumating na ang panahon ng pagbalik ng Panginoon, at maraming debotong Kristiyano ang nakakaramdam na talagang nagbalik na Siya …

Mga Talata ng Biblia para Sanggunian

“At kung paano ang nangyari sa mga kaarawan ni Noe, ay gayon din naman ang mangyayari sa mga kaarawan ng Anak ng tao. Sila’y nagsisikain, sila’y nagsisiinom, sila’y nangagaasawa, at sila’y pinapagaasawa, hanggang sa araw na pumasok sa daong si Noe, at dumating ang paggunaw, at nilipol silang lahat. Gayon din naman kung paano ang nangyari sa mga kaarawan ni Lot; sila’y nagsisikain, sila’y nagsisiinom, sila’y nagsisibili, sila’y nangagbibili, sila’y nangagtatanim, sila’y nangagtatayo ng bahay. Datapuwa’t nang araw na umalis sa Sodoma si Lot, ay umulan mula sa langit ng apoy at asupre, at nilipol silang lahat: Gayon din naman ang mangyayari sa araw na ang Anak ng tao ay mahayag” (Lucas 17:26–30).

“Sapagka’t magsisitindig ang bansa laban sa bansa, at ang kaharian laban sa kaharian; at magkakagutom at lilindol sa iba’t ibang dako. Datapuwa’t ang lahat ng mga bagay na ito ay siyang pasimula ng kahirapan” (Mateo 24:7–8).

“At ako’y magpapakita ng mga kababalaghan sa langit at sa lupa, dugo, at apoy, at mga haliging usok. Ang araw ay magiging kadiliman, at ang buwan ay dugo, bago dumating ang dakila at kakilakilabot na kaarawan in Jehova” (Joel 2:30–31).

“At nakita ko nang buksan niya ang ikaanim na tatak, at nagkaroon ng malakas na lindol; at ang araw ay umitim na gaya ng isang magaspang na kayong buhok na maitim, at ang buong buwan ay naging gaya ng dugo; At ang mga bituin sa langit ay nangahulog sa lupa, gaya ng puno ng igos na isinasambulat ang kaniyang mga bungang bubot pagka hinahampas ng malakas na hangin” (Pahayag 6:12–13).

02Ang dalawang paraan ng pagbalik ng Panginoong Jesus

Hindi lamang isinama sa mga propesiya sa Biblia ang hayagang pagbalik ng Panginoon sakay ng mga ulap, kundi maging ang Kanyang lihim na pagdating, na parang isang magnanakaw. Kaya nga, paano matutupad ang dalawang propesiyang ito? Kung hihintayin lang natin ang pagdating ng Panginoon sakay ng mga ulap, ngunit kaliligtaan natin ang propesiya ng Kanyang pagdating na parang isang magnanakaw, magagawa ba nating sumalubong sa pagdating ng Panginoon?

Mga Talata ng Biblia para Sanggunian

“Kayo rin naman ay mangagsihanda: sapagka’t sa oras na hindi ninyo iniisip, ang Anak ng tao ay darating” (Lucas 12:40).

“Narito, ako’y pumaparitong gaya ng magnanakaw” (Pahayag 16:15).

“Narito ako’y nakatayo sa pintuan at tumutuktok: kung ang sinoman ay duminig ng aking tinig at magbukas ng pinto, ako’y papasok sa kaniya, at hahapong kasalo niya, at siya’y kasalo ko” (Pahayag 3:20).

“Datapuwa’t pagkahating gabi ay may sumigaw, Narito, ang kasintahang lalake! Magsilabas kayo upang salubungin siya” (Mateo 25:6).

“Sapagka’t gaya ng kidlat, na pagkislap buhat sa isang panig ng silong ng langit, ay nagliliwanag hanggang sa kabilang panig ng silong ng langit; gayon din naman ang Anak ng tao sa kaniyang kaarawan. Datapuwa’t kailangan muna siyang magbata ng maraming bagay at itakuwil ng lahing ito” (Lucas 17:24–25).

“Narito, siya’y pumaparitong nasasa mga alapaap; at makikita siya ng bawa’t mata, at ng nangagsiulos sa kaniya; at ang lahat ng mga angkan sa lupa ay magsisitaghoy dahil sa kaniya. Gayon din, Siya nawa” (Pahayag 1:7).

“At kung magkagayo’y lilitaw ang tanda ng Anak ng tao sa langit: at kung magkagayo’y magsisitaghoy ang lahat ng mga angkan sa lupa, at mangakikita nila ang Anak ng tao na napaparitong sumasa mga alapaap ng langit na may kapangyarihan at dakilang kaluwalhatian” (Mateo 24:30).

03Dumating na nang lihim ang Tagapagligtas para ipahayag ang katotohanan at isagawa ang gawain ng paghatol simula sa tahanan ng Diyos

Dalawang libong taon na ang nakararaan, ipinropesiya ng Panginoong Jesus ang Kanyang pagbalik, at ngayon ay talagang natupad na ang mga propesiya ng pagbalik ng Panginoon. Dumating na nang lihim ang Panginoong Jesus, ang ating pinakahihintay na Tagapagligtas, at Siya ang Cristo ng mga huling araw, ang Makapangyarihang Diyos. Ginawa na ng Makapangyarihang Diyos ang gawain ng paghatol simula sa tahanan ng Diyos, ibinunyag ang mga hiwaga ng anim-na-libong-taong plano ng pamamahala ng Diyos, at ipinahayag ang lahat ng katotohanan para dalisayin at iligtas ang sangkatauhan; inihayag na Niya sa atin, ang sangkatauhan, ang banal at matuwid na diwa ng Diyos, gayundin ang Kanyang maharlika at nagngangalit na disposisyon na walang sasantuhing pagsuway. Ginawa na Niya ito upang lubos na iligtas ang sangkatauhan mula sa kanilang tiwaling disposisyon, matulungan silang makalaya mula sa impluwensya ni Satanas, makagawa ng isang grupo ng mga mananagumpay bago sumapit ang kalamidad, at sa wakas ay madala ang sangkatauhan sa kanilang magandang hantungan.

Mga Talata ng Biblia para Sanggunian

“Mayroon pa akong maraming bagay na sa inyo ay sasabihin, nguni’t ngayon ay hindi ninyo mangatitiis. Gayon ma’y kung siya, ang Espiritu ng katotohanan ay dumating, ay papatnubayan niya kayo sa buong katotohanan” (Juan 16:12–13).

“Ang may pakinig, ay makinig sa sinasabi ng Espiritu sa mga iglesia” (Pahayag 2:29).

“At kung ang sinomang tao’y nakikinig sa aking mga pananalita, at hindi ingatan, ay hindi ko siya hinahatulan: sapagka’t hindi ako naparito upang humatol sa sanglibutan, kundi upang iligtas ang sanglibutan. Ang nagtatakuwil sa akin, at hindi tumatanggap sa aking mga pananalita, ay mayroong isang hahatol sa kaniya: ang salitang aking sinalita, ay siyang sa kaniya’y hahatol sa huling araw” (Juan 12:47–48).

“Sapagka’t dumating na ang panahon ng pasimula ng paghuhukom sa bahay ng Diyos” (1 Pedro 4:17).

“At nakita ko ang ibang anghel na lumilipad sa gitna ng langit, na may mabuting balita na walang hanggan upang ibalita sa mga nananahan sa lupa, at sa bawa’t bansa at angkan at wika at bayan; At sinasabi niya ng malakas na tinig, Matakot kayo sa Diyos, at magbigay kaluwalhatian sa kaniya; sapagka’t dumating ang panahon ng kaniyang paghatol: at magsisamba kayo sa gumawa ng langit at ng lupa at ng dagat at ng mga bukal ng tubig” (Pahayag 14:6–7).

04Kumakatok ang Panginoon sa pinto—maging matalinong dalaga at sumalubong sa Kanyang pagbalik

Nakalahad sa propesiya ng Aklat ng Pahayag, “Narito ako’y nakatayo sa pintuan at tumutuktok: kung ang sinoman ay duminig ng aking tinig at magbukas ng pinto, ako’y papasok sa kaniya, at hahapong kasalo niya, at siya’y kasalo ko” (Pahayag 3:20). Sinabi ng Panginoong Jesus, “Dinirinig ng aking mga tupa ang aking tinig, at sila’y aking nakikilala, at sila’y nagsisisunod sa akin” (Juan 10:27). Malinaw na sa mga huling araw, kumakatok ang Diyos sa pinto ng sangkatauhan at hinahanap Niya ang Kanyang mga tupa sa pamamagitan ng pagbigkas ng mga salita. Yaong matatalinong dalaga na tunay na nananalig sa Diyos at nasasabik sa katotohanan ay nagagawang hangarin at suriin ang pagpapakita at gawain ng Diyos sa mga huling araw nang may bukas na isipan, hindi napipigilan ng anumang puwersa, at sa gayon ay narinig nila ang tinig ng Diyos at sinalubong ang Diyos. Sila lamang ang may karapatang maitaas sa harap ng luklukan ng Diyos at makibahagi sa dakilang piging kasama ang Panginoon.

Mga Talata ng Biblia para Sanggunian

“Kung magkagayon ay makakatulad ang kaharian ng langit ng sangpung dalaga, na kinuha ang kanilang mga ilawan, at nagsilabas upang salubungin ang kasintahang lalake. At ang lima sa kanila’y mga mangmang, at ang lima’y matatalino. Sapagka’t nang dalhin ng mga mangmang ang kanilang mga ilawan, ay hindi sila nangagdala ng langis: Datapuwa’t ang matatalino ay nangagdala ng langis sa kanilang sisidlan na kasama ng kanilang mga ilawan. Samantalang nagtatagal nga ang kasintahang lalake, ay nangagantok silang lahat at nangakatulog. Datapuwa’t pagkahating gabi ay may sumigaw, Narito, ang kasintahang lalake! Magsilabas kayo upang salubungin siya. Nang magkagayo’y nagsipagbangong lahat ang mga dalagang yaon, at pinagigi ang kanilang mga ilawan. At sinabi ng mga mangmang sa matatalino, Bigyan ninyo kami ng inyong langis; sapagka’t nangamamatay ang aming mga ilawan. Datapuwa’t nagsisagot ang matatalino, na nangagsasabi, Baka sakaling hindi magkasiya sa amin at sa inyo: magsiparoon muna kayo sa nangagbibili, at magsibili kayo ng ganang inyo. At samantalang sila’y nagsisiparoon sa pagbili, ay dumating ang kasintahang lalake; at ang mga nahahanda ay nagsipasok na kasama niya sa piging ng kasalan: at inilapat ang pintuan” (Mateo 25:1–10).

“Narito ako’y nakatayo sa pintuan at tumutuktok: kung ang sinoman ay duminig ng aking tinig at magbukas ng pinto, ako’y papasok sa kaniya, at hahapong kasalo niya, at siya’y kasalo ko” (Pahayag 3:20).

“Ang may pakinig, ay makinig sa sinasabi ng Espiritu sa mga iglesia” (Pahayag 2:29).

“Dinirinig ng aking mga tupa ang aking tinig, at sila’y aking nakikilala, at sila’y nagsisisunod sa akin” (Juan 10:27).

“Magsihingi kayo, at kayo’y bibigyan; magsihanap kayo, at kayo’y mangakasusumpong; magsituktok kayo, at kayo’y bubuksan: Sapagka’t ang bawa’t humihingi ay tumatanggap; at ang humahanap ay nakasusumpong; at ang tumutuktok ay binubuksan” (Mateo 7:7–8).

Masasangguning mga Artikulo

Ang 5 Propesiya sa Biblia Tungkol sa Pagbabalik ng Panginoong Jesus ay Naganap na

Ang 5 Propesiya sa Biblia Tungkol sa Pagbabalik ng Panginoong Jesus ay Naganap na

Paano ang Dapat na Paghahanda sa Pagdating ng Panginoon?

Paano ang Dapat na Paghahanda sa Pagdating ng Panginoon?

Natupad na ang mga Propesiya ng Bibliya Tungkol sa Pagbabalik ng Panginoong Jesus

Natupad na ang mga Propesiya ng Bibliya Tungkol sa Pagbabalik ng Panginoong Jesus

Ang mga Palatandaan ng Pagbabalik ni Cristo ay Naglilitawan: Paano Sasalubungin ang Ikalawang Pagparito ng Panginoon

Ang mga Palatandaan ng Pagbabalik ni Cristo ay Naglilitawan: Paano Sasalubungin ang Ikalawang Pagparito ng Panginoon

Masasangguning mga Video

Iba Pang mga Paksa

Pagtanggap sa Pagpapakita ng Panginoon—Ang Pag-asam
Nakabalik na ang Tagapagligtas Sakay ng Isang “Puting Ulap”
Tanging si Cristo ng mga Huling Araw ang Makapagbibigay sa Tao ng Daan ng Buhay na Walang Hanggan
Ang Pagpapakita ng Diyos ay Naghatid ng Isang Bagong Kapanahunan