Ang Kampana ng mga Huling Araw

Sa ngayon, ang mga moral ng publiko ay nawawala sa bawat araw na dumadaan. Ang sangkatauhan ay lalong nagiging masama at tiwali. Madalas na nangyayari ang mga sakuna sa buong mundo. Ang mga bihirang astronomikal na pangyayari ay lumalabas rin. Ang mga propesiya sa Biblia tungkol sa pagbabalik ng Panginoon ay talagang natupad na. Ang araw ng pagbabalik ng Panginoon ay nandito na. Maraming relihiyosong mga Cristiano ang may pangitain na ang Panginoon ay nagbalik na …

Mga Biblikal na Propesiya

Mga Biblikal na Propesiya

"Sapagka't kung magkagayo'y magkakaroon ng malaking kapighatian, na ang gayo'y di pa nangyayari buhat sa pasimula ng sanglibutan hanggang ngayon, at ni hindi na mangyayari kailan man. At malibang paikliin ang mga araw na yaon, ay walang lamang makaliligtas: datapuwa't dahil sa mga hirang ay paiikliin ang mga araw na yaon." (Mateo 24:21-22).

"At kung paano ang nangyari sa mga kaarawan ni Noe, ay gayon din naman ang mangyayari sa mga kaarawan ng Anak ng tao. Sila'y nagsisikain, sila'y nagsisiinom, sila'y nangagaasawa, at sila'y pinapagaasawa, hanggang sa araw na pumasok sa daong si Noe, at dumating ang paggunaw, at nilipol silang lahat. Gayon din naman kung paano ang nangyari sa mga kaarawan ni Lot; sila'y nagsisikain, sila'y nagsisiinom, sila'y nagsisibili, sila'y nangagbibili, sila'y nangagtatanim, sila'y nangagtatayo ng bahay. Datapuwa't nang araw na umalis sa Sodoma si Lot, ay umulan mula sa langit ng apoy at asupre, at nilipol silang lahat: Gayon din naman ang mangyayari sa araw na ang Anak ng tao ay mahayag" (Lucas 17:26-30).

Apat na Magkakasunod na mga Dugong Buwan

Apat na Magkakasunod na mga Dugong Buwan

Mula Abril 2014 hanggang Setyembre 2015, apat na magkakasunod na dugong buwan, isang kaganapan na bihirang makita, ay lumitaw sa kalangitan. Ang pagpapakita ng mga dugong buwan na ito ay tumutupad sa dalawang propesiya. Isa sa mga propesiyang ito ay makikita sa Payahag 6:12: "At nakita ko nang buksan niya ang ikaanim na tatak, at nagkaroon ng malakas na lindol; at ang araw ay umitim na gaya ng isang magaspang na kayong buhok na maitim, at ang buong buwan ay naging gaya ng dugo." Sa Aklat ng Joel, 2:29-31, hinulaan nito ang mga sumusunod: "At sa mga lingkod na lalake at babae naman ay ibubuhos ko sa mga araw na yaon ang aking Espiritu. At ako'y magpapakita ng mga kababalaghan sa langit at sa lupa, dugo, at apoy, at mga haliging usok. Ang araw ay magiging kadiliman, at ang buwan ay dugo, bago dumating ang dakila at kakilakilabot na kaarawan ng Panginoon." Ang pagpapakita nitong apat na magkakasunod na mga dugong buwan ay tanda na malapit nang dumating ang dakila at kakila-kilabot na araw ng Panginoon. Ayon sa mga propesiya sa aklat ng propetang si Joel at ng Aklat ng Pahayag, bago ang pagdating ng malaking sakuna, magsasalita ang Espiritu ng Diyos. Didiligan ng Kanyang mga salita ang Kanyang mga lingkod na lalake at babae. Sa madaling salita, bago ang malaking sakuna, gagawa ang Diyos ng grupo ng mga mananagumpay. Kung gayon, paano matutupad ang mga sumusunod na propesiya: "At sa mga lingkod na lalake at babae naman ay ibubuhos ko sa mga araw na yaon ang aking Espiritu"?

Kapanglawan ng Relihiyosong Mundo

Kapanglawan ng Relihiyosong Mundo

Dalawang libong taon ang nakakaraan, nang ang Panginoong Jesus ay dumating para gawin ang Kanyang gawain, ang banal na templo kung saan nagliwanag minsan ng matingkad ang kaluwalhatian ni Jehova ay napahirapan ng kagutuman at ginawang lungga ng mga magnanakaw. Ngayon, nawala na ng relihiyosong mundo ang gawain ng Banal na Espiritu, itinapon sa kapanglawan at ang eksena nang pasama nang pasamang kabuktutan. Bigong tumalima ang mga relihiyosong lider sa mga utos ng Panginoon at lubusang napariwara mula sa landas ng Panginoon. Hindi ba nito ipinapakita na ang Panginoon ay bumalik na at nagsagawa ng bagong gawain?

"At akin namang pinigil ang ulan sa inyo, nang tatlong buwan na lamang at pagaani na; at aking pinaulan sa isang bayan, at hindi ko pinaulan sa kabilang bayan: isang bahagi ay inulanan, at ang bahagi na hindi inulanan ay natuyo. Sa gayo'y dalawa o tatlong bayan ay nagsigala sa isang bayan upang magsiinom ng tubig, at hindi nangapawi ang uhaw: gayon ma'y hindi kayo nanganumbalik sa akin, sabi ng PANGINOON." (Amos 4:7-8).

Ang ikalawang pagdating ng Panginoong Jesus

Ang Propesiya ng Lantad na Pagbaba ng Panginoon

"Narito, siya'y pumaparitong nasasa mga alapaap; at makikita siya ng bawa't mata, at ng nangagsiulos sa kaniya; at ang lahat ng mga angkan sa lupa ay magsisitaghoy dahil sa kaniya. Gayon din, Siya nawa." (Pahayag 1:7).

"Datapuwa't karakarakang pagkatapos ng kapighatian sa mga araw na yaon ay magdidilim ang araw, at ang buwan ay hindi magbibigay ng kaniyang liwanag, at mangalalaglag ang mga bituin mula sa langit, at magsisipangatal ang mga kapangyarihan sa mga langit: At kung magkagayo'y lilitaw ang tanda ng Anak ng tao sa langit: at kung magkagayo'y magsisitaghoy ang lahat ng mga angkan sa lupa, at mangakikita nila ang Anak ng tao na napaparitong sumasa mga alapaap ng langit na may kapangyarihan at dakilang kaluwalhatian." (Mateo 24:29-30).

"Narito, dumating ang Panginoon, na kasama ang kaniyang mga laksalaksang banal…" (Judas 1:14).

"Na nangagsabi naman, Kayong mga lalaking taga Galilea, bakit kayo'y nangakatayong tumitingin sa langit? itong si Jesus, na tinanggap sa langit mula sa inyo, ay paparitong gaya rin ng inyong nakitang pagparoon niya sa langit." (Mga Gawa 1:11).

"At magkakaroon ng mga tanda sa araw at buwan at mga bituin; at sa lupa'y magkakaroon ng kasalatan sa mga bansa, na matitilihan dahil sa ugong ng dagat at mga daluyong; Magsisipanglupaypay ang mga tao dahil sa takot, at dahil sa paghihintay ng mga bagay na darating sa ibabaw ng sanglibutan: sapagka't mangangatal ang mga kapangyarihan sa mga langit. At kung magkagayo'y makikita nila ang Anak ng tao na pariritong nasa isang alapaap na may kapangyarihan at dakilang kaluwalhatian." (Lucas 21:25-27).

Ang Propesiya ng Lihim na Pagbaba ng Panginoon

"Datapuwa't pagkahating gabi ay may sumigaw, Narito, ang kasintahang lalake! Magsilabas kayo upang salubungin siya." (Mateo 25:6).

"Kaya't kung hindi ka magpupuyat ay paririyan akong gaya ng magnanakaw, at hindi mo malalaman kung anong panahon paririyan ako sa iyo." (Pahayag 3:3).

"Narito, ako'y pumaparitong gaya ng magnanakaw. Mapalad siyang nagpupuyat, at nagiingat ng kaniyang mga damit, na baka siya'y lumakad na hubad, at makita nila ang kaniyang kahihiyan." (Pahayag 16:15).

"Narito ako'y nakatayo sa pintuan at tumutuktok: kung ang sinoman ay duminig ng aking tinig at magbukas ng pinto, ako'y papasok sa kaniya, at hahapong kasalo niya, at siya'y kasalo ko." (Pahayag 3:20).

"Sapagka't gaya ng kidlat, na pagkislap buhat sa isang panig ng silong ng langit, ay nagliliwanag hanggang sa kabilang panig ng silong ng langit; gayon din naman ang Anak ng tao sa kaniyang kaarawan. Datapuwa't kailangan muna siyang magbata ng maraming bagay at itakuwil ng lahing ito." (Lucas 17:24-25).

"Sapagka't gaya ng kidlat na kumikidlat sa silanganan, at nakikita hanggang sa kalunuran; gayon din naman ang pagparito ng Anak ng tao." (Mateo 24:27).

Ngayon, paano eksaktong darating ang Panginoon sa mga huling araw? Kung ang mga tao ay manindigan sa

pagbabalik ng Panginoon sa mga alapaap at, kaya, panatilihin ang kanilang titig magpakailanman na nakatutok sa kalangitan,

na hindi naghahanap sa lihim na yapak ng pagdating ng Panginoon, masasalubong ba nila ang pagdating ng Panginoon?

Mga Kaugnay na Klip ng Pelikula

Q & A Tungkol sa Pamamaraan ng Pagdating ng Panginoon (Lihim at Lantad)

Ang pangako ng Panginoon ay darating Siyang muli upang dalhin tayo sa kaharian ng langit, pero nagpapatotoo ka na nagkatawang-tao na ang Panginoon para gawin ang paghatol sa mga huling araw. Malinaw ang mga propesiya ng Biblia na ang Panginoon ay bababa nang may kapangyarihan at malaking kaluwalhatian sa mga ulap. Medyo kaiba ito sa pinatotohanan mo, na ang Panginoon ay nagkatawang-tao na at lihim na bumaba sa mga tao.

Q&A tungkol sa Ebanghelyo

Matatalinong Birhen

Isinasalaysay ng Biblia ang sumusunod na kwento: Sa kalagitnaan ng gabi, may sumigaw ng "dumating na ang kasintahang lalaki." Narinig ng mga matatalinong birhen ang tinig ng Diyos at nagpunta para batiin ang kasintahang lalaki at dumalo sa piging ng kasalan kasama Niya, habang ang mga hangal na birhen ay napagsarhan sa labas ng pintuan. Ngayon, sa anong uri ng mga tao matutupad ang propesiya ng mga matatalino at hangal na birhen?

Paano Makikilala ang Tinig ng Diyos

Ano ang Matalino Tungkol sa mga Matatalinong Birhen?

Sinabi ng Panginoong Jesus, "Datapuwa't pagkahating gabi ay may sumigaw, Narito, ang kasintahang lalake! Magsilabas kayo upang salubungin siya." (Mateo 25:6). Napropesiya ng Pahayag, "Narito ako'y nakatayo sa pintuan at tumutuktok: kung ang sinoman ay duminig ng aking tinig at magbukas ng pinto, ako'y papasok sa kaniya, at hahapong kasalo niya, at siya'y kasalo ko." (Pahayag 3:20). Ito ang tunay na kahulugan ng pagdala sa pagdating ng Panginoon. Kung gusto mong salubungin ang pangalawang pagdating ng Panginoon, lubos na napakahalaga na marinig ang Kanyang tinig. Kapag gumagawa at ipinapahayag ng Diyos ang Kanyang salita, makikilala ng mga matatalinong birhen ang Kanyang tinig at kaya pupunta sa piging ng kasalan ng Kordero at madala sa luklukan.

Mga Aklat ng Ebanghelyo

Naririnig ng mga Tupa ng Diyos ang Tinig ng Diyos (Mga Kinakailangan ng Bagong Mananampalataya)

(Mga Seleksyon)

Nakatala sa aklat na ito ang mga mapangitaing katotohanan ng tatlong yugto ng gawain ng Diyos, ang Kanyang mga pangalan, ang hiwaga ng Kanyang pagkakatawang-tao, at kung paano matutukoy ang tunay na daan sa mga maling daan, na babasahin at gagamitin ng mga taong tumanggap kamakailan lang sa gawain ng Diyos sa mga huling araw, at para mailatag nila ang mga pundasyon nang mabilis hangga’t maaari sa mga mapangitaing katotohanan ng gawain ng Diyos.

Basahin ang iba pa

Salubungin ang Pagbabalik ng Panginoon

The Word Appears in the Flesh The Twenty Truths of Bearing Witness to God Mga Klasikong Salita ng Makapangyarihang Diyos Tungkol sa Ebanghelyo ng Kaharian (Mga Seleksyon) God’s Sheep Hear the Voice of God (New Believer Essentials) Utterances of Christ of the Last Days Mga Patotoo sa Cristo ng mga Huling Araw Mga Klasikong Tanong at Sagot sa Ebanghelyo ng Kaharian

Ang Salita ay Nagpapakita sa Katawang-tao

Ito ang unang pagkakataon mula sa paglikha na kinausap ng Diyos ang buong sangkatauhan. ang mga pagbigkas na ito ang unang teksto na ipinahayag ng Diyos sa sangkatauhan na kung saan ay inilantad Niya ang mga tao, ginabayan sila, hinatulan sila, at nagsalita ng puso-sa-puso sa kanila at kaya, ito rin ang unang mga pagbigkas na kung saan ay ipinaalam ng Diyos sa mga tao ang Kanyang mga yapak, ang lugar kung saan Siya ay namamalagi, ang disposisyon ng Diyos, kung anong mayroon at kung ano ang Diyos, ang mga kaisipan ng Diyos, at ang pag-aalala Niya para sa sangkatauhan. Maaaring sabihin na ang mga ito ay ang mga unang pagbigkas na ipinahayag ng Diyos sa sangkatauhan na nagmula sa ikatlong langit mula noong paglikha, at ang unang pagkakataon na ginamit ng Diyos ang Kanyang likas na pagkakakilanlan upang magpakita at ipahayag ang Kanyang tinig sa sangkatauhan sa pamamagitan ng mga salita.

Mga Pagbigkas ni Cristo ng mga Huling Araw (Mga Seleksyon)

Ang Makapangyarihang Diyos, ang Cristo ng mga huling araw, ay ipinapahayag ang Kanyang mga salita upang hatulan at dalisayin ang mga tao at akayin sila sa bagong panahon, ang Panahon ng Kaharian. Ang lahat ng nagpapasakop sa Kanyang kapangyarihan ay masisiyahan sa mas mataas na katotohanan at tatanggap ng mas dakilang mga pagpapala. Tunay na mabubuhay sila sa liwanag, at makakamit nila ang katotohanan, ang daan, at ang buhay.

Mga Klasikong Salita ng Makapangyarihang Diyos Tungkol sa Ebanghelyo ng Kaharian (Mga Seleksyon)

Ang mga seleksyon mula sa klasikong mga salita ng Makapangyarihang Diyos ay kasama sa aklat na ito at sumasaksi para sa lahat ng mga umaasa at nananalangin para sa pagpapakita ng Diyos sa matagal nang pagbabalik ng Tagapagligtas na nasa mga puting alapaap, at sumasaksi sa pagpapakita at gawain ng Makapangyarihang Diyos sa Kapanahunan ng Kaharian. Pinangungunahan nito ang sangkatauhan na makilala na ang Makapangyarihang Diyos at ang Panginoong Jesus ay parehong Diyos—Siya ang Cordero na iprinopesiya sa Aklat ng Pahayag na nagbukas sa aklat at sa pitong tatak.

Naririnig ng mga Tupa ng Diyos ang Tinig ng Diyos (Mga Kinakailangan ng Bagong Mananampalataya)

Nakatala sa aklat na ito ang mga mapangitaing katotohanan ng tatlong yugto ng gawain ng Diyos, ang Kanyang mga pangalan, ang hiwaga ng Kanyang pagkakatawang-tao, at kung paano matutukoy ang tunay na daan sa mga maling daan, na babasahin at gagamitin ng mga taong tumanggap kamakailan lang sa gawain ng Diyos sa mga huling araw, at para mailatag nila ang mga pundasyon nang mabilis hangga’t maaari sa mga mapangitaing katotohanan ng gawain ng Diyos.

Sumunod sa Cordero at Kumanta ng mga Bagong Awitin

Kapag umaawit tayo ng mga bagong awit ng papuri sa Diyos, nararanasan natin na tayo ang grupo ng mga taong sumusunod sa Cordero at umaawit ng mga bagong kantang naihula sa Aklat ng Pahayag. Tunay na nararanasan natin na tayo ay labis na pinagpala na nadala na sa trono ng Diyos at nakadalo sa piging ng kasal ng Cordero.

Mga Patotoo sa Cristo ng mga Huling Araw

Ipinahayag na ng Makapangyarihang Diyos, ang Cristo ng mga huling araw, ang iba’t ibang katotohanan, inilantad ang bawat katotohanan at hiwaga sa Biblia, at ibinunyag sa sangkatauhan ang kuwento sa likod ng tatlong yugto ng gawain ng Diyos, ang hiwaga ng pagiging tao ng Diyos at ang gawain ng paghatol ng Diyos sa mga huling araw, atbp. Pinatototohanan nito na ang Makapangyarihang Diyos ang pagbabalik ng Panginoong Jesus at pagpapakita ng Diyos sa mga huling araw.

Mga Klasikong Tanong at Sagot sa Ebanghelyo ng Kaharian

Ang mahahalagang tanong at sagot mula sa mga pelikulang ebanghelyo ng Iglesia ng Makapangyarihang Diyos na may kaugnayan sa katotohanan ay nahango sa aklat na ito. Ang lahat ng mga klasikong tanong at sagot na ito ay ang lahat ng pag-unawa ng mga taong hinirang ng Diyos tungkol sa kanilang mga karanasan sa katotohanan ng mga salita ng Diyos, at lahat ng mga ito ay nagmumula sa pagpapalinaw at kaliwanagan ng Banal na Espiritu. Ang lahat ng mga ito ay alinsunod sa katotohanan, at hindi lamang makalulutas ang mga ito ng mga tanong at pagkaunawa ng yaong naghahanap ng katotohanan at nagsisiyasat ng totoong daan, ngunit ang mga ito rin ay mga kahanga-hangang materyales na sanggunian para sa mga taong hinirang ng Diyos upang masangkapan ang kanilang sarili ng katotohanan at sumaksi sa gawain ng Diyos.

Mga Pagbigkas ng Makapangyarihang Diyos,

"Ang Pagpapakita ng Diyos ay Nagdala ng Bagong Kapanahunan"

Sabi ng Makapangyarihang Diyos, "Ang pagpapakita ng Diyos ay tumutukoy sa Kanyang personal na pagdating sa lupa upang gampanan ang Kanyang gawain. Dala ang Kanyang pagkakakilanlan at disposisyon, at ang Kanyang likas na pamamaraan, Siya ay bumaba sa sangkatauhan upang isakatuparan ang gawain sa pag-umpisa ng isang Kapanahunan at pagtatapos ng isang panahon. Ang uri ng pagpapakitang ito ay hindi isang anyo ng seremonya. Ito ay hindi isang simbolo, isang larawan, isang himala, o magarbong pangitain, at lalong hindi ito isang relihiyosong pamamaraan. Ito ay isang tunay at makatotohanang kaalaman na maaaring hawakan at makita. Ang uri ng pagpapakitang ito ay hindi upang sumunod lamang sa isang pamamaraan, o para sa isang panandaliang panukala; ito ay, sa halip, para sa kapakanan ng isang yugto ng gawain sa Kanyang plano sa pamamahala."Buong Teksto >

Mga Pagbigkas ng Makapangyarihang Diyos,

"Ang Kapanahunan ng Kaharian ay ang Kapanahunan ng Salita"

Sabi ng Makapangyarihang Diyos, "Sa Kapanahunan ng Kaharian, ginagamit ng Diyos ang salita upang ihatid ang isang bagong panahon, upang baguhin ang paraan ng Kanyang gawain, at upang gawin ang Kanyang tungkulin sa buong panahon. Ito ang alituntunin kung saan gumagawa ang Diyos sa Kapanahunan ng Salita. Siya ay nagkatawang-tao upang magsalita sa iba’t-ibang pananaw, upang makitang mabuti ng tao ang Diyos, na Siyang Salita na nagkatawang-tao, at ang Kanyang karunungan at himala. Ang ganoong gawain ay ginagawa upang mas makamit ang mga layunin ng panlulupig sa tao, gawing perpekto ang tao, at pag-alis sa tao. Ito ang tunay na kahulugan ng paggamit sa salita upang gumawa sa Kapanahunan ng Salita. ... Nilikha ng Diyos ang mundo sa pamamagitan ng salita, pinamunuan ang mga tao sa buong daigdig sa pamamagitan ng salita, nilulupig at inililigtas sila sa pamamagitan ng salita. Sa wakas, nararapat Niyang gamitin ang salita upang tapusin ang nakaraang mundo. Doon lamang matatapos ang buong plano sa pamamahala."Buong Teksto >

Ang Misteryo ng Pagkakatawang-tao

Mga Pagbigkas ng Makapangyarihang Diyos,

"Ang Dalawang Pagkakatawang-tao ay Kukumpleto sa Kahalagahan ng Pagkakatawang-tao"

Sabi ng Makapangyarihang Diyos, "Si Jesus at Ako ay mula sa parehong Espiritu. Kahit na ang Aming mga laman ay walang kaugnayan, ang Aming mga Espiritu ay iisa; kahit na ang Aming ginagawa at ang gawain na Aming pinapasan ay hindi pareho, Kami ay magkapareho sa kakanyahan; ang Aming mga laman ay magkaibang hitsura, at ito ay dahil sa pagbabago sa kapanahunan at pangangailangan ng Aming gawain; ang Aming mga ministeryo ay hindi pareho, kaya ang Aming gawain na pinapasan at disposisyon na Aming ibinubunyag sa tao ay magkaiba rin. Iyon ang dahilan kung bakit ang nakikita at natatanggap ng tao sa kasalukuyan ay kakaiba sa nakaraan; ito ay dahil sa pagbabago ng kapanahunan. Kahit na ang kasarian at anyo ng Kanilang mga laman ay magkaiba, at kahit na Sila ay hindi ipinanganak mula sa parehong pamilya, mas lalong hindi sa parehong kapanahunan, ang Kanilang mga Espiritu ay iisa. Kahit na ang Kanilang mga laman ay hindi magka-dugo o walang anumang relasyong pisikal, hindi nito maipagkakaila na Sila ay ang mga laman ng nagkatawang-tao ng Diyos sa dalawang magkaibang kapanahunan."Buong Teksto >

Landas Tungo sa Pagkilala sa Diyos

Mga Pagbigkas ng Makapangyarihang Diyos,

"Ang Pag-alam sa Tatlong mga Yugto ng Gawa ng Diyos ay ang Daan Patungo sa Pagkilala sa Diyos"

Sabi ng Makapangyarihang Diyos, "Ang tatlong mga yugto ng gawain ay nasa puso ng buong pamamahala ng Diyos, at sa mga ito ay ipinahayag ang disposisyon ng Diyos at kung ano Siya. Silang mga hindi nakaaalam tungkol sa tatlong mga yugto ng gawa ng Diyos ay walang kakayanang malaman kung paano ipinahahayag ng Diyos ang Kanyang disposisyon, hindi rin nila alam ang karunungan ng gawa ng Diyos, at nananatili silang mangmang sa maraming mga paraan ng Kanyang pagligtas sa sangkatauhan, at ang Kanyang nais para sa buong sangkatauhan. Ang tatlong mga yugto ng gawain ay ang lubos na pamamahayag ng gawain ng pagligtas sa sangkatauhan. Silang mga hindi nakaaalam ng tatlong mga yugto ng gawain ay magiging mangmang sa mga iba’t ibang paraan at prinsipyo ng gawain ng Banal na Espiritu; silang mga mahigpit na kumakapit lamang sa doktrina na naiwan mula sa isang yugto ng gawain ay ang mga taong nilimitahan lamang ang Diyos sa doktrina, at ang kanilang paniniwala sa Diyos ay malabo at alanganin. Ang mga taong iyon ay hindi kailanman makatatanggap ng kaligtasan ng Diyos. "Buong Teksto >

Mga Movie Tungkol sa Ebanghelyo

Marami pang Natatanging Paksa