I. Nagpakita na ang Panginoon sa mga huling araw at bumigkas ng mga salita para gawin ang gawain ng paghatol na nagsisimula sa tahanan ng Diyos. Lubos nitong tinutupad ang mga propesiya sa Biblia: “Ang may pakinig, ay makinig sa sinasabi ng Espiritu sa mga iglesia” (Pahayag 2:7). “Sapagka't dumating na ang panahon ng pasimula ng paghuhukom sa bahay ng Dios” (1 Pedro 4:17). Matatalinong birhen lang ang nakakarinig sa tinig ng Panginoon at nakakasalubong sa Kanya.

Mga Bersikulo sa Biblia para Sanggunian

"Narito ako'y nakatayo sa pintuan at tumutuktok: kung ang sinoman ay duminig ng aking tinig at magbukas ng pinto, ako'y papasok sa kaniya, at hahapong kasalo niya, at siya'y kasalo ko" (Pahayag 3:20).

"Ang may pakinig, ay makinig sa sinasabi ng Espiritu sa mga iglesia. Ang magtagumpay, ay siya kong pakakanin ng punong kahoy ng buhay, na nasa Paraiso ng Dios" (Pahayag 2:7).

"Dinirinig ng aking mga tupa ang aking tinig, at sila'y aking nakikilala, at sila'y nagsisisunod sa akin" (Juan 10:27).

"Sapagka't dumating na ang panahon ng pasimula ng paghuhukom sa bahay ng Dios" (1 Pedro 4:17).

kingdom of heaven, waterfall, the garden of Eden kingdom of heaven, waterfall, the garden of Eden
Mga Klasikong Salita Mula sa Diyos

"Ang pagpapakita ng Diyos ay tumutukoy sa Kanyang personal na pagdating sa lupa upang gampanan ang Kanyang gawain. Dala ang Kanyang pagkakakilanlan at disposisyon, at ang Kanyang likas na pamamaraan, Siya ay bumababa sa sangkatauhan upang isakatuparan ang gawain ng pag-uumpisa ng isang panahon at pagtatapos ng isang panahon. ..."  Basahin ang iba pa

"... dahil hinahanap natin ang mga yapak ng Diyos, dapat nating hanapin ang kalooban ng Diyos, ang mga salita ng Diyos, ang mga pagbigkas ng Diyos—sapagkat kung saan naroon ang mga bagong salita ng Diyos, naroon ang tinig ng Diyos, at kung saan naroon ang mga yapak ng Diyos, naroon ang mga gawa ng Diyos. Kung saan naroon ang pagpapahayag ng Diyos, naroon ang pagpapakita ng Diyos, at kung saan naroon ang pagpapakita ng Diyos, doon umiiral ang katotohanan, ang daan, at ang buhay. ..."  Basahin ang iba pa

"Nang si Jesus ay naparito sa mundo ng tao, dinala Niya ang Kapanahunan ng Biyaya at tinapos ang Kapanahunan ng Kautusan. Sa panahon ng mga huling araw, ang Diyos ay muling naging katawang-tao, at nang Siya’s naging katawang-tao sa panahong ito, tinapos Niya ang Kapanahunan ng Biyaya at dinala ang Kapanahunan ng Kaharian. Ang lahat ng mga tumatanggap sa ikalawang pagkakatawang-tao ng Diyos ay madadala tungo sa Kapanahunan ng Kaharian, at personal na makakatanggap ng paggabay ng Diyos. ..."  Basahin ang iba pa

"Ang idinudulot ng gawain ng paghatol ay ang pagkaunawa ng tao sa tunay na mukha ng Diyos at sa katotohanan tungkol sa kanyang sariling pagiging-mapanghimagsik. Ang gawain ng paghatol ay nagbibigay-daan sa tao na makatamo ng malawak na pagkaunawa sa kalooban ng Diyos, sa layunin ng gawain ng Diyos, at sa mga hiwaga na hindi niya maunawaan. ..."  Basahin ang iba pa

"Sa Kapanahunan ng Kaharian, ginagamit ng Diyos ang salita upang ihatid ang isang bagong kapanahunan, upang baguhin ang paraan ng Kanyang gawain, at upang gawin ang gawain para sa buong kapanahunan. Ito ang panuntunan ng paggawa ng Diyos sa Kapanahunan ng Salita. Siya ay nagkatawang-tao upang magsalita mula sa iba’t-ibang pananaw, binibigyang-kakayahan ang tao na tunay na makita ang Diyos, na Siyang Salita na nagpapakita sa katawang-tao, at ang Kanyang karunungan at himala. ..."  Basahin ang iba pa

"Sa huli, ang lahat ng mga bansa ay pagpapalain dahil sa Aking mga salita, at madudurog din ng pira-piraso dahil sa Aking mga salita. Sa ganitong paraan, lahat ng mga tao sa panahon ng mga huling araw ay makikita na Ako ang Tagapagligtas na bumalik, Ako ang Makapangyarihang Diyos na lumulupig sa lahat ng sangkatauhan, at para sa tao Ako ay ang minsan ng alay sa kasalanan, subalit sa mga huling araw Ako rin ay magiging mga ningas ng araw na susunog sa lahat ng bagay, ..."  Basahin ang iba pa

Buong Teksto

Ⅱ. Nalaman ng matatalinong birhen na nagbalik na ang Panginoon mula sa pakikinig sa Kanyang tinig, at pagmalas sa Kanyang pagpapakita at gawain. Sa gayon, natanggap na nila ang gawain ng Diyos sa mga huling araw at sinusunod ang mga yapak ng Cordero at dumadalo sila sa piging kasama ang Panginoon.

Ano ba Talaga ang Matatalinong Birhen?

Mga Bersikulo sa Biblia para Sanggunian

"Kung magkagayon ay makakatulad ang kaharian ng langit ng sangpung dalaga, na kinuha ang kanilang mga ilawan, at nagsilabas upang salubungin ang kasintahang lalake. ... Datapuwa't ang matatalino ay nangagdala ng langis sa kanilang sisidlan na kasama ng kanilang mga ilawan. ... Datapuwa't pagkahating gabi ay may sumigaw, Narito, ang kasintahang lalake! Magsilabas kayo upang salubungin siya. Nang magkagayo'y nagsipagbangong lahat ang mga dalagang yaon, at pinagigi ang kanilang mga ilawan. ... at ang mga nahahanda ay nagsipasok na kasama niya sa piging ng kasalan: at inilapat ang pintuan" (Mateo 25: 1, 4, 6-7, 10).

"At ang mga ito'y ang nagsisisunod sa Cordero saan man siya pumaroon" (Pahayag 14:4).

"Sapagka't ang Cordero na nasa gitna ng luklukan ay siyang magiging pastor nila, at sila'y papatnugutan sa mga bukal ng tubig ng buhay: at papahirin ng Dios ang bawa't luha ng kanilang mga mata" (Pahayag 7:17).

"Magsihingi kayo, at kayo'y bibigyan; magsihanap kayo, at kayo'y mangakasusumpong; magsituktok kayo, at kayo'y bubuksan" (Mateo 7:7).

Words of God, The Word Appears in the Flesh, the truth, the power of the word of God, the word of the Lord Words of God, The Word Appears in the Flesh, the truth, the power of the word of God, the word of the Lord
Mga Klasikong Salita Mula sa Diyos

"Nangangahulugan ng bilang ng mga tao ang limang matatalinong dalaga.... Ito ang dahilan kung bakit hiningi sa kanilang maghanda ng langis sa mga huling araw. (Hind nagtataglay ng Aking katangian ang sangnilikha; kung gusto nilang gumawa ng matatalinong tao kung gayon kailangan nilang maghanda ng langis, at sa gayon ay kailangang masangkapan sila ng Aking mga salita.) Kinakatawan ng limang matatalinong dalaga ang Aking mga anak at Aking bayan sa gitna ng mga tao na Aking nilikha. Tinutukoy silang 'mga dalaga' dahil bagaman ipinanganganak sila sa daigdig, natatamo Ko pa rin sila; maaaring sabihin ng isa na naging banal sila, kaya tinatawag silang 'mga dalaga'.”

"Nais ng Diyos yaong makakatanggap sa bagong liwanag, at nais Niya yaong mga tumatanggap at nakakaalam sa Kanyang pinakahuling gawain. Bakit sinabi na dapat kang maging isang dalagang malinis? Nagagawa ng isang dalagang malinis na hangarin ang gawain ng Banal na Espiritu at nauunawaan ang mga bagong bagay, at higit sa rito, nagagawang isantabi ang dating mga pagkaintindi, at sinusunod ang gawain ng Diyos sa kasalukuyan. Ang grupo ng mga taong ito, ..."  Basahin ang iba pa

"Hinahanap ng Diyos yaong inaasam na Siya’y magpakita. Hinahanap niya ang yaong may-kakayahang makinig sa Kanyang mga salita, ..."  Basahin ang iba pa

Buong Teksto
Mga Sermon at Pagbabahagi

"Noong Kapanahunan ng Biyaya, nagsalita si Jesus tungkol sa matatalinong birhen. Tungkol saan ang hiwagang ito? Ano ang kahulugan ng katagang matalinong birhen? Ang pinakamahalaga ay na nakikilala niya ang tinig ng Diyos. Kapag naririnig niya ito, iniisip niya, ‘Bakit ko iniisip na ang mga bagay na sinasabi ng Anak ng tao na ito ay mga salita ng Diyos? Bakit mukhang taglay Niya ang tinig ng Diyos? Mga bagay ito na hindi masasabi ng tao. Ito ay tinig ng Diyos. Kaya kailangan akong maniwala sa Kanya. Siya ang Cristo. Ito ang Diyos na nagkatawang-tao.’ Tingnan mo, ito ang dahilan kaya siya matalino. Ngayon, bakit hangal ang mga hangal na birhen? Iyo’y dahil iniisip nilang, ‘Hindi ba tao lang ito? Hindi ba ito ang Jesus ng Nazaret? Hindi ba normal na tao lang ito? Paano siya naging Diyos? Hindi kami maniniwala sa kanya. Naniniwala kami sa Diyos sa langit.’ Nakita mo, hindi nila nauunawaan ang mga espirituwal na bagay, hindi ba? ..."

Buong Teksto

Paano Naririnig ng Matatalinong Birhen ang Tinig ng Diyos at Sinasalubong ang Panginoon?

Mga Bersikulo sa Biblia para Sanggunian

"Mayroon pa akong maraming bagay na sa inyo ay sasabihin, nguni't ngayon ay hindi ninyo mangatitiis. Gayon ma'y kung siya, ang Espiritu ng katotohanan ay dumating, ay papatnubayan niya kayo sa buong katotohanan: sapagka't hindi siya magsasalita ng mula sa kaniyang sarili; kundi ang anomang bagay na kaniyang marinig, ang mga ito ang kaniyang sasalitain: at kaniyang ipahahayag sa inyo ang mga bagay na magsisidating" (Juan 16:12-13).

"Mapapalad ang mga mapagpakumbabang-loob: sapagka't kanila ang kaharian ng langit" (Mateo 5:3).

"Mapapalad ang nangagugutom at nangauuhaw sa katuwiran: sapagka't sila'y bubusugin" (Mateo 5:6).

"Mapapalad ang mga may malinis na puso: sapagka't makikita nila ang Dios" (Mateo 5:8).

The Wise Virgins, matthew 25, waiting for God, wait on the Lord The Wise Virgins, matthew 25, waiting for God, wait on the Lord
Mga Klasikong Salita Mula sa Diyos

"Siya na pagkakatawang-tao ng Diyos ang magtataglay ng substansya ng Diyos, at Siya na pagkakatawang-tao ng Diyos ang magtataglay ng pagpapahayag ng Diyos. Yamang ang Diyos ay nagiging laman, dapat Niyang ilahad ang gawaing dapat Niyang gawin, at yamang ang Diyos ay naging laman, dapat Niyang ipahayag kung ano Siya, at makayang dalhin ang katotohanan sa tao, pagkalooban ng buhay ang tao, at ipakita sa tao ang daan. Ang laman na hindi nagtataglay ng substansya ng Diyos ay tiyak na hindi ang nagkatawang-taong Diyos; dito ay walang pag-aalinlangan. Upang siyasatin kung ito ay ang laman ng Diyos na nagkatawang-tao, dapat alamin ito ng tao mula sa disposisyon na ipinahahayag Niya at sa mga salita na binibigkas Niya. Na ibig sabihin, kung ito o hindi ang laman ng Diyos na nagkatawang-tao, at kung ito o hindi ang tunay na daan, ay dapat mahusgahan mula sa Kanyang substansya. At sa gayon, sa pag-alam[a] kung ito ang laman ng Diyos na nagkatawang-tao, ang susi ay ang bigyang-pansin ang Kanyang substansya (ang Kanyang gawa, Kanyang mga salita, Kanyang disposisyon, at marami pang iba), sa halip na sa panlabas na kaanyuan. Kung nakikita lamang ng tao ang Kanyang panlabas na kaanyuan, at hindi pinapansin ang Kanyang substansya, samakatwid yaon ay nagpapakita ng kamangmangan at pagkawalang-muwang ng tao."

"Ginagawa Ko sa buong sansinukob ang Aking gawain, at sa Silangan, walang-katapusan ang paglabas ng dumadagundong na mga kalabog, yumayanig sa lahat ng mga taguri at mga sekta. Ang Aking tinig ang siyang nag-akay sa lahat ng tao tungo sa kasalukuyan. Sasanhiin Ko ang lahat ng tao na malupig ng Aking tinig, upang mangahulog sa batis na ito, at magpasakop sa Aking harapan, dahil matagal Ko nang binawi ang Aking kaluwalhatian mula sa buong daigdig at inilabas ito nang panibago sa Silangan. Sino ang hindi nananabik na makita ang Aking kaluwalhatian? Sino ang hindi balisang naghihintay sa Aking pagbabalik? Sino ang hindi nauuhaw para sa Aking muling pagpapakita? ..."  Basahin ang iba pa

"…Kapag ipinahayag ang mga salitang ito mula sa bibig ng Diyos, pagbubunyag at pagpapahayag ang mga ito ng totoong disposisyon ng Diyos, perpektong pagbubunyag at pagpapakita ng diwa at awtoridad ng Diyos, at wala nang iba na mas angkop at akma bilang katibayan ng pagkakakilanlan ng Maylalang. Ang paraan, tono, at paggamit ng mga salitang pagbigkas ay mga tiyak na marka ng pagkakakilanlan ng Maylalang, at tumutugma ng perpekto sa pagpapahayag ng sariling pagkakakilanlan ng Diyos, at walang pagdadahilan, o karumihan sa mga ito; ang mga ito ay, kumpleto at inihahayag ang perpektong pagpapakita ng diwa at awtoridad ng Maylalang. ..."  Basahin ang iba pa

"Ang salita ng Diyos ay talagang pagpapahayag ng disposisyon ng Diyos. Mula sa salita ng Diyos maaari mong makita ang pagmamahal ng Diyos sa sangkatauhan, ang pagliligtas Niya sa sangkatauhan, at ang paraan ng pagliligtas Niya sa kanila … sapagkat ang salita ng Diyos ay ipinapahayag ng Diyos na taliwas sa paggamit ng Diyos sa tao upang isulat ito. Ito ay personal na ipinahayag ng Diyos. Ang Diyos Mismo ang nagpapahayag ng sarili Niyang mga salita at ng tinig ng Kanyang kalooban. Bakit natin tinatawag ang mga ito na taos-pusong mga salita? ..."  Basahin ang iba pa

"Sa pagkakataong ito, pumaparito ang Diyos upang gumawa ng gawain hindi sa espirituwal na katawan kundi sa isang napakakaraniwang katawan. Hindi lamang ito ang katawan ng ikalawang pagkakatawang-tao ng Diyos, kundi ito rin ang katawan kung saan magbabalik ang Diyos. Ito ay isang napaka-ordinaryo na katawang-tao. Sa Kanya, wala kang makikitang anumang kaiba kumpara sa iba, nguni’t maaari kang makatanggap mula sa Kanya ng mga katotohanang ..."  Basahin ang iba pa

"Kinakatawan Niya ang Diyos, at inihahayag ang tinig ng puso ng Diyos, ang mga pangaral ng Diyos, at ang mga salita ng paghatol ng Diyos sa buong sangkatauhan. Siya ay nagsimula ng bagong panahon, at nagdala ng bagong langit at lupa, bagong gawain, at Siya ay nagdala ng bagong pag-asa, at tinapos ang ating buhay sa kalabuan, at tayo ay hinayaang lubos na matanaw ang daan ng kaligtasan. Kanyang nilupig ang ating buong pagkatao, at nakamit ang ating mga puso. Mula sa sandaling iyon, ang ating mga isipan ay nagkamalay, at ang ating mga espiritu ay tila napanumbalik: Ang karaniwan at hamak na taong ito, na namumuhay kasama natin at matagal na nating tinanggihan—hindi ba’t Siya ang Panginoong Jesus, na laging nasa ating mga isipan, at ating inaasam sa gabi at araw? Ito ay Siya! Ito ay talagang Siya! Siya ang ating Diyos! Siya ang katotohanan, ang daan, at ang buhay! Tayo ay pinahintulutan Niyang mabuhay muli, na makita ang liwanag, at pinigilan ang ating mga puso sa paglihis. Tayo ay nagbalik sa tahanan ng Diyos, tayo ay nagbalik sa harap ng Kanyang trono, tayo ay harap-harapan sa Kanya, nasaksihan natin ang Kanyang mukha, at nakita na ang landas ..."  Basahin ang iba pa

Buong Teksto
Q&A tungkol sa Ebanghelyo

The Lord Jesus has now returned and He has a new name—Almighty God. Almighty God has expressed the words in the book The Word Appears in the Flesh, and it is the voice of the bridegroom, Subalit maraming kapatid pa rin ang hindi makahiwatig sa tinig ng Diyos. Kaya nga, inimbitahan namin ngayon si Kapatid na Xiang mula sa Iglesia ng Makapangyarihang Diyos. Inimbitahan namin sila para ibahagi sa atin kung paano tukuyin ang tinig ng Diyos. Para malaman natin kung paano tiyakin na ang Makapangyarihang Diyos ay ang nagbalik na Panginoong Jesus.

Tingnan ang Sagot

Ⅲ. Hindi naririnig ng mga hangal na birhen ang tinig ng Diyos; pilit pa rin silang kumakapit sa bawat salita sa Biblia, at sumasamba at nananalig sa mga salita ng mga pastor at elder. Samakatwid, hindi nila hinahanap o sinisiyasat ang tunay na daan, at dahil dito ay hindi nila nasalubong ang Panginoon—sila ay nalantad, napuksa, at mapapahamak.

Ano ba Talaga ang mga Hangal na Birhen?

Mga Bersikulo sa Biblia para Sanggunian

"Kung magkagayon ay makakatulad ang kaharian ng langit ng sangpung dalaga, na kinuha ang kanilang mga ilawan, at nagsilabas upang salubungin ang kasintahang lalake. At ang lima sa kanila'y mga mangmang.... Sapagka't nang dalhin ng mga mangmang ang kanilang mga ilawan, ay hindi sila nangagdala ng langis; ... Samantalang nagtatagal nga ang kasintahang lalake, ay nangagantok silang lahat at nangakatulog. Datapuwa't pagkahating gabi ay may sumigaw, Narito, ang kasintahang lalake! Magsilabas kayo upang salubungin siya. Nang magkagayo'y nagsipagbangong lahat ang mga dalagang yaon, at pinagigi ang kanilang mga ilawan. At sinabi ng mga mangmang sa matatalino, Bigyan ninyo kami ng inyong langis; sapagka't nangamamatay ang aming mga ilawan. Datapuwa't nagsisagot ang matatalino, na nangagsasabi, Baka sakaling hindi magkasiya sa amin at sa inyo: magsiparoon muna kayo sa nangagbibili, at magsibili kayo ng ganang inyo. At samantalang sila'y nagsisiparoon sa pagbili, ay dumating ang kasintahang lalake; at ang mga nahahanda ay nagsipasok na kasama niya sa piging ng kasalan: at inilapat ang pintuan. Pagkatapos ay nagsirating naman ang mga ibang dalaga, na nagsisipagsabi, Panginoon, Panginoon, buksan mo kami. Datapuwa't sumagot siya at sinabi, Katotohanang sinasabi ko sa inyo, Hindi ko kayo nangakikilala" (Mateo 25:1-3,5-12).

"At natutupad sa kanila ang hula ni Isaias, na sinasabi, Sa pakikinig ay inyong maririnig, at sa anomang paraa'y hindi ninyo mapaguunawa; At sa pagtingin ay inyong makikita, at sa anomang paraa'y hindi ninyo mamamalas: Sapagka't kumapal ang puso ng bayang ito, At mahirap na mangakarinig ang kanilang mga tainga, At kanilang ipinikit ang kanilang mga mata; Baka sila'y mangakakita ng kanilang mga mata, At mangakarinig ng kanilang mga tainga, At mangakaunawa ng kanilang puso, At muling mangagbalik loob, At sila'y aking pagalingin" (Mateo 13:14-15).

the wise Virgins, welcome the bridegroom, the voice of God, wait for the Lord, the Revelation, Bible prophecy the wise Virgins, welcome the bridegroom, the voice of God, wait for the Lord, the Revelation, Bible prophecy
Mga Klasikong Salita Mula sa Diyos

"'Ang may pakinig, ay makinig sa sinasabi ng Espiritu sa mga iglesia.' Narinig na ba ninyo ngayon ang salita ng Banal na Espiritu? Ang mga salita ng Diyos ay napasainyo. Narinig ninyo ba sila? Ginagawa ng Diyos ang gawain ng salita sa mga huling araw, at ang mga nasabing salita ay sa Banal na Espiritu, dahil ang Diyos ang Banal na Espiritu at maaari ding magkatawang-tao; samakatwid, ang mga salita ng Banal na Espiritu, na binigkas sa nakalipas, ay mga salita ng nagkatawang-taong Diyos ngayon. ..."  Basahin ang iba pa

"Yaong mga hindi sumusunod sa gawain ng Banal na Espiritu ay hindi nakapasok sa gawain ng mga salita ng Diyos, at gaano man sila gumawa, o gaano man katindi ang kanilang pagdurusa, o gaano man sila magparoo’t-parito, walang anuman dito ang may kabuluhan sa Diyos, at hindi Niya pupurihin ang mga ito. ..."  Basahin ang iba pa

"Ang layunin ng pagpapakita ng Diyos na malaya sa pamimigil ng kahit na anong uri o bansa ay upang matapos Niya ang gawaing alinsunod sa Kanyang plano. Halimbawa, nang ang Diyos ay nagkatawang-tao sa Judea, ang Kanyang pakay ay tapusin ang gawain ng pagpapako sa krus upang tubusin ang buong sangkatauhan. Ngunit naniwala ang mga Hudyo na imposibleng magawa ito ng Diyos, at inisip nila na imposibleng maging tao ang Diyos sa anyo ng Panginoong Jesus. ..."  Basahin ang iba pa

"Ninanais ng lahat ng tao na makamit ang Diyos ngunit hindi kayang payagan ang anumang pagbabago sa gawain ng Diyos. Yaong mga hindi tumanggap sa bagong gawain ng Diyos ay naniniwala na ang gawain ng Diyos ay hindi nagbabago, at na ang gawain ng Diyos ay magpakailanmang nananatiling nakapirmi. ..."  Basahin ang iba pa

"Ngayon, ang Maylalang ay muling personal na nangunguna sa lahat ng tao, at nagsasanhi sa lahat ng mga tao na mamasdan ang Kanyang karunungan, pagka-makapangyarihan, pagliligtas, at pagiging-kamangha-mangha. ..."  Basahin ang iba pa

Buong Teksto

Paano Inilalantad at Pinupuksa, ang mga Hangal na Birhen?

Mga Bersikulo sa Biblia para Sanggunian

"Ang hindi sumasa akin ay laban sa akin; at ang hindi nagiimpok na kasama ko ay nagsasambulat" (Lucas 11:23).

"Nasa kaniyang kamay ang kaniyang kalaykay, at lilinisin niyang lubos ang kaniyang giikan; at titipunin niya ang kaniyang trigo sa bangan, datapuwa't ang dayami ay susunugin sa apoy na hindi mapapatay" (Mateo 3:12).

"Narito, siya'y pumaparitong nasasa mga alapaap; at makikita siya ng bawa't mata, at ng nangagsiulos sa kaniya; at ang lahat ng mga angkan sa lupa ay magsisitaghoy dahil sa kaniya. Gayon din, Siya nawa" (Pahayag 1:7).

The Hell, is hell real, heaven and hell, where is hell, righteousness of God The Hell, is hell real, heaven and hell, where is hell, righteousness of God
Mga Klasikong Salita Mula sa Diyos

"Gusto ba ninyong malaman kung ano ang pinag-ugatan ng pagkalaban ng mga Fariseo kay Jesus? Gusto ba ninyong malaman ang substansya ng mga Fariseo? Puno sila ng mga pantasya tungkol sa Mesiyas. Bukod pa riyan, naniwala lang sila na darating ang Mesiyas, subalit hindi nila hinanap ang katotohanan ng buhay. Kaya nga, kahit ngayon ay hinihintay pa rin nila ang Mesiyas, sapagkat wala silang kaalaman sa daan ng buhay, at hindi nila alam kung ano ang daan ng katotohanan. Sasabihin ninyo, paano matatamo nang gayon kahangal, katigas ang ulo at kamangmang na mga tao ang pagpapala ng Diyos? Paano nila mamamasdan ang Mesiyas? ..."  Basahin ang iba pa

"Sila ay naniniwala sa Aking pag-iral ngunit sa loob lamang ng nasasaklawan ng Biblia. Para sa kanila, Ako ay katulad ng Biblia; kung wala ang Biblia wala rin Ako, at kung Ako’y wala, wala ring Biblia. ... hanggang sa ginagamit nila ang mga talata mula sa Biblia upang sukatin ang bawat salitang Aking sinasabi, at upang husgahan Ako. Ang kanilang hinahanap ay hindi ang paraan ng pagiging kaayon sa Akin, o ang paraan ng pagiging kaayon sa katotohanan, ngunit ang paraan ng pagiging kaayon sa mga salita ng Biblia, at naniniwala sila na ang anumang hindi alinsunod sa Biblia, nang walang pagtatangi, ay hindi Ko gawa. ..."  Basahin ang iba pa

"At ano naman ang mga tao ngayon? Dumating si Cristo upang ipahayag ang katotohanan, ngunit mas pipiliin nilang paalisin Siya sa gitna ng mga tao upang makapasok sa langit at makatanggap ng biyaya. Mas pipiliin nilang lubusang itanggi ang pagdating ng katotohanan upang kanilang maprotektahan ang mga interes ng Biblia, at mas pipiliin nilang muling ipako sa krus ang Cristong nagbabalik sa katawang-tao upang matiyak ang walang hanggang pag-iral ng Biblia. Paano matatanggap ng tao ang Aking kaligtasan, kung ang kanyang puso ay lubhang mapaghangad ng masama, at ang kanyang kalikasan ay napakapalaban sa Akin?"

"Ang ilang tao ay 'di nagagalak sa katotohanan, lalo na sa paghatol. Sa halip, nagagalak sila sa kapangyarihan at kayamanan; ang mga taong ito ay pinaniniwalaang mga magpagmataas na tao. Hinahanap lamang nila ang mga sekta sa mundo na may impluwensya at ang mga pastor at mga gurong galing sa mga seminaryo. Sa kabila ng pagtanggap ng daan ng katotohanan, nananatili silang may pagaalinlangan at hindi nila mailaan ang kanilang mga sarili nang lubusan. Sila ay nagsasalita ng pagsasakripisyo para sa Diyos, ngunit ang kanilang mga mata ay nakatitig sa mga dakilang pastor at mga guro, at si Cristo ay isinantabi. ..."  Basahin ang iba pa

"Hindi ninyo alam kung ano ang Diyos, hindi ninyo alam kung ano si Cristo, hindi ninyo alam kung paano igalang si Jehova, hindi ninyo alam kung paano pumasok sa gawain ng Banal na Espiritu, at hindi ninyo alam kung paano tukuyin ang gawain ng Diyos Mismo at ang mga panlilinlang ng tao. Ang alam mo lang ay husgahan ang bawat salita ng katotohanang ipinahayag ng Diyos na hindi sumasang-ayon sa iyong kaisipan. Nasaan ang iyong pagpapakumbaba? Nasaan ang iyong pagsunod? Nasaan ang iyong katapatan? Nasaan ang paghahangad mong mahanap ang katotohanan? Nasaan ang iyong paggalang sa Diyos? ..."  Basahin ang iba pa

Buong Teksto
Mga Sermon at Pagbabahagi

“Ang tinatawag na ‘matatalinong birhen’ ay kumakatawan sa mga taong nakakakilala sa tinig ng Diyos at nakakarinig sa tinig ng ‘Kasintahang Lalaki’ at samakatwid ay tumatanggap at nagpapasakop kay Cristo, sa gayo’y tinatanggap nila ang praktikal na Diyos. At dahil hindi alam ng ‘mga hangal na birhen’ ang tinig ng ‘Kasintahang Lalaki’ at hindi makilala ang tinig ng Diyos, tinatanggihan nila si Cristo. Umaasa pa rin sila sa malabong Diyos, kaya sila pinapabayaan at pinupuksa. Kaya nakikita natin na napakahirap tanggapin si Cristo nang walang tunay na pananampalataya sa pananalig sa Diyos. Hindi makakadalo sa ‘piging sa kasal ng ..."

"Makikilala ng matatalinong birhen ang tinig ng Panginoon, una sa lahat dahil ang matatalinong birhen ay mga taong nagmamahal at naghahanap sa katotohanan. Nauuhaw sila sa pagpapakita ng Diyos, kaya nga nagagawa nilang hanapin at siyasatin ang pagdating ng Panginoon. Nakikilala nila ang tinig ng Panginoon. Dahil hindi mahal ng mga hangal na birhen ang katotohanan, hindi nila hinahanap o sinisiyasat ang pagdating ng Panginoon. Ang ginagawa lang nila ay pilit na kumakapit sa mga panuntunan. Ang ilan sa mga taong ito ay hindi tumatanggap o nagsisiyasat maliban kung Siya ang Panginoon na dumarating na sakay ng ulap. ..."

Buong Teksto
Q&A tungkol sa Ebanghelyo

Talaga bang mapapahamak ang lahat ng hindi tatanggap sa Makapangyarihang Diyos?

Tingnan ang Sagot

Marami pang Magagandang Nilalaman