01Dahil ginampanan na ng Panginoong Jesus ang gawain ng pagtubos, nangangahulugan bang ang gawain ng Diyos ng pagliligtas sa sangkatauhan ay tapos na?

Maraming tao ang naniniwala na nang sabihin ng Panginoong Jesus na “Naganap na” noong Siya ay nasa krus, nangahulugan iyon na ang gawain ng Diyos sa pagliligtas sa sangkatauhan ay naganap na. Subali’t ganoon nga ba talaga? Ang totoo, ginampanan ng Panginoong Jesus ang gawain ng pagtubos, na kinapalooban lamang ng pagpapatawad sa mga kasalanan ng mga tao. Hindi Niya inalis ang kanilang makasalang likas o mga mala-satanas na disposisyon. Nakagapos sa kanilang pagka-makasalanan, hindi pa rin maiwasan ng mga tao ang magkasala at lumaban sa Diyos. Lahat tayo ay nabubuhay sa kalagayan ng pagkakasala at pangungumpisal, lubusang hindi kayang makatakas sa mga gapos ng kasalanan. Upang iligtas ang sangkatauhan sa kasalanan nang minsanan na lamang, kailangang gumawa ang Diyos ng isa pang yugto ng gawain sa mga huling araw, isang gawain na mas bago at mas mataas kaysa yaong nauna.

Mga Talata ng Biblia para Sanggunian

“Katotohanan, katotohanang sinasabi Ko sa inyo, Ang bawa’t nagkakasala ay alipin ng kasalanan. At ang alipin ay hindi nananahan sa bahay magpakailanman: ang anak ang nananahan magpakailanman” (Juan 8:34–35).

“Mayroon pa Akong maraming bagay na sa inyo ay sasabihin, nguni’t ngayon ay hindi ninyo mangatitiis. Gayon ma’y kung Siya, ang Espiritu ng katotohanan ay dumating, ay papatnubayan Niya kayo sa buong katotohanan: sapagka’t hindi Siya magsasalita ng mula sa Kanyang Sarili; kundi ang anumang bagay na Kanyang marinig, ang mga ito ang Kanyang sasalitain: at Kanyang ipahahayag sa inyo ang mga bagay na magsisidating” (Juan 16:12–13).

“Ay gayon din naman si Cristo; na inihandog na minsan upang dalhin ang mga kasalanan ng marami, sa ikalawa’y pakikita na hiwalay sa kasalanan, sa ikaliligtas ng mga nagsisipaghintay sa Kanya” (Mga Hebreo 9:28).

“Na sa kapangyarihan ng Dios ay iniingatan sa pamamagitan ng pananampalataya sa ikaliligtas na nahanda upang ihayag sa huling panahon” (1 Pedro 1:5).

“Sapagka’t dumating na ang panahon ng pasimula ng paghuhukom sa bahay ng Diyos” (1 Pedro 4:17).

“At nakita ko ang ibang anghel na lumilipad sa gitna ng langit, na may walang-hanggang ebanghelyo upang ipangaral sa mga nananahan sa lupa, at sa bawat bansa, at angkan, at wika, at bayan. Sinasabi niya nang may malakas na tinig, ‘Matakot kayo sa Diyos, at magbigay kaluwalhatian sa Kanya; sapagka’t dumarating ang panahon ng Kanyang paghatol: at magsisamba kayo sa gumawa ng langit at ng lupa at ng dagat at ng mga bukal ng tubig’” (Pahayag 14:6–7).

02Tanging iyong magkakasamang tatlong yugto ng gawain ang ganap na gawain ng Diyos sa pagliligtas ng sangkatauhan

Matapos gawing tiwali ni Satanas ang sangkatauhan, inilabas ng Diyos ang Kanyang kautusan upang gabayan ang mga tao sa kanilang mga buhay at para malaman nila kung ano ang kasalanan. Sa huling bahagi ng Kapanahunan ng Kautusan, ang sangkatauhan ay nagiging higit na tiwali hanggang sa puntong wala nang makasunod sa kautusan, at lahat sila ay nanganganib na ipapatay. Ang Panginoong Jesus Mismo ay nagkatawang-tao at ginampanan ang gawain ng pagtubos sa sangkatauhan, na pinahihintulutang maligtas ang mga tao sa pamamagitan ng kanilang pananampalataya at makatakas sa paghatol at kapahamakan sa ialim ng kautusan. Sa kabila ng pagtubos na ito, nanatiling nakaugat nang malalim ang mala-satanas na likas ng mga tao at hindi nila maiwasang patuloy na magkasala. Upang ganap na mailigtas ang sangkatauhan mula sa kasalanan, kailangan pa rin ng Diyos na gampanan ang gawain ng paghatol sa mga huling araw, dahil saka lamang mapapalaya ang mga tao mula sa kasalanan at malilinis nang minsanan na lamang. Ito ang dahilan kung bakit ang kabuuang plano ng pamamahala ng Diyos ay kinapapalooban ng tatlong yugto ng gawain.

Mga Talata ng Biblia para Sanggunian

“At sinabi niya sa akin, Nagawa na. Ako ang Alpha at ang Omega, ang pasimula at ang wakas. Ang nauuhaw ay aking paiinuming walang bayad sa bukal ng tubig ng buhay. Ang magtagumpay ay magmamana ng mga bagay na ito; at ako’y magiging Dios niya, at siya’y magiging anak ko” (Pahayag 21:6–7).

03Paanong ang plano ng Diyos ng pagliligtas ay lumalalim sa bawa’t isa sa tatlong yugto?

Bawa’t isa sa tatlong yugto ng gawain upang iligtas ang sangkatauha ay mas mataas at mas malalim kaysa dati. Napakalapit ng kanilang pagkaka-ugnay, kung saan bawa’t yugto ay isinasakatuparan sa pundasyon ng nauna. Sa Kapanahunan ng Biyaya, isinakatuparan ang gawain ng pagtubos ng Panginoong Jesus sa ibabaw ng pundasyon ng Kapanahunan ng Kautusan, at inilatag din nito ang pundasyon para sa gawain ng paghatol at paglilinis ng Diyos sa mga huling araw. Kung wala ang gawain ng pagtubos ng Panginoong Jesus, hindi tayo kailanman mapapatawad sa ating mga kasalanan. Kung wala ang gawain ng paghatol at paglilinis sa mga huling araw, ang mga taong natubos na ng Diyos ay hindi kailanman matatakasan ang kanilang kasalanan at maabot ang ganap na kaligtasan. Isinasakatuparan ang tatlong yugto ng gawain ng Diyos sa pagligtas ng sangkatauhan upang ganap na iligtas ang mga tao mula sa impluwensiya ni Satanas, at tanging ang magkakasamang tatlong yugto ang kumukumpleto sa kabuuang plano ng pamamahala ng Diyos.

Mag-subscribe

Mag-subscribe nang libre para makita ang mga Q&A (Mga Tanong at Sagot) at mga video ng ebanghelyo tungkol sa pagbabalik ng Panginoon, kung paano sinasalubong ng matatalinong dalaga ang kasintahang lalaki, ang landas patungo sa kaharian ng langit, atbp.

Alamin ang iba pa

Mag-subscribe Gamit ang Messenger

Masasangguning mga Artikulo

Ang Buong Proseso ng Pagliligtas ng Diyos sa Sangkatauhan: Ang Tatlong Yugto ng Gawain

Opisyal na Website