Paano dapat unawain ng isang tao ang tinig ng Diyos? Paano maaaring mapagtibay ng isang tao na ang Makapangyarihang Diyos ay talagang ang nagbalik na Panginoong Jesus?

Mga Talata ng Biblia para Sanggunian: “Dinirinig ng aking mga tupa ang aking tinig, at sila’y aking nakikilala, at sila’y nagsisisunod sa akin” (Juan 10:27). “Mayroon pa akong maraming bagay na sa inyo ay sasabihin…

2020-02-10 06:44:35

Ano ang mga kaibhan sa pagitan ng mga salita ng mga taong ginagamit ng Diyos sa pagdaan ng mga panahon na umaayon sa katotohanan, at ng mga salita ng Diyos Mismo?

2. Ano ang mga kaibhan sa pagitan ng mga salita ng mga taong ginagamit ng Diyos sa pagdaan ng mga panahon na umaayon sa katotohanan, at ng mga salita ng Diyos Mismo? Nauugnay na mga Salita ng Diyos: Ang katotohanan…

2020-02-10 06:41:15

Ano ang mga kaibhan sa pagitan ng mga salita ng Diyos na ipinarating ng mga propeta sa Kapanahunan ng Kautusan, at ng mga salitang ipinahayag ng Diyos na nagkatawang-tao?

3. Ano ang mga kaibhan sa pagitan ng mga salita ng Diyos na ipinarating ng mga propeta sa Kapanahunan ng Kautusan, at ng mga salitang ipinahayag ng Diyos na nagkatawang-tao? Nauugnay na mga Salita ng Diyos: Sa Kapa…

2019-09-29 19:47:19

Ano ba Talaga ang Matatalinong Birhen?

Mga Talata ng Biblia para Sanggunian: "Kung magkagayon ay makakatulad ang kaharian ng langit ng sangpung dalaga, na kinuha ang kanilang mga ilawan, at nagsilabas upang salubungin ang kasintahang lalake. ... Datapuwa't…

2018-10-14 10:56:03

Mga Sermon at Pagbabahagi: Ano ang Matalino Tungkol sa Matatalinong Birhen na Sumasalubong sa Panginoon?

"Noong Kapanahunan ng Biyaya, nagsalita si Jesus tungkol sa matatalinong birhen. Tungkol saan ang hiwagang ito? Ano ang kahulugan ng katagang matalinong birhen? Ang pinakamahalaga ay na nakikilala niya ang tinig ng Diyos…

2018-10-14 11:22:05

Paano Naririnig ng Matatalinong Birhen ang Tinig ng Diyos at Sinasalubong ang Panginoon?

Mga Talata ng Biblia para Sanggunian: "Mayroon pa akong maraming bagay na sa inyo ay sasabihin, nguni't ngayon ay hindi ninyo mangatitiis. Gayon ma'y kung siya, ang Espiritu ng katotohanan ay dumating, ay papatnubayan…

2018-10-14 11:46:04

Ano ba Talaga ang mga Hangal na Birhen?

Mga Talata ng Biblia para Sanggunian: "Kung magkagayon ay makakatulad ang kaharian ng langit ng sangpung dalaga, na kinuha ang kanilang mga ilawan, at nagsilabas upang salubungin ang kasintahang lalake. At ang lima sa k…

2018-10-14 13:29:49

Paano Inilalantad at Pinupuksa, ang mga Hangal na Birhen?

Mga Talata ng Biblia para Sanggunian: "Ang hindi sumasa akin ay laban sa akin; at ang hindi nagiimpok na kasama ko ay nagsasambulat" (Lucas 11:23). "Nasa kaniyang kamay ang kaniyang kalaykay, at lilinisin niyang lubos …

2018-10-14 13:55:44

Mga Sermon at Pagbabahagi: Bakit Inilalantad at Pinupuksa ang mga Hangal na Birhen?

“Ang tinatawag na ‘matatalinong birhen’ ay kumakatawan sa mga taong nakakakilala sa tinig ng Diyos at nakakarinig sa tinig ng ‘Kasintahang Lalaki’ at samakatwid ay tumatanggap at nagpapasakop kay Cristo, sa gayo’y tinata…

2018-10-14 14:03:22

Talaga bang mapapahamak ang lahat ng hindi tatanggap sa Makapangyarihang Diyos?

Nauugnay na mga Salita ng Diyos: Ang Aking paghatol ay ibinubunyag nang lubusan, nakatutok sa iba’t ibang tao, at sila ay dapat lahat magsiluklok sa kanilang tamang mga puwesto. Depende sa kung aling tuntunin ang nila…

2018-11-01 16:04:59

Paano magpapakita at gagawa ang Panginoon kapag Siya ay bumalik?

Kaugnay na mga Talata sa Biblia: "Sapagka’t gaya ng kidlat, na pagkislap buhat sa isang panig ng silong ng langit, ay nagliliwanag hanggang sa kabilang panig ng silong ng langit; gayon din naman ang Anak ng tao sa kan…

2019-02-18 18:39:39

Paano tayo dapat manatiling alerto at maghintay para matanggap ang Kanyang pagpapakita?

Kaugnay na mga Talata sa Biblia: "Magsihingi kayo, at kayo’y bibigyan; magsihanap kayo, at kayo’y mangakasusumpong; magsituktok kayo, at kayo’y bubuksan" (Mateo 7:7). "Ang may pakinig, ay makinig sa sinasabi ng Espirit…

2019-02-18 18:41:48

Pagbalik ng Panginoon sigurado bang magpapakita Siya sa mga relihiyon sa mundo? Ang pananatili ba sa isang simbahan ay nangangahulugan na matatanggap mo ang Panginoon?

Kaugnay na mga Talata sa Biblia: "Hindi baga nasusulat, Ang aking bahay ay tatawaging bahay-panalanginan ng lahat ng mga bansa? datapuwa’t ginawa ninyong yungib ng mga tulisan" (Marcos 11:17). "Ang bayang ito’y iginaga…

2019-02-18 18:46:40

Sa paninindigan sa Biblia, masusundan ba natin ang mga yapak ng Panginoon at matatanggap ang Kanyang pagdating?

Kaugnay na mga Talata sa Biblia: "At kayo’y walang salita niya na nananatili sa inyo: sapagka’t hindi kayo nagsisisampalataya sa kaniyang sinugo. Saliksikin ninyo ang mga kasulatan, sapagka’t iniisip ninyo na sa mga yao…

2019-02-18 18:49:07

Matatanggap ba natin ang Panginoon sa pikit-matang pag-iingat sa mga huwad na Cristo at pagtangging hanapin at siyasatin ang pagpapakita at gawain ng Panginoon?

Kaugnay na mga Talata sa Biblia: "Ang may pakinig, ay makinig sa sinasabi ng Espiritu sa mga iglesia" (Pahayag 2-3). "Mapapalad ang mga mapagpakumbabang-loob: sapagka’t kanila ang kaharian ng langit" (Mateo 5:3). "Map…

2019-02-18 18:52:21

Paano natin malalaman na ang mga salita ng Makapangyarihang Diyos ay tinig ng Diyos, na nagpakita na ang Panginoon para gumawa?

Kaugnay na mga Talata sa Biblia: "Gayon ma’y kung siya, ang Espiritu ng katotohanan ay dumating, ay papatnubayan niya kayo sa buong katotohanan: sapagka’t hindi siya magsasalita ng mula sa kaniyang sarili; kundi ang ano…

2019-02-18 18:54:01

Paano dapat unawain ng isang tao ang tinig ng Diyos? Paano maaaring mapagtibay ng isang tao na ang Makapangyarihang Diyos ay talagang ang nagbalik na Panginoong Jesus?

Mga Talata ng Biblia para Sanggunian: “Dinirinig ng aking mga tupa ang aking tinig, at sila’y aking nakikilala, at sila’y nagsisisunod sa akin” (Juan 10:27). “Mayroon pa akong maraming bagay na sa inyo ay sasabihin…

2020-02-10 06:44:35

Ano ang mga kaibhan sa pagitan ng mga salita ng mga taong ginagamit ng Diyos sa pagdaan ng mga panahon na umaayon sa katotohanan, at ng mga salita ng Diyos Mismo?

2. Ano ang mga kaibhan sa pagitan ng mga salita ng mga taong ginagamit ng Diyos sa pagdaan ng mga panahon na umaayon sa katotohanan, at ng mga salita ng Diyos Mismo? Nauugnay na mga Salita ng Diyos: Ang katotohanan…

2020-02-10 06:41:15

Ano ang mga kaibhan sa pagitan ng mga salita ng Diyos na ipinarating ng mga propeta sa Kapanahunan ng Kautusan, at ng mga salitang ipinahayag ng Diyos na nagkatawang-tao?

3. Ano ang mga kaibhan sa pagitan ng mga salita ng Diyos na ipinarating ng mga propeta sa Kapanahunan ng Kautusan, at ng mga salitang ipinahayag ng Diyos na nagkatawang-tao? Nauugnay na mga Salita ng Diyos: Sa Kapa…

2019-09-29 19:47:19

Ano ba Talaga ang Matatalinong Birhen?

Mga Talata ng Biblia para Sanggunian: "Kung magkagayon ay makakatulad ang kaharian ng langit ng sangpung dalaga, na kinuha ang kanilang mga ilawan, at nagsilabas upang salubungin ang kasintahang lalake. ... Datapuwa't…

2018-10-14 10:56:03

Mga Sermon at Pagbabahagi: Ano ang Matalino Tungkol sa Matatalinong Birhen na Sumasalubong sa Panginoon?

"Noong Kapanahunan ng Biyaya, nagsalita si Jesus tungkol sa matatalinong birhen. Tungkol saan ang hiwagang ito? Ano ang kahulugan ng katagang matalinong birhen? Ang pinakamahalaga ay na nakikilala niya ang tinig ng Diyos…

2018-10-14 11:22:05

Paano Naririnig ng Matatalinong Birhen ang Tinig ng Diyos at Sinasalubong ang Panginoon?

Mga Talata ng Biblia para Sanggunian: "Mayroon pa akong maraming bagay na sa inyo ay sasabihin, nguni't ngayon ay hindi ninyo mangatitiis. Gayon ma'y kung siya, ang Espiritu ng katotohanan ay dumating, ay papatnubayan…

2018-10-14 11:46:04

Ano ba Talaga ang mga Hangal na Birhen?

Mga Talata ng Biblia para Sanggunian: "Kung magkagayon ay makakatulad ang kaharian ng langit ng sangpung dalaga, na kinuha ang kanilang mga ilawan, at nagsilabas upang salubungin ang kasintahang lalake. At ang lima sa k…

2018-10-14 13:29:49

Paano Inilalantad at Pinupuksa, ang mga Hangal na Birhen?

Mga Talata ng Biblia para Sanggunian: "Ang hindi sumasa akin ay laban sa akin; at ang hindi nagiimpok na kasama ko ay nagsasambulat" (Lucas 11:23). "Nasa kaniyang kamay ang kaniyang kalaykay, at lilinisin niyang lubos …

2018-10-14 13:55:44

Mga Sermon at Pagbabahagi: Bakit Inilalantad at Pinupuksa ang mga Hangal na Birhen?

“Ang tinatawag na ‘matatalinong birhen’ ay kumakatawan sa mga taong nakakakilala sa tinig ng Diyos at nakakarinig sa tinig ng ‘Kasintahang Lalaki’ at samakatwid ay tumatanggap at nagpapasakop kay Cristo, sa gayo’y tinata…

2018-10-14 14:03:22

Talaga bang mapapahamak ang lahat ng hindi tatanggap sa Makapangyarihang Diyos?

Nauugnay na mga Salita ng Diyos: Ang Aking paghatol ay ibinubunyag nang lubusan, nakatutok sa iba’t ibang tao, at sila ay dapat lahat magsiluklok sa kanilang tamang mga puwesto. Depende sa kung aling tuntunin ang nila…

2018-11-01 16:04:59

Paano magpapakita at gagawa ang Panginoon kapag Siya ay bumalik?

Kaugnay na mga Talata sa Biblia: "Sapagka’t gaya ng kidlat, na pagkislap buhat sa isang panig ng silong ng langit, ay nagliliwanag hanggang sa kabilang panig ng silong ng langit; gayon din naman ang Anak ng tao sa kan…

2019-02-18 18:39:39

Paano tayo dapat manatiling alerto at maghintay para matanggap ang Kanyang pagpapakita?

Kaugnay na mga Talata sa Biblia: "Magsihingi kayo, at kayo’y bibigyan; magsihanap kayo, at kayo’y mangakasusumpong; magsituktok kayo, at kayo’y bubuksan" (Mateo 7:7). "Ang may pakinig, ay makinig sa sinasabi ng Espirit…

2019-02-18 18:41:48

Pagbalik ng Panginoon sigurado bang magpapakita Siya sa mga relihiyon sa mundo? Ang pananatili ba sa isang simbahan ay nangangahulugan na matatanggap mo ang Panginoon?

Kaugnay na mga Talata sa Biblia: "Hindi baga nasusulat, Ang aking bahay ay tatawaging bahay-panalanginan ng lahat ng mga bansa? datapuwa’t ginawa ninyong yungib ng mga tulisan" (Marcos 11:17). "Ang bayang ito’y iginaga…

2019-02-18 18:46:40

Sa paninindigan sa Biblia, masusundan ba natin ang mga yapak ng Panginoon at matatanggap ang Kanyang pagdating?

Kaugnay na mga Talata sa Biblia: "At kayo’y walang salita niya na nananatili sa inyo: sapagka’t hindi kayo nagsisisampalataya sa kaniyang sinugo. Saliksikin ninyo ang mga kasulatan, sapagka’t iniisip ninyo na sa mga yao…

2019-02-18 18:49:07

Matatanggap ba natin ang Panginoon sa pikit-matang pag-iingat sa mga huwad na Cristo at pagtangging hanapin at siyasatin ang pagpapakita at gawain ng Panginoon?

Kaugnay na mga Talata sa Biblia: "Ang may pakinig, ay makinig sa sinasabi ng Espiritu sa mga iglesia" (Pahayag 2-3). "Mapapalad ang mga mapagpakumbabang-loob: sapagka’t kanila ang kaharian ng langit" (Mateo 5:3). "Map…

2019-02-18 18:52:21

Paano natin malalaman na ang mga salita ng Makapangyarihang Diyos ay tinig ng Diyos, na nagpakita na ang Panginoon para gumawa?

Kaugnay na mga Talata sa Biblia: "Gayon ma’y kung siya, ang Espiritu ng katotohanan ay dumating, ay papatnubayan niya kayo sa buong katotohanan: sapagka’t hindi siya magsasalita ng mula sa kaniyang sarili; kundi ang ano…

2019-02-18 18:54:01