Ang Biblia ay isinulat ng tao, hindi ng Diyos; ang Biblia ay hindi maaaring kumatawan sa Diyos

3. Ang Biblia ay isinulat ng tao, hindi ng Diyos; ang Biblia ay hindi maaaring kumatawan sa Diyos Mga Talata ng Biblia para Sanggunian: “Saliksikin ninyo ang mga kasulatan, sapagka’t iniisip ninyo na sa mga yaon ay…

2019-09-29 20:12:13

Ang Biblia ay isang talaan lamang ng dalawang yugto ng gawain ng Diyos sa Kapanahunan ng Kautusan at sa Kapanahunan ng Biyaya; hindi ito isang talaan ng kabuuan ng gawain ng Diyos

1. Ang Biblia ay isang talaan lamang ng dalawang yugto ng gawain ng Diyos sa Kapanahunan ng Kautusan at sa Kapanahunan ng Biyaya; hindi ito isang talaan ng kabuuan ng gawain ng Diyos Mga Talata ng Biblia para Sangguni…

2019-09-29 20:04:44

Walang daan tungo sa buhay na walang hanggan sa loob ng Biblia; kung pinanghahawakan ng tao ang Biblia at sinasamba ito, hindi nila matatamo ang buhay na walang hanggan

4. Walang daan tungo sa buhay na walang hanggan sa loob ng Biblia; kung pinanghahawakan ng tao ang Biblia at sinasamba ito, hindi nila matatamo ang buhay na walang hanggan Mga Talata ng Biblia para Sanggunian: “Sal…

2019-09-29 20:13:25

Ano ang tunay na pananalig sa Diyos? Paano dapat manalig sa Diyos ang isang tao para matamo ang Kanyang papuri?

5. Ano ang tunay na pananalig sa Diyos? Paano dapat manalig sa Diyos ang isang tao para matamo ang Kanyang papuri? Nauugnay na mga Salita ng Diyos: Ang “paniniwala sa Diyos” ay nangangahulugang paniniwala na ma…

2019-12-25 10:30:04

Paano dapat ituring at gamitin ng isang tao ang Biblia sa isang paraang naaayon sa kalooban ng Diyos? Ano ang likas na halaga ng Biblia?

6. Paano dapat ituring at gamitin ng isang tao ang Biblia sa isang paraang naaayon sa kalooban ng Diyos? Ano ang likas na halaga ng Biblia? Mga Talata ng Biblia para Sanggunian: “Saliksikin ninyo ang mga kasulatan,…

2019-09-29 20:18:52

"Pananalig sa Diyos" - Ano ba ang Ibig Sabihin ng Tunay na Pananalig sa Diyos? (Clip 6/6)

Pananalig sa Diyos | Ano ba ang Ibig Sabihin ng Tunay na Pananalig sa Diyos?Maraming taong naniniwala na ang paniniwala sa Diyos ay paniniwala sa Biblia, at ang masusing pagsusumikap para sa Panginoon ay ang reyalidad ng…

2018-05-10 22:25:58

"Pananalig sa Diyos" - Ang Paniniwala ba sa Biblia ay Kapareho sa Paniniwala sa Panginoon? (Clip 4/6)

Pananalig sa Diyos | Ang Paniniwala ba sa Biblia ay Kapareho sa Paniniwala sa Panginoon? Kaya ang paniniwala ba sa Panginoon at paniniwala sa Biblia ay iisa at parehas? Ano ba ang eksaktong kaugnayan sa pagitan ng Biblia…

2018-05-10 22:21:09

Ang Biblia ay isinulat ng tao, hindi ng Diyos; ang Biblia ay hindi maaaring kumatawan sa Diyos

3. Ang Biblia ay isinulat ng tao, hindi ng Diyos; ang Biblia ay hindi maaaring kumatawan sa Diyos Mga Talata ng Biblia para Sanggunian: “Saliksikin ninyo ang mga kasulatan, sapagka’t iniisip ninyo na sa mga yaon ay…

2019-09-29 20:12:13

Ang Biblia ay isang talaan lamang ng dalawang yugto ng gawain ng Diyos sa Kapanahunan ng Kautusan at sa Kapanahunan ng Biyaya; hindi ito isang talaan ng kabuuan ng gawain ng Diyos

1. Ang Biblia ay isang talaan lamang ng dalawang yugto ng gawain ng Diyos sa Kapanahunan ng Kautusan at sa Kapanahunan ng Biyaya; hindi ito isang talaan ng kabuuan ng gawain ng Diyos Mga Talata ng Biblia para Sangguni…

2019-09-29 20:04:44

Walang daan tungo sa buhay na walang hanggan sa loob ng Biblia; kung pinanghahawakan ng tao ang Biblia at sinasamba ito, hindi nila matatamo ang buhay na walang hanggan

4. Walang daan tungo sa buhay na walang hanggan sa loob ng Biblia; kung pinanghahawakan ng tao ang Biblia at sinasamba ito, hindi nila matatamo ang buhay na walang hanggan Mga Talata ng Biblia para Sanggunian: “Sal…

2019-09-29 20:13:25

Ano ang tunay na pananalig sa Diyos? Paano dapat manalig sa Diyos ang isang tao para matamo ang Kanyang papuri?

5. Ano ang tunay na pananalig sa Diyos? Paano dapat manalig sa Diyos ang isang tao para matamo ang Kanyang papuri? Nauugnay na mga Salita ng Diyos: Ang “paniniwala sa Diyos” ay nangangahulugang paniniwala na ma…

2019-12-25 10:30:04

Paano dapat ituring at gamitin ng isang tao ang Biblia sa isang paraang naaayon sa kalooban ng Diyos? Ano ang likas na halaga ng Biblia?

6. Paano dapat ituring at gamitin ng isang tao ang Biblia sa isang paraang naaayon sa kalooban ng Diyos? Ano ang likas na halaga ng Biblia? Mga Talata ng Biblia para Sanggunian: “Saliksikin ninyo ang mga kasulatan,…

2019-09-29 20:18:52

"Pananalig sa Diyos" - Ano ba ang Ibig Sabihin ng Tunay na Pananalig sa Diyos? (Clip 6/6)

Pananalig sa Diyos | Ano ba ang Ibig Sabihin ng Tunay na Pananalig sa Diyos?Maraming taong naniniwala na ang paniniwala sa Diyos ay paniniwala sa Biblia, at ang masusing pagsusumikap para sa Panginoon ay ang reyalidad ng…

2018-05-10 22:25:58

"Pananalig sa Diyos" - Ang Paniniwala ba sa Biblia ay Kapareho sa Paniniwala sa Panginoon? (Clip 4/6)

Pananalig sa Diyos | Ang Paniniwala ba sa Biblia ay Kapareho sa Paniniwala sa Panginoon? Kaya ang paniniwala ba sa Panginoon at paniniwala sa Biblia ay iisa at parehas? Ano ba ang eksaktong kaugnayan sa pagitan ng Biblia…

2018-05-10 22:21:09