Kapanganakan: Ang Unang Sugpungan

Abril 20, 2018

Kung saan ipinanganak ang isang tao, sa anong pamilya siya naipanganak, ang kanyang kasarian, anyo, at oras ng kapanganakan: ang mga ito ay mga detalye ng unang sugpungan sa buhay ng isang tao.

Walang pagpipilian ang sinuman hinggil sa mga bahaging ito sa sugpungang ito; ang lahat ng ito ay matagal nang itinadhana ng Lumikha. Hindi naiimpluwensiyahan ang mga ito ng panlabas na kapaligiran sa anumang paraan, at walang mga kadahilanang ginawa ng tao ang maaaring makapagpabago sa mga katotohanang itinakda ng Lumikha. Kapag ipinanganak ang isang tao, nangangahulugan ito na natupad na ng Lumikha ang unang hakbang ng kapalaran na Kanyang isinaayos para sa taong iyon. Dahil matagal na Niyang itinakda ang lahat ng detalyeng ito, walang sinuman ang may kapangyarihan upang baguhin ang alinman sa mga ito. Maging ano pa man ang kalalabasan ng kapalaran ng isang tao, itinatadhana ang mga kondisyon ng kapanganakan ng isang tao, at nananatiling ganoon ang mga ito; ang mga ito’y hindi naiimpluwensiyahan sa anumang paraan ng kapalaran sa buhay ng isang tao, hindi rin naaapektuhan ng mga ito sa anumang paraan ang dakilang kapangyarihan ng Lumikha.

1. Isang Bagong Buhay ang Isinisilang mula sa mga Plano ng Lumikha

Ang Unang Sugpungan

Alin sa mga detalye ng unang sugpungan—ang lugar na sinilangan, pamilya, kasarian, pisikal na anyo, ang oras ng kapanganakan ng isang tao—ang maaaring piliin ng isang tao? Maliwanag na ang kapanganakan ng isang tao ay isang kusang pangyayari: Ang isang tao’y ipinapanganak nang hindi niya sinasadya, sa isang partikular na lugar, at isang partikular na oras, sa isang partikular na pamilya, na may partikular na pisikal na anyo; hindi sinasadya ng isang tao na maging miyembro ng isang partikular na sambahayan, nagmamana ng partikular na puno ng pamilya. Ang isang tao’y walang pagpipilian sa unang sugpungang ito ng buhay, ngunit naisilang sa isang kapaligirang nakapirmi na ayon sa mga plano ng Lumikha, sa isang partikular na pamilya, na may partikular na kasarian at anyo at sa partikular na oras na malapit na nakaugnay sa takbo ng buhay ng isang tao. Ano ang magagawa ng isang tao sa mahalagang sugpungang ito? Sa kabuuan, walang pagpipilian ang isang tao tungkol sa isa man sa mga detalye hinggil sa kanyang kapanganakan. Kung hindi dahil sa pagtatadhana ng Lumikha at sa Kanyang paggabay, hindi malalaman ng isang buhay na bagong silang sa mundong ito kung saan pupunta, o kung saan siya maninirahan, hindi magkakaroon ng mga ugnayan, hindi mapapabilang saanman, walang tunay na tahanan. Subalit dahil sa maingat na pagsasaayos ng Lumikha, nasisimulan nito ang paglalakbay sa kanyang buhay nang may lugar na matitirhan, mga magulang, isang lugar na kabibilangan niya, at mga kamag-anak. Sa buong prosesong ito, napagpasyahan na ng mga plano ng Lumikha ang pagdating ng bagong buhay na ito, at lahat ng aariin nito ay ibibigay sa kanya ng Lumikha. Mula sa isang lumulutang na katawan na walang anuman sa pangalan nito, unti-unting magiging isang laman-at-dugo, nakikita at nahahawakang nilalang na tao, isa sa mga nilikha ng Diyos, na nag-iisip, humihinga, at nakadarama ng init at lamig, na maaaring makibahagi sa lahat ng karaniwang gawain ng isang nilikhang nilalang sa materyal na mundo, at dadaan sa lahat ng bagay na dapat maranasan sa buhay ng isang nilikhang tao. Ang nauna nang pagtatakda ng Lumikha sa kapanganakan ng isang tao ay nangangahulugan na Kanyang igagawad sa taong iyon ang lahat ng bagay na kinakailangan para mabuhay; na ang pagkakapanganak ng taong iyon ay nangangahulugan na matatanggap niya mula sa Lumikha ang lahat ng bagay para mabuhay, na mula sa puntong iyon mabubuhay siya sa ibang kaanyuan, na ibinigay ng Lumikha at napapasailalim sa dakilang kapangyarihan ng Lumikha.

2. Bakit Isinisilang ang Iba’t ibang Tao sa Ilalim ng Iba’t ibang Kalagayan

Kadalasan, gustong isipin ng mga tao na kung sila’y muling ipapanganak, ito’y sa isang tanyag na pamilya; na kung sila’y mga babae, magiging kamukha nila si Snow White at mamahalin sila ng lahat, na kung sila ay mga lalaki, sila’y magiging si Prince Charming, na walang anumang kinakailangan, na nakapagpapasunod sa buong mundo. Kadalasan may mga nasa ilalim ng maraming ilusyon tungkol sa kanilang kapanganakan at kadalasan hindi nasisiyahan dito, naghihinanakit sa kanilang pamilya, sa kanilang anyo, sa kanilang kasarian, pati na rin sa oras ng kanilang kapanganakan. Subalit hindi kailanman mauunawaan ng mga tao kung bakit sila ipinanganak sa isang partikular na pamilya o kung bakit ganoon ang hitsura nila. Hindi nila alam na kahit na saan sila ipinanganak o kung ano ang hitsura nila, gumaganap sila ng iba’t ibang papel at tumutupad ng iba’t ibang misyon sa pamamahala ng Lumikha—ang layuning ito ay hindi kailanman magbabago. Sa mga mata ng Lumikha, ang lugar na sinilangan, ang kasarian, ang pisikal na anyo ng isang tao, ay mga pansamantalang bagay lahat. Ang mga ito ay isang serye ng maliliit na tuldok, maliliit na simbolo sa bawat yugto ng Kanyang pamamahala sa buong sangkatauhan. At ang tunay na hantungan at katapusan ng isang tao ay hindi napagpapasyahan ng kanyang kapanganakan sa anumang partikular na yugto, kundi ng misyon na kanyang tinutupad sa bawat buhay, ayon sa paghatol sa kanila ng Lumikha kapag kumpleto na ang Kanyang plano ng pamamahala.

Sinasabi na may sanhi ang bawat kalalabasan, na walang kalalabasan ang walang sanhi. Kung kaya’t talagang nakatali ang kapanganakan ng isang tao kapwa sa kasalukuyang buhay at sa nakaraang buhay niya. Kapag winakasan ng kamatayan ng isang tao ang kanilang kasalukuyang termino ng buhay, kung gayon ang kapanganakan ng isang tao ay panimula ng isang bagong yugto; kung kinakatawan ng lumang yugto ang dating buhay ng isang tao, kung gayon natural na ang bagong yugto ang kanilang kasalukuyang buhay. Dahil nakaugnay ang kapanganakan ng isang tao sa kanyang buhay sa nakaraan at sa kasalukuyan, ang lugar, pamilya, kasarian, anyo, at iba pang mga bagay, na nauugnay sa kapanganakan ng isang tao, ay lahat kinakailangang may kaugnayan sa mga ito. Nangangahulugan ito na ang mga kadahilanan ng kapanganakan ng isang tao ay hindi lamang naiimpluwensiyahan ng dating buhay ng isang tao, kundi pinagpapasyahan ng kapalaran ng isang tao sa kasalukuyang buhay. Ito ang dahilan ng sari-saring uri ng mga iba’t ibang kalagayan kung saan naipapanganak ang mga tao: Ang ilan ay ipinanganak sa isang mahirap na pamilya, ang iba ay sa mayayaman na pamilya. Ang ilan ay sa pangkaraniwang angkan, ang iba’y sa tanyag na lahi. Ang ilan ay ipinanganak sa timog, ang iba sa hilaga. Ang ilan ay ipinanganak sa desyerto, ang iba sa luntiang lupain. Ang kapanganakan ng ilang tao ay may kasamang mga pagbubunyi, tawanan, at mga pagdiriwang, ang iba’y nagdadala ng mga luha, kalamidad at aba. Ang ilan ay ipinanganak upang pakaingat-ingatan, ang iba’y ihahagis tulad ng mga panirang-damo. Ang ilan ay ipinapanganak nang may magagandang katangian, ang iba’y mga baluktot. Ang ilan ay magandang tingnan, ang iba ay pangit. Ang ilan ay ipinanganak sa hatinggabi, ang iba’y sa ilalim ng liyab ng araw sa tanghaling-tapat. … Ang mga kapanganakan ng iba’t ibang uri ng tao ay ipinapasya ng kanilang mga kapalaran na inihanda ng Lumikha para sa kanila; ang kanilang mga kapanganakan ang nagpapasya ng kanilang mga kapalaran sa kasalukuyang buhay gayundin sa mga papel na kanilang gagampanan at sa mga misyon na kanilang tutuparin. Ang lahat ng ito ay nasa ilalim ng dakilang kapangyarihan ng Lumikha, itinadhana Niya; walang sinuman ang makakatakas sa kanilang naitadhanang kalagayan, walang makakapagbago sa mga kalagayan ng[a] kanilang kapanganakan, at walang sinuman ang makakapili ng kanilang sariling kapalaran.

Hinango mula sa “Ang Diyos Mismo, ang Natatangi III” sa Ang Salita ay Nagpapakita sa Katawang-tao

Talababa:

a. Wala sa orihinal na teksto ang pariralang “mga kalagayan ng.”

Madalas nang mangyari ngayon ang mga sakuna. Paano natin masasalubong ang Panginoon at paano tayo maililigtas ng Diyos bago ang malalaking sakuna? Magkasama tayong magsiyasat upang mahanap ang landas.
Makipag-ugnayan sa Amin
Kontakin Kami Gamit ang Messenger

Kaugnay na Nilalaman

Paglaki: Ang Ikalawang Sugpungan

Depende kung sa anong uri ng pamilya sila ipinanganak, lumalaki ang mga tao sa iba’t ibang pantahanang kapaligiran at natututo ng iba’t...