01Ano ba talaga ang ibig sabihin ng maligtas? At ano ang ibig sabihin ng magtamo ng ganap na kaligtasan?

Maraming tao ang naniniwala na sa pananalig sa Panginoon ay napapatawad ang kanilang mga kasalanan, na ang maligtas nang minsan ay ang maligtas magpakailanman at na, kapag muling pumarito ang Panginoon, agad silang madadala sa kaharian sa langit. Gayunman, kahit pinatatawad ang mga kasalanan ng tao, nakagapos pa rin sila sa kanilang pagiging likas na makasalanan, at nabubuhay sa paulit-ulit na pagkakasala at pangungumpisal, nang walang kakayahang palayain ang kanilang sarili. Ang pagiging likas na makasalanan ng tao ay hindi pa napapadalisay. Sabi sa Biblia, “Kung walang kabanalan, walang taong makakakita sa Panginoon” (Mga Hebreo 12:14). Kaya yaon bang mga hindi pa napapadalisay ang kanilang likas na pagiging makasalanan ang nagtamo na ng ganap na kaligtasan? Kaya ba nilang madala nang direkta sa kaharian ng langit? Ano ba talaga ang ibig sabihin ng maligtas? At ano ang ibig sabihin ng magtamo ng ganap na kaligtasan?

Mga Talata ng Biblia para Sanggunian

“Sapagka’t hindi sinugo ng Dios ang Anak sa sanglibutan upang hatulan ang sanglibutan; kundi upang ang sanglibutan ay maligtas sa pamamagitan niya” (Juan 3:17).

“Ang sumasampalataya at mabautismuhan ay maliligtas; datapuwa’t ang hindi sumasampalataya ay parurusahan” (Marcos 16:16).

“Sapagka’t ito ang aking dugo ng tipan, na nabubuhos dahil sa marami, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan” (Mateo 26:28).

“Kung walang kabanalan, walang taong makakakita sa Panginoon” (Mga Hebreo 12:14).

“Hindi ang bawa’t nagsasabi sa Akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa kaharian ng langit; kundi ang gumaganap ng kalooban ng Aking Ama na nasa langit” (Mateo 7:21).

“At ang mga ito’y ang nagsisisunod sa Cordero saanman Siya pumaroon. Ang mga ito’y ang binili sa gitna ng mga tao, na maging mga pangunahing bunga sa Diyos at sa Cordero. At sa kani-kaniyang bibig ay walang nasumpungang kasinungalingan: sila’y mga walang dungis” (Pahayag 14:4–5).

02Tanging ang gawain ng paghatol ng Diyos sa mga huling araw ang maaaring magbigay-kakayahan sa mga tao na iwaksi ang kanilang pagiging likas na makasalanan, mapadalisay at magtamo ng ganap na kaligtasan

Iniisip ng ilang tao na sa pananampalataya ng isang tao sa Panginoon, ang ibig sabihin ng magbago ay isagawa alinsunod sa mga salita ng Panginoon ang mga bagay na tulad ng pagpapakumbaba at pagpapasensya, dalhin ang kanyang pasanin, mahalin ang kanyang mga kaaway at supilin ang kanyang katawan, at talikuran din ang mga makamundong bagay at gumawa at mangaral para sa Panginoon. Itinatanong nila, kung ang gagawin lang nila ay magpatuloy sa ganitong paraan para matamo ang pagliligtas ng Diyos, bakit kailangan nilang tanggapin ang gawain ng paghatol ng Diyos sa mga huling araw?

Mga Talata ng Biblia para Sanggunian

“Katotohanan, katotohanang sinasabi Ko sa inyo, Ang bawa’t nagkakasala ay alipin ng kasalanan. At ang alipin ay hindi nananahan sa bahay magpakailanman: ang anak ang nananahan magpakailanman” (Juan 8:34–35).

“Mayroon pa Akong maraming bagay na sa inyo ay sasabihin, nguni’t ngayon ay hindi ninyo mangatitiis. Gayon ma’y kung Siya, ang Espiritu ng katotohanan ay dumating, ay papatnubayan Niya kayo sa buong katotohanan” (Juan 16:12–13).

“At kung ang sinumang tao’y nakikinig sa Aking mga pananalita, at hindi ingatan, ay hindi Ko siya hinahatulan: sapagka’t hindi Ako naparito upang humatol sa sanlibutan, kundi upang iligtas ang sanlibutan. Siya na nagtatakwil sa Akin, at hindi tumatanggap sa Aking mga salita, ay mayroong isang hahatol sa kanya: ang salitang Aking sinalita, ay siyang sa kanya’y hahatol sa huling araw” (Juan 12:47–48).

“Ay gayon din naman si Cristo; na inihandog na minsan upang dalhin ang mga kasalanan ng marami, sa ikalawa’y pakikita na hiwalay sa kasalanan, sa ikaliligtas ng mga nagsisipaghintay sa Kanya” (Mga Hebreo 9:28).

03Ang pangako at mga pagpapala ng Diyos para sa mga napapadalisay at nagtatamo ng ganap na kaligtasan

Mga Talata ng Biblia para Sanggunian

“Narito, ang tabernakulo ng Diyos ay nasa mga tao, at Siya’y mananahan sa kanila, at sila’y magiging mga bayan Niya, at ang Diyos din ay sasakanila, at magiging Diyos nila: At papahirin Niya ang bawa’t luha sa kanilang mga mata; at hindi na magkakaroon ng kamatayan; hindi na magkakaroon pa ng dalamhati, o ng pananambitan man, o ng hirap pa man: ang mga bagay nang una ay naparam na” (Pahayag 21:3–4).

“Ang may pakinig, ay makinig sa sinasabi ng Espiritu sa mga iglesia. Ang magtagumpay, ay siya kong pakakanin ng punong kahoy ng buhay, na nasa Paraiso ng Dios” (Pahayag 2:7).

“Ang may pakinig, ay makinig sa sinasabi ng Espiritu sa mga iglesia. Ang magtagumpay ay hindi parurusahan ng ikalawang kamatayan” (Pahayag 2:11).

“Mapapalad ang mga gumagawa ng Kanyang mga utos, upang sila’y magkaroon ng karapatan sa punong kahoy ng buhay, at makapasok sa bayan sa pamamagitan ng mga pintuan” (Pahayag 22:14).

“Ang mga ito’y ang nanggaling sa malaking kapighatian, at nangaghugas ng kanilang mga damit, at pinaputi sa dugo ng Cordero. Kaya’t sila’y nasa harapan ng luklukan ng Dios; at nangaglilingkod sa kaniya araw at gabi sa kaniyang templo: at siyang nakaupo sa luklukan, ay lulukuban sila ng kaniyang tabernakulo. Sila’y hindi na magugutom pa, ni mauuhaw pa man; ni hindi na sila tatamaan ng araw, o ng anomang init: Sapagka’t ang Cordero na nasa gitna ng luklukan ay siyang magiging pastor nila, at sila’y papatnugutan sa mga bukal ng tubig ng buhay: at papahirin ng Dios ang bawa’t luha ng kanilang mga mata” (Pahayag 7:14–17).

Pagkaligtas Kumpara sa Pagtatamo ng Ganap na Kaligtasan

Opisyal na Website