01Dinggin ang tinig ng Diyos at matipon sa harap Niya—dumalo sa piging kasama ng Panginoon

Ayon sa mga propesiya sa Biblia, darating ang Panginoon bago ang mga sakuna. Ngayong nangyayari ang mga sakuna nang sunud-sunod, paano natin sasalubungin ang Panginoon, matitipon sa harap ng trono ng Diyos, at makakadalo sa piging kasama ng Panginoon? Sinabi ng Panginoong Jesus, “Narito Ako’y nakatayo sa pintuan at tumutuktok: kung ang sinuman ay duminig ng Aking tinig at magbukas ng pinto, Ako’y papasok sa kanya, at hahapong kasalo niya, at siya’y kasalo Ko” (Pahayag 3:20). “Datapuwa’t pagkahating gabi ay may sumigaw, Narito, ang kasintahang lalaki! Magsilabas kayo upang salubungin Siya” (Mateo 25:6). Makikita natin mula rito na upang maging tunay na titipunin, marapat tayong maging matatalinong dalagang natututunang dinggin ang tinig ng Diyos at sasalubong sa asawang lalaki.

Mga Talata ng Biblia para Sanggunian

“Narito Ako’y nakatayo sa pintuan at tumutuktok: kung ang sinuman ay duminig ng Aking tinig at magbukas ng pinto, Ako’y papasok sa kanya, at hahapong kasalo niya, at siya’y kasalo Ko” (Pahayag 3:20).

“Ang may pakinig, ay makinig sa sinasabi ng Espiritu sa mga iglesia” (Pahayag 2:7).

“Dinirinig ng Aking mga tupa ang Aking tinig, at sila’y Aking nakikilala, at sila’y nagsisisunod sa Akin” (Juan 10:27).

02Upang maging titipunin at makadalo sa piging kasama ng Panginoon, dapat mong tanggapin ang gawain ng paghatol ng Diyos sa mga huling araw

Nagbalik ang Panginoon medyo matagal na ang nakararaan, at nagpapahayag Siya ng mga katotohanan at ginagampanan ang gawain ng paghatol sa mga huling araw para minsanang lutasin ang makasalanang likas at mga tiwaling disposisyon ng sangkatauhan upang dalisayin at ganap na mailigtas ang mga tao. Marami ang tinanggap na ang gawain ng paghatol ng Diyos sa mga huling araw; tinipon na sila sa harap ng Diyos at dumadalo ngayon sa piging kasama ng Panginoon. Ngunit nalilito ang ilang mga tao—bakit nga ba sa pagtanggap lamang sa gawain ng paghatol ng Diyos sa mga huling araw maaaring tipunin ang mga tao at makadalo sa piging kasama ng Panginoon?

Mga Talata ng Biblia para Sanggunian

“Katotohanan, katotohanang sinasabi Ko sa inyo, Ang bawa’t nagkakasala ay alipin ng kasalanan. At ang alipin ay hindi nananahan sa bahay magpakailanman: ang anak ang nananahan magpakailanman” (Juan 8:34–35).

“Sundin ninyo ang kapayapaan sa lahat ng mga tao, at ang pagpapakabanal na kung wala ito’y sinoman ay di makakakita sa Panginoon” (Mga Hebreo 12:14).

“Pakabanalin Mo sila sa pamamagitan ng Iyong katotohanan: ang salita Mo’y katotohanan” (Juan 17:17).

“Mayroon pa Akong maraming bagay na sa inyo ay sasabihin, nguni’t ngayon ay hindi ninyo mangatitiis. Gayon ma’y kung Siya, ang Espiritu ng katotohanan ay dumating, ay papatnubayan Niya kayo sa buong katotohanan: sapagka’t hindi Siya magsasalita ng mula sa Kanyang Sarili; kundi ang anumang bagay na Kanyang marinig, ang mga ito ang Kanyang sasalitain: at Kanyang ipahahayag sa inyo ang mga bagay na magsisidating” (Juan 16:12–13).

“At kung ang sinumang tao’y nakikinig sa Aking mga pananalita, at hindi ingatan, ay hindi Ko siya hinahatulan: sapagka’t hindi Ako naparito upang humatol sa sanlibutan, kundi upang iligtas ang sanlibutan. Siya na nagtatakwil sa Akin, at hindi tumatanggap sa Aking mga salita, ay mayroong isang hahatol sa kanya: ang salitang Aking sinalita, ay siyang sa kanya’y hahatol sa huling araw” (Juan 12:47–48).

“Sapagka’t dumating na ang panahon ng pasimula ng paghuhukom sa bahay ng Diyos” (1 Pedro 4:17).

03Ang pagdalo sa pigiing kasama ng Panginoon ay tanging sa pamamagitan lamang ng paghatol at paglilinis ng Diyos at pagkamit sa katotohanan bilang iyong buhay

Kapag tinatanggap natin ang gawain ng paghatol ng Diyos sa mga huling araw, marapat nating maranasan ang paghatol, pagkastigo, mga pagsubok, at pagpipino ng mga salita ng Diyos. Kung gayon maaaring linisin at baguhin ang mga tiwaling disposisyon natin, at sa huli ay makakamit natin ang katotohanan bilang ating buhay. Tanging ito lamang ang tunay na pagdalo sa piging kasama ng Panginoon.

Mga Talata ng Biblia para Sanggunian

“Isulat mo, Mapapalad ang mga inanyayahan sa paghapon sa kasalan ng Cordero” (Pahayag 19:9).

“At mangyayari, na sa buong lupain, sabi ni Jahova, dalawang bahagi ay mahihiwalay at mamamatay; Nguni’t ang ikatlo ay maiiwan. At aking dadalhin ang ikatlong bahagi sa apoy, at sila’y dadalisayin ko na parang pilak na dalisay, at sila’y susubukin ko na parang pagsubok sa ginto. Sila’y magsisitawag sa aking pangalan, at akin silang didinggin: aking sasabihin, Siya’y bayan ko; at kanilang sasabihin, Si Jahova ay aking Dios” (Zacarias 13:8–9).

“Mapapalad ang mga gumagawa ng Kanyang mga utos, upang sila’y magkaroon ng karapatan sa punong kahoy ng buhay, at makapasok sa bayan sa pamamagitan ng mga pintuan” (Pahayag 22:14).

Masasangguning mga Artikulo

Pagsunod sa mga Yapak ng Cordero

Pagsunod sa mga Yapak ng Cordero

Ang Pagsasabuhay ng Kaunting Kawangis ng Tao ay Tunay na Dakila

Ang Pagsasabuhay ng Kaunting Kawangis ng Tao ay Tunay na Dakila

Mga Tanikala ng Kasikatan at Kasakiman

Mga Tanikala ng Kasikatan at Kasakiman

Nauuna ang Kayabangan Bago ang Pagbagsak

Nauuna ang Kayabangan Bago ang Pagbagsak

Masasangguning mga Video

Iba Pang mga Paksa

Paano Madala Bago Sumapit ang Kapighatian
Paano Pumasok sa Kaharian ng Langit
Ang Landas sa Pagiging Malinis at Ganap na Naligtas
Mapalad Ang Mga Nananatiling Nakasunod sa mga Yapak ng Diyos