01Para Manalig sa Diyos, Kailangang Kilalanin ng Isang Tao na si Cristo ang Diyos na Nagpapakita sa Katawang-tao, at na Siya Mismo ang Diyos

Nakatala sa Biblia na pinatotohanan ng Banal na Espiritu na ang Panginoong Jesus ang pinakamamahal na Anak ng Diyos; na tinawag din ng Panginoong Jesus ang Diyos sa langit na “Ama.” Sa gayon, maraming nananalig na ang Panginoong Jesucristo ang Anak ng Diyos, at na mayroon ding Diyos Ama sa langit. Pero sabi ng Panginoong Jesus: “Ang nakakita sa Akin ay nakakita sa Ama; … Ako’y nasa Ama, at ang Ama ay nasa Akin” (Juan 14:9–10). “Ako at ang Ama ay iisa” (Juan 10:30). Samakatwid ay makikita na iisa lang ang Diyos. Si Jesucristo ang Diyos na si Jehova na nagkatawang-tao—Siya ang Diyos Mismo.

Mga Talata ng Biblia para Sanggunian

“Sinabi sa Kanya ni Felipe, Panginoon, ipakita Mo sa amin ang Ama, at sapat na ito sa amin. Sinabi sa kanya ni Jesus, Malaon nang panahong Ako’y inyong kasama, at hindi Mo ako nakikilala, Felipe? Ang nakakita sa Akin ay nakakita sa Ama; paanong sinasabi mo, Ipakita Mo sa amin ang Ama? Hindi ka baga nananampalataya na Ako’y nasa Ama, at ang Ama ay nasa Akin? Ang mga salitang Aking sinasabi sa inyo’y hindi Ko sinasalita sa Aking sarili: kundi ang Ama na tumatahan sa Akin ay gumagawa ng Kanyang mga gawa. Magsisampalataya kayo sa Akin na Ako’y nasa Ama, at ang Ama ay nasa Akin: o kundi kaya’y magsisampalataya kayo sa Akin dahil sa mga gawa rin” (Juan 14:8–11).

“Ako at ang Ama ay iisa” (Juan 10:30).

02Para Manalig sa Diyos, Kailangang Kilalanin ng Isang Tao na “Tanging ang Cristo ng mga Huling Araw ang Makapagbibigay sa Tao ng Daan ng Buhay na Walang Hanggan”

Sabi ng Panginoong Jesus: “Mayroon pa akong maraming bagay na sa inyo ay sasabihin, nguni’t ngayon ay hindi ninyo mangatitiis. Gayon ma’y kung siya, ang Espiritu ng katotohanan ay dumating, ay papatnubayan niya kayo sa buong katotohanan” (Juan 16:12–13). Sa mga huling araw, ang Panginoong Jesus ay matagal nang nagbalik sa laman bilang pagpapakita ng Anak ng tao para gawin ang Kanyang gawain at bigkasin ang Kanyang mga salita. Ang Anak ng tao na ito ay si Cristo ng mga huling araw, ang Espiritu ng katotohanan, at ipinapahayag Niya ang lahat ng katotohanang humahatol, naglilinis at nagliligtas sa tao. Ang mga katotohanang ito ay talagang ang daan tungo sa buhay na walang hanggan na ipinagkakaloob ng Diyos sa sangkatauhan, sa gayo’y ang mga nananalig lang kay Cristo na nagkatawang-tao sa mga huling araw at tumatanggap sa daan tungo sa buhay na walang hanggan na ibinibigay Niya sa tao ang magtatamo ng buhay na walang hanggan.

Mga Talata ng Biblia para Sanggunian

“Mayroon pa Akong maraming bagay na sa inyo ay sasabihin, nguni’t ngayon ay hindi ninyo mangatitiis. Gayon ma’y kung Siya, ang Espiritu ng katotohanan ay dumating, ay papatnubayan Niya kayo sa buong katotohanan” (Juan 16:12–13).

“Ang may pakinig, ay makinig sa sinasabi ng Espiritu sa mga iglesia. Ang magtagumpay, ay siya kong pakakanin ng punong kahoy ng buhay, na nasa Paraiso ng Dios” (Pahayag 2:7).

“At sinabi niya sa akin, Nagawa na. Ako ang Alpha at ang Omega, ang pasimula at ang wakas. Ang nauuhaw ay aking paiinuming walang bayad sa bukal ng tubig ng buhay” (Pahayag 21:6).

03Tunay na Pananalig ba sa Anak ang pananalig sa Panginoong Jesus nang Hindi Nananalig sa Cristo ng mga Huling Araw, at Maaari ba Itong Humantong sa Buhay na Walang Hanggan?

Sabi sa Biblia: “Ang sumasampalataya sa Anak ay may buhay na walang hanggan: nguni’t ang hindi nananalig sa Anak ay hindi makakakita ng buhay” (Juan 3:36). Ang pananalig sa Anak ay pananalig kay Cristo na nagkatawang-tao. Maaaring itanong ng marami: Ang Panginoong Jesus ang Anak ng tao, Siya ang Cristo, kaya sa pananalig sa Panginoong Jesus, dapat nating matamo ang buhay na walang hanggan. Kung gayo’y bakit kailangan pa nating maniwala sa mga salita at gawain ni Cristo ng mga huling araw bago natin matamo ang buhay na walang hanggan?

Mga Talata ng Biblia para Sanggunian

“Ang sumasampalataya sa Anak ay may buhay na walang hanggan: nguni’t ang hindi nananalig sa Anak ay hindi makakakita ng buhay, kundi ang poot ng Diyos ay sumasa kaniya” (Juan 3:36).

“Mayroon pa Akong maraming bagay na sa inyo ay sasabihin, nguni’t ngayon ay hindi ninyo mangatitiis. Gayon ma’y kung Siya, ang Espiritu ng katotohanan ay dumating, ay papatnubayan Niya kayo sa buong katotohanan” (Juan 16:12–13).

“Sapagka’t ang Ama’y hindi humahatol sa kanino mang tao, kundi ipinagkaloob Niya sa Anak ang buong paghatol” (Juan 5:22).

“At binigyan Siya ng awtoridad na humatol, sapagka’t Siya’y Anak ng tao” (Juan 5:27).

04Ang Diyos na si Jehova Lamang ang Pinaniwalaan ng mga Fariseong Judio, at Hindi ang Panginoong Jesus. Nilabanan at Tinuligsa rin Nila ang Panginoong Jesus, at sa Gayo’y Pinarusahan at Isinumpa Sila ng Diyos. Anong Babala ang Ibinibigay Nito sa Atin?

1)Tunay na Pananampalataya ba sa Diyos ang Pananalig sa Isang Malabong Diyos sa Langit at Hindi kay Cristo na Nagkatawang-tao?

Sabi ng Panginoong Jesus: “Malibang kayo’y magsisampalataya na ako nga ang Cristo, ay mangamamatay kayo sa inyong mga kasalanan” (Juan 8:24). Sa paggunita sa mga araw noon, nanalig lang ang mga Fariseong Judio sa isang malabong Diyos sa langit, at nang magpakita ang Diyos na nagkatawang-tao—si Jesucristo—at magsagawa ng Kanyang gawain, hindi lang sila hindi nanalig sa Kanya kundi nilabanan at tinuligsa rin nila Siya. Sa huli, ipinako nila sa krus ang Panginoong Jesus kaya nga pinarusahan at isinumpa sila ng Diyos. Sa mga huling araw, muli na namang nagkatawang-tao ang Diyos bilang pagpapakita ng Anak ng tao para isagawa ang Kanyang gawain, at kung hindi nananalig ang mga tao sa nagkatawang-tao at praktikal na Diyos na ito—ang Cristo ng mga huling araw—at nananalig lang sa isang malabong Diyos sa langit, tunay na pananampalataya ba ito sa Diyos?

Mga Talata ng Biblia para Sanggunian

“Sinabi ko nga sa inyo, na kayo’y mangamamatay sa inyong mga kasalanan: sapagka’t malibang kayo’y magsisampalataya na ako nga ang Cristo, ay mangamamatay kayo sa inyong mga kasalanan” (Juan 8:24).

“Dito’y nakikilala ninyo ang Espiritu ng Diyos: ang bawa’t espiritung nagpapahayag na si Jesucristo ay naparitong nasa laman ay sa Diyos: At ang bawa’t espiritung hindi ipinahahayag si Jesucristo, ay hindi sa Diyos: at ito ang sa anticristo” (1 Juan 4:2–3).

“Sapagka’t maraming mandaraya na nangagsilitaw sa sanlibutan, samakatuwid ay ang mga hindi nangagpapahayag na si Jesucristo ay napariritong nasa laman. Ito ang mandaraya at ang anticristo” (2 Juan 1:7).

2)Kung Kumakapit Lang ang Isang Tao sa mga Sulat at Patakaran ng Biblia sa Kanyang Pananalig at Hindi Naghahanap ng Paraan para Makasundo si Cristo, Magtatamo ba Siya ng Buhay na Walang Hanggan?

Maraming nananalig sa Diyos ang naniniwala na ang Biblia ay kumakatawan sa Diyos, at na ang pananalig sa Diyos ay paniniwala sa Biblia, at sa pagkapit sa Biblia ay magtatamo sila ng buhay na walang hanggan. Pero sabi ng Panginoong Jesus: “Saliksikin ninyo ang mga kasulatan, sapagka’t iniisip ninyo na sa mga yaon ay mayroon kayong buhay na walang hanggan; at ang mga ito’y siyang nangagpapatotoo tungkol sa Akin. At ayaw ninyong magsilapit sa Akin, upang kayo’y magkaroon ng buhay” (Juan 5:39–40). Ano ang tunay na kahulugan ng mga salitang ito na sinambit ng Panginoong Jesus? Kung kumakapit lang ang isang tao sa Biblia at hindi naghahanap ng paraan para makasundo si Cristo, magtatamo ba siya ng buhay na walang hanggan?

Mga Talata ng Biblia para Sanggunian

“Saliksikin ninyo ang mga kasulatan, sapagka’t iniisip ninyo na sa mga yaon ay mayroon kayong buhay na walang hanggan; at ang mga ito’y siyang nangagpapatotoo tungkol sa Akin. At ayaw ninyong magsilapit sa Akin, upang kayo’y magkaroon ng buhay” (Juan 5:39–40).

“Ako ang daan, ang katotohanan, at ang buhay: sinuman ay ’di makaparoroon sa Ama, kundi sa pamamagitan Ko” (Juan 14:6).

Ano ba Talaga ang Pananampalataya sa Diyos?

Opisyal na Website