01Alam ba ninyo? Ang paghuhukom ng dakilang puting trono ay matagal na panahon nang nagsimula

Maraming tao ang naniniwala na ang paghuhukom ng dakilang puting trono na hinulaan sa Aklat ng Apocalipsis ay nangangahulugan na, sa pagbabalik ng Panginoon sa mga huling araw, maghahanda Siya ng mesa sa langit kung saan Siya uupo, ikakadkad ang balumbon, at hahatulan ang bawat tao upang tukuyin kung mapupunta sila sa langit o sa impyerno, ayon sa kanilang ugali. Tila may katuwiran ang pagguguni-guni sa lahat ng ito, ngunit gagawin ba talaga ng Diyos ang lahat tulad ng ating iniisip? Ang totoo, ang paghuhukom ng dakilang puting trono na hinulaan sa Aklat ng Apocalipsis ay isa lamang pangitain na nakita ni Juan—hindi ito tunay na pangyayari. Kaya’t sa pagbabalik ng Panginoon, paano ba talaga Niya isasagawa ang paghuhukom ng dakilang puting trono?

Mga Talata ng Biblia para Sanggunian

“At nakita ko ang isang malaking luklukang maputi, at ang nakaluklok doon, na sa kaniyang harapan, ang lupa at ang langit ay tumakas; at walang nasumpungang kalalagyan nila. At nakita ko ang mga patay, malalaki at maliliit, na nangakatayo sa harapan ng luklukan; at nangabuksan ang mga aklat: at nabuksan ang ibang aklat, na siyang aklat ng buhay: at ang mga patay ay hinatulan ayon sa mga bagay na nasusulat sa mga aklat, ayon sa kanilang mga gawa” (Pahayag 20:11–12).

“At kung ang sinomang tao’y nakikinig sa aking mga pananalita, at hindi ingatan, ay hindi ko siya hinahatulan: sapagka’t hindi ako naparito upang humatol sa sanglibutan, kundi upang iligtas ang sanglibutan. Ang nagtatakuwil sa akin, at hindi tumatanggap sa aking mga pananalita, ay mayroong isang hahatol sa kaniya: ang salitang aking sinalita, ay siyang sa kaniya’y hahatol sa huling araw” (Juan 12:47–48).

“Sapagka’t ang Ama’y hindi humahatol sa kanino mang tao, kundi ipinagkaloob niya sa Anak ang buong paghatol” (Juan 5:22).

“Sapagka’t dumating na ang panahon ng pasimula ng paghuhukom sa bahay ng Dios” (1 Pedro 4:17).

02Bakit kailangang gumawa ng Diyos ng isa pang yugto ng gawain—ang gawain ng paghuhukom—sa mga huling araw?

Ang gawain ng pagtubos ng Panginoong Jesus sa Panahon ng Biyaya ay nagpatawad lamang sa mga kasalanan ng sangkatauhan. Hindi nito pinawalang-sala ang mga tao sa kanilang tiwaling disposisyon; nanatili ang kanilang pagmamalaki, pagmamapuri, pagkamakasarili, kasakiman, kalikuan, pandaraya, at iba pang satanikong disposisyon. Kung hindi malulutas ang mga tiwaling disposisyon na ito, palaging makakagawa ang mga tao ng mga kasalanan, sasalungat at magtataksil sa Diyos, nakakulong sa siklo ng pagkakasala at pagkukumpisal, hindi maiwaksi ang mga gapos ng kanilang makasalanang kalikasan at ganap na maligtas ng Diyos. Nagbalik na ang Diyos sa katawang-tao sa mga huling araw upang ganap tayong iligtas. Ipinahayag Niya ang lahat ng katotohanan upang linisin at iligtas ang sangkatauhan, at ginagampanan Niya ang gawain ng paghuhukom simula sa bahay ng Diyos upang lutasin ang makasalanang kalikasan at satanikong disposisyon ng mga tao, nang sa gayon ay maitakwil natin ang kasalanan, magawang malinis, at mailigtas ng Diyos.

Mga Talata ng Biblia para Sanggunian

“Katotohanan, katotohanang sinasabi ko sa inyo, Ang bawa’t nagkakasala ay alipin ng kasalanan. At ang alipin ay hindi nananahan sa bahay magpakailan man: ang anak ang nananahan magpakailan man” (Juan 8:34–35).

“Sapagka’t ako si Jehova ninyong Dios: magpakabanal nga kayo at kayo’y maging mga banal; sapagka’t ako’y banal” (Levitico 11:44).

“Na sa kapangyarihan ng Dios ay iniingatan sa pamamagitan ng pananampalataya sa ikaliligtas na nahanda upang ihayag sa huling panahon” (1 Pedro 1:5).

“Ay gayon din naman si Cristo, na inihandog na minsan upang dalhin ang mga kasalanan ng marami, sa ikalawa’y pakikita na hiwalay sa kasalanan, sa ikaliligtas ng mga nagsisipaghintay sa kaniya” (Mga Hebreo 9:28).

“Mapapalad ang nangaghuhugas ng kanilang damit, upang sila’y magkaroon ng karapatan sa punong kahoy ng buhay, at makapasok sa bayan sa pamamagitan ng mga pintuan” (Pahayag 22:14).

03Kung paano ginagampanan ng Diyos ang gawain ng paghuhukom sa mga huling araw upang ganap na linisin at iligtas ang sangkatauhan

Sa mga huling araw, inihahayag ng Diyos ang katotohanan upang hatulan at ilantad ang satanikong kalikasan ng pagkakasala at paglaban sa Diyos ng sangkatauhan at inihahayag Niya ang Kanyang makatuwiran at banal na disposisyon na walang pinahihintulutang paglabag. Sa pamamagitan ng paghatol, pagkastigo, mga pagsubok, at pagpipino ng mga salita ng Diyos, nakikitang malinaw ng mga tao ang katotohanan at ang diwa ng kanilang sariling satanikong katiwalian. Nagagawa nilang kamuhian at itakwil ang kanilang mga sarili, at tunay na magsisi sa Diyos. Nagsisimula silang saliksikin ang katotohanan, isagawa ang katotohanan, mabuhay sa pamamagitan ng mga salita ng Diyos, at unti-unting iwaksi ang mga gapos ng kanilang satanikong kalikasan, maging malinis at maging mga tao na totoong nagpapasakop at sumasamba sa Diyos.

Mga Talata ng Biblia para Sanggunian

“Mayroon pa akong maraming bagay na sa inyo ay sasabihin, nguni’t ngayon ay hindi ninyo mangatitiis. Gayon ma’y kung siya, ang Espiritu ng katotohanan ay dumating, ay papatnubayan niya kayo sa buong katotohanan” (Juan 16:12–13).

“Pakabanalin mo sila sa katotohanan: ang salita mo’y katotohanan” (Juan 17:17).

“At mangyayari, na sa buong lupain, sabi ni Jehova, dalawang bahagi ay mahihiwalay at mamamatay; nguni’t ang ikatlo ay maiiwan. At aking dadalhin ang ikatlong bahagi sa apoy, at sila’y dadalisayin ko na parang pilak na dalisay, at sila’y susubukin ko na parang pagsubok sa ginto. Sila’y magsisitawag sa aking pangalan, at akin silang didinggin: aking sasabihin, Siya’y bayan ko; at kanilang sasabihin, Si Jehova ay aking Dios” (Zacarias 13:8–9).

“Yumaon ka ng iyong lakad, Daniel; sapagka’t ang mga salita ay nasarhan at natatakan hanggang sa panahon ng kawakasan. Marami ang magpapakalinis, at magpapakaputi, at magpapakadalisay; nguni’t ang masasama ay gagawa na may kasamaan; at wala sa masasama na makakaunawa; nguni’t silang pantas ay mangakakaunawa” (Daniel 12:9–10).

04Ang mga bunga ng pagtangging tanggapin ang paghatol ng Diyos sa mga huling araw

Habang ibinibigay ng Diyos ang Kanyang paghuhukom sa dakilang puting trono sa mga huling araw, nagkakatawang-tao muna Siya, nagpapahayag ng katotohanan at ginagampanan ang gawain ng paghatol simula sa bahay ng Diyos, gumagawa ng grupo ng mga mananaig bago dumating ang mga kalamidad. Kapag natapos na ang gawaing paghuhukom ng Diyos, magpapaulan Siya ng matitinding kalamidad at magsisimulang gantimpalaan ang mabubuti at parusahan ang masasama. Yaong mga mangmang na naghihintay na dumating ang Panginoon sa ibabaw ng ulap, na tumatangging tanggapin ang Kanyang gawain ng paghatol sa mga huling araw at hindi nalinis at nailigtas, ay matatangay ng mga kalamidad, na lumuluha at nagngangalit ang mga ngipin.

Mga Talata ng Biblia para Sanggunian

“Marami ang mangagsasabi sa akin sa araw na yaon, Panginoon, Panginoon, hindi baga nagsipanghula kami sa iyong pangalan, at sa pangalan mo’y nangagpalayas kami ng mga demonio, at sa pangalan mo’y nagsigawa kami ng maraming gawang makapangyarihan? At kung magkagayo’y ipahahayag ko sa kanila, Kailan ma’y hindi ko kayo nangakilala: magsilayo kayo sa akin, kayong manggagawa ng katampalasanan” (Mateo 7:22–23).

“Narito, siya’y pumaparitong nasasa mga alapaap; at makikita siya ng bawa’t mata, at ng nangagsiulos sa kaniya; at ang lahat ng mga angkan sa lupa ay magsisitaghoy dahil sa kaniya. Gayon din, Siya nawa” (Pahayag 1:7).

“Nguni’t sa mga duwag, at sa mga hindi mananampalataya, at sa mga kasuklamsuklam, at sa mga mamamatay-tao, at sa mga mapakiapid, at sa mga manggagaway, at sa mga mapagsamba sa diosdiosan, at sa lahat na mga sinungaling, ang kanilang bahagi ay sa dagatdagatang nagniningas sa apoy at asupre; na siyang ikalawang kamatayan” (Pahayag 21:8).

“Ang liko, ay magpakaliko pa: at ang marumi, ay magpakarumi pa: at ang matuwid, ay magpakatuwid pa: at ang banal, ay magpakabanal pa. Narito, ako’y madaling pumaparito; at ang aking ganting-pala ay nasa akin, upang bigyan ng kagantihan ang bawa’t isa ayon sa kaniyang gawa” (Pahayag 22:11-12).

Mag-subscribe

Mag-subscribe nang libre para makita ang mga Q&A (Mga Tanong at Sagot) at mga video ng ebanghelyo tungkol sa pagbabalik ng Panginoon, kung paano sinasalubong ng matatalinong dalaga ang kasintahang lalaki, ang landas patungo sa kaharian ng langit, atbp.

Alamin ang iba pa

Mag-subscribe Gamit ang Messenger

Masasangguning mga Artikulo

Ang Paghuhukom ng Dakilang Puting Trono ay Matagal na Panahon nang Nagsimula

Opisyal na Website