01Gumawa ang Diyos ng pangkat ng mga mananagumpay sa Tsina

Mga Talata ng Biblia para Sanggunian

“Sapagka’t mula sa sinisikatan ng araw hanggang sa nilulubugan niyaon, magiging dakila ang aking pangalan sa mga Gentil; … sabi ni Jehova ng mga hukbo” (Malakias 1:11).

“Sapagka’t gaya ng kidlat na kumikidlat sa silanganan, at nakikita hanggang sa kalunuran; gayon din naman ang pagparito ng Anak ng tao” (Mateo 24:27).

02Paano gumagawa ang Diyos ng mga mananagumpay?

Mga Talata ng Biblia para Sanggunian

“Mayroon pa akong maraming bagay na sa inyo ay sasabihin, Nguni’t ngayon ay hindi ninyo mangatitiis. Gayon ma’y kung siya, ang Espiritu ng katotohanan ay dumating, ay papatnubayan niya kayo sa buong katotohanan: sapagka’t hindi siya magsasalita ng mula sa kaniyang sarili; kundi ang anomang bagay na kaniyang marinig, ang mga ito ang kaniyang sasalitain: at kaniyang ipahahayag sa inyo ang mga bagay na magsisidating” (Juan 16:12–13).

“At kung ang sinomang tao’y nakikinig sa aking mga pananalita, at hindi ingatan, ay hindi ko siya hinahatulan: sapagka’t hindi ako naparito upang humatol sa sanglibutan, kundi upang iligtas ang sanglibutan. Ang nagtatakuwil sa akin, at hindi tumatanggap sa aking mga pananalita, ay mayroong isang hahatol sa kaniya: ang salitang aking sinalita, ay siyang sa kaniya’y hahatol sa huling araw” (Juan 12:47–48).

“Yumaon ka ng iyong lakad, Daniel; sapagka’t ang mga salita ay nasarhan at natatakan hanggang sa panahon ng kawakasan. Marami ang magpapakalinis, at magpapakaputi, at magpapakadalisay; nguni’t ang masasama ay gagawa na may kasamaan; at wala sa masasama na makakaunawa; nguni’t silang pantas ay mangakakaunawa” (Daniel 12:9–10).

“At mangyayari, na sa buong lupain, sabi ni Jehova, dalawang bahagi ay mahihiwalay at mamamatay; nguni’t ang ikatlo ay maiiwan. At aking dadalhin ang ikatlong bahagi sa apoy, at sila’y dadalisayin ko na parang pilak na dalisay, at sila’y susubukin ko na parang pagsubok sa ginto. Sila’y magsisitawag sa aking pangalan, at akin silang didinggin: aking sasabihin, Siya’y bayan ko; at kanilang sasabihin, Si Jehova ay aking Dios” (Zacarias 13:8–9).

“Sapagka’t ang aming magaang kapighatian, na sa isang sangdali lamang, ay siyang gumagawa sa amin ng lalo’t lalong bigat ng kaluwalhatiang walang hanggan” (2 Corinto 4:17).

03Ano ang tinutukoy ng patotoo ng mga mananagumpay?

Mga Talata ng Biblia para Sanggunian

“At narinig ko ang isang malakas na tinig sa langit, na nagsasabi, Ngayo’y dumating ang kaligtasan, at ang kapangyarihan, at ang kaharian ng ating Dios, at ang kapamahalaan ng kaniyang Cristo: sapagka’t inihagis na ang tagapagsumbong sa ating mga kapatid na siyang sa kanila’y nagsusumbong sa harapan ng ating Dios araw at gabi. At siya’y kanilang dinaig dahil sa dugo ng Cordero, at dahil sa salita ng kanilang patotoo, at hindi nila inibig ang kanilang buhay hanggang sa kamatayan” (Pahayag 12:10–11).

Masasangguning mga Artikulo

Ano ang Kasalanan? Paano natin maiiwasan ang kasalanan?

Ano ang Kasalanan? Paano natin maiiwasan ang kasalanan?

Ang Daan patungo sa Kadalisayan

Ang Daan patungo sa Kadalisayan

Paghatol ang Susi sa Kaharian ng Langit

Paghatol ang Susi sa Kaharian ng Langit

Paano Dapat Pahalagahan ng Isang tao ang Kanyang Tungkulin

Paano Dapat Pahalagahan ng Isang tao ang Kanyang Tungkulin

Masasangguning mga Video

Iba Pang mga Paksa

Ang Paghuhukom ng Dakilang Puting Trono ay Matagal na Panahon nang Nagsimula
Talaga bang Natagpuan Mo na ang Daan ng Buhay na Walang Hanggan?
Matagal Na Panahon ng Dumating Ang Diyos sa Mga Huling Araw sa Silangan ng Mundo—Tsina
Mapalad Ang Mga Nananatiling Nakasunod sa mga Yapak ng Diyos