Araw-araw na mga Salita ng Diyos

Tampok sa aklat na ito ang mga piniling sipi mula sa Ang Salita ay Nagpapakita sa Katawang-tao. Para makamit ng mga taong hinirang ng Diyos ang katotohanan at pang-araw-araw na panustos sa buhay mula sa Kanyang mga salita, ang mahahalagang salitang ito ng Makapangyarihang Diyos, na lubhang nagpapatibay sa pagpasok ng mga tao sa buhay, ay sadyang pinili para sa kasiyahan ng mga tao, sa gayon ay tinutulutan ang mga nagmamahal sa katotohanan na maunawaan ito, mabuhay sa harap ng Diyos, at maligtas at magawang perpekto ng Diyos. Ang mahahalagang salitang ito ng Diyos ay mga pagpapahayag ng katotohanan; bukod pa riyan, ang mga ito ang pinakamahalaga sa lahat ng salawikain sa buhay, at walang mga salitang mas nagpapatibay at nakakabuti sa mga tao. Kung tunay kang nasisiyahan sa isang sipi ng mga salitang ito bawat araw, ito ang iyong pinakamalaking kayamanan, at pinagpala ka ng Diyos.

Mga Pagbigkas ni Cristo

I-download

Kontakin Kami Gamit ang Messenger