Tanong 4: Tungkol sa sinabi mo na paggamit ng mga huwad na Cristo sa Biblia at pagpapakita ng mga palatandaan at kababalaghan para linlangin ang mga tao, naiintindihan ko na ito ngayon. Pero meron pa rin akong gustong itanong. Sinasabi ng ilang huwad na Cristo na bumaba sa kanila ang Espiritu ng Diyos. Nagpapanggap na sila ang nagbalik na Panginoong Jesus at nililinlang ang ilang tao. Paano natin makikilala ito?

Sagot: May madaling paraan para makilala ang mga huwad na Cristo. Si Cristo ang Diyos na nagkatawang-tao, ang Espiritu ng Diyos bilang katawang-tao. Hindi bumaba ang Espiritu ng Diyos sa Kanya pagkatapos lamang. Ipinanganak si Cristo na ganoon; Siya ang Cristo mula pa noong ipinanganak Siya. Ipinanganak siyang Cristo at walang-hanggang magiging Cristo. Hindi pwedeng maging Cristo kung hindi ipinanganak na ganoon. Tulad ng Panginoong Jesus na Cristo na mula pa noong ipinanganak, hindi lamang noong bumaba sa Kanya ang Banal na Espiritu. Noong bininyagan ang Panginoong Jesus, bumaba sa Kanya ang Banal na Espiritu na parang kalapati. Sinabi ng isang tinig mula sa taas: “Ito ang sinisinta kong Anak, na siya kong lubos na kinalulugdan” (Mateo 3:17). Ito ang pagpapatotoo ng Banal na Espiritu, para ipaalam sa mga tao na ang Panginoong Jesus ang Diyos mismo na nagkatawang-tao. Mula noon, sinimulan nang ipatupad ng Panginoong Jesus ang Kanyang ministerio para sa Kapanahunan ng Biyaya. Sinasabi ng Makapangyarihang Diyos na nagkatawang-tao sa mga huling araw ang mga katotohanan para patotohanan na Siya ang Cristo, ang ating Diyos na nagkatawang-tao. Ang diwa ni Cristo ay ang katotohanan, ang daan, at ang buhay. Samakatuwid, kapag darating si Cristo para gumawa, siguradong ipapahayag Niya ang mga katotohanan, habang ang mga huwad na Cristong nagsasabi na bumaba sa kanila ang Espiritu ng Diyos, wala silang maipapahayag na kahit anong katotohanan. Sapat ito para patunayan na masasamang espiritu sila na nagpapanggap na Cristo para linlangin ang mga tao. Samakatuwid, lahat ng mga huwad na Cristong nagsasabing bumaba sa kanila ang Espiritu ng Diyos, ay nasasaniban ng masasamang espiritu. Ito ang katotohanan. Tulad ng sinasabi ng Panginoong Diyos: “May ilang naaangkin ng masasamang espiritu at paulit-ulit na sumisigaw ng, ‘Ako ay Diyos!’ Nguni’t sa katapusan, hindi nila kayang manatiling nakatayo, sapagka’t kumikilos sila sa ngalan ng maling persona. Kinakatawan nila si Satanas at hindi sila binibigyang-pansin ng Banal na Espiritu. Gaano man kataas ang pagpapahalaga mo sa iyong sarili o gaano ka man kalakas sumigaw, ikaw ay nilikhang kabuuan pa rin at isa na nabibilang kay Satanas. ... Hindi ka maaaring maghatid ng mga bagong landas o kumatawan sa Espiritu. Hindi mo maaaring ipahayag ang gawain ng Espiritu o ang mga salita na sinasabi Niya. Hindi mo kayang gawin ang gawain ng Diyos Mismo o yaong sa Espiritu. Hindi mo maaaring ipahayag ang karunungan, himala, at pagiging-hindi maarok ng Diyos, o ang lahat ng mga disposisyon sa pagkastigo ng Diyos sa tao. Hindi mahalaga ang iyong mga paulit-ulit na pag-angkin na ikaw ang” mayroon ka lamang pangalan at wala niyaong sangkap. Dumating ang Diyos Mismo, nguni’t walang nakakakilala sa Kanya, nguni’t patuloy Siya sa Kanyang gawain at ginagawa ang gayon sa pagkatawan sa Espiritu. … Siya ay ang nagkatawang-taong laman ng Espiritu ng Diyos; kinakatawan Niya ang Espiritu at pinahintulutan Niya. Hindi ka makakagawa ng daan para sa isang bagong kapanahunan, at hindi mo maaaring dalhin ang luma sa katapusan at hindi maaaring maghatid ng isang bagong kapanahunan o gumawa ng bagong gawain. Samakatuwid, hindi ka maaaring tawaging Diyos!” (“Ang Hiwaga ng Pagkakatawang-tao (1)” sa Ang Salita ay Nagpapakita sa Katawang-tao).

Hindi Cristo ang isang tao dahil lamang sinabi nila. Kung hindi kayang sabihin ng isang tao ang lahat ng katotohanan para iligtas ang sangkatauhan, kung hindi magagawa ng isang tao ang gawaing pagtahol ng Diyos ng mga huling araw, o simulan ang isang bagong panahon at tapusin ang luma, kung gayon kahit paano pa niya iproklama ang sarili niya bilang Cristo, impostor pa rin siya. Si Cristo na nagkatawang-tao ng mga huling araw Ang Makapangyarihang Diyos, nagpapahayag ng lahat ng katotohanan para hatulan at linisin ang tao, isinasagawa ang gawaing paghatol mula sa bahay ng Diyos, tinatapos ang Kapanahunan ng Biyaya at sinisimulan ang Kapanahunan ng Kaharian. Ang mga salita ng Makapangyarihang Diyos ay pagpapahayag ng disposisyon ng Diyos at kung ano ang mayroon at kung ano ang Diyos. Katotohanan ito sa buhay na dapat taglay ng lahat ng tao. Malulutas nito ang lahat ng problema ng pagtutol ng masamang tao sa Diyos at pagtataksil sa Kanya. Para maintindihan natin ang gawain ng Diyos at ang Kanyang disposisyon at diwa, Isang napakahalagang bagay nito. Ibinunyag ng Makapangyarihang Diyos ang lahat ng misteryo ng 6,000 taon plano sa pamamahala ng Diyos at ang kuwento at diwa ng tatlong yugtong gawain ng Diyos, at inilantad din kung paano pinasasama ni Satanas ang tao at paano unti-unting inililigtas ng Diyos ang tao, pati na rin ang pangangailangan at mahalagang kahulugan ng gawaing paghatol ng Diyos ng mga huling araw, paano mababago ng tao ang kanilang pagkamakasalanan at makawala kay Satanas at makamit ang kaligtasan, paano sila magiging isang tao na nagpapatupad ng kalooban ng Ama sa langit, anong klase ng mga tao ang inililigtas ng Diyos at ang Kanyang mga tinatanggal, anong klase ng tao ang madadala sa kaharian ng langit, paano ihihiwalay ang mabuti sa masama, paano ipinapasya ng Diyos ang katapusan ng bawat tao, at iba pa. Ang lahat ng katotohanan at misteryo sa pagliligtas at pagpeperpekto sa tao ay binuksan na ng Makapangyarihang Diyos sa sangkatauhan. “Mayroon pa akong maraming bagay na sa inyo ay sasabihin, nguni’t ngayon ay hindi ninyo mangatitiis. Gayon ma’y kung siya, ang Espiritu ng katotohanan ay dumating, ay papatnubayan niya kayo sa buong katotohanan: sapagka’t hindi siya magsasalita ng mula sa kaniyang sarili; kundi ang anomang bagay na kaniyang marinig, ang mga ito ang kaniyang sasalitain: at kaniyang ipahahayag sa inyo ang mga bagay na magsisidating” (Juan 16:12-13). Ang gawain ng Makapangyarihang Diyos ay ang gawain ng Kapanahunan ng Kaharian, at gawain din na tumatapos sa madilim at masamang mundo na ito. Ganap na pinatutunayan ng gawain ng Makapangyarihang Diyos na ang Makapangyarihang Diyos ang Cristo ng mga huling araw, ang pangalawang pagdating ng Panginoong Jesus.

mula sa iskrip ng pelikulang Sino Siya na Nagbalik

Sinundan: Tanong 3: Pinatotohanan mo na ang Makapangyarihang Diyos at ang bumalik na Panginoong Jesus. Pero sa South Korea, may mga taong nagpapanggap bilang ang nagbalik na Panginoong Jesus. May mga sinabi rin silang mga salita at naisulat na mga libro. Nagkaroon din ng mga tagasunod ang iba. Gusto kong pakinggan ang masasabi mo sa kung paano makikilala ang mga salita nitong mga huwad na Cristo.

Sumunod: Tanong 1: Pero naniniwala kaming, darating Siya dahil, Dadalhin Niya ang mga mananampalataya. Di Niya pwedeng gawin ang gawain ng paghatol sa mga huling araw, para gumawa ng mga mananagumpay. Itinaas ng Diyos si Brother Lin at ginamit siya.Ginabayan Niya kami para, maging bago, mabago, sumunod, at maluwalhati para maging mga mananagumpay.Sa pagbalik Nya, ang iglesya namin ang unang madadala Pinatotohanan ninyo na Diyos lamang ang makakagawa ng mga mananagumpay. Gusto kong itanong: Kung magpapatuloy tayo ayon sa paraan ng pamumuno ni Brother Lin, hindi ba tayo magagawang mga mananagumpay?

Madalas nang mangyari ngayon ang mga sakuna. Paano natin masasalubong ang Panginoon at paano tayo maililigtas ng Diyos bago ang malalaking sakuna? Magkasama tayong magsiyasat upang mahanap ang landas.
Makipag-ugnayan sa Amin
Kontakin Kami Gamit ang Messenger

Kaugnay na Nilalaman

Tanong 16: Sabi n’yo ang Makapangyarihang Diyos ang pagpapakita ng Diyos sa mga huling araw, at ang tunay na daan. Sinasabi n’yo rin na ang Diyos ang lumikha sa mundong ito, at naghahari sa kung anong nangyayari sa daigdig, na ang gawain ng Diyos ang gumabay at nagligtas sa sangkatauhan. Ano ang basehan n’yo para patotohanan ang mga sinasabi n’yo? Kaming mga taga-Partido Komunista ay pawang mga ateista, at hindi kumikilala sa pag-iral ng Diyos o sa paghahari Niya sa lahat. Lalong hindi namin kinikilala ang sinasabi n’yong pagpapakita at gawain ng Diyos na nagkatawang-tao. Ang Jesus na pinaniniwalaan ng Kristiyanismo ay malinaw na isang tao. may mga magulang Siya, at may mga kapatid. Ganunpaman, ang Kristiyanismo ay malinaw na nag-uutos na kilalanin Siyang Cristo, at sambahin bilang Diyos. Talagang hindi ito kapani-paniwala. Kagaya lang ni Jesus ang Makapangyarihang Diyos na pinaniniwalaan N’yo, malinaw na isa lang s’yang ordinaryong tao. Kaya bakit kailangan ninyong ipilit na Siya ang Diyos na nagkatawang-tao? Bakit kailangan n’yong patotohanan na Siya ang Cristong Tagapagligtas ng mga huling araw na naging tao? Talagang kalokohan at kabaliwan ito hindi ba? Hindi totoo na mayroong Diyos sa mundong ito. Lalong hindi totoo na may umiiral na Diyos bilang Diyos na nagkatawang-tao. Buong tapang ninyong sinasabing ang isang ordinaryong tao ay ang Diyos na nagkatawang-tao. Ano ang basehan ng sinasabi n’yong ito? Maipahahayag n’yo ba ang mga saligan, at basehan ng inyong paniniwala?

Sagot: Espiritu ang Diyos. Hindi Siya nakikita o nahahawakan ng tao. Pero maraming ginagawa ang Espiritu ng Diyos, at nagsasabi ng mga...

Mga Setting

  • Teksto
  • Mga Tema

Mga Solidong Kulay

Mga Tema

Font

Font Size

Espasyo ng Linya

Espasyo ng Linya

Lapad ng pahina

Mga Nilalaman

Hanapin

  • Saliksikin ang Tekstong Ito
  • Saliksikin ang Aklat na Ito