Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos App

Pakinggan ang tinig ng Diyos at salubungin ang pagbabalik ng Panginoong Jesus!

Hinihikayat namin ang mga naghahanap ng katotohanan na kontakin kami.

Sumunod sa Cordero at Kumanta ng mga Bagong Awitin

1Awit Ng Kaharian
2Ang Banal na Katawang Espirituwal ng Makapangyarihang Diyos ay Nagpakita
3Ang Ating Diyos ay Makapangyayari Bilang Hari
4Dumako sa Sion na may pagpupuri
5Magkakaroon Lamang ng Magandang Kapalaran ang Tao Kung Sila'y Sasamba sa Tunay na Diyos
6Bukas na Pangangasiwa ng Diyos sa Sansinukob
7Nagniningning ang Kaluwalhatian ng Diyos mula sa Silangan
8Kaharian ng Diyos ay Lumitaw na sa Lupa
9Ang Diyos ay Nagpakita sa Silangan ng Mundo Nang May Kaluwalhatian
10Dinala na ng Diyos ang Kanyang Kaluwalhatian sa Silangan
11Nagbalik na ang Diyos na may Tagumpay
12Lahat ng Bagay ay Nasa Kamay ng Diyos
13Lahat ng Hiwaga ay Nailantad Na
14Nadala na ng Diyos ang Tao sa Bagong Panahon
15Bumababa ang Diyos nang may Paghatol
16Ang Lahat ng Sansinukob Ay Bago sa Kaluwalhatian ng Diyos
17Magsasaya't Magpupuri sa Diyos ang Buong Daigdig
18Pinupuno ng Gawa ng Diyos ang Malawak na Kalawakan ng Sansinukob
19Purihin ang Diyos na Nagbalik nang Matagumpay
20Ang Kabuluhan ng Pagpapakita ng Diyos
21Ibabalik ng Diyos ang Dating Estado ng Paglikha
22Kailangan ng Masamang Sangkatauhan ang Pagliligtas ng Nagkatawang-taong Diyos
23Ang Diwa ni Cristo ay Nalalaman sa Gawa't Pagpapahayag Niya
24Alam Mo Ba ang Pinagmumulan ng Buhay na Walang Hanggan?
25Mga Salita ng Diyos Ang Katotohanang Kailanma'y Di-nagbabago
26Ang Awtoridad at Kapangyarihan na Ipinapakita ng Diyos Nang Nagkatawang-tao
27Tanging Kung ang Diyos ay Naging Katawang-tao sa mga Huling Araw Maaring Iligtas Niya ang Sangkatauhan
28Nagkatawang-tao ang Diyos Upang Talunin si Satanas at Iligtas ang Buong Sangkatauhan
29Diyos Lamang ang May Landas ng Buhay
30Sa pamamagitan lamang ng Paggawa sa katawang tao Makukuha ng Diyos ang Sangkatauhan
31Dalawang Libong Taon ng Pananabik
32Dinala na ng Cristo ng mga Huling Araw ang Panahon ng Kaharian
33Ang Nagkatawang-taong Diyos Inaakay ang Tao sa Isang Bagong Kapanahunan
34Sa mga Huling Araw Pangunahing Tinutupad ng Diyos ang Lahat sa Pamamagitan ng Salita
35Ang Diyos Nagkatawang-tao ng mga Huling Araw ay Pangunahing Ginagawa ang Gawain ng mga Salita
36Ang Pagkilos ng Gawain ng Diyos sa Sansinukob
37Ang Layunin ng Gawaing Pamamahala ng Diyos
38Ang Gawain ng Paghatol sa mga Huling Araw ay Upang Wakasan ang Kapanahunan
39Mas Nakikilala ng mga Tao ang Diyos sa Gawain ng mga Salita
40Ang Diyos sa Laman Ang Gumagawa ng Panlulupig sa Buong Sangkatauhan
41Ang Gawain ng Diyos ay Patuloy sa Pagsulong
42Ang Kahalagahan ng Pamamahala ng Diyos sa Sangkatauhan
43Piniperpekto ng Diyos ang Tao sa Pamamagitan ng Mga Salita sa Kapanahunan ng Kaharian
44Karamihan sa Gawa Ng Diyos ay Nakakamit sa Pamamagitan Ng Salita
45Ibang Panahon, Ibang Gawaing Banal
46Sundan Bagong Gawain ng Banal na Espiritu Para Papuri ng Diyos Matamo
47Ang Diyos ay nasa Langit at Nasa Lupa Rin
48Mga Prinsipyo sa Paghahanap ng Tunay na Daan
49Paano Mo Dapat Salubungin ang Pagbabalik ni Cristo ng mga Huling Araw?
50Ang mga Tumatanggap Lang ng Katotohanan ang Makakarinig ng Tinig ng Diyos
51Ang Ugat Kung Bakit Nilabanan ng mga Fariseo si Jesus
52Nalulungkot ang Diyos sa Kinabukasan ng Sangkatauhan
53Ang Kalungkutan ng Tiwaling Sangkatauhan
54Hinahanap Ng Diyos ang Iyong Puso at Iyong Espiritu
55Nais ng Diyos na Iligtas ang Tao Hangga't Maaari
56Dapat Kayong Maging Isang Tao Na Tumatanggap ng Katotohanan
57Paglapastangan sa Espiritu ang Pagtanggi sa Wakas-ng-Panahong Cristo
58Walang Nakababatid sa Pagdating ng Diyos
59Umaasa ang Diyos na ang Sangkatauha'y Patuloy na Mabuhay
60Walang Nakauunawa sa Maalab na Nais ng Diyos na Iligtas ang Tao
61Magbigay-pansin sa Kapalaran ng Sangkatauhan
62Pinagpala ang Salinlahi ng mga Huling Araw
63Punuin ang Iyong Buhay ng Salita ng Diyos
64Tunay na Kahulugan ng Pananampalataya sa Diyos
65Ang Dapat Hanapin ng mga Naniniwala sa Diyos
66Pinahahalagahan ng Diyos Yaong Nakikinig at Sumusunod sa Kanya
67Ibinibigay ng Diyos sa Tao ang Kailangan Nila Ayon sa Kanilang mga Pagsamo
68Dalanging Tunay
69Ang Epekto ng Dalanging Tunay
70Ang Kahulugan ng Dasal
71Hayaang Magkaroon ang Diyos ng Kapamahalaan sa Ating Buong Pagkatao
72Dapat Mong Iwan ang Lahat para sa Katotohanan
73Yaong Mga Nagmamahal sa Salita ng Diyos ay Pinagpapala
74Paano Magtatag ng Normal na Pakikipag-ugnayan sa Diyos
75Kung Malaki Man O Maliit, Lahat Ng Bagay Ay May Halaga Kapag Sumusunod Sa Daan ng Diyos
76Ang Tungkulin ng Isang Tao’y Ginawa Para sa Kanyang Bokasyon
77Ang Pagsasagawa ng Pagtalikod sa Laman
78Ang Susi sa Pananampalataya ay Pagtanggap sa mga Salita ng Diyos Bilang Realidad ng Buhay
79Nadama N'yo na ba ang Mga Inaasam ng Diyos para sa Inyo?
80Kilalang-kilala ni Pedro ang Diyos
81Umaasa ang Diyos para sa Tunay na Pananampalataya ng Tao
82Ang Katotohanan ang Pinakamataas sa Lahat ng Talinghaga ng Buhay
83Ang Ginagawang Perpekto ng Diyos ay ang Pananampalataya
84Ang Tanging Nais ng Diyos
85Dapat Ilagay Mo ang Paniwala sa Diyos Higit sa Lahat
86Tularan ang Panginoong Jesus
87Alam Mo ba ang Iyong Misyon
88Ang Pagtanggap sa Paghahari ng Diyos ang Panimula ng Kaligtasan ng Tao
89Ang Tunay na Pananalig Ay Nagmumula Lamang sa Pagkilala sa mga Gawa ng Diyos
90Kinakailangan ng Gawain ng Banal na Espiritu ang mga Pagbabago sa Disposisyon
91Ibigay ang Isipan at Katawan sa Katuparan ng Utos ng Diyos
92Isang Panalangin upang Sumunod sa Gawain ng Diyos
93Ang mga Taong Natamo ng Diyos ay Nagtataglay ng Realidad
94Mas Isinasagawa Mo ang Katotohanan Mas Mabilis ang Iyong Pag-unlad sa Buhay
95Ang Pagsasagawa ng Katotohanan ay Nangangailangan ng Tunay na Kabayaran
96Ang Pagbabago sa Disposisyon ay Hindi Nahihiwalay sa Totoong Buhay
97Tungkulin ng Tao ang Sumaksi para sa Diyos
98Ibigay ang Buong Sarili Mo sa Gawain ng Diyos
99Ang Pagdadalisay ng Diyos sa Tao ang Pinaka-Makahulugan
100Ang Pangwakas na Bunga na Layong Makamit ng Gawain ng Diyos
101Alamin ang mas Malalim na Kahulugan ng Pagkastigo at Paghatol
102Ang Resulta ng Pagkakakilala sa Diyos
103Tanging mga Kapalagayang-loob ng Diyos ang Karapat-dapat sa Paglilingkod sa Kanya
104Mapalad ang mga Nagmamahal sa Diyos
105Paano Dapat Lumakad ang Tao sa Landas ng Diyos
106Kung Kilala lang Ninuman ang Diyos Matatakot Siya sa Diyos at Lalayuan ang Kasamaan
107Kailangan ang Pananampalataya sa mga Pagsubok
108Ang mga Naninindigan sa Kapighatian ang mga Mananagumpay
109Awit Ng Mga Mananagumpay
110Ang Nilikha'y Dapat Sakop ng Mga Pagsasaayos ng Diyos
111Mas Gumugulang ang mga Tao ng Diyos, mas Bumabagsak ang Malaking Pulang Dragon
112Kalooban ng D'yos Nabuksan na sa Lahat
113Ganap na Inilalagay ng Diyos ang Kanyang Pag-asa sa Tao
114Ang Pagpapakumbaba ng Diyos ay Kaibig-ibig
115Alaga ng Diyos ang bawat tao sa lahat ng paraan
116Sa Pagkakatawang-tao Lamang ng Diyos Magiging Katiwala Niya Ang Tao
117Ang Layunin ng Gawaing Pamamahala ng Diyos ay Upang Iligtas ang Sangkatauhan
118Umaasa ang Diyos na Makamit ang Totoong Pananampalataya't Pag-ibig ng Tao Para sa Kanya
119Ang Mga Ililigtas ng Diyos Ay Pangunahin sa Puso Niya
120Umaasa ang Diyos na Makilala at Maintindihan Siya ng Tao
121Gaano Kahalaga Ang Pagmamahal ng Diyos sa Tao
122Gumagawang Tahimik ang Diyos sa Katawang-tao Upang Iligtas ang Sangkatauhan
123Ang Diyos na Nagkatawang-tao ay Pinaka-kaibig-ibig
124Ang Pag-ibig at Kakanyahan ng Diyos ay Palaging Walang Pag-iimbot
125Pag-ibig ng Diyos ang Pinakatunay
126Sino'ng Makakaunawa sa Puso ng Diyos?
127Tinuturing ng Diyos ang Tao Bilang Kanyang Pinakamamahal
128Ang Disposisyon ng Diyos Ay Mataas at Dakila
129Ang Diwa ng Diyos ay Puno ng Dangal
130Ang Simbolo ng Disposisyon ng Diyos
131Ang Makahulugang Ibig Sabihin ng Poot ng Diyos
132Ang Matuwid na Disposisyon ng Diyos ay Natatangi
133Walang Makahahadlang sa Gawain Ng Diyos
134Paano Pinamamahalaan ng Diyos ang Lahat ng mga Bagay
135Hindi Kayang Arukin ng Sinuman ang Awtoridad at Kapangyarihan ng Diyos
136Ang Awtoridad ng Diyos ay Natatangi
137Ang Awtoridad ng Diyos ay Simbolo ng Kanyang Pagkakakilanlan
138Si Satanas ay Walang Maaaring Mabago sa Ilalim ng Awtoridad ng Diyos
139Ang Landas para Malaman ang Awtoridad ng Diyos
140Ang Tunay na Pinakadiwa ng Awtoridad ng Maylikha
141Ang Tunay na Pagpapamalas ng Awtoridad ng Manlilikha
142Ang Mga Paniwala at Imahinasyon Ay Hindi Kailanman Makakatulong na Makilala Mo ang Diyos
143Dapat Sundin ng Nilikha ng Diyos ang Kanyang Awtoridad
144Buong Sangnilikha Dapat Sumailalim sa Dominyon ng Diyos
145Ang Saloobin ng Diyos sa Tao
146Tanging Landas ng Sangkatauhan Upang Makapasok sa Kapahingahan
147Ipapanumbalik ng Diyos ang Kahulugan ng Kanyang Paglikha ng Tao
148Ang Tunay na Buhay ng Tao
149Ang Kaharian ng Diyos ay Itinatatag sa mga Tao
150Ang Pinakadakilang Pagpapala na Ipinagkakaloob ng Diyos sa Tao
151Pag-aalay ng Pinakamahalagang Sakripisyo sa Diyos
152Ang Orihinal na Sangkatauhan ay mga Buhay na Katauhang may Espiritu
153Mga Simbolo ng Tagumpay ng Diyos
154Ang Diyos ay Lumilikha ng mas Magandang Bukas para sa Sangkatauhan
155Lahat ng mga Tao ng Diyos ay Naglalabas ng Kanilang mga Damdamin
156Ibibigay Mo Ba sa Diyos ang Pag-ibig sa Iyong Puso?
157Sangkatauhan at Diyos Magkabahagi sa Ligaya ng Pagkakaisa
158Bumagsak Na Ang Dakilang Babilonia
159Ang Nagkatawang-taong Diyos ay Napakahalaga sa Sangkatauhan
160Ipinapahayag ni Cristo ang Kabuuan ng Espiritu
161Ang Diwa ni Cristo ay ang Diyos
162Si Kristo ng Huling Mga Araw ay Naghahatid ng Landas ng Walang-Hanggang Buhay
163Sa Kapanahunan ng Kaharian, Ginaganap ng Salita ang Lahat ng Bagay
164Ang Tunay na Kahulugan ng "Ang Salita ay Nagpapakita sa Katawang-tao"
165Ang Epektong Makakamit ng Paghatol ng Diyos
166Dadakilain Ang Ngalan ng Diyos sa mga Bansang Gentil
167Walang Makakagawa ng Gawain ng Diyos sa Lugar Niya
168Ang Kahalagahan ng Pangalan ng Diyos
169Mga Tumalikod sa Cristo ng mga Huling Araw ay Parurusahan nang Walang Hanggan
170Tahimik na Dumarating ang Diyos sa Gitna Natin
171Sinusundan Mo Ba ang Kasalukuyang Gawain ng Diyos
172Ang Katotohanan ng Bunga ng Kasamaan ng Tao na gawa ni Satanas
173Ang Paghihinagpis ng Makapangyarihan
174Talikuran ang mga Paniwala sa Relihiyon para Magawang Perpekto ng Diyos
175Yaong Tumatanggap ng Bagong Gawa ay Pinagpala
176Silang Sumusunod sa Diyos na Nagkatawang-tao'y Magagawang Perpekto
177Siya Ang Ating Diyos
178Paano Hahanapin mga Bakás ng Diyos
179Walang Kapangyarihan ang Makakapigil sa Nais ng Diyos na Makamit
180Sa Pagsunod Lamang sa Gawain ng Banal na Espiritu Makasusunod Hanggang Wakas
181Ang Pagsasagawa ng mga Salita ng Diyos at Pagpapalugod sa Diyos ang Unahin
182Tumindig, Makipagtulungan sa Diyos
183Ang Panahong Nawala ay Hindi na Kailanman Darating Muli
184Ang Pamumuhay Upang Isagawa ang Kalooban ng Diyos ang Pinaka-makahulugang Buhay
185Ang Dapat Itaguyod ng mga Kabataan
186Dapat Mong Tanggapin ang Pagmamasid ng Diyos sa Lahat ng Ginagawa Mo
187Pinagpapala ng Diyos Yaong Tapat
188Matagal nang Inihanda ng Diyos ang Lahat para sa Sangkatauhan
189Ang Pinahahalagahan ng Diyos ay ang Puso ng Tao
190Ang mga Saksi ng Diyos ay Iyon Lamang May Pagbabago ng Disposisyon
191Sa Pagsasabuhay lang ng Realidad Makasasaksi Ka
192Ano ang Inyong Naibigay-ganti sa Diyos
193Hindi Hinaharap ng mga Tao ang Salita ng Diyos ng Kanilang mga Puso
194Walang Gustong Umunawa sa Diyos
195Walang Nakauunawa sa Kalooban ng Diyos
196Ang Totoong Kahulugan ng Salita ng Diyos ay Hindi Kailanman Nauunawaan
197Walang Sinasabi o Ginagawa ang mga Tao na Hindi Nakikita ng Diyos
198Ang Babala ng Diyos sa Tao
199Yaong mga Hindi Isinasagawa ang mga Salita ng Diyos ay Maaalis
200Ang Kahihinatnan ng Pag-iwas sa Paghatol
201Tanging mga Taong may Gawain ng Banal na Espiritu ang Magagawang Perpekto
202Paano Mo Dapat Tratuhin ang Iyong Sariling Mga Salita at Pagkilos
203Ang Kailangang Landas sa Pagkatakot sa Diyos at Paglayo sa Kasamaan
204Ang Pag-ibig ng mga Tao ay Nagiging Malinis Lamang sa Gitna ng Pagdanas ng Kadalisayan
205Ang Gawain ng Diyos na Salungat sa Mga Pagkaintindi ng Mga Tao ay Mas Nagpeperpekto sa Kanila
206Ang Paghatol ng Diyos ay Pag-ibig
207Dapat Ninyong Pahalagahan ang mga Pagpapala sa Kasalukuyan
208Napakarami Mong Natamo na Dahil sa Pananampalataya
209Ang Tagumpay o Kabiguan ay Nakasalalay sa Paghahabol ng Tao
210Panindigan ang Dapat Gawin ng Tao
211Hangaring Mahalin ang Diyos Kahit Gaano Kalaki ang Iyong Pagdurusa
212Dalisay na Pag-ibig na Walang Dungis
213Dapat Hangarin Mong Magkaroon ng Kusang-loob na Pag-ibig sa Diyos
214Ang Malaking Kabuluhan ng Pagpili ng Diyos sa mga Taong Ito
215Ang Diyos ay Naghihintay na Makakuha ng Pangkat ng mga Sumasaksi sa Kanya
216Nakahanda Ka Bang Maging Isang Patotoo para sa Diyos
217Ang Saloobin ni Job Tungo sa mga Pagpapala ng Diyos
218Ang mga Pagpapahayag ni Pedro ng Pag-ibig sa Diyos
219Ang Pinakamakabuluhang Buhay
220Tularan ang Karanasan ni Pedro
221Para Saan ang Lahat ng Intensyon ng Tao
222Ang Kalooban ng Diyos ay Hindi Kailanman Magbabago
223Nagdurusa nang Matindi ang Diyos para Iligtas ang Tao
224Ang Inaasahan ng Diyos sa Sangkatauhan ay Hindi Kailanman Nagbago
225Kayhirap ng Gawain ng Diyos
226Paanong Hindi Malulungkot ang Diyos
227Hindi Magbabago ang Intensiyon ng Diyos sa Pagligtas ng Tao
228Yamang Inililigtas ng Diyos ang Tao, Siya'y Lubos Niyang Ililigtas
229Lahat ng Gawin ng Diyos ay para sa Tao
230Awa ng Diyos sa Sangkatauhan
231Ang Pagiging Totoo at Kaibig-ibig ng Diyos
232Ang Mensahe ng Diyos
233Tanging Ang Lumikha ang May Awa sa Sangkatauhang Ito
234Kakanyahan ng Diyos Tunay na Umiiral
235Ang Pag-ibig ng Diyos ay 'Di Taglay ng Anumang Nilalang
236Nagpapasiya ang Diyos sa Kalalabasan ng Tao Ayon sa Kanilang Diwa
237Iba't-ibang Lugar ng Kapahingahan para sa Diyos at sa Tao
238Ang mga Nalinis lang ang Makakapasok sa Kapahingahan
239Naihayag ng Diyos ang Kanyang Buong Disposisyon sa Tao
240Tunay Ngang Dumating ang Diyos sa Gitna ng Mga Tao
241Luwalhati ng Diyos Namamalagi sa Lahat ng Nilikha
242Ang Diyos sa Katawang-tao Ay Isang Buhay na Bukal ng Buhay
243Ang Pagkakatawang-tao ng Diyos Una sa Lahat ay upang Ipahayag ang Kanyang Salita
244D'yos Nagkatawang-tao upang Iligtas ang Sangkatauhan
245Ang Kabuluhan ng Dalawang Pagkakatawang-tao ng Diyos
246Ang Gawain ng Katawang-tao at ng Espiritu ay may parehong Diwa
247Ang Nagkatawang-Taong Diyos Ay Di-karaniwang Tao
248Ang Kabuluhan ng Pagkakatawang-tao
249Ang Ugat ng Pagkalaban at Pagsuway ng Tao sa Diyos
250Ang Pamamahala sa Tao ay Pagtalo kay Satanas
251Ang mga Resulta ng Gawain ng Diyos sa mga Huling Araw ay Nakamit sa Pamamagitan ng Salita
252Ang Tatlong Yugto ng Gawain ay Ginagawa ng Isang Diyos
253Ang Panloob na Kahulugan ng Gawain ng Paglupig
254Ang Huling Yugto ng Paglupig ay Sadyang para Iligtas ang mga Tao
255Ang Diwa ng Gawain ng Paglupig
256Hanap ng Diyos ang Mga Uhaw sa Kanyang Pagpapakita
257Paano Mo Sasalubungin Pagbalik ni Jesus
258Ang Tanging Nais ng Diyos sa Lupa
259Inaakay ng Diyos ang mga Tao sa Tamang Landas ng Buhay
260Magkaroon ng Normal na Relasyon sa Diyos para Maperpekto
261Ang mga Bunga ng Pagpapatahimik sa Iyong Puso sa Harap ng Diyos
262Pagtahimik sa Harap ng Diyos
263Ibigay ang Iyong Puso sa Diyos Upang Makamit ang Kanyang Pagsang-ayon
264Ang Kawangis ng Mga Ginagamit ng Diyos
265'Pag Binuksan Mo'ng Puso Mo sa Diyos
266Ang Unang Prayoridad ng Pananampalataya sa Diyos
267Makinig Nang Mabuti sa Salita ng Diyos
268Ang Prinsipyo ng Gawain ng Banal na Espiritu
269Ang Mga Salita ng Diyos ay ang Paraan na Dapat Panatilihin ng Tao
270Mga Prinsipyo ng Pagkilos para sa mga Mananampalataya
271Paano Pumasok sa Realidad ng mga Salita ng Diyos
272Ang Landas sa Paghahanap ng Katotohanan
273Liliwanagan at Paliliwanagin ng Diyos Yaong Mga Naghahanap ng Katotohanan
274Walang Makaaarok sa Pinagmulan ng mga Salita ng Diyos
275Nakapa-kaunting Tao ang Kaayon ng Diyos
276Mga Taong Nabubuhay Sa Gayon Karuming Lupain
277Ang Pangangalaga ng Diyos ay Laging Kasama ng Sangkatauhan
278Sino ang Nakaayon sa Diyos
279Ang Tanging Nais ng Diyos ay Makinig at Sumunod ang Tao
280Matutong Tingnan ang Mga Bagay Ayon sa Salita ng Diyos
281Yaon Lamang May Tunay na Pananampalataya ang Sinasang-ayunan ng Diyos
282Sino ang Nakilala ang Diyos sa Katawang-tao
283Nais ng Diyos ang Tunay na Puso ng Tao
284Ang Landas ng Pananalig sa Diyos Ay ang Landas ng Pag-ibig sa Kanya
285Ang Paghatol ng Salita ng Diyos Ay Upang Iligtas ang Tao
286Ang Paghatol at Pagkastigo ng Diyos ay Upang Iligtas ang Tao
287Ang Pasiya na Dapat Taglayin ng mga Inapo ni Moab
288Diyos ang Nagpapasiya sa Katapusan ng Tao Batay sa Kung Taglay Nila ang Katotohanan
289Ang Layunin ng Pagkakatawang-tao ng Diyos sa mga Huling Araw
290Ang Huling Kailangan ng Diyos sa Tao
291Ang mga Mananagumpay ay ang mga Taong Nagbibigay ng Umaalingawngaw na Pagsaksi para sa Diyos
292Sa Pagkatakot Lang sa Diyos na Malalayuan ang Kasamaan
293Ang Diyos ay Tahimik na Nagbibigay sa Lahat
294Ang Diyos ay Matuwid Sa Lahat
295Ang Pag-iral ng Sangkatauha'y Nakasalalay sa Diyos
296Lahat ng Bagay ay Pagpapakita ng Awtoridad ng Maylikha
297Walang Makakapalit sa Awtoridad ng Diyos
298Ang Sangkatauhang Namumuhay sa Ilalim ng Awtoridad ng Diyos
299Nililigtas ng Diyos ang Sumasamba sa Kanya at Lumalayo sa Kasamaan
300Ito ang Sangkatauhang ibig Iligtas ng Diyos
301Ang Taos na Damdamin ng Lumikha para sa Sangkatauhan
302Alam Mo ba ang Katunayan ng Soberanya ng Diyos sa Pantaong Tadhana?
303Buhay ng Tao'y Lubusang Isinailalim sa Pagiging Kataas-taasan ng Diyos
304Lahat ng Bagay ay Nabubuhay sa mga Patakaran at Batas na Itinakda ng Diyos
305Ang Diyos ang Nag-iisang Pinuno ng Tadhana ng Tao
306Ang mga Taong Nakamit ng Diyos ay Magtatamasa ng mga Pagpapalang Walang-Hanggan
307Ang Layunin sa Likod ng Mga Kaayusan ng Diyos para sa Tao
308Kahit Ano ang Kanyang Ginagawa, Ang Kahuli-hulihang Layon ng Diyos ay Kaligtasan
309Matakot sa Diyos Upang Matamo ang Pag-iingat Niya
310Ang Wangis ng Isang Tunay ng Tao
311Paano Maglakad sa Landas ni Pedro
312Hinahangad ng Diyos na Mas Marami pang Tao ang Magkamit ng Kanyang Kaligtasan
313Gusto ng Diyos ang mga Sumusunod sa Katotohanan
314Nagpapakasakit ang Diyos para Iligtas ang Tao
315Ang Diyos Lamang ang Nagmamahal sa Tao Nang Higit
316Naibibigay ng Diyos ang Lahat ng Pag-ibig Niya sa Sangkatauhan
317Tunay ng Binayaran ng Diyos ang Halaga para sa Kaligtasan ng Tao
318Isang Ilog ng Tubig ng Buhay
319Diyos ang Walang-Hanggang Suporta ng Tao
320Ang Mga Hindi Tumatanggap sa Katotohanan ay Hindi Karapat-dapat sa Kaligtasan
321Paano Maging Marapat na Gamitin ng Diyos