Hinihikayat namin ang mga naghahanap ng katotohanan na kontakin kami.

Sumunod sa Cordero at Kumanta ng mga Bagong Awitin

1Ang Banal na Katawang Espirituwal ng Makapangyarihang Diyos ay Nagpakita
2Ang Ating Diyos ay Makapangyayari Bilang Hari
3Magkakaroon Lamang ng Magandang Kapalaran ang Tao Kung Sila'y Sasamba sa Tunay na Diyos
4Paano Pinamamahalaan ng Diyos ang Lahat ng mga Bagay
5Ang Pag-iral ng Sangkatauha'y Nakasalalay sa Diyos
6Ang Paghihinagpis ng Makapangyarihan
7Ang Kalungkutan ng Tiwaling Sangkatauhan
8Ang Kahalagahan ng Pamamahala ng Diyos sa Sangkatauhan
9Ang Layunin ng Gawaing Pamamahala ng Diyos
10Walang Makakagawa ng Gawain ng Diyos sa Lugar Niya
11Ang Layunin ng Gawaing Pamamahala ng Diyos ay Upang Iligtas ang Sangkatauhan
12Dinala na ng Diyos ang Kanyang Kaluwalhatian sa Silangan
13Ang Diyos ay Nagpakita sa Silangan ng Mundo Nang May Kaluwalhatian
14Ang Kabuluhan ng Pagpapakita ng Diyos
15Ang Nagkatawang-taong Diyos Inaakay ang Tao sa Isang Bagong Kapanahunan
16Sa mga Huling Araw Pangunahing Tinutupad ng Diyos ang Lahat sa Pamamagitan ng Salita
17Ang mga Resulta ng Gawain ng Diyos sa mga Huling Araw ay Nakamit sa Pamamagitan ng Salita
18Ang Panloob na Kahulugan ng Gawain ng Paglupig
19Ang Epektong Makakamit ng Paghatol ng Diyos
20Bukas na Pangangasiwa ng Diyos sa Sansinukob
21Bumababa ang Diyos nang may Paghatol
22Ang Gawain ng Diyos ay Patuloy sa Pagsulong
23Yaong Tumatanggap ng Bagong Gawa ay Pinagpala
24Paano Hahanapin mga Bakás ng Diyos
25Walang Nakababatid sa Pagdating ng Diyos
26Siya Ang Ating Diyos
27Sa pamamagitan lamang ng Paggawa sa katawang tao Makukuha ng Diyos ang Sangkatauhan
28Ang Nagkatawang-taong Diyos ay Napakahalaga sa Sangkatauhan
29Ang Kabuluhan ng Dalawang Pagkakatawang-tao ng Diyos
30Ang Diyos sa Laman Ang Gumagawa ng Panlulupig sa Buong Sangkatauhan
31Nagkatawang-tao ang Diyos Upang Talunin si Satanas at Iligtas ang Buong Sangkatauhan
32D'yos Nagkatawang-tao upang Iligtas ang Sangkatauhan
33Ang Awtoridad at Kapangyarihan na Ipinapakita ng Diyos Nang Nagkatawang-tao
34Diyos Lamang ang May Landas ng Buhay
35Si Kristo ng Huling Mga Araw ay Naghahatid ng Landas ng Walang-Hanggang Buhay
36Ang Gawain ng Katawang-tao at ng Espiritu ay may parehong Diwa
37Ang diwa ni Cristo ay nalalaman sa gawa't pagpapahayag Niya
38Ang Nagkatawang-Taong Diyos Ay Di-karaniwang Tao
39Mga Salita ng Diyos Ang Katotohanang Kailanma'y Di-nagbabago
40Dalanging Tunay
41Tunay na Kahulugan ng Pananampalataya sa Diyos
42Kung Malaki Man O Maliit, Lahat Ng Bagay Ay May Halaga Kapag Sumusunod Sa Daan ng Diyos
43Pinahahalagahan ng Diyos Yaong Nakikinig at Sumusunod sa Kanya
44Ang Mga Salita ng Diyos ay ang Paraan na Dapat Panatilihin ng Tao
45Tungkulin ng Tao ang Sumaksi para sa Diyos
46Sa Pamamagitan Lamang ng Pag-alam sa Aktwal na mga Gawa ng Diyos Maaari Mong Makilala ang Diyos
47Sa Pagkakatawang-tao Lamang ng Diyos Magiging Katiwala Niya Ang Tao
48Sino ang Nakilala ang Diyos sa Katawang-tao
49Walang Makahahadlang sa Gawain Ng Diyos
50Ang Simbolo ng Disposisyon ng Diyos
51Tunay Ngang Dumating ang Diyos sa Gitna ng Mga Tao
52Mapalad ang mga Nagmamahal sa Diyos
53Dalisay na Pag-ibig na Walang Dungis
54Ang Pangwakas na Bunga na Layong Makamit ng Gawain ng Diyos
55Kalooban ng D'yos Nabuksan na sa Lahat
56Umaasa ang Diyos na Makamit ang Totoong Pananampalataya't Pag-ibig ng Tao Para sa Kanya
57Ganap na Inilalagay ng Diyos ang Kanyang Pag-asa sa Tao
58'Pag Binuksan Mo'ng Puso Mo sa Diyos
59Gaano Kahalaga Ang Pagmamahal ng Diyos sa Tao
60Awa ng Diyos sa Sangkatauhan
61Tanging Ang Lumikha ang May Awa sa Sangkatauhang Ito
62Ang Pangangalaga ng Diyos ay Laging Kasama ng Sangkatauhan
63Alaga ng Diyos ang bawat tao sa lahat ng paraan
64Tinuturing ng Diyos ang Tao Bilang Kanyang Pinakamamahal
65Kakanyahan ng Diyos Tunay na Umiiral
66Ang Pag-ibig at Kakanyahan ng Diyos ay Palaging Walang Pag-iimbot
67Alam Mo ba ang Katunayan ng Soberanya ng Diyos sa Pantaong Tadhana?
68Ang Tunay na Pinakadiwa ng Awtoridad ng Maylikha
69Ito ang Sangkatauhang ibig Iligtas ng Diyos
70Ang Sangkatauhang Namumuhay sa Ilalim ng Awtoridad ng Diyos
71Mga Simbolo ng Tagumpay ng Diyos
72Ang mga Nalinis lang ang Makakapasok sa Kapahingahan
73Tanging Landas ng Sangkatauhan Upang Makapasok sa Kapahingahan
74Yamang Inililigtas ng Diyos ang Tao, Siya'y Lubos Niyang Ililigtas
75Ang Pinakadakilang Pagpapala na Ipinagkakaloob ng Diyos sa Tao
76Hanap ng Diyos ang Mga Uhaw sa Kanyang Pagpapakita
77Alam Mo Ba ang Pinagmumulan ng Buhay na Walang Hanggan?
78Tanging Kung ang Diyos ay Naging Katawang-tao sa mga Huling Araw Maaring Iligtas Niya ang Sangkatauhan
79Tunay ng Binayaran ng Diyos ang Halaga para sa Kaligtasan ng Tao
80Bumagsak Na Ang Dakilang Babilonia
81Mas Gumugulang ang mga Tao ng Diyos, mas Bumabagsak ang Malaking Pulang Dragon
82Paano Mo Dapat Salubungin ang Pagbabalik ni Cristo ng mga Huling Araw
83Ang mga Taong Nakamit ng Diyos ay Magtatamasa ng mga Pagpapalang Walang-Hanggan
84Ang Pagiging Totoo at Kaibig-ibig ng Diyos
85Silang Sumusunod sa Diyos na Nagkatawang-tao'y Magagawang Perpekto
86Gumagawang Tahimik ang Diyos sa Katawang-tao Upang Iligtas ang Sangkatauhan
87Magbigay-pansin sa Kapalaran ng Sangkatauhan
88Ang Saloobin ng Diyos sa Tao
89Naibibigay ng Diyos ang Lahat ng Pag-ibig Niya sa Sangkatauhan
90Yaong Ililigtas ng Diyos ay Kauna-unahan sa kanyang Puso
91Hinahangad ng Diyos na Mas Marami pang Tao ang Magkamit ng Kanyang Kaligtasan