Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos App

Pakinggan ang tinig ng Diyos at salubungin ang pagbabalik ng Panginoong Jesus!

Hinihikayat namin ang mga naghahanap ng katotohanan na kontakin kami.

Sumunod sa Cordero at Kumanta ng mga Bagong Awitin

1Awit Ng Kaharian
2Ang Banal na Katawang Espirituwal ng Makapangyarihang Diyos ay Nagpakita
3Kaharian ng Diyos ay Lumitaw na sa Lupa
4Ang Ating Diyos ay Makapangyayari Bilang Hari
5Magkakaroon Lamang ng Magandang Kapalaran ang Tao Kung Sila'y Sasamba sa Tunay na Diyos
6Paano Pinamamahalaan ng Diyos ang Lahat ng mga Bagay
7Ang Pag-iral ng Sangkatauha'y Nakasalalay sa Diyos
8Ang Paghihinagpis ng Makapangyarihan
9Ang Kalungkutan ng Tiwaling Sangkatauhan
10Ang Kahalagahan ng Pamamahala ng Diyos sa Sangkatauhan
11Ang Layunin ng Gawaing Pamamahala ng Diyos
12Walang Makakagawa ng Gawain ng Diyos sa Lugar Niya
13Ang Layunin ng Gawaing Pamamahala ng Diyos ay Upang Iligtas ang Sangkatauhan
14Dinala na ng Diyos ang Kanyang Kaluwalhatian sa Silangan
15Ang Diyos ay Nagpakita sa Silangan ng Mundo Nang May Kaluwalhatian
16Ang Kabuluhan ng Pagpapakita ng Diyos
17Ang Nagkatawang-taong Diyos Inaakay ang Tao sa Isang Bagong Kapanahunan
18Sa mga Huling Araw Pangunahing Tinutupad ng Diyos ang Lahat sa Pamamagitan ng Salita
19Ang mga Resulta ng Gawain ng Diyos sa mga Huling Araw ay Nakamit sa Pamamagitan ng Salita
20Ang Panloob na Kahulugan ng Gawain ng Paglupig
21Ang Epektong Makakamit ng Paghatol ng Diyos
22Bukas na Pangangasiwa ng Diyos sa Sansinukob
23Bumababa ang Diyos nang may Paghatol
24Ang Gawain ng Diyos ay Patuloy sa Pagsulong
25Yaong Tumatanggap ng Bagong Gawa ay Pinagpala
26Paano Hahanapin mga Bakás ng Diyos
27Walang Nakababatid sa Pagdating ng Diyos
28Siya Ang Ating Diyos
29Sa pamamagitan lamang ng Paggawa sa katawang tao Makukuha ng Diyos ang Sangkatauhan
30Ang Nagkatawang-taong Diyos ay Napakahalaga sa Sangkatauhan
31Ang Kabuluhan ng Dalawang Pagkakatawang-tao ng Diyos
32Ang Diyos sa Laman Ang Gumagawa ng Panlulupig sa Buong Sangkatauhan
33Nagkatawang-tao ang Diyos Upang Talunin si Satanas at Iligtas ang Buong Sangkatauhan
34D'yos Nagkatawang-tao upang Iligtas ang Sangkatauhan
35Ang Awtoridad at Kapangyarihan na Ipinapakita ng Diyos Nang Nagkatawang-tao
36Diyos Lamang ang May Landas ng Buhay
37Si Kristo ng Huling Mga Araw ay Naghahatid ng Landas ng Walang-Hanggang Buhay
38Ang Gawain ng Katawang-tao at ng Espiritu ay may parehong Diwa
39Ang Diwa ni Cristo ay Nalalaman sa Gawa't Pagpapahayag Niya
40Ang Nagkatawang-Taong Diyos Ay Di-karaniwang Tao
41Mga Salita ng Diyos Ang Katotohanang Kailanma'y Di-nagbabago
42Dalanging Tunay
43Tunay na Kahulugan ng Pananampalataya sa Diyos
44Kung Malaki Man O Maliit, Lahat Ng Bagay Ay May Halaga Kapag Sumusunod Sa Daan ng Diyos
45Pinahahalagahan ng Diyos Yaong Nakikinig at Sumusunod sa Kanya
46Ang Mga Salita ng Diyos ay ang Paraan na Dapat Panatilihin ng Tao
47Tungkulin ng Tao ang Sumaksi para sa Diyos
48Ang Tunay na Pananalig Ay Nagmumula Lamang sa Pagkilala sa mga Gawa ng Diyos
49Sa Pagkakatawang-tao Lamang ng Diyos Magiging Katiwala Niya Ang Tao
50Sino ang Nakilala ang Diyos sa Katawang-tao
51Walang Makahahadlang sa Gawain Ng Diyos
52Ang Simbolo ng Disposisyon ng Diyos
53Tunay Ngang Dumating ang Diyos sa Gitna ng Mga Tao
54Mapalad ang mga Nagmamahal sa Diyos
55Dalisay na Pag-ibig na Walang Dungis
56Ang Pangwakas na Bunga na Layong Makamit ng Gawain ng Diyos
57Kalooban ng D'yos Nabuksan na sa Lahat
58Umaasa ang Diyos na Makamit ang Totoong Pananampalataya't Pag-ibig ng Tao Para sa Kanya
59Ganap na Inilalagay ng Diyos ang Kanyang Pag-asa sa Tao
60'Pag Binuksan Mo'ng Puso Mo sa Diyos
61Gaano Kahalaga Ang Pagmamahal ng Diyos sa Tao
62Awa ng Diyos sa Sangkatauhan
63Tanging Ang Lumikha ang May Awa sa Sangkatauhang Ito
64Ang Pangangalaga ng Diyos ay Laging Kasama ng Sangkatauhan
65Alaga ng Diyos ang bawat tao sa lahat ng paraan
66Tinuturing ng Diyos ang Tao Bilang Kanyang Pinakamamahal
67Kakanyahan ng Diyos Tunay na Umiiral
68Ang Pag-ibig at Kakanyahan ng Diyos ay Palaging Walang Pag-iimbot
69Alam Mo ba ang Katunayan ng Soberanya ng Diyos sa Pantaong Tadhana?
70Ang Tunay na Pinakadiwa ng Awtoridad ng Maylikha
71Ito ang Sangkatauhang ibig Iligtas ng Diyos
72Ang Sangkatauhang Namumuhay sa Ilalim ng Awtoridad ng Diyos
73Mga Simbolo ng Tagumpay ng Diyos
74Ang mga Nalinis lang ang Makakapasok sa Kapahingahan
75Tanging Landas ng Sangkatauhan Upang Makapasok sa Kapahingahan
76Yamang Inililigtas ng Diyos ang Tao, Siya'y Lubos Niyang Ililigtas
77Ang Pinakadakilang Pagpapala na Ipinagkakaloob ng Diyos sa Tao
78Hanap ng Diyos ang Mga Uhaw sa Kanyang Pagpapakita
79Alam Mo Ba ang Pinagmumulan ng Buhay na Walang Hanggan?
80Tanging Kung ang Diyos ay Naging Katawang-tao sa mga Huling Araw Maaring Iligtas Niya ang Sangkatauhan
81Tunay ng Binayaran ng Diyos ang Halaga para sa Kaligtasan ng Tao
82Bumagsak Na Ang Dakilang Babilonia
83Mas Gumugulang ang mga Tao ng Diyos, mas Bumabagsak ang Malaking Pulang Dragon
84Paano Mo Dapat Salubungin ang Pagbabalik ni Cristo ng mga Huling Araw?
85Ang mga Taong Nakamit ng Diyos ay Magtatamasa ng mga Pagpapalang Walang-Hanggan
86Ang Pagiging Totoo at Kaibig-ibig ng Diyos
87Silang Sumusunod sa Diyos na Nagkatawang-tao'y Magagawang Perpekto
88Gumagawang Tahimik ang Diyos sa Katawang-tao Upang Iligtas ang Sangkatauhan
89Magbigay-pansin sa Kapalaran ng Sangkatauhan
90Ang Saloobin ng Diyos sa Tao
91Naibibigay ng Diyos ang Lahat ng Pag-ibig Niya sa Sangkatauhan
92Yaong Ililigtas ng Diyos ay Kauna-unahan sa kanyang Puso
93Hinahangad ng Diyos na Mas Marami pang Tao ang Magkamit ng Kanyang Kaligtasan
94Paano Pumasok sa Realidad ng mga Salita ng Diyos
95Ang Resulta ng Pagkakakilala sa Diyos
96Nalulungkot ang Diyos sa Kinabukasan ng Sangkatauhan
97Ang Pagtanggap sa Paghahari ng Diyos ang Panimula ng Kaligtasan ng Tao
98Umaasa ang Diyos na Makilala at Maintindihan Siya ng Tao
99Sa Kapanahunan ng Kaharian, Ginaganap ng Salita ang Lahat ng Bagay
100Ibigay ang Isipan at Katawan sa Katuparan ng Utos ng Diyos
101Ang Mga Paniwala at Imahinasyon Ay Hindi Kailanman Makakatulong na Makilala Mo ang Diyos
102Buong Sangnilikha Dapat Sumailalim sa Dominyon ng Diyos
103Lahat ng Bagay ay Nasa Kamay ng Diyos
104Hayaang Magkaroon ang Diyos ng Kapamahalaan sa Ating Buong Pagkatao
105Matakot sa Diyos Upang Matamo ang Pag-iingat Niya
106Ang Prinsipyo ng Gawain ng Banal na Espiritu
107Naihayag ng Diyos ang Kanyang Buong Disposisyon sa Tao
108Isang Panalangin upang Sumunod sa Gawain ng Diyos
109Ang Kahalagahan ng Pangalan ng Diyos
110Alamin ang mas Malalim na Kahulugan ng Pagkastigo at Paghatol
111Si Satanas ay Walang Maaaring Mabago sa Ilalim ng Awtoridad ng Diyos
112Dapat Kayong Maging Isang Tao Na Tumatanggap ng Katotohanan
113Gusto ng Diyos ang mga Sumusunod sa Katotohanan
114Ang Pag-ibig ng Diyos ay 'Di Taglay ng Anumang Nilalang
115Ang Diyos Lamang ang Nagmamahal sa Tao Nang Higit
116Umaasa ang Diyos para sa Tunay na Pananampalataya ng Tao
117Awit Ng Mga Mananagumpay
118Ang Tunay na Buhay ng Tao
119Ang Pagpapakumbaba ng Diyos ay Kaibig-ibig
120Walang Kapangyarihan ang Makakapigil sa Nais ng Diyos na Makamit
121Ang Diyos ay Matuwid Sa Lahat
122Pinagpapala ng Diyos Yaong Tapat
123Karamihan sa Gawa Ng Diyos ay Nakakamit sa Pamamagitan Ng Salita
124Hinahanap Ng Diyos ang Iyong Puso at Iyong Espiritu
125Mga Prinsipyo sa Paghahanap ng Tunay na Daan
126Ang Lahat ng Sansinukob Ay Bago sa Kaluwalhatian ng Diyos
127Pag-ibig ng Diyos ang Pinakatunay
128Ang Kahulugan ng Dasal
129Ang Tungkulin ng Isang Tao’y Ginawa Para sa Kanyang Bokasyon
130Dalawang Libong Taon ng Pananabik
131Ang Layunin sa Likod ng Mga Kaayusan ng Diyos para sa Tao
132Ang Pamumuhay Upang Isagawa ang Kalooban ng Diyos ang Pinaka-makahulugang Buhay
133Ang Tanging Nais ng Diyos ay Makinig at Sumunod ang Tao
134Mga Prinsipyo ng Pagkilos para sa mga Mananampalataya
135Kahit Ano ang Kanyang Ginagawa, Ang Kahuli-hulihang Layon ng Diyos ay Kaligtasan
136Sa Pagkatakot Lang sa Diyos na Malalayuan ang Kasamaan
137Ang Diyos ay Tahimik na Nagbibigay sa Lahat
138Pag-aalay ng Pinakamahalagang Sakripisyo sa Diyos
139Tanging mga Kapalagayang-loob ng Diyos ang Karapat-dapat sa Paglilingkod sa Kanya
140Isang Ilog ng Tubig ng Buhay
141Hindi Magbabago ang Intensiyon ng Diyos sa Pagligtas ng Tao
142Luwalhati ng Diyos Namamalagi sa Lahat ng Nilikha
143Ang Diyos ay Naghihintay na Makakuha ng Pangkat ng mga Sumasaksi sa Kanya
144Paano Maglakad sa Landas ni Pedro
145Ang Landas sa Paghahanap ng Katotohanan
146Ang Paghatol at Pagkastigo ng Diyos ay Upang Iligtas ang Tao
147Ipapanumbalik ng Diyos ang Kahulugan ng Kanyang Paglikha ng Tao
148Dadakilain Ang Ngalan ng Diyos sa mga Bansang Gentil
149Ang Dapat Hanapin ng mga Naniniwala sa Diyos
150Ang Wangis ng Isang Tunay ng Tao
151Ang Inaasahan ng Diyos sa Sangkatauhan ay Hindi Kailanman Nagbago
152Ang Pagdadalisay ng Diyos sa Tao ang Pinaka-Makahulugan
153Ang Ugat Kung Bakit Nilabanan ng mga Fariseo si Jesus
154Ang mga Bunga ng Pagpapatahimik sa Iyong Puso sa Harap ng Diyos
155Lahat ng mga Tao ng Diyos ay Naglalabas ng Kanilang mga Damdamin
156Ang Disposisyon ng Diyos Ay Mataas at Dakila
157Ibabalik ng Diyos ang Dating Estado ng Paglikha
158Ang Diwa ni Cristo ay ang Diyos
159Ang Nilikha'y Dapat Sakop ng Mga Pagsasaayos ng Diyos
160Paano Magtatag ng Normal na Pakikipag-ugnayan sa Diyos
161Iba't-ibang Lugar ng Kapahingahan para sa Diyos at sa Tao
162Ang Awtoridad ng Diyos ay Simbolo ng Kanyang Pagkakakilanlan
163Dapat Ilagay Mo ang Paniwala sa Diyos Higit sa Lahat
164Magsasaya't Magpupuri sa Diyos ang Buong Daigdig
165Ang Diyos Nagkatawang-tao ng mga Huling Araw ay Pangunahing Ginagawa ang Gawain ng mga Salita
166Kilalang-kilala ni Pedro ang Diyos
167Matutong Tingnan ang Mga Bagay Ayon sa Salita ng Diyos
168Ibibigay Mo Ba sa Diyos ang Pag-ibig sa Iyong Puso?
169Kung Kilala lang Ninuman ang Diyos Matatakot Siya sa Diyos at Lalayuan ang Kasamaan
170Ang mga Taong Natamo ng Diyos ay Nagtataglay ng Realidad
171Ang Diwa ng Diyos ay Puno ng Dangal
172Walang Gustong Umunawa sa Diyos
173Ang Tagumpay o Kabiguan ay Nakasalalay sa Paghahabol ng Tao
174Nadama N'yo na ba ang Mga Inaasam ng Diyos para sa Inyo?
175Nais ng Diyos ang Tunay na Puso ng Tao
176Alam Mo ba ang Iyong Misyon
177Dapat Sundin ng Nilikha ng Diyos ang Kanyang Awtoridad
178Ang Totoong Kahulugan ng Salita ng Diyos ay Hindi Kailanman Nauunawaan
179Ang Gawain ng Paghatol sa mga Huling Araw ay Upang Wakasan ang Kapanahunan
180Ang Landas para Malaman ang Awtoridad ng Diyos
181Sa Pagsasabuhay lang ng Realidad Makasasaksi Ka
182Ang Saloobin ni Job Tungo sa mga Pagpapala ng Diyos
183Ang Orihinal na Sangkatauhan ay mga Buhay na Katauhang may Espiritu
184Nais ng Diyos na Iligtas ang Tao Hangga't Maaari
185Ibigay ang Iyong Puso sa Diyos Upang Makamit ang Kanyang Pagsang-ayon
186Paano Dapat Lumakad ang Tao sa Landas ng Diyos
187Hangaring Mahalin ang Diyos Kahit Gaano Kalaki ang Iyong Pagdurusa
188Ang Babala ng Diyos sa Tao
189Ang Pagsasagawa ng Katotohanan ay Nangangailangan ng Tunay na Kabayaran
190Purihin ang Diyos na Nagbalik nang Matagumpay
191Ang Kahihinatnan ng Pag-iwas sa Paghatol
192Ang Pinahahalagahan ng Diyos ay ang Puso ng Tao
193Tanging mga Taong may Gawain ng Banal na Espiritu ang Magagawang Perpekto
194Dumako sa Sion na may pagpupuri
195Ang Gawain ng Diyos na Salungat sa Mga Pagkaintindi ng Mga Tao ay Mas Nagpeperpekto sa Kanila
196Yaong Mga Nagmamahal sa Salita ng Diyos ay Pinagpapala
197Ang Kalooban ng Diyos ay Hindi Kailanman Magbabago
198Tularan ang Panginoong Jesus
199Umaasa ang Diyos na ang Sangkatauha'y Patuloy na Mabuhay
200Ang mga Naninindigan sa Kapighatian ang mga Mananagumpay
201Dapat Hangarin Mong Magkaroon ng Kusang-loob na Pag-ibig sa Diyos
202Ang Paghatol ng Salita ng Diyos Ay Upang Iligtas ang Tao
203Ang Paghatol ng Diyos ay Pag-ibig
204Ang Tanging Nais ng Diyos
205Nakahanda Ka Bang Maging Isang Patotoo para sa Diyos
206Nakapa-kaunting Tao ang Kaayon ng Diyos
207Mas Nakikilala ng mga Tao ang Diyos sa Gawain ng mga Salita
208Ang Pag-ibig ng mga Tao ay Nagiging Malinis Lamang sa Gitna ng Pagdanas ng Kadalisayan
209Ibang Panahon, Ibang Gawaing Banal
210Ang mga Mananagumpay ay ang mga Taong Nagbibigay ng Umaalingawngaw na Pagsaksi para sa Diyos
211Ang Matuwid na Disposisyon ng Diyos ay Natatangi
212Ang Pagbabago sa Disposisyon ay Hindi Nahihiwalay sa Totoong Buhay
213Dapat Mong Tanggapin ang Pagmamasid ng Diyos sa Lahat ng Ginagawa Mo
214Pagtahimik sa Harap ng Diyos
215Ang Diyos ay nasa Langit at Nasa Lupa Rin
216Ano ang Inyong Naibigay-ganti sa Diyos
217Ang Makahulugang Ibig Sabihin ng Poot ng Diyos
218Panindigan ang Dapat Gawin ng Tao
219Liliwanagan at Paliliwanagin ng Diyos Yaong Mga Naghahanap ng Katotohanan
220Mas Isinasagawa Mo ang Katotohanan Mas Mabilis ang Iyong Pag-unlad sa Buhay
221Pinagpala ang Salinlahi ng mga Huling Araw
222Sinusundan Mo Ba ang Kasalukuyang Gawain ng Diyos
223Ang Kailangang Landas sa Pagkatakot sa Diyos at Paglayo sa Kasamaan
224Paano Mo Dapat Tratuhin ang Iyong Sariling Mga Salita at Pagkilos
225Lahat ng Hiwaga ay Nailantad Na
226Hindi Kayang Arukin ng Sinuman ang Awtoridad at Kapangyarihan ng Diyos
227Ang Pagsasagawa ng Pagtalikod sa Laman
228Piniperpekto ng Diyos ang Tao sa Pamamagitan ng Mga Salita sa Kapanahunan ng Kaharian
229Kinakailangan ng Gawain ng Banal na Espiritu ang mga Pagbabago sa Disposisyon
230Ang Ugat ng Pagkalaban at Pagsuway ng Tao sa Diyos
231Sundan Bagong Gawain ng Banal na Espiritu Para Papuri ng Diyos Matamo
232Ang Panahong Nawala ay Hindi na Kailanman Darating Muli
233Walang Nakauunawa sa Maalab na Nais ng Diyos na Iligtas ang Tao
234Ang Epekto ng Dalanging Tunay
235Kailangan ang Pananampalataya sa mga Pagsubok
236Kailangan ng Masamang Sangkatauhan ang Pagliligtas ng Nagkatawang-taong Diyos
237Dapat Mong Iwan ang Lahat para sa Katotohanan
238Ang Dapat Itaguyod ng mga Kabataan
239Ang Katotohanan ang Pinakamataas sa Lahat ng Talinghaga ng Buhay
240Dinala na ng Cristo ng mga Huling Araw ang Panahon ng Kaharian
241Ibinibigay ng Diyos sa Tao ang Kailangan Nila Ayon sa Kanilang mga Pagsamo
242Ang Tunay na Pagpapamalas ng Awtoridad ng Manlilikha
243Punuin ang Iyong Buhay ng Salita ng Diyos
244Lahat ng Bagay ay Nabubuhay sa mga Patakaran at Batas na Itinakda ng Diyos
245Diyos ang Nagpapasiya sa Katapusan ng Tao Batay sa Kung Taglay Nila ang Katotohanan
246Pinupuno ng Gawa ng Diyos ang Malawak na Kalawakan ng Sansinukob
247Ang Kaharian ng Diyos ay Itinatatag sa mga Tao
248Ang Pagkilos ng Gawain ng Diyos sa Sansinukob
249Sino ang Nakaayon sa Diyos
250Paano Mo Sasalubungin Pagbalik ni Jesus
251Ang Diwa ng Gawain ng Paglupig
252Tahimik na Dumarating ang Diyos sa Gitna Natin
253Ang Katotohanan ng Bunga ng Kasamaan ng Tao na gawa ni Satanas
254Sangkatauhan at Diyos Magkabahagi sa Ligaya ng Pagkakaisa
255Sa Pagsunod Lamang sa Gawain ng Banal na Espiritu Makasusunod Hanggang Wakas
256Paglapastangan sa Espiritu ang Pagtanggi sa Wakas-ng-Panahong Cristo
257Ang Huling Kailangan ng Diyos sa Tao
258Ang Awtoridad ng Diyos ay Natatangi
259Ang Layunin ng Pagkakatawang-tao ng Diyos sa mga Huling Araw
260Yaong mga Hindi Isinasagawa ang mga Salita ng Diyos ay Maaalis
261Ang Diyos ay Lumilikha ng mas Magandang Bukas para sa Sangkatauhan
262Tumindig, Makipagtulungan sa Diyos
263Ang Diyos na Nagkatawang-tao ay Pinaka-kaibig-ibig
264Ang Tunay na Kahulugan ng "Ang Salita ay Nagpapakita sa Katawang-tao"
265Talikuran ang mga Paniwala sa Relihiyon para Magawang Perpekto ng Diyos
266Ang Pagsasagawa ng mga Salita ng Diyos at Pagpapalugod sa Diyos ang Unahin
267Kayhirap ng Gawain ng Diyos
268Ibigay ang Buong Sarili Mo sa Gawain ng Diyos
269Ang Ginagawang Perpekto ng Diyos ay ang Pananampalataya
270Ipinapahayag ni Cristo ang Kabuuan ng Espiritu
271Paanong Hindi Malulungkot ang Diyos
272Ang mga Pagpapahayag ni Pedro ng Pag-ibig sa Diyos
273Ang Mensahe ng Diyos
274Dapat Ninyong Pahalagahan ang mga Pagpapala sa Kasalukuyan
275Nagpapakasakit ang Diyos para Iligtas ang Tao
276Ang mga Tumatanggap lang ng Katotohanan ang Makakarinig ng Tinig ng Diyos
277Napakarami Mong Natamo na Dahil sa Pananampalataya