Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos App

Pakinggan ang tinig ng Diyos at salubungin ang pagbabalik ng Panginoong Jesus!

Hinihikayat namin ang mga naghahanap ng katotohanan na kontakin kami.

Mga Klasikong Tanong at Sagot sa Ebanghelyo ng Kaharian

Mga Solidong Kulay

Mga Tema

Font

Laki ng Font

Espasyo ng Linya

Lapad ng pahina

0 (Mga) Resulta ng Paghahanap

Walang nakitang mga resulta.

Tanong 7: Ang CCP ay isang rebolusyonaryong partido. Ang pinaniniwalaan nito ay kabastusan at karahasan, ibig sabihin, pag-agaw sa kapangyarihan nang may karahasan! Kung tatanggapin natin ang katwiran ng CCP, “Ang isang kasinungalingan ay nagiging katotohanan kung uulit-ulitin nang sampung libong beses.” Gaano man karaming tao ang nagdududa sa salita nito, tumatanggi at hindi naniniwala rito, walang pakialam ang CCP kahit bahagya, at patuloy pa rin itong nagsisinungaling at nanlilinlang. Basta’t makakamtan nito ang mga agarang epekto at minimithi nito, wala itong pakialam sa magiging kapalit! Kung magrebelde at magprotesta ang mga tao laban dito, gagamit ito ng mga tangke at machine gun para lutasin ang lahat. Kapag kailangan, gagamit ito ng mga bomba atomika at missile para labanan ang mga puwersa ng kalaban. Maaaring gawin ng CCP ang lahat para manatili ito sa paghahari. Nang ipahayag sa publiko ang kaso sa Zhaoyuan sa Shandong, ang CCP ay nagpasimula ng maramihang pagpapadala ng mga sandatahang pulis para supilin at arestuhin ang mga Kristiyano anuman ang mangyari. Sino ang makakapigil dito? Sino ang nangahas na lumaban? Kahit nang makita ng mga dayuhan ang panloloko ng CCP, ano ang magagawa nila? Maraming paraan ang CCP para labanan ang pagtuligsa ng mga demokratikong puwersa ng mga taga-Kanluran. Gumagamit ito ng pera para ayusin ang lahat. May kasabihan nga na, “Sinumang tumanggap ng regalo ay ibinebenta ang kanyang kalayaan.” Paunti nang paunti ang mga bansang tumutuligsa sa CCP ngayon. Takot ang puwersa ng mga kaaway ng CCP na iparinig ang kanilang opinyon. Paano man n’yo ito sabihin, naigigiit pa rin ng CCP ang paghahari nito. Hangga’t may kapangyarihan ang Communist Party, kayong mga nananalig sa Diyos ay hindi makakaasang maging malaya! Ang pagpapakita at gawain ng Diyos sa China ay talagang kamumuhian at ipagbabawal ng CCP. Makamtan man ng CCP ang mithiin nitong magbuo ng ateismo sa China o hindi, hindi ito titigil kailanman sa pag-aresto at pagsupil sa inyo! Matagal na itong malinaw sa akin. Kaya nga tinututulan kong mabuti ang pananalig n’yo sa Makapangyarihang Diyos. Para sa kapakanan n’yo ‘yan, hindi n’yo ba nauunawaan?

Sagot: Napakasama ng CCP, pero umuunlad pa rin ito sa mundo at walang nangangahas na hadlangan ito. Ibig kayang sabihin n’yan ay permanente nang sila ang maghahari? Nang magpakita ang Panginoong Jesus para gumawa, ginawa ng rehimeng Romano ang lahat para kalabanin at tuligsain Siya. Napakatatag na gobyerno, hindi ba ito winasak sa wakas ng salot na pinababa ng Diyos? Anumang klase ng mga puwersa sa mundo, basta’t kinakalaban nila ang Diyos at kumikilos sila laban sa Diyos, lahat sila ay wawasakin ng Diyos. Hindi natin maaaring tangkilikin ang katayuan at kapangyarihan, pati na ang masamang kapangyarihan dahil ang Diyos ang naghahari sa lahat. Sinumang kumalaban sa Diyos ay tiyak na mapapahamak! Bagama’t nakita na natin ang lubos na kasamaan ng CCP, hindi ibig sabihin ay nakita na natin ang likas na kademonyohan nito. Bakit baliw na baliw na kinakalaban at tinutuligsa ng CCP ang Diyos at sinasaktan ang mga taong hinirang ng Diyos? Sinabi ng Panginoong Jesus sa Biblia noong araw: “Ang lahing ito’y isang masamang lahi” (Lucas 11:29). “At ito ang kahatulan, na naparito ang ilaw sa sanglibutan, at inibig pa ng mga tao ang kadiliman kay sa ilaw; sapagka’t masasama ang kanilang mga gawa. Sapagka’t ang bawa’t isa na gumagawa ng masama ay napopoot sa ilaw, at hindi lumalapit sa ilaw, upang huwag masaway ang kaniyang mga gawa” (Juan 3:19-20). Sabi rin sa Biblia: “Ang buong sanglibutan ay nakahilig sa masama” (1 Juan 5:19). Bakit galit na galit na kinakalaban at tinutuligsa ng CCP ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos? Ang pangunahing dahilan ay takot na takot ang CCP na tanggapin at balikan ng mga Chinese ang Makapangyarihang Diyos. Takot na takot ang CCP na tanggapin ng mga tao sa lahat ng bansa ang gawain ng Makapangyarihang Diyos sa mga huling araw. Takot na takot ang CCP sa lahat ng katotohanang ipinahayag ng Makapangyarihang Diyos na maipahayag at maikalat sa mundo, at na matupad ang kalooban ng Diyos sa lahat ng nasa lupa. Sapat nang mapatunayan na takot na takot ang CCP sa katotohanan at pagpapakita at gawain ng Diyos, takot na takot ito sa tunay na liwanag na nagpapakita para tanglawan ang sangkatauhan sa kadiliman, dahil alam na alam ng CCP na kapag ipinahayag ang salita ng Makapangyarihang Diyos, siguradong maraming tatanggap sa gawain ng Makapangyarihang Diyos sa mga huling araw. Kaya nga baliw na baliw na sinusupil at pinahihirapan ng CCP ang lahat ng sumusunod sa Makapangyarihang Diyos. Napakasama ng mga ginagawa ng CCP laban sa Langit, ito ang kaaway ng Diyos, ng katotohanan at ng katarungan! Matagal n’yo nang ipinagtatanggol ang CCP, pinapanigan n’yo ito sa pagkalaban sa Diyos at pagpapahirap sa mga taong hinirang ng Diyos. Napakalaking kasalanan n’yan sa disposisyon ng Diyos! Nakatakda itong maparusahan! Lahat ng kumakalaban at kumikilos laban sa Diyos ay tiyak na mapupuksa at mapupunta sa impiyerno!

mula sa iskrip ng pelikulang Red Re-education sa Bahay

Sinundan:Tanong 6: Paano n’yo ipapaliwanag ang kaso sa Zhaoyuan sa Shandong noong Mayo 28 na nakagulat sa bansa at sa mundo? Dininig naman pala ang kasong ito sa harap ng publiko! Matapos mangyari ang kaso sa Zhaoyuan sa Shandong, pinatindi ng gobyerno ang pagtugis nito sa mga bahay-iglesia, na gumagamit pa ng mga puwersa ng sandatahang pulisya para tugisin ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos sa pamamagitan ng masigasig na paghahanap at pag-aresto sa mga miyembro ng Iglesia ng Makapangyarihang Diyos. Bagama’t maraming tao ang nagduda tungkol sa kaso sa Zhaoyuan sa Shandong, sa paniniwalang ito ay isang maling kasong inimbento ng CCP para makuha ang mga opinyon ng publiko sa pagsuporta sa pagtugis nito sa Iglesia ng Makapangyarihang Diyos, hayagang iniulat ng Chinese media ang kaso tama man o mali ang mga detalye. Nagkaroon ito ng ilang epekto sa iba’t ibang bansa sa mundo. Gaano mo man itanggi ang kaso sa Zhaoyuan sa Shandong, marami pa ring taong nananalig sa Communist Party. Kaya gusto kong marinig kung ano ang palagay mo sa kaso sa Zhaoyuan sa Shandong.

Sumunod:Tanong 8: Ang sinabi mo tungkol sa pagpunta sa impiyerno dahil sa pagkalaban sa Diyos, hindi ako naniniwala d’yan. Sino na ang nakakita sa impiyerno? Ano ang hitsura ng impiyerno? Ni hindi ko alam kung mayroon ngang Diyos. Hindi ko kinikilala na mayroong Diyos. Mayroon nga bang Diyos? Sino na ang nakakita sa Diyos? Kung ang Makapangyarihang Diyos ang tunay na Diyos, kapag desperadong tinutuligsa at inaatake ng CCP ang Makapangyarihang Diyos, bakit hindi pa ito pinupuksa ng Diyos? Kung ibubunyag ng Diyos ang Kanyang walang-hanggang kapangyarihan at pupuksain ang Communist Party, Siya nga ang tunay na Diyos. Sa gayong paraan, kailangang kilalanin ng buong sangkatauhan na ang Makapangyarihang Diyos ang tunay na Diyos, kahit ang CCP ay kailangang manikluhod at sumamba sa tunay na Diyos. Sino ang mangangahas na kalabanin ang Diyos? Pero ano ang totoong nangyari? Ang nakita ko ay inaaresto ng mga pulis ng CCP ang mga nananalig sa Diyos sa lahat ng dako. Marami sa mga nananalig sa Diyos ang ibinilanggo, pinahirapan at nilumpo. Marami sa kanila ang pinatay. Gayunman, iniligtas ba sila ng Diyos n’yo? Paano nito mapapaniwala ang isang tao na totoo ang Diyos na pinananaligan n’yo? Hindi ko talaga kayo maunawaan. Tunay ba o huwad ang Diyos na pinananaligan n’yo? Nangangamba ako na ni hindi n’yo ito alam. Kung gayon, hindi ba kahangalan ‘yan? Ano ang batayan n’yo sa pagsasabi na ang Diyos na pinananaligan n’yo ang tunay na Diyos? Malinaw ba n’yong maipapaliwanag ‘yan?

Baka Gusto Mo Rin