Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos App

Pakinggan ang tinig ng Diyos at salubungin ang pagbabalik ng Panginoong Jesus!

Hinihikayat namin ang mga naghahanap ng katotohanan na kontakin kami.

Mga Klasikong Tanong at Sagot sa Ebanghelyo ng Kaharian

Mga Solidong Kulay

Mga Tema

Font

Laki ng Font

Espasyo ng Linya

Lapad ng pahina

0 (Mga) Resulta ng Paghahanap

Walang nakitang mga resulta.

Tanong 17: Pinatotohanan n’yo na ang Makapangyarihang Diyos ang Diyos ng mga huling araw na nagpapakita at gumagawa, at sinabi n’yo ring naghahanap ng katotohanan ang paniniwala n’yo sa Kanya, at tinatahak n’yo ang tamang daan ng buhay. Pero sa pagkakaalam ko, marami sa mga naniniwala sa Kanya sa Makapangyarihang Diyos ay katulad ng mga misyonaryo ni Jesus, na sa layunin ng pagpapakalat ng ebanghelyo at pagpapatotoo sa Diyos, ay hindi nag-alinlangang iwan ang pamilya at propesyon, at ibinigay ang katawan at kaluluwa sa Diyos. Sa kanilang lahat marami sa mga kabataan ang hindi nagpapakasal, ginagawa nila ang tungkulin nila sa pagsunod kay Cristo ng mga huling araw. Hindi n’yo yata alam na, dahil iniiwan n’yo ang pamilya n’yo at kumikilos para ikalat ang ebanghelyo at magpatotoo sa Diyos, lalong dumarami ang mga taong naniniwala sa Diyos. Kapag ang lahat ng tao ay napalapit na sa Diyos, sino pang maniniwala sa Partido Komunista, at susunod sa kanila? Malinaw na dahil dito, pinipigilan kayo at inaaresto ng gobyerno. May nakikita ba kayong mali rito? Dahil naniniwala kayo sa Diyos sa ganitong paraan kaya maraming tao ang inaresto at sinintesyahang makulong, at marami ang umalis ng bahay at lumikas. Maraming mag-asawa ang nagdiborsyo, at maraming bata ang walang mga magulang na, magmamahal sa kanila. Maraming matatanda ang walang karamay para mag-alaga sa kanila. Sa paniniwala sa Diyos sa ganitong paraan, dinanas ng mga pamilya ninyo ang matinding paghihirap. Ano ba talagang gusto ninyong makamit? Hindi kaya ito ang tamang daan para sa buhay ng tao na sinasabi n’yo? Ang tradisyunal na kultura ng Tsina ay nagbibigay ng higit na pagpapahalaga sa kabanalan ng pamilya. Ayon sa kasabihan: “Sa lahat ng kabutihan, ang paggalang ng anak sa magulang ang pinakamahalaga.” Sabi ni Confucius: “Habang buhay pa ang mga magulang n’yo, huwag kayong maglalakbay nang malayo.” Ang pagrespeto sa mga magulang ang pundasyon ng pag-uugali ng tao. Sa paniniwala at pagsunod sa Diyos sa paraang ginagawa n’yo, hindi nyo magawang alagaan kahit na ang mga magulang n’yong nagbigay-buhay at nag-aruga sa inyo, pa’no ito naituring na tamang daan para sa buhay ng tao? Madalas kong marinig sa mga tao na, mabubuti ang lahat ng sumasampalataya. Hindi mali yon. Pero naniniwala kayong lahat sa Diyos, sumasamba at nagtatanghal sa Kanya bilang dakila. Ito ang dahilan para magpuyos sa galit ang Partido Komunista, at mapuno ng pagkamuhi. Ginagawa n’yo ang tungkulin n’yo para maikalat ang ebanghelyo, pero ni hindi n’yo maalagaan ang mga sarili n’yong pamilya. Paano ito maituturing na kagandahang asal? Anong masasabi n’yo? Posible kaya na kahit hindi nakikita ay nagkamali kayo ng tinahak na daan sa paniniwala sa Diyos? Sa pagpapakalat ng ebanghelyo at pagpapatotoo sa Diyos sa ganitong paraan, hindi ba’t sinisira n’yo ang pagkakaisa at katatagan ng lipunan? Nakikiusap ako sa inyo na itigil n’yo na ang paggawa ng mali. Bumalik na kayo sa lipunan sa lalong madaling panahon, samahan n’yo na ang pamilya n’yo, magkaro’n ng normal na buhay, at alagaang mabuti ang inyong pamilya. Dapat n’yong gawin ang tungkulin n’yo bilang mga anak at magulang. Ito lang ang pundasyon sa pag-uugali ng tao, at ito lang ang pinakapraktikal.

Sagot: Paulit-ulit mong sinasabi na maling daan ang tinahak namin sa paglisan sa mga pamilya at propisyon namin para maniwala sa Diyos at ikalat ang ebanghelyo. Mali ang sinasabi mo. Bilang isang ateista, pwede bang ipaliwanag mo kung ano talaga ang tamang daan ng buhay ng tao? Kaya mo bang makita ang pinagmulan ng kadiliman at kasamaan sa buong mundo? Kaya mo bang makita kung bakit nabubuhay sa kasalanan ang tao, at kung bakit sila nalulubog sa kasalanan? Hindi kaya ang kasakiman sa sarap ng makasalanang aliw ang kaligayahan? Ngayon ay dumating ang Diyos na nagkatawang-tao para iligtas ang sangkatauhan mula sa kasalanan, at dinala ang lahat ng tao sa liwanag, at pinamumunuan sila tungo sa maluwalhating kinabukasan. Dakila at magandang balita ito para sa masama at tiwaling sangkatauhan! Lahat tayo ay mga taong ginawang tiwali ni Satanas. Dapat nating tanggapin ang gawain ng Diyos, at ang lahat ng katotohanan na ipinahahayag ng Diyos. Dito lamang natin makakamit ang kadalisayan, matatanggap ang kaligtasan, at makukuha ang maluwalhating kinabukasan. Ito lamang ang tama, nararapat at tumpak na daan ng buhay ng tao. Paano mo nasasabi na mali ang daang tinatahak ng tao? Ayon sa mga pananaw mo, ang mga alagad ng Panginoong Jesus, na umalis sa tahanan nila at kumilos para sumunod at magpatotoo sa Panginoon, pinalalabas mo ba na maling daan ang tinahak nila? Yung mga misyonaryong taga-Kanluran na umiwan sa mga mahal nila at lupang tinubuan para maglakbay at tumawid sa karagatan ng Tsina, ay inialay ang kanilang buhay sa magturo at magpatotoo para sa pagliligtas ng Panginoong Jesus, ilan sa kanila ay binawian ng buhay para doon, sinasabi mo ba na malulupit sila at mga walang-awa? Dinadala nilang lahat ang kagustuhan ng Diyos upang matulungan ang tao para makamit ang pagliligtas ng Niya. Kabutihan at pagkakawang-gawa ang ginawa nila; yun ang pinakamatuwid sa lahat ng kadahilan ng tao, at ganap na sumusunod sa kagustuhan ng Diyos. Sabi ng Panginoong Jesus: “Kung ang sinomang tao’y pumaparito sa akin, at hindi napopoot sa kaniyang sariling ama, at ina, at asawang babae, at mga anak, at mga kapatid na lalake, at mga kapatid na babae, oo, at pati sa kaniyang sariling buhay man, ay hindi siya maaaring maging alagad ko” (Luke 14:26). “At ang hindi nagpapasan ng kaniyang krus at sumusunod sa akin, ay hindi karapatdapat sa akin” (Matthew 10:38). Sa nagdaang dalawang libong taon, maraming Kristiyano ang iniwan ang mga pamilya at kumilos para sundin ang mga kahilingan ng Diyos, para ikalat ang ebanghelyo Niya at magpatotoo sa Kanya. Yun ang walang pagsisi nilang pagkilos na nagdulot sa pagliligtas ng Panginoong Jesus, para maikalat sa lahat ng sulok ng mundo. Ngayon ay nagbalik ang Panginoong Jesus bilang ang Makapangyarihang Diyos, at nagpapahayag ng katotohanan upang magawa ang paghatol ng mga huling araw, para madalisay at mailigtas ang sangkatauhan. Ang mga Kristiyano ng Iglesia ng Makapangyarihang Diyos, para mas maraming tao ang matulungan nila na marinig ang mga salita ng Diyos, para matanggap ang pagdadalisay at pagliligtas ng Diyos ng mga huling araw, at para makapasok sa maluwalhating destinasyon na inihanda ng Diyos para sa sangkatauhan, ay iniwan ang kanilang mga pamilya at trabaho, at ginawa ang lahat para magturo at magpatotoo, para sa pagpapakita at gawain ng Tagapagligtas na si Cristo ng mga huling araw. Mali ba ang lahat ng mga sinasabi kong ito? Ito ay ganap na alinsunod sa Biblia at nakaayon sa mga kailangan ng Diyos!

Sinasabi n’yo na kaya nasisira ang mga tahanan ng maraming Kristiyano, ay dahil iniiwan ng mga mananampalataya ang pamilya at propesyon para ikalat ang ebanghelyo. Talaga bang yun ang dahilan? Alam ng bawat tao na mula ng mamuno ang CCP inusig na nila ang paniniwala sa relihiyon, tinawag din nilang, kulto ang Kristiyanismo, at tinawag na, aklat ng kulto ang Banal na Biblia. Malawakan nilang pinahirapan ang mga naniniwala sa Diyos, na naging dahilan para makulong ang napakaraming Kristiyano, at hindi mabilang ang Kristiyanong, sinaktan at pinatay. Sino ba talaga ang sumisira sa mga pamilya? Sinong pumipigil sa mga Kristiyano na makabalik sa tahanan nila, sumisira sa mga pamilya at naghihiwalay sa kapamilya nila? Hindi ba’t ang, trahedyang nilikha ng Partido Komunista ang malawakang nagpapahirap sa mga Kristiyano? Nung iniwan ng mga Kristiyanong taga-demokratikong bansa sa Kanluran ang pamilya at trabaho nila para ikalat ang ebanghelyo at magpatotoo sa Diyos, bakit hindi naman nasira ang mga pamilya nila? Ano ba talagang nangyayari ngayon? Bakit dito sa Tsina kung saan naghahari ang Partido Komunista, ay naging mabigat na krimen, ang paniniwala sa Diyos at ang pagkakalat ng ebanghelyo? Anong bansa ang may ganitong klase ng batas? Anong klase ng partidong pamumuno ito? Noon ay meron akong masaya at maayos na pamilya, pero nalaman ng mga Komunistang pulis na, isa akong mananampalataya, at sinundan ako kahit saan para arestuhin ako. Wala akong nagawa kung hindi ang lumisan. Pero sa kabila ng lahat, hindi pa rin tinigilan ng mga pulis ang pamilya ko. Hindi lang nila binantayan ang bahay namin, at nilagyan ng wire-tap ang telepono namin, pinuntahan din nila sa eskwelahan ang anak ko para mapabilis ang pag-aresto sa’kin, sinasabi nila na krimen ang paniniwala ko sa Diyos. Dahil sa lahat ng ito, nag-iba ang pakikitungo ng mga guro at estudyante sa anak ko, sila ang nag-udyok sa anak ko para ‘wag nang mag-aral. Nung taong iyon labing-apat na taong gulang pa lang s’ya. Ilang beses kong naiisip ang anak ko, nangulila ako sa mga magulang ko, pero hindi ako nangahas na tawagan sila kahit isang salita! Pumunta ako ng ilang beses sa bayan namin, pero hanggang sa malayo lang ako, hindi ako nangahas umuwi. Ang karapatang makita ang mga magulang at anak ko kahit sandali lang ay tuluyan ng tinanggal sa’kin. Dahil sa utos at hatol na arestuhin ako, nadamay ang trabaho ng asawa ko, at dahil do’n, nakipaghiwalay s’ya sa akin. Lubhang nasaktan at naapektuhan ang pamilya ko. Sino ba talaga ang dapat sisihin sa lahat ng ito? Wala ng nag-aalaga sa anak ko pati na rin sa mga magulang ko. Sabihin n’yo sa’kin ngayon sino ang tunay na kriminal? Ang gobyernong Komunista ng Tsina hindi ba?! Ginagawa ang lahat ng Partido Komunista para maaresto at mapahirapan ang mga mananampalataya, Tinatanggalan silang lahat ng karapatan para mabuhay. Hindi nila titigilan at patatahimikin ang mga kapamilya ng mga Kristiyano. Sukdulan na ang kawalan ng hustisyang ginagawa nila! Tama ang daan nating mga naniniwala sa Diyos. Ano ba talagang dahilan at pinagmamalupitan kaming lahat at inaabuso ng CCP? Hindi kaya ito ang “kadakilaan at kaluwalhatian, at pagkamatuwid” ng Partido Komunista? Malawakang, inaaresto at pinahihirapan ng CCP ang mananampalataya, na nagdulot ng pagkakawatak-watak ng maraming Kristiyanong pamilya. Sa huli gumagawa sila ng mga akusasyon, at sinasabi nilang ang dahilan ng sakuna ay ang lahat ng mga taong naniniwala sa Diyos, sinasabi rin nilang ginugulo ng mga Kristiyano ang lipunan. Di ba’t malinaw na binabaluktot ng CCP ang tunay na nangyari at ginugulo ang katotohanan? Hindi na sila nahiya sa mga ginagawa nila!

mula sa iskrip ng pelikulang Ang Paglalantand ng Komunismo

Sinundan:Tanong 16: Sabi n’yo ang Makapangyarihang Diyos ang pagpapakita ng Diyos sa mga huling araw, at ang tunay na daan. Sinasabi n’yo rin na ang Diyos ang lumikha sa mundong ito, at naghahari sa kung anong nangyayari sa daigdig, na ang gawain ng Diyos ang gumabay at nagligtas sa sangkatauhan. Ano ang basehan n’yo para patotohanan ang mga sinasabi n’yo? Kaming mga taga-Partido Komunista ay pawang mga ateista, at hindi kumikilala sa pag-iral ng Diyos o sa paghahari Niya sa lahat. Lalong hindi namin kinikilala ang sinasabi n’yong pagpapakita at gawain ng Diyos na nagkatawang-tao. Ang Jesus na pinaniniwalaan ng Kristiyanismo ay malinaw na isang tao. may mga magulang Siya, at may mga kapatid. Ganunpaman, ang Kristiyanismo ay malinaw na nag-uutos na kilalanin Siyang Cristo, at sambahin bilang Diyos. Talagang hindi ito kapani-paniwala. Kagaya lang ni Jesus ang Makapangyarihang Diyos na pinaniniwalaan N’yo, malinaw na isa lang s’yang ordinaryong tao. Kaya bakit kailangan ninyong ipilit na Siya ang Diyos na nagkatawang-tao? Bakit kailangan n’yong patotohanan na Siya ang Cristong Tagapagligtas ng mga huling araw na naging tao? Talagang kalokohan at kabaliwan ito hindi ba? Hindi totoo na mayroong Diyos sa mundong ito. Lalong hindi totoo na may umiiral na Diyos bilang Diyos na nagkatawang-tao. Buong tapang ninyong sinasabing ang isang ordinaryong tao ay ang Diyos na nagkatawang-tao. Ano ang basehan ng sinasabi n’yong ito? Maipahahayag n’yo ba ang mga saligan, at basehan ng inyong paniniwala?

Baka Gusto Mo Rin

Baka Gusto Mo Rin