Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos App

Pakinggan ang tinig ng Diyos at salubungin ang pagbabalik ng Panginoong Jesus!

Hinihikayat namin ang mga naghahanap ng katotohanan na kontakin kami.

Mga Klasikong Tanong at Sagot sa Ebanghelyo ng Kaharian

Mga Solidong Kulay

Mga Tema

Font

Laki ng Font

Espasyo ng Linya

Lapad ng pahina

0 (Mga) Resulta ng Paghahanap

Walang nakitang mga resulta.

Tanong 1: Pero naniniwala kaming, darating Siya dahil, Dadalhin Niya ang mga mananampalataya. Di Niya pwedeng gawin ang gawain ng paghatol sa mga huling araw, para gumawa ng mga mananagumpay. Itinaas ng Diyos si Brother Lin at ginamit siya.Ginabayan Niya kami para, maging bago, mabago, sumunod, at maluwalhati para maging mga mananagumpay.Sa pagbalik Nya, ang iglesya namin ang unang madadala Pinatotohanan ninyo na Diyos lamang ang makakagawa ng mga mananagumpay. Gusto kong itanong: Kung magpapatuloy tayo ayon sa paraan ng pamumuno ni Brother Lin, hindi ba tayo magagawang mga mananagumpay?

Sagot: Nasabi ninyo na gagawin kayong mga mananagumpay ng landas ni Brother Lin, na kailangan lang magsabuhay alinsunod sa kanya, para maging mananagumpay, Siya’ y nagbalik para, dalhin sila sa kaharian ng langit, hindi Niya pwedeng gawin ang gawain ng paghatol para gumawa ng gaya nila May basehan ba kayo sa mga sinasabi niyong ‘yan? May mga propesiya ba ang Panginoong Jesus na nagpatotoo rito? Ang sinumang nakakaalam sa Bibliaay alam na gagawa ng mga mananagumpay bago ang kalamidad. Sa mga huling araw nagkatawang-tao ang Diyos, magpahayag ng katotohanan at gawin ang gawain ng paghatol simula sa Kanila upang gumawa ng grupo ng mga mananagumpay. Tulad ng propesiya sa Aklat ng Pahayag: “At sa anghel ng iglesia sa Filadelfia ay isulat mo: sinasabi … Tinupad mo ang salita ng pagtitiis ko, kaya naman iingatan kita sa panahon ng pagsubok, na darating upang subukin ang mga tao.Madali akong darating: panghawakan mong matibay ang nasa’yo, walang pwedeng kumuha ng iyong putong. Ang magtagumpay, ay gagawin kong haligi sa templo ng Diyos ko, at hindi na siya lalabas pa doon:at isusulat ko ang pangalan ng Dios at ng bayan Niya, ang bagong Jerusalem na tunay ngang mananaog buhat sa langit mula sa aking Dios, at ang aking sariling bagong pangalan. Ang may pakinig ay makinig sa sinasabi ng Espiritu sa mga iglesia” (Pahayag 3: 7, 10-13). “Sapagka’t dumating na ang panahon ng paghuhukom sa bahay ng Dios” (1 Pedro 4:17). Hinulaan sa Biblia ang sinasabi ng Banal na Espiritu sa mga iglesia, ang pagdala sa Philadelphia, na ang paghatol Niya’y magsisimula sa tahanan ng Diyos. Ito ang gagawin ng Panginoong Jesus sa Kanyang pagbabalik. Lihim na darating sa mga huling araw ang magkakatawang-taong Diyos upang gawin ang paghatol para humubog ng grupo ng mga mananagumpay. Ang pagbigkas ngMakapangyarihang Diyos, Ang Salita ay Nagpapakita sa Katawang-tao, ito ang sinasabi ng Banal na Espiritu at ang nakatagong manna. Ang Makapangyarihang Diyos ay bagong pangalan ng Diyos. Nakamit ng Iglesia ng Philadelphia ang bagong pangalan ng Diyos at nadala sila sa Kanyng trono. Ang lahat ng nananalangin at tumatawag sa ngalan Niya, at kumakain at umiinom ng Kanyang mga salita ay madadala sa harapan ng trono ng Diyos, upang mahusgahan at madalisay ng mga salita NiyaSa huli, matatamo nila ang katotohanan at makakaalis sa impluwensya ni Satanas. Sila ang mga tunay na mananagumpay. Malinaw na ang Diyos mismo ang gagawa sa gawain ng paghubog sa mga mananagumpay. Walang sinumang makakapalit sa Kanya.

Ay huhubugin sa mga huling araw sa gawain ng paghatol ng nagkatawang-taong Diyos simula sa tahanan Niya.Hindi lamang ito hinulaan sa Biblia ngunit Siya ay napakalinaw itong inilarawan. Tingnan natin kung ano ang sinasabi ng Makapangyarihang Diyos.

At sinabi Niya, “Dinadala ng Diyos ang lahat na pumapasok sa Kanyang kaharian, iyon ay ang, lahat ng mga taong naging tapat sa Kanya hanggang sa wakas, sa panahon ng Diyos Mismo.Gayunpaman hanggang sa pagdating ng panahon ng Diyos Mismo, ang gawain na gagawin ng Diyos ay hindi dapat sundin ang mga gawa ng tao o upang magtanong sa buhay ng tao, ngunit upang hatulan ang kanyang paghihimagsik, sapagkat lilinisin ng Makapangyarihang Diyos ang lahat ng mga nauna sa Kaniyang trono. Lahat ng sumunod sa mga yapak ng Diyos, hanggang sa araw na ito, ay ang mga dumating na bago ang trono ng Diyos, at ang pagiging ganito, ang bawat tumatanggap ng gawain Niya sa huling bahagi ay ang layunin ng paglilinis Niya. Sa madaling salita, lahat ng tumatanggap sa gawain Niya sa huling bahagi ay ang layunin ng paghatol ng Diyos” (“Ginagawa ni Cristo ang Gawain ng Paghatol sa Pamamagitan ng Katotohanan” sa Ang Salita ay Nagpapakita sa Katawang-tao).

Sinabi ko dati na ang isang grupo ng mga mananagumpay ay nakukuha sa Silangan, galing sa gitna ng malaking kapighatian. Anong kahulugan ng gayong mga salita? Nangangahulugang silang mga taong natamo ay totoong sinusunod pagkaranas ng paghuhukom at pagkastigo, at ng pagharap at maging pagbubura, at lahat ng uri ng mga pagpipino. Ang paniniwala ito’y hindi malabo’t malawak, kundi totoo nga. Hindi nila nakita ang anumang mga palatandaan at kababalaghan, o anumang mga himala; hindi sila nagsasalita ng mga mahihirap intindihing sulat at doktrina, o malalalim na pananaw; mayroon silang katotohanan, at ang mga salita ng Diyos, at isang tunay na kaalaman sa katotohanan ng Diyos. Ang ganitong grupo ba’y Walang kakayahang ipaliwanag ang kapangyarihan Niya?” (“Ang Lahat ay Natatamo sa Pamamagitan ng Salita ng Diyos” sa Ang Salita ay Nagpapakita sa Katawang-tao).

Ang gawain ng paghatol, ang pwedeng makapagpabago sa isa na maging mananagumpay. Nagkatawang-tao ang Makapangyarihang Diyos at lihim na dumating sa Chinakung saan Niya ginagawa ang paghatol simula sa tahanan ng Diyos. Inihayag Niya ang lahat ng katotohanang kayang magligtas sa sangkatauhan. Hinuhusgahan Niya, ang kalikasan ng taong laban sa Diyos, at ang pagkatiwali nila. Isinisiwalat Niya ang disposisyon ng Diyos na ‘di pumapayag sa pagkakasala, ang kapangyarihan at karunungan NiyaMatapos maranasan ang paghatol at pagkastigo, at mga pagpipino ng Kanyang salita, nalalaman natin ang kapangitan pati ang katotohanan ng malalim na pagsira ni Satanas sa ating pagkatao. Mapagmataas, makasarili, ambisyoso, mapanghusga sa kapwaMadamot tayo baluktot at mapanlinlang. Puno tayo ng imahinasyon tungkol sa Kanya, at pinagtataksilan natin ang Diyos anumang oras. Tayo ang mga inapo ni Satanas, ang mga langkay na sumasalungat sa Diyos.Hindi tayo karapat-dapat na makamit ang pagliligtas ng Diyos at mabuhay kasama Niya. Kasabay nito, nadama natin na ang Kanyang salita ang katotohanan, Tayo’y nanininiwala nang buong puso. Mas lalong nating mapagtatanto, na hindi madudungisan ang Kanyang kabanalan, at hindi masasaktan ang disposisyon Niya.Ipinapahiwatig sa atin ang tunay na paggalang sa Diyos, upang masunod natin Siya at mamuhay sa Kanyang mga salita.Sa panahon ng paghatol at pagkastigo ng Diyos, Nagdadala tayo ng iba’t ibang patotoo sa pagdaig sa masamang impluwensya ni Satanas.Lalo na’t may mga nagpatotoo sa gitna ng malupit na pag-uusig ng CCP.Ang mga patotoong ito ang mga bunga ng gawain ng paghatolng Makapangyarihang Diyos sa mga huling araw. Humubog ang Diyos ng grupo ng mananagumpay sa Mainland China. Ito ang katotohanan. Sabi ninyo si Brother Lin ang umakay sa inyo para maging mananagumpay Matagal na si Brother Lin sa Iglesia may patotoo na ba ang naging mananagumpay galing sa inyo? Kaya bang gawin ni Brother Lin ang paghatol simula sa tahanan ng Diyos? Sinabi rin ba niya ang sinabi ng Banal na Espiritu sa mga iglesia? Sinabi ba niya ang naghahatol at nagdadalisay sa tao? Sa totoo lang isang tiwaling tao si Brother Lin tulad nating lahat. Hindi siya ang nagkatawang-taong Diyos, at wala siyang banal na sangkap ni Cristo. Dahil dito, di niya masabi ang salita ng Diyos o mahatulan o madalisay ang taoKaya pa’no niya maipapakita kung pa’no maging mananagumpay? Ang ipinangaral niya tungkol sa pagiging nabago, pagsunod at pagkaluwalhati nasaan ang mga bunga ng inyong ilang taong pagsisikap? Ga’no man ka-ayon ang mga pangaral niya sa mga imahinasyon ng tao, silay mga, mahalagang pang-unawa at konsepto ng tao. Na walang kinalaman sa Makapangyarihang Diyos sa mga huling araw. kahit kailan, hindi dinanas ni Brother Lin ang paghatol ng Diyos sa mga huling araw. Siya mismo ay bigong maging mananagumpay. Kaya pa’no naman kaya niya ito maipapakita sa ibang tao? Sabi nyo, gagawin kayong mananagumpay ng landas ni Brother Lin at ito’y Paglabag sa katotohanan ng gawain ng Diyos at wala itong ganap na basehan. Ito’y para lamang linlangin tayo.

Ano ba talaga ang isang mananagumpay? Anong mga katotohanan ang dapat na mayroon siya? Walang nakakaunawa dito. Mula sa ating pananaw, kung magsisikap tayo para sa Panginoon, at magiging tapat sa pangalan Niya, magiging mga mananagumpay tayo. Pero mali ang pananaw na ito. Tingnan natin kung ano ang sinasabi ng Diyos sa pagiging isang mananagumpay. Ayon sa aklat ng Pahayag 14:4-5, “Ito ang mga hindi nadumihan sa mga babae, sapagkat sila ay mga birhen. Ito ang mga sumusunod sa Kordero saanman siya magpunta. Ang mga ito’y tinubos mula sa mga tao, ang mga unang bunga sa Diyos at maging sa Kordero.At sa kanilang bibig ay walang nakitang anumang daya: dahil sila’y walang sala sa harap Niya” (Pahayag 14:4-5). Tingnan natin kung anong sinasabi ng Makapangyarihang Diyos, “Ang mga tinutukoy Niyang mananagumpay ay yaong lahat ng nasa impluwensiya, at ng pagkubkob din ni Satanas,na nasa ilalim ng pwersa ng dilim, na nakatatayo pang mga saksi, at napapanatili ang kanilang pananampalataya at maging ang katapatan nila sa Diyos.Anupaman ang mangyari, ang puso mo’y mananatiling tapat sa harapan ng Diyos, at hindi magbabago ang tunay mong pag-ibig sa Kanya,Ibig sabihin, tumayo kang saksi sa harapan Niya,at ito ang tinutukoy Niya bilang Mananagumpay” (“Kailangan Mong Mapanatili ang Iyong Katapatan sa Diyos” sa Ang Salita ay Nagpapakita sa Katawang-tao). “Ang ginawang ganap bago ang kalamidad ay masunurin nga sa Diyos, namumuhay sila kay Cristo, nagpapatotoo at lubos din Siyang pinupuri. Sila ang matatagumpay na anak, at mabubuti Niyang sundalo” (mula sa Mga Pagbigkas at mga Patotoo ni Cristo sa Pasimula). Mula sa salita ng Diyos, makikita natingang mga mananagumpay ay ang mga sumusunod sa yapak ng Cordero, na nakakaranas ng paghatol at pagkastigo Niya, sa mga huling arawnauunawaan ang katotohanan at kilala Siya, para igalang ang Diyos at talikuran ang masama. Anumang sabihin Niya o pa’no man Siya gumawa, Siya’y susundin nila, at magiging tapat sila wala nga itong kapantay. Nahaharap sa walang awang pagpapahirap ng gobyernong CCP, kumakain pa rin sila ng salita Niya, at ginagawa ang tungkulin bilang nilalang. Sa kanilang pighati at pagsubok, ‘di sila nagrereklamo, susunod sila hanggang kamatayan, nagdadala ng maganda at matibay na patotoo sa Diyos. Sila lang ang mga mananagumpay na hinubog ng gawain ng Diyos sa mga huling araw. Sila ang 144,000 na nagwaging mga bata na hinula Sa Aklat ng Pahayag. Sabi ninyo puwede tayong maging mananagumpay sa pagsunod sa landas ni Brother Lin. Matanong ko lang: Kayong mga sumunod sa kanya ng ilang taon, sa pakikinig sa mga kaalaman niya sa Biblia at mga teolohiya, may kaalaman man lang ba kayo sa gawain ng Diyos at disposisyon Niya? Nauunawaan ninyo ba kung pa’no tayo ginawang tiwali ni Satanas? Nakita ninyo na ba ang masamang kalikasan at sangkap Niya? Kayo’y galit ba sa dakilang pulang dragon? Malinaw ba sa inyo kung pa’no nito nilalabanan at hayagang inuusig ang Diyos nating lahat? May tunay ba kayong kaalaman sa inyong likas na kasamaan at sangkap? Napagtagumpayan ba ninyo ang katawang-tao at impluwensya ni Satanas? Sinusunod ninyo ba at iginagalang ang Diyos at iniiwasan ang kasamaan? Ga’no ninyo nauunawaan ang likas na katangian ng disposisyon Niya? Kung ipinahayag ng nagkatawang-taong Diyos ang katotohanan, maririnig niyo ba ang tinig ng ating Diyos at talagang susundin ang gawain Niya? Kung wala kayo ng mga realidad ng katotohanang ito, pa’no kayo matatawag na mananagumpay? Ang di nakakakilala’y nalantad lahat sa pagkakatawang-tao ng Diyos.Ang mga katotohanang binanggit Niya ay isiniwalat ang mga ‘di umiibig sa katotohanan. Ang mga ‘di tumanggap sa gawain Niya sa mga huling araw at hindi rin Siya kinilala. Mapagmataas sila at kabilang sa langkay ni Satanas. Pa’no sila matatawag na mananagumpay? Imposible silang maging mananagumpay!

mula sa iskrip ng pelikulang Nanganganib na Pagdala

Sinundan:Tanong 4: Tungkol sa sinabi mo na paggamit ng mga huwad na Cristo sa Biblia at pagpapakita ng mga palatandaan at kababalaghan para linlangin ang mga tao, naiintindihan ko na ito ngayon. Pero meron pa rin akong gustong itanong. Sinasabi ng ilang huwad na Cristo na bumaba sa kanila ang Espiritu ng Diyos. Nagpapanggap na sila ang nagbalik na Panginoong Jesus at nililinlang ang ilang tao. Paano natin makikilala ito?

Sumunod:Tanong 2: Ano ang pagkakaiba ng gawain ng Diyos sa gawain ng tao? At ano ang pagkakaiba ng nagkatawang-taong Diyos sa mga taong ginagamit Niya?

Baka Gusto Mo Rin

Baka Gusto Mo Rin