Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos App

Pakinggan ang tinig ng Diyos at salubungin ang pagbabalik ng Panginoong Jesus!

Hinihikayat namin ang mga naghahanap ng katotohanan na kontakin kami.

Mga Klasikong Tanong at Sagot sa Ebanghelyo ng Kaharian

Mga Solidong Kulay

Mga Tema

Font

Laki ng Font

Espasyo ng Linya

Lapad ng pahina

0 (Mga) Resulta ng Paghahanap

Walang nakitang mga resulta.

Tanong 2: Nasaksihan ninyo na nagbalik na ang Panginoong Jesus para ipahayag ang katotohanan at gawin ang gawain ng paghatol sa mga huling araw. Bakit hindi ko nakita iyon? Nananalig lang ako na magbabalik ang Panginoon sa ibabaw ng mga ulap; nananalig lang ako na pagbalik ng Panginoon, lahat ng nananalig sa Kanya ay babaguhin kaagad at iaangat sa ere para salubungin ang Panginoon. Nananalig lang ako na magbabalik ang Panginoon sa ibabaw ng mga ulap; nananalig lang ako na pagbalik ng Panginoon, lahat ng nananalig sa Kanya ay babaguhin kaagad at iaangat sa ere para salubungin ang Panginoon. Tulad ng sinabi ni Pablo: "Sapagka't ang ating pagkamamamayan ay nasa langit; mula doon ay hinihintay naman natin ang Tagapagligtas, ang Panginoong Jesucristo: Na siyang magbabago ng katawan ng ating pagkamababa, upang maging katulad ng katawan ng kaniyang kaluwalhatian, ayon sa paggawa na maipagpapasuko niya sa lahat ng mga bagay sa kaniya" (Filipos 3:20-21). At sinasabi ninyo na ang pagbalik ng Panginoon ay para magkatawang-tao, para magpakita bilang Anak ng tao at maghayag ng katotohanan para sa paghatol sa mga huling araw. Palagay ko imposible iyan! Dahil makapangyarihan ang Diyos, isang salita ng Diyos ang lumikha sa langit at lupa at lahat ng bagay, at muling binuhay ang mga patay. Kaya tayong gawing banal ng Diyos sa isang salita. Bakit kailangang magkatawang-tao ang Diyos para ipahayag ang katotohanan para gawin ang gawain ng paghatol at paglilinis sa tao?

Sagot: Ang gawain ng Diyos ay palaging hindi maarok. Walang makapagpapaliwanag nang malinaw sa mga propesiya ng Diyos. Mauunawaan lamang ng tao ang isang propesiya kapag natupad na ito. Ano ang ibig sabihin niyan? Ibig sabihin ay walang makakaarok sa karunungan at kapangyarihan ng Diyos. Nang magpakita ang Panginoong Jesus para gumawa sa Kapanahunan ng Biyaya, walang makaarok dito. Kapag ginagawa ng Makapangyarihang Diyos ang gawain ng paghatol sa mga huling araw sa Kapanahunan ng Kaharian, wala ring makakaalam nang maaga rito. Samakatwid, hindi mahinagap ng sangkatauhan ang pagkakatawang-tao ng Diyos sa mga huling araw para ipahayag ang katotohanan at gawin ang gawain ng paghatol. Pero kapag natapos na ang gawain ng Diyos, darating ang sakuna. Sa oras na iyon, malalaman ng maraming tao na natupad nang lahat ang salita ng Diyos. Pero magiging huli na ang lahat para magsisi. Maaari lang silang managhoy at magngalit ng mga ngipin sa gitna ng sakuna. Tungkol sa kung paano ginagawa ng Diyos ang Kanyang gawain ng paghatol sa mga huling araw para linisin at iligtas ang tao, kung paano gumawa ng isang grupo ng mga mananagumpay—ang mga unang bunga, mas magiging malinaw pa matapos nating basahin ang ilang sipi ng salita ng Makapangyarihang Diyos.

Sabi ng Makapangyarihang Diyos: "Kailangan ninyong makita na ang kalooban at ang gawa ng Diyos ay hindi payak katulad ng paglikha sa langit at lupa at sa lahat ng bagay. Dahil ang gawain sa kasalukuyan ay ang baguhin ang mga nasira at nadungisan, ang naging labis na manhid, at linisin ang mga nilikha ng Diyos na ginamit ni Satanas, hindi para likhain si Adan o si Eba, hindi rin upang gawin ang liwanag o likhain ang lahat ng halaman at hayop. Ang Kanyang gawain ngayon ay gawing dalisay ang lahat ng ginawang tiwali ni Satanas upang sila ay Kanyang mabawi bilang Kanyang pag-aari at maging Kanyang kaluwalhatian. Ang ganoong gawain ay hindi payak tulad ng inaakala ng tao sa paglikha ng mga langit at lupa at lahat ng mga bagay, at hindi rin ito tulad ng pagsumpa kay Satanas sa hukay na walang hanggan tulad ng inaakala ng iba. Sa halip, ito ay upang mabago ang tao, upang ang negatibo ay maging positibo at upang makamit ang Kanyang pag-aari na hindi naman sa Kanya. Ito ang kuwentong napapaloob sa yugtong ito ng gawain ng Diyos. Nararapat ninyong maintindihan, hindi ninyo dapat gawing payak ang mga ito. Ang gawain ng Diyos ay hindi katulad ng ibang karaniwang gawain. Ang himala nito ay hindi maiisip ng utak ng tao, at ang karunungan nito ay hindi basta lamang makakamit. Hindi nililikha ng Diyos ang lahat ng bagay, at hindi rin Niya winawasak ang mga ito. Sa halip, binabago Niya ang lahat ng Kanyang mga nilikha at linisin ang lahat ng mga bagay na nadungisan ni Satanas. Kaya, nararapat na simulan ng Diyos ang mga malalaking gawain, at ito ang buong kahalagahan ng gawain ng Diyos. Mula sa mga salitang ito, naniniwala ka ba na ang gawain ng Diyos ay payak?" ("Ang Gawain ba ng Diyos ay Payak tulad nang Inaakala ng Tao?" sa Ang Salita ay Nagpapakita sa Katawang-tao).

"Ang katawang-lupa ng tao ay pinasama ni Satanas, at tuluyang binulag sa katotohanan, at matinding napinsala. Ang pinaka-pangunahing dahilan kung bakit gumagawa ang Diyos ng personal sa katawang-tao ay dahil ang layon ng Kanyang pagliligtas ay ang tao, na galing sa katawang-tao, at dahil si Satanas ay gumagamit din ng katawang-tao ng tao upang abalahin ang gawain ng Diyos. Ang paglaban kay Satanas ang talagang gawaing panlulupig sa tao, at kasabay nito, ang tao din ang layon ng kaligtasan ng Diyos. Sa ganitong paraan, ang gawain ng Diyos na nagkatawang-tao ay napakahalaga. Ginawang tiwali ni Satanas ang katawang-tao ng tao, at ang tao ay naging sagisag ni Satanas, at naging layon upang talunin ng Diyos. Ang gawain ng, pakikipaglaban kay Satanas, at pagliligtas sa buong sangkatauhan ay nangyayari sa lupa, at ang Diyos ay dapat maging tao upang gawin ang paglaban kay Satanas. Ito ang gawain na pinakapraktikal" ("Ang Tiwaling Sangkatauhan ay Higit na Nangangailangan ng Kaligtasan ng Diyos na Naging Katawang-tao" sa Ang Salita ay Nagpapakita sa Katawang-tao).

"Ang pinakaunang sangkatauhan ay nasa mga kamay ng Diyos, ngunit dahil sa tukso at katiwalian ni Satanas, ang tao ay nagapos ni Satanas at nahulog sa mga kamay ng masama. Kaya, si Satanas ay naging bagay na tatalunin sa gawain ng pamamahala ng Diyos. Sapagkat ang tao ay inari ni Satanas, at dahil ang tao ang produkto sa lahat ng pamamahala ng Diyos, kung ililigtas ang tao, kung gayon ay kailangang siyang agawin sa mga kamay ni Satanas, ito ay upang sabihin na ang tao ay kailangang mabawi pagkatapos nitong mabihag ni Satanas. Natalo na si Satanas sa pamamagitan ng mga pagbabago, sa lumang disposisyon ng tao, na nagpanumbalik sa kanyang tunay na pagkatao, at sa ganitong paraan, ang tao, na nabihag, ay maaaring maagaw muli sa mga kamay ni Satanas. Kung mapalalaya ang tao sa impluwensya at pagkaalipin ni Satanas, mapapahiya si Satanas, ang tao sa huli ay mababawi, at si Satanas ay magagapi. At dahil ang tao ay napalaya mula sa madilim na impluwensya ni Satanas, at ang tao ang magiging samsam sa lahat ng mga labanang ito, at si Satanas ay magiging bagay na parurusahan sa oras na matapos ang labanang ito, pagkatapos na ang kabuuang gawain sa kaligtasan ng sangkatauhan ay makumpleto na" ("Pagpapanumbalik sa Normal na Buhay ng Tao at Pagdadala sa Kanya sa Isang Kamangha-manghang Hantungan" sa Ang Salita ay Nagpapakita sa Katawang-tao).

"Sa gawain sa mga huling araw, ang salita ay mas makapangyarihan kaysa sa pagpapakita ng mga tanda at kababalaghan, kayang higitan ng mga salita ang mga tanda at himala. Inilalantad ng salita ang lahat ng masasamang disposisyon sa puso ng tao. Hindi mo magagawang kilalanin ang mga ito sa iyong sarili lamang. Kapag ang mga ito ay naihayag sa iyo sa pamamagitan ng salita, natural na mapapagtanto mo ito; hindi mo maitanggi ang mga ito, at lubos kang makukumbinsi. Hindi ba ito ang awtoridad ng salita? Ito ang resultang nakamit sa pamamagitan ng kasalukuyang gawain ng salita. Samakatuwid, ang tao ay hindi maaaring ganap na mailigtas mula sa kanyang mga kasalanan sa pamamagitan ng pagpapagaling ng sakit at pagpapalayas ng mga demonyo at hindi maaaring gawing ganap na sakdal, sa pamamagitan ng, pagpapakita ng mga tanda. Ang awtoridad upang magpagaling at magpalayas ng mga demonyo ay nagbibigay lamang ng biyaya sa tao, ngunit ang laman ng tao ay nabibilang pa rin kay Satanas at ang napakasamang makademonyong disposisyon ng tao ay nananatili pa rin sa kalooban ng tao. Sa madaling salita, ang mga hindi nagawang malinis ay kabilang pa rin sa kasalanan at karumihan. Tanging pagkatapos lamang nalinis ng tao sa pamamagitan ng mga salita maaari siyang makamit ng Diyos at maging banal. … Sa pamamagitan ng gawain ng paghatol at pagkastigo, lubusang malalaman ng tao, ang karumihan at ang masamang bagay sa kanya, at magagawa niyang ganap na magbago at maging malinis. Tanging sa ganitong paraan maaaring maging karapat-dapat na bumalik ang tao sa harap ng trono ng Diyos. Ang lahat ng mga gawain na ginawa sa araw na ito ay upang ang tao ay malinis at mabago; sa pamamagitan ng paghatol at pagkastigo, gamit ang salita, pati na rin ang pagdalisay, maitataboy ang kanyang kasamaan at maging malinis" ("Ang Hiwaga ng Pagkakatawang-tao (4)" sa Ang Salita ay Nagpapakita sa Katawang-tao).

"Sa mga huling araw, Si Cristo ay gagamit ng iba’t-ibang mga katotohanan upang turuan ang tao, ibunyag ang diwa ng tao, at suriin ang kanyang mga salita at mga gawa. Ang mga salitang ito ay sumasaklaw sa iba’t-ibang mga katotohanan, gaya ng tungkulin ng tao, paano dapat sundin ng tao ang Diyos, paano dapat maging tapat ang tao sa Diyos, paano dapat isabuhay ng tao ang normal na pagkatao, gayundin ang kaalaman at disposisyon ng Diyos, at iba pa. Sa mga salitang ito, nakatuon lahat sa diwa ng tao, at sa kanyang masamang disposisyon. Lalung-lalo na, ang mga salitang nagbubunyag kung papaanong itinatakwil ng tao ang Diyos ay sinalita kung paanong ang tao ay isang mismong larawan ni Satanas at pwersa ng kaaway laban sa Diyos. Kapag ginagawa ng Diyos ang gawain ng paghatol, hindi lang Niya basta nililinaw ang kalikasan ng tao sa pamamagitan ng ilang mga salita, ngunit nagsasagawa ng pagbubunyag, pakikitungo, at pagpupungos nang pangmatagalan. Ang gayong pagbubunyag, pakikitungo, at pagpupungos ay hindi maaaring mapalitan ng mga ordinaryong salita ngunit ng katotohanan na hindi tinataglay ng tao kailanman. Ang gayong paraan lamang ng paggawa ang itinuturing na paghatol; sa pamamagitan lang ng gayong paghatol mahihikayat ang tao, na makumbinsi nang husto na magpasakop sa Diyos, at makamtam ang tunay na pagkilala sa Diyos. Ang idinudulot ng gawain ng paghatol ay ang pagkaunawa ng tao sa tunay na mukha ng Diyos at ang katotohanan tungkol sa kanyang pagiging mapanghimagsik. Ang gawain ng paghatol ang magbibigay-daan sa tao upang malaman nang higit ang kalooban ng Diyos, ang layunin ng paggawa ng Diyos, at ang mga misteryo na hindi kayang maunawaan ng tao. Ipahihintulot din nito na makilala, at malaman ng tao ang kanyang masamang diwa, at ang kanyang kasamaan, at upang matuklasan din ang kapangitan ng tao. Ang mga epektong ito ay bunga lahat ng gawain ng paghatol, sapagkat ang diwa ng gayong gawain ay ang mismong paglalantad ng katotohanan, daan, at buhay ng Diyos, sa lahat ng mga pananampalataya sa Kanya, at umiibig. Ang gawaing ito ay ang gawain ng paghatol na isinagawa ng Diyos" ("Ginagawa ni Cristo ang Gawain ng Paghatol sa Pamamagitan ng Katotohanan" sa Ang Salita ay Nagpapakita sa Katawang-tao).

"Ginagawa ng Diyos ang gawain ng paghatol at pagkastigo upang makilala Siya ng tao, at para sa kapakanan ng Kanyang patotoo. Kung wala ang Kanyang paghatol, sa masamang disposisyon ng tao, hindi malalaman ng tao ang Kanyang matuwid na disposisyon na hindi nagpapahintulot ng kasalanan, at hindi maaaring ilipat ang kanyang mga lumang kaalaman ng Diyos patungo sa panibago. Para sa kapakanan ng Kanyang patotoo, at para sa kapakanan ng Kanyang pamamahala, isinasa-publiko Niya ang Kanyang kabuuan, na nagbibigay daan sa tao na makamit ang kaalaman ng Diyos, at baguhin ang kanyang disposisyon, at gumawa ng umuugong na patotoo sa Diyos sa pamamagitan ng pampublikong pagpapakita ng Diyos. Nakakamit ang pagbabago sa disposisyon ng tao sa pamamagitan ng iba’t ibang uri ng gawain ng Diyos; kung wala ang nasabing pagbabago sa disposisyon, hindi makakapagpatotoo ang tao, at hindi maaaring, magaya sa puso ng Diyos. Ang pagbabago sa katangian ng tao ay tanda na ang tao ay pinalaya ang kanyang sarili mula sa pagkaalipin ni Satanas, at pinalaya ang kanyang sarili mula sa impluwensiya ng kadiliman, at tunay na maging isang modelo at uliran ng gawain ng Diyos, ay tunay na maging isang saksi ng Diyos at isang tao na nagnanais ng puso ng Diyos" ("Tanging ang mga Nakakakilala sa Diyos ang Maaaring Magpatotoo sa Diyos" sa Ang Salita ay Nagpapakita sa Katawang-tao).

"Ang mga taong makakatayo nang matatag sa panahon ng gawain ng paghatol ng Diyos at pagkastigo sa mga huling araw— iyon ay, sa panahon ng huling gawain ng paglilinis— ay mga tao na papasok sa pangwakas na kapahingahan kasama ang Diyos; samakatuwid, ang mga taong pumapasok sa kapahingahan ay ang lahat na nakawala sa impluwensya ni Satanas at natamo ng Diyos pagkatapos lang sumailalim sa Kanyang huling gawain ng paglilinis. Ang mga taong ito na lubusang natamo ng Diyos ay papasok sa huling kapahingahan." Ang kakanyahan ng gawain ng Diyos na pagkastigo at paghatol ay upang linisin ang sangkatauhan, at ito ay para sa araw ng huling kapahingahan. Kung hindi, ang buong sangkatauhan ay hindi makakasunod sa kanilang sariling uri o pumasok sa kapahingahan. Ang gawaing ito ay ang tanging landas ng sangkatauhan upang pumasok sa kapahingahan" ("Ang Diyos at ang Tao ay Magkasamang Papasok sa Kapahingahan" sa Ang Salita ay Nagpapakita sa Katawang-tao).

Sa mga huling araw, nagkakatawang-tao ang Diyos upang ipahayag ang katotohanan at gawin ang gawain ng paghatol para linisin at gawing perpekto ang tao sa halip na baguhin ang kanyang anyo sa isang salita. May katotohanan at hiwaga bang nakapaloob dito? Ang paraan ng paglilinis at paggawang perpekto ng Diyos sa tao sa pamamagitan ng Kanyang gawain ng paghatol sa mga huling araw ay hindi talaga kasingsimple ng inaakala natin. Sa isang salita, binuhay ng Panginoong Jesus si Lazaro mula sa mga patay. Pero para linisin at baguhin ng Diyos ang sangkatauhan na lubos na ginawang tiwali ni Satanas para kumalaban at kumilos laban sa Diyos para maging sangkatauhan na nakakaunawa, sumusunod at sumasamba sa Diyos, para baguhin ang sangkatauhan na ginawang tiwali at ginawang buhay na mga diyablo sa loob ng isang milenyo para maging sangkatauhan na taglay ang katotohanan at pagkamakatao sa loob ng dalawampu o tatlumpung taon, isang proseso ito ng pakikibaka kay Satanas. Simpleng bagay ba ito? Kung bubuhayin ng Diyos ang mga patay at babaguhin ang anyo ng ating katawan sa isang salita, mapapahiya ba si Satanas? Sa mga huling araw, ginawang masama ni Satanas ang sangkatauhan. Ang katangian at disposisyon ni Satanas ay nakatanim na sa tao. Ang sangkatauhan ay mayabang, makasarili, madaya, masama at sakim. Para sa katanyagan at kayamanan, nagpaplano sila laban sa isa't isa, nililinlang at pinapatay nila ang isa't isa. Galit ang sangkatauhan sa katotohanan. Kaaway na sila ng Diyos noon pa man. Sila ang tipo ni Satanas na kumakalaban at nagtataksil sa Diyos. Ang pagliligtas ng Diyos sa tao ay talagang isang pakikipaglaban kay Satanas. Tulad ng sabi ng Makapangyarihang Diyos: "Ang katawan ng tao ay naging lubhang masama at naging isang bagay na kumakalaban sa Diyos, na siyang lantarang sumasalungat at tinatanggihan ang pag-iral ng Diyos. Ang masamang katawang-tao na ito ay simpleng masyadong mailap, at walang mas mahirap na pakitunguhan o baguhin, kaysa sa masamang disposisyon, ng mga tao. Lumapit si Satanas sa katawang-tao ng tao upang lumikha ng gulo, at ginagamit ang katawang-tao ng tao upang abalahin ang gawain ng Diyos, at pahinain ang plano ng Diyos, at sa gayon ang tao ay naging si Satanas, at ang kaaway ng Diyos. Upang mailigtas ang tao, dapat muna siyang lupigin. Ito ang dahilan kung bakit tumatayo ang Diyos sa hamon at dumarating sa katawang-tao upang gawin ang gawain na nais Niyang gawin, at labanan si Satanas. Ang Kanyang layunin ay ang kaligtasan ng sangkatauhan, na naging masama at ang pagkatalo at pagkalipol ni Satanas. Natatalo Niya si Satanas sa pamamagitan ng Kanyang gawaing panlulupig sa tao, at sabay na ililigtas ang tiwaling sangkatauhan. Kung kaya, malulutas ng Diyos ang dalawang problema nang sabay" ("Ang Tiwaling Sangkatauhan ay Higit na Nangangailangan ng Kaligtasan ng Diyos na Naging Katawang-tao" sa Ang Salita ay Nagpapakita sa Katawang-tao).

Gustong baguhin ng Diyos ang anyo ng sangkatauhan na ginawang tiwali ni Satanas para kalabanin ang Diyos at gawing isang sangkatauhan na tunay na sumusunod sa Diyos at kasundo ng Diyos. Medyo mahirap ang gawaing ito. Mas mahirap pa ito kaysa paglikha ng Diyos sa kalangitan at sa lupa at sa lahat ng bagay. Ang paglikha ng kalangitan at lupa at lahat ng bagay mula sa wala ay natupad sa isang salita ng Diyos. Pero para linisin at baguhin ang napakatiwaling sangkatauhan, kailangang magkatawang-tao ang Diyos at magpahayag ng maraming katotohanan para hatulan at linisin ang tao Para maranasan natin ang paghatol at pagkastigo ng Diyos, para maiwaksi ang katiwalian at tumanggap ng paglilinis, kailangan ang napakahabang proseso. Ito rin ang proseso ng pakikipaglaban ng Diyos kay Satanas. Ayon sa orihinal na intensyon ni Satanas, naging tiwali ang mga tao at naging mga buhay na diyablo. Kung magagawang tao ng Diyos ang mga buhay na diyablong ito, makukumbinsi si Satanas. Kaya sinusunod ng Diyos ang Kanyang orihinal na plano sa pamamagitan ng pagkakatawang-tao upang makipaglaban sa mga kampon ni Satanas. Una sa pamamagitan ng pagpapahayag ng katotohanan para lupigin ang tao at pagkatapos ay linisin at gawing perpekto ang tao sa katotohanan. Kapag naunawaan natin ang katotohanan at nakilala ang Diyos, malinaw nating makikita na totoong ginawa tayong tiwali ni Satanas at magsisimula tayong kamuhian si Satanas, talikuran si Satanas, at isumpa si Satanas. Sa huli, lubos tayong magrerebelde laban kay Satanas at lubos tayong babaling sa Diyos. Kaya inaagaw ng Diyos ang sangkatauhan mula sa mga kamay ni Satanas. Ang mga taong ito na naligtas ang mga naagaw ng Diyos nang matalo Niya si Satanas. Sa pagtatrabaho lang na katulad nito talagang matatalo at mahahamak ng Diyos si Satanas. Ito rin ang kuwentong nakapaloob sa gawain ng paghatol ng Diyos sa mga huling araw. Kahit nagtatagal lang nang dalawampu hanggang tatlumpung taon ang gawain ng Diyos sa mga huling araw, gumawa Siya ng isang grupo ng mga mananagumpay, na tumutupad sa mga propesiya sa Aklat ng Pahayag na: "Ang mga ito'y ang hindi nangahawa sa mga babae; sapagka't sila'y mga malilinis. At ang mga ito'y ang nagsisisunod sa Cordero saan man siya pumaroon. Ang mga ito'y ang binili sa gitna ng mga tao, na maging mga pangunahing bunga sa Dios at sa Cordero" (Pahayag 14:4). Ang mga mananagumpay na ito ang mga unang bungang natamo at natamasa ng Diyos. Kumpara sa kasaysayan ng sangkatauhan, hindi ba isang kisap-mata lang ang dalawampu o tatlumpung taon? Sabi sa Biblia, "ang isang araw sa Panginoon ay katulad ng isang libong taon, at ang isang libong taon (2 Pedro 3:8). Kung sinasabi roon na kapag nagbalik ang Panginoon sa mga huling araw, babaguhin Niya ang ating katawan sa isang sandali, sa isang kisap-mata, lubos din itong angkop na gamitin sa mga epektong nakamtan ng gawain ng Diyos sa mga huling araw. Matatanggap din ito sa ganitong paraan. Pero madali nating mai-interpret ang mga salita ni Pablo bilang ang mga taong nananalig sa Panginoon ay agad babaguhin at iaangat sa alapaap para salubungin ang Panginoon pagbalik Niya. Kaya, nakatunganga lang tayong naghintay na bumaba ang Panginoon sa mga ulap para baguhin at dalhin tayo sa langit. Hindi ba nakakaligaw ang salita ni Pablo? Hindi tayo maaaring mapuno ng mga haka-haka at imahinasyon lang. Ang gawain ng Diyos ay praktikal, nahahawakan at nakikita sa bawat hakbang. Ang Makapangyarihang Diyos na nagkatawang-tao ang praktikal na Diyos na pumarito sa mundo upang iligtas ang tao sa pamamagitan ng pagpapahayag ng katotohanan. Kung hindi natin ito tatanggapin, hindi ba tayo naghihimagsik sa Diyos at lumalaban sa Diyos? Paano natin matatanggap ang mga papuri at pagpapala ng Diyos?

mula sa iskrip ng pelikulang Ang Sandali ng Pangbabago

Sinundan:Tanong 1: Nagpapatotoo kayo na nagbalik na ang Panginoong Jesus na walang iba kundi ang Makapangyarihang Diyos na nagpahayag ng katotohanan sa paggawa ng gawain ng paghatol sa mga huling araw. Paano naging posible 'yan? Talagang paparito ang Panginoon para dalhin tayo sa kaharian ng langit, paano Niya tayo maiiwan para gawin ang gawain ng paghatol sa mga huling araw? Palagay ko sa pananalig sa Panginoong Jesus at pagtanggap sa gawain ng Banal na Espiritu, nararanasan na natin ang gawain ng paghatol ng Diyos. May patunay sa salita ng Panginoong Jesus: "kung hindi ako yayaon, ang Mangaaliw ay hindi paririto sa inyo; nguni't kung ako'y yumaon, siya'y susuguin ko sa inyo. At siya, pagparito niya, ay kaniyang susumbatan ang sanglibutan tungkol sa kasalanan, at sa katuwiran, at sa paghatol" (Juan 16:7-8). Palagay namin matapos mabuhay na mag-uli at umakyat sa langit ang Panginoong Jesus, noong Pentecostes bumaba ang Banal na Espiritu para magsagawa sa mga tao. Iyan ang dahilan kaya sinisi ng mga tao ang kanilang sarili dahil sa kanilang mga kasalanan, sa pagkamatuwid at paghatol. Kapag nangumpisal at nagsisisi tayo sa harap ng Panginoon, talagang nararanasan natin ang paghatol ng Panginoon. Naniniwala tayo na bagama't ang gawain ng Panginoong Jesus ay gawain ng pagtubos, matapos umakyat sa langit ang Panginoong Jesus, ang gawaing ginawa ng Banal na Espiritu na bumaba noong Pentecostes ay dapat maging gawain ng paghatol ng Diyos sa mga huling araw. Kung hindi ito naging gawain ng paghatol, paano nangyaring "kanyang susumbatan ang sanglibutan tungkol sa kasalanan, at sa katuwiran, at sa paghatol"? Bilang nga nananalig sa Panginoong, madalas tayong antigin, pagsabihan at disiplinahin ng Banal na Espiritu. Kaya, sa harap ng Panginoon, lagi tayong umiiyak at nagsisisi sa Panginoon. Ang maraming mabubuting asal na ibinubunga nito ay kung paano tayo nabago ng ating pananampalataya sa Panginoon. Hindi ba ito ang resulta ng pagdanas ng paghatol ng Diyos? Ang gawain ng paghatol ng Makapangyarihang Diyos sa mga huling araw na binabanggit n'yo, iba pa ba ito sa gawain ng Panginoong Jesus?

Sumunod:Tanong 3: Sa mga pulong ng iglesia, madalas sabihin ng pastor at elder na ang pagsasabi ng Panginoong Jesus sa krus na "Naganap na" ay nagpapatunay na tapos na ang pagliligtas sa sangkatauhan, na sa pananalig lang sa Panginoong Jesus at pagkukumpisal ng ating mga kasalanan sa Kanyang harapan, napapatawad ang ating kasalanan, at hindi na tayo ituturing ng Panginoon na makasalanan. Napapawalang-sala tayo at inililigtas ng biyaya dahil sa ating pananampalataya. Tatanggapin tayo ng Panginoon sa kaharian ng langit pagbalik Niya, at hindi Siya posibleng magbalik para gumawa ng iba pang gawain ng pagliligtas sa sangkatauhan. Pakiramdam ko hindi katanggap-tanggap ang pagkaunawang ito ng pastor at elder. Pero, ano ba talaga ang tinutukoy ng Panginoong Jesus nang sabihin Niya sa krus na, "Naganap na"? Bakit kailangang magbalik ng Diyos sa mga huling araw para ipahayag ang katotohanan, at gawin ang gawain ng paghatol at pagdalisay sa tao?

Baka Gusto Mo Rin

Baka Gusto Mo Rin