Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos App

Pakinggan ang tinig ng Diyos at salubungin ang pagbabalik ng Panginoong Jesus!

Hinihikayat namin ang mga naghahanap ng katotohanan na kontakin kami.

Mga Klasikong Tanong at Sagot sa Ebanghelyo ng Kaharian

Mga Solidong Kulay

Mga Tema

Font

Laki ng Font

Espasyo ng Linya

Lapad ng pahina

0 (Mga) Resulta ng Paghahanap

Walang nakitang mga resulta.

Tanong 16: Sabi n’yo ang Makapangyarihang Diyos ang pagpapakita ng Diyos sa mga huling araw, at ang tunay na daan. Sinasabi n’yo rin na ang Diyos ang lumikha sa mundong ito, at naghahari sa kung anong nangyayari sa daigdig, na ang gawain ng Diyos ang gumabay at nagligtas sa sangkatauhan. Ano ang basehan n’yo para patotohanan ang mga sinasabi n’yo? Kaming mga taga-Partido Komunista ay pawang mga ateista, at hindi kumikilala sa pag-iral ng Diyos o sa paghahari Niya sa lahat. Lalong hindi namin kinikilala ang sinasabi n’yong pagpapakita at gawain ng Diyos na nagkatawang-tao. Ang Jesus na pinaniniwalaan ng Kristiyanismo ay malinaw na isang tao. may mga magulang Siya, at may mga kapatid. Ganunpaman, ang Kristiyanismo ay malinaw na nag-uutos na kilalanin Siyang Cristo, at sambahin bilang Diyos. Talagang hindi ito kapani-paniwala. Kagaya lang ni Jesus ang Makapangyarihang Diyos na pinaniniwalaan N’yo, malinaw na isa lang s’yang ordinaryong tao. Kaya bakit kailangan ninyong ipilit na Siya ang Diyos na nagkatawang-tao? Bakit kailangan n’yong patotohanan na Siya ang Cristong Tagapagligtas ng mga huling araw na naging tao? Talagang kalokohan at kabaliwan ito hindi ba? Hindi totoo na mayroong Diyos sa mundong ito. Lalong hindi totoo na may umiiral na Diyos bilang Diyos na nagkatawang-tao. Buong tapang ninyong sinasabing ang isang ordinaryong tao ay ang Diyos na nagkatawang-tao. Ano ang basehan ng sinasabi n’yong ito? Maipahahayag n’yo ba ang mga saligan, at basehan ng inyong paniniwala?

Sagot: Espiritu ang Diyos. Hindi Siya nakikita o nahahawakan ng tao. Pero maraming ginagawa ang Espiritu ng Diyos, at nagsasabi ng mga salitang nakikita at naririnig ng tao. Ito ang katotohanan. Mula sa mga patotoong itinala ng Biblia makikita nating kayang magsalita ng Kanyang Espiritu sa pamamagitan ng kulog, at kayang magpakita at magsalita sa tao sa pamamagitan ng naglilingas na apoy, at kayang magkatawang-tao, para mapabilang at makipag-usap sa tao. Ito ang mga patotoong hindi maitatanggi ninuman. Ginabayan ng Diyos ang tao sa loob ng ilang libong taon, at gumawa ng tatlong yugto ng gawain sa Kapanauhan ng Kautusan, sa Kapanahunan ng Biyaya at sa Kapanahunan ng Kaharian. Sa bawat yugto ng gawain, maraming inihayag na salita ang Diyos. Sa Kapanahunan ng Biyaya, nagkatawang-tao ang Diyos bilang ang Panginoong Jesus upang ipahayag ang katotohanan, at ipinako sa krus para sa mga kasalanan ng sangkatauhan, na sumisimbolo sa pagtubos sa mga tao. Sa Kapanahunan ng Kaharian, muling nagkatawang-tao ang Diyos bilang Makapangyarihang Diyos, nagpahayag ng katotohanan para gawin ang gawain ng paghatol ng mga huling araw, at pinamunuan ang tao patungo sa maluwalhating kinabukasan. Kasunod nito, natapos ang kapanahunan ng kasamaan at kadiliman. Dahil sa lahat ng salitang sinambit ng Diyos sa dalawang beses Niyang pagkakatawang-tao, ay narinig, ng sangkatauhan ang tinig ng Diyos, at nakita ang pagpapakita at gawain ng Diyos, kaya isa-isa na silang bumaling sa Kanya. Mula noon ay, nakita ng tao ang kapangyarihan ng Diyos, at ang karunungang sa Kanyang mga salita, nalaman na nila ang matuwid na disposisyon ng Diyos, at nakita na tinutupad ng mga salita ng Diyos ang lahat. Ito ang pinakamalinaw na resulta ng gawain ng Diyos na nagkatawang-tao. Hindi makakamit ang epektong ito kailanman sa pamamagitan ng gawain ng sangkatauhan, dahil wala sa mga tao ang katotohanan, at hindi pa nila maipahayag ang katotohanan para sakupin at iligtas ang sangkatauhan. Gayunman, paano man gumawa o magsalita ang Diyos, gaano man kadakila ang Kanyang nagawa, o gaano man karami ang mga taong bumabaling sa Kanya, kailangan pa ring gawin ng mga makademonyo ang lahat para tuligsain ang Kanyang pagpapakita at gawain. Naghahanap din sila ng iba’t ibang dahilan para linlangin ang mga tao, kaya pinagdududahan at tinatanggihan nila ang Diyos Ginagawa ng CCP ang lahat para tanggihan at tuligsain si Cristo, at tinatawag na ordinaryong mga tao ang Panginoong Jesus na nagkatawang-tao at ang Makapangyarihang Diyos. Ganap itong pinagpapasiyahan ng malademonyong diwa ng CCP na galit sa katotohanan at kinakalaban ang Diyos. Ang CCP ay isang ateistang partido pulitikal na lakas-loob pang tinatanggihan ang Diyos sa langit. Paano pa nito makikilala ang Diyos na nagkatawang-tao?

Sinasabi ko sa ‘yo na ang Diyos na nagkatawang-tao, ang praktikal na Diyos, ay lubos na nakikita sa kakayahan Niyang magpahayag ng katotohanan sa lahat ng oras at lugar; Magagawa Niya ang gawain ng Diyos Mismo. Kahit mukha Siyang ordinaryong tao, ang totoo’y Siya ang katawang-tao na pinasukan ng Espiritu ng Diyos. Lahat ng Kanyang salita at gawain ay pagpapahayag ng Espiritu ng Diyos. Kaya Niyang tubusin at iligtas ang sangkatauhan. Kaya Niyang simulan ang mga bago at wakasan ang mga lumang kapanahunan, at sa huli ay dalhin ang mga tao sa kaharian ng Diyos. Walang duda na, ang ginagawa ni Cristo na nagkatawang-tao ay gawain ng Diyos Mismo; si Cristo ay walang iba kundi ang pagpapakita ng Diyos. Tulad ng Panginoong Jesus na nagkatawang-tao, kahit ordinaryo at normal Siyang tao, sa panlabas na kaanyuan, itinuro Niya na “Mangagsisi kayo; sapagka’t malapit na ang kaharian ng langit” (Mateo 4:17). at tinupad ang gawain nang pagtubos sa lahat ng tao. Gumawa rin Siya ng maraming himala at hiwaga, halimbawa, pinakain Niya ng limang tinapay at dalawang isda ang limang libong tao. Sa isang salita lang, pinayapa Niya ang hangin at karagatan. Muli Niyang binuhay ang isang patay at iba pa. Ang katotohanan na nagsalita ang Panginoong Jesus at nagsagawa ng mga kababalaghan at himala ay hindi magagawa ng sinuman. Ganap na nilinaw nito ang awtoridad at kapangyarihan ng Diyos, at sapat nang patunay ‘yon na ang Panginoong Jesus ang Diyos na nagkatawang-tao, at Manunubos ng sangkatauhan. Alam na alam ng mga pinunong Judio noon na ang mga salita at gawain ng Panginoong Jesus ay may awtoridad at kapangyarihan, at hindi magagawa ng isang tao. Pero hinusgahan at tinuligsa nila ang Panginoong Jesus, na sinasabi na Siya ay tao lang, na kalapastanganan ang sinasabi Niya, at ginagamit Niya ang pinuno ng mga demonyo para palayasin ang mga demonyo. Dahil dito nalinlang nila ang mga tao, at tinanggihan ng mga tao ang Panginoong Jesus, ang Diyos na nagkatawang-tao. Malinaw na patunay ito ng kanilang kademonyohan na kalabanin ang Diyos at kamuhian ang katotohanan. Sa ngayon, karaniwang kinikilala ng mga relihiyoso na ang Panginoong Jesus ang Cristo, at ang Diyos na nagkatawang-tao. Mga demonyo lang ang kampon ni Satanas na tumatanggi at tumutuligsa sa Diyos na nagkatawang-tao. Ginagawa ng CCP ang lahat para tanggihan at tuligsain si Cristo, at tinatawag na ordinaryong tao ang Cristong nagkatawang-tao, binabansagang kulto ang mga iglesiang Kristiyano, at marahas na sinusugpo at pinagbabawalan sila. Di ba lubos na masama at reaksyonaryo ang CCP? Di ba mga demonyo sila na kumakalaban at tumatanggi sa Diyos?

Ang pagkakatawang-tao ng Diyos bilang si Cristo ay para sa layuning pagpapahayag ng katotohanan para makamit ang gawain ng pagliligtas. Hindi n’yo tinatanggap na katotohanan ang lahat ng mga salita ni Cristo, natural lang na itakwil n’yo si Cristo, at talagang kalabanin Siya. Tanging yung mga kumikilala lamang, tumatanggap, at nagpapaubaya kay Cristo ang pwedeng makatanggap ng katotohanan at makuha ang pagliligtas ng Diyos. Ipinahayag, ng Makapangyarihang Diyos ng mga huling araw ang lahat ng katotohanan na nagdadalisay at nagliligtas sa mga tao. Iisa, ang Makapangyarihang Diyos at ang Panginoong Jesus; sa panlabas, nagpakita Siya bilang ordinaryong tao, pero, Siya talaga ang Espiritu ng Diyos sa katawang-tao. Sa diwa Siya ang Diyos, at kayang magpahayag ng katotohanan, at gumawa ng gawain na siyang gagawin ng Diyos Mismo. Inilantad ng Makapangyarihang Diyos ang katotohanan ng katiwalian ng tao, ipinaliwanag din Niya nang napakalinaw kung paano itiniwali ni Satanas ang sangkatauhan, at detalyado n’yang ipinaliwanag ang mga kailangan ng Diyos sa tao, at ang katotohanang dapat silang magkaro’n. itinuro rin, ng Makapangyarihang Diyos ang maliwanag na daan para sa mga tao, hinihiling N’yang maging, tapat ang mga tao, at mabuhay sa salita ng Diyos. Sa ganitong paraan lang makakamit ang, biyaya ng Diyos at ang magandang kinabukasan. Pagkatapos naming tanggapin ang Makapangyarihang Diyos, maranasan ang gawain Niya, at maliwanagan sa maraming katotohanan, talikuran ang maraming kabuktutan, at lumayo mula sa masamang asal, nakamit naming lahat ang iba’t ibang antas ng pagdadalisay at pagbabago. Kaya, nagkaro’n kaming lahat ng pundasyon para mabuhay; nagkaro’n kami ng tamang mithiin para sa buhay ng tao, at sa maluwalhating kinabukasan. Ito ang ganap na resultang nakamit, ng mga salita ng Makapangyarihang Diyos sa mga tao. Sapat na itong katibayan na ang mga salita ng Makapangyarihang Diyos ang katotohanan na kayang padalisayin at iligtas ang sangkatauhan, na kayang magdikta sa tao na talikuran ang makademonyong disposisyon, at iwasan ang pagkaalipin sa impluwensya ni Satanas, at kayang dalhin ang mga tao sa magandang kinabukasan. Sabihin n’yo nga, sino pa bukod sa Diyos ang may kayang magpahayag ng mga katotohanang ito? Sino ang makalulutas sa pinag-ugatan ng mga kasalanan ng tao, at siguradong makapagliligtas sa tao mula sa mga tanikala ng kasalanan? At sinong makapagdadala sa tao, patungo sa magandang kinabukasan? Bukod sa Diyos Mismo, walang sino man ang may awtoridad o kapangyarihang ito. Bukod kay Cristong nagkatawang-tao, walang sino man ang may kakayahang magpahayag ng katotohanan. Ito ang katunayan. Sapat na ang mga katotohanan ng Makapangyarihang Diyos, para patunayan na ang Makapangyarihang Diyos ay walang iba kundi ang Diyos na nagkatawang-tao. Ang Makapangyarihang Diyos ang pagpapakita ng Tagapagligtas na si Cristo ng mga huling araw.

Itinatakwil at kinokondena n’yo ang Diyos na nagkatawang-tao gaya nito, nabasa n’yo na ba ang mga salita ng Makapangyarihang Diyos? Inimbestigahan n’yo na ba ang gawain ng Makapangyarihang Diyos? Kung hindi n’yo pa naiimbesigahan, iminumungkahi ko na, huwag n’yong itakwil si Cristo sa ganitong paraan, lalo na, ang paghayag sa Kanya na may kasalanan. Kung hindi kayo tututol, gusto kong ibahagi sa inyo ang ilang talata ng mga salita ng Makapangyarihang Diyos. Sinasabi ng Makapangyarihang Diyos: “Siya na pagkakatawang-tao ng Diyos ang magtataglay ng substansya ng Diyos, at Siya na pagkakatawang-tao ng Diyos ang magtataglay ng pagpapahayag ng Diyos. Yamang ang Diyos ay nagiging laman, dapat Niyang ilahad ang gawaing dapat Niyang gawin, at yamang ang Diyos ay naging laman, dapat Niyang ipahayag kung ano Siya, at makayang dalhin ang katotohanan sa tao, pagkalooban ng buhay ang tao, at ipakita sa tao ang daan. Ang laman na hindi nagtataglay ng substansya ng Diyos ay tiyak na hindi ang nagkatawang-taong Diyos; dito ay walang pag-aalinlangan. Upang siyasatin kung ito ay ang laman ng Diyos na nagkatawang-tao, dapat alamin ito ng tao mula sa disposisyon na ipinahahayag Niya at sa mga salita na binibigkas Niya. Na ibig sabihin, kung ito o hindi ang laman ng Diyos na nagkatawang-tao, at kung ito o hindi ang tunay na daan, ay dapat mahusgahan mula sa Kanyang substansya. At sa gayon, sa pag-alam kung ito ang laman ng Diyos na nagkatawang-tao, ang susi ay ang bigyang-pansin ang Kanyang substansya (ang Kanyang gawa, Kanyang mga salita, Kanyang disposisyon, at marami pang iba), sa halip na sa panlabas na kaanyuan” (“Punong Salita” sa Ang Salita ay Nagpapakita sa Katawang-tao). “Si Cristo ay darating sa mga huling araw upang lahat silang mga tunay na naniniwala sa Kanya ay mabigyan ng buhay. Ang Kanyang gawain ay para sa pagtatapos ng sinaunang panahon at ang pagpasok sa bago, at ito ang landas na dapat tahakin ng lahat ng mga papasok sa bagong panahon. Kapag ikaw ay walang kakayanang magpasalamat sa Kanya, at bagkus hinatulan, sinumpa, at inusig pa Siya, kung gayon ikaw ay nakatakdang masunog magpakailanman, at hindi kailanman papasok sa kaharian ng Diyos. Para dito si Cristo Sarili Niya ay ang kapahayagan ng Banal na Espiritu, ang pagpapahayag ng Diyos, ang Nag-iisang pinagkatiwalaan ng Diyos na gampanan ang Kanyang gawain sa lupa. At gayon sinasabi ko sa iyo na kung hindi mo matatanggap ang lahat ng ginawa ni Cristo ng mga huling araw, kung gayon lumalapastangan ka sa Banal na Espiritu. Ang ganti na dapat danasin ng mga lumapastangan sa Banal na Espiritu ay hindi na kailangang patunayan sa lahat. Ako ay nagsasabi rin sa iyo na kapag ikaw ay lumaban kay Cristo ng mga huling araw, at ipagkaila Siya, sa gayon walang sinuman ang may kakayanan na magpasan ng mga kahihinatnan alang-alang sa iyo. Bukod pa rito, simula sa araw na ito ikaw ay hindi magkakaroon ng isa pang pagkakataon upang makamtan ang pagsang-ayon ng Diyos; kahit na subukin mo pang tubusin ang iyong sarili, hindi mo kailanman muling makikita ang mukha ng Diyos. Sapagkat ang iyong kinakalaban ay hindi isang tao, ang iyong itinatakwil ay hindi isang mahinang nilalang, kundi si Cristo. Alam mo ba ang kahihinatnan nito? Hindi isang maliit na pagkakamali ang iyong ginawa, kundi isang karumal-dumal na krimen. At sa gayon, ipinapayo ko sa lahat na huwag ilabas ang iyong mga pangil laban sa katotohanan, o gumawa ng bulagsak na mga pamumuna, dahil ang katotohanan lang ang magdadala sa iyo ng buhay, at wala kundi ang katotohanan ang magpapahintulot na ikaw ay maipanganak muli at makita ang mukha ng Diyos” (“Tanging si Cristo ng mga Huling Araw ang Makapagbibigay sa Tao ng Daan ng Buhay na Walang Hanggan” sa Ang Salita ay Nagpapakita sa Katawang-tao). Malinaw na ipinaliliwanag ng mga salita ng Makapangyarihang Diyos ang diwa ni Cristo. Kaming mga naniniwala sa Kanya ay nabasa na ang kadakilaan ng mga salita ng Makapangyarihang Diyos. Dito lang namin naintindihan ang katotohanan tungkol sa pagkakatawang-tao ng Diyos, at natanggap ang gawain sa mga huling ng Makapangyarihang Diyos. Kung walang pagkaunawa sa katotohanan, mas madaling magkaro’n ng opinyon tungkol sa gawain ng Diyos, lalo’t higit ang husgahan at kondenahin iyon. Kung kaya ng taong hanapin ang katotohanan at basahin ang mga salita Niya ng Makapangyarihang Diyos, siguradong wala silang sasabihin, para kalabanin o itakwil ang Diyos. Umaasa kaming, wala na kayong sasabihing kahit na anong magtatakwil sa Diyos o sa Diyos na nagkatawang-tao, para hindi n’yo mainsulto ang Diyos.

mula sa iskrip ng pelikulang Ang Paglalantand ng Komunismo

Sinundan:Tanong 15: Tinawag ng mga pambansang lider ang Kristiyanismo at Katolisismo bilang mga kulto, at ang Banal na Biblia ay tinawag nilang aklat ng kulto. Kinikilala ng lahat ang mga katotohanang ito. Kung bakit naman binansagan ng sentrong gobyerno ang mga Kristiyanong bahay-iglesia, at sa partikular Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos bilang mga kulto, sa pagkaintindi ko at ayon sa pagsisiyasat, ganito ang pakiwari ko dyan: Lahat ng magpatunay na ang Diyos ang lumikha sa lahat, ang magsabing ang Diyos ang Tagapaglikha, na Siya ang lumikha sa sangkatauhan, ang magpatotoong Siya ang naghahari sa lahat ng bagay, ang magsabing ang Diyos ang Panginoon ng sansinukob, at nagkokontrol sa sanlibutan, at sinumang magsasabi sa sangkatauhan na ang Diyos lamang ang tingalain, sa Diyos lamang magpailalim, at Diyos lamang ang sambahin, ang lahat ng ito ay mga kulto. Lahat ng nagpapatunay na ang Diyos ay makatwiran, banal at dakila, at sumasaksi sa pag-ibig at pagliligtas ng Diyos sa sangkatauhan, kumukondena kay Satanas bilang demonyong nagpapasama sa mga tao, at bilang masamang pwersa na naghahari sa mundo, lalo na yung direktang umaatake at bumabatikos sa Partido Komunista, kulto ang lahat ng ito. Lahat ng nagsasabing nagbalik na ang Panginoong Jesus, at sumasaksi para kay Cristong nagkatawang-tao, at nagsasabi ng mga salita at gawain ng ordinaryong tao na parang yun ang pagpapakita at gawain ng Tagapagligtas, at nagpapakalat, at nagpapatunay na ang mga salitang inihayag ni Cristo ang katotohanan, yung tumatawag sa mga, tao para tanggapin ang Diyos, para lumapit sa Kanya, at magpaubaya, at yung hindi sumusunod sa Partido Komunista, kulto ang lahat ng ito. Lahat ng nagpapatunay na ang mga salita ng Diyos ang katotohanan, at pinakamataas sa lahat, at nagsasabing, ang Banal na Bibilia, ang salita ng Diyos at Ang, Salita ay Nagpakita sa Katawang-tao ang katotohanan, at yung kumikilos para kalabanin ang Marxismo-Leninismo at ang ideyolohiya at teorya ng Partido Komunista, kulto ang lahat ng ito. Lahat ng nagtuturo at sumasaksi para kay Cristo ng mga huling araw, lahat ng nangangaral na nagbalik na ang Diyos, na dahilan para tanggapin ng tao ang pagliligtas ng Diyos, at yung tumatawag sa tao para iwan ang lahat at sumunod sa Kanya bilang tanging daan para makapasok sa kaharian ng langit, kulto ang lahat ng ito. Ito ang aking pagkaunawa sa pagbabansag ng sentrong gobyerno sa lahat ng Kristiyanong bahay- iglesia, partikular na Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos, bilang mga kulto. Sa Tsina, ang Partido Komunista ang may kontrol. Ang Partido Komunista ay Marxista-Leninista, at ateistang partido politikal na sumasalungat sa lahat ng teismo. Dinedeklara ng Partido Komunista na mga kulto ang lahat ng relihiyosong grupo na naniniwala sa Diyos. Ipinakikita nito ang ganap na awtoridad ng Partido Komunista. Ang Partido Komunista lang ang dakila, kapuri-puri, at ang tama. Ang kahit na anong kumakalaban o sumasalungat sa Marxismo-Leninismo ay maituturing na mali; Yun ang isang bagay na gustong ipagbawal ng Partido Komunista. Sa bansang Tsina, dapat kilalanin ang Marxismo-Leninismo at ang Partido Komunista bilang dakila. Meron bang hindi tama sa sinasabi kong ito? Kayong mga taga-Iglesia ng Makapangyarihang Diyos, ay lantarang nagkakalat na nagbalik na ang Diyos, ang Diyos ng mga huling araw, ang Makapangyarihang Diyos. Pinatutunayan n’yo rin na naghahayag ng katotohanan ang Makapangyarihang Diyos para dalisayin ang tao, para iligtas ang tao, na dumating na sa lupa ang kaharian ng langit. nagresulta ito ng pagkakagulo at paghihiwalay ng mga relihiyosong grupo, at pinamumunuan ang maraming tao, para mapalapit sa Makapangyarihang Diyos. Nagdulot ito ng pambihirang sensasyon sa Tsina, at nagdala ng matinding kalituhan at pagkabalisa sa lipunan. Sa ginagawa n’yo, ginugulo n’yo ang publiko hindi ba? Kaya idineklara ng sentrong gobyerno, na may sala Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos sa pagiging isang kulto, at nagsasagawa ng pag-atake at panunupil. Naloko kayong lahat at naligaw ng landas. Umaasa ang gobyerno na wala kayong sasayanging oras, sa pagsisisi, sa paglayo sa Iglesia ng Makapangyarihang Diyos, at pagsali sa Iglesia ng Three-Self. Sa ganitong paraan, hindi na kayo ituturing na mga kriminal ng gobyerno.

Sumunod:Tanong 17: Pinatotohanan n’yo na ang Makapangyarihang Diyos ang Diyos ng mga huling araw na nagpapakita at gumagawa, at sinabi n’yo ring naghahanap ng katotohanan ang paniniwala n’yo sa Kanya, at tinatahak n’yo ang tamang daan ng buhay. Pero sa pagkakaalam ko, marami sa mga naniniwala sa Kanya sa Makapangyarihang Diyos ay katulad ng mga misyonaryo ni Jesus, na sa layunin ng pagpapakalat ng ebanghelyo at pagpapatotoo sa Diyos, ay hindi nag-alinlangang iwan ang pamilya at propesyon, at ibinigay ang katawan at kaluluwa sa Diyos. Sa kanilang lahat marami sa mga kabataan ang hindi nagpapakasal, ginagawa nila ang tungkulin nila sa pagsunod kay Cristo ng mga huling araw. Hindi n’yo yata alam na, dahil iniiwan n’yo ang pamilya n’yo at kumikilos para ikalat ang ebanghelyo at magpatotoo sa Diyos, lalong dumarami ang mga taong naniniwala sa Diyos. Kapag ang lahat ng tao ay napalapit na sa Diyos, sino pang maniniwala sa Partido Komunista, at susunod sa kanila? Malinaw na dahil dito, pinipigilan kayo at inaaresto ng gobyerno. May nakikita ba kayong mali rito? Dahil naniniwala kayo sa Diyos sa ganitong paraan kaya maraming tao ang inaresto at sinintesyahang makulong, at marami ang umalis ng bahay at lumikas. Maraming mag-asawa ang nagdiborsyo, at maraming bata ang walang mga magulang na, magmamahal sa kanila. Maraming matatanda ang walang karamay para mag-alaga sa kanila. Sa paniniwala sa Diyos sa ganitong paraan, dinanas ng mga pamilya ninyo ang matinding paghihirap. Ano ba talagang gusto ninyong makamit? Hindi kaya ito ang tamang daan para sa buhay ng tao na sinasabi n’yo? Ang tradisyunal na kultura ng Tsina ay nagbibigay ng higit na pagpapahalaga sa kabanalan ng pamilya. Ayon sa kasabihan: “Sa lahat ng kabutihan, ang paggalang ng anak sa magulang ang pinakamahalaga.” Sabi ni Confucius: “Habang buhay pa ang mga magulang n’yo, huwag kayong maglalakbay nang malayo.” Ang pagrespeto sa mga magulang ang pundasyon ng pag-uugali ng tao. Sa paniniwala at pagsunod sa Diyos sa paraang ginagawa n’yo, hindi nyo magawang alagaan kahit na ang mga magulang n’yong nagbigay-buhay at nag-aruga sa inyo, pa’no ito naituring na tamang daan para sa buhay ng tao? Madalas kong marinig sa mga tao na, mabubuti ang lahat ng sumasampalataya. Hindi mali yon. Pero naniniwala kayong lahat sa Diyos, sumasamba at nagtatanghal sa Kanya bilang dakila. Ito ang dahilan para magpuyos sa galit ang Partido Komunista, at mapuno ng pagkamuhi. Ginagawa n’yo ang tungkulin n’yo para maikalat ang ebanghelyo, pero ni hindi n’yo maalagaan ang mga sarili n’yong pamilya. Paano ito maituturing na kagandahang asal? Anong masasabi n’yo? Posible kaya na kahit hindi nakikita ay nagkamali kayo ng tinahak na daan sa paniniwala sa Diyos? Sa pagpapakalat ng ebanghelyo at pagpapatotoo sa Diyos sa ganitong paraan, hindi ba’t sinisira n’yo ang pagkakaisa at katatagan ng lipunan? Nakikiusap ako sa inyo na itigil n’yo na ang paggawa ng mali. Bumalik na kayo sa lipunan sa lalong madaling panahon, samahan n’yo na ang pamilya n’yo, magkaro’n ng normal na buhay, at alagaang mabuti ang inyong pamilya. Dapat n’yong gawin ang tungkulin n’yo bilang mga anak at magulang. Ito lang ang pundasyon sa pag-uugali ng tao, at ito lang ang pinakapraktikal.

Baka Gusto Mo Rin

Baka Gusto Mo Rin