Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos App

Pakinggan ang tinig ng Diyos at salubungin ang pagbabalik ng Panginoong Jesus!

Hinihikayat namin ang mga naghahanap ng katotohanan na kontakin kami.

Mga Klasikong Tanong at Sagot sa Ebanghelyo ng Kaharian

Mga Solidong Kulay

Mga Tema

Font

Laki ng Font

Espasyo ng Linya

Lapad ng pahina

0 (Mga) Resulta ng Paghahanap

Walang nakitang mga resulta.

Tanong 4: Kahit hindi perpekto si Pablo, hindi na maaalala ng Panginoon ang dati niyang mga kasalanan. Naglingkod at nagdusa si Pablo para sa Panginoon nang maraming taon; mas malaki ang sakripisyo niya kaysa kaninuman. Malamang, pinuri ng Panginoon ang kanyang pagdurusa. Huwaran pa rin natin si Pablo! Isa siyang halimbawa sa lahat ng Kristiyano. Kung hindi nakatamo si Pablo ng papuri ng Diyos, sino pa?

Sagot: Sinasabi n’yo ba na talagang pinuri ng Diyos ang pagdurusa ni Pablo? Alam n’yo ba kung bakit siya nagdusa, kung ano ang kanyang intensyon? Palagay ko ginawa n’ya ‘yon para pagbayaran ang kanyang mga kasalanan; wala siyang magagawa. Ginawa niya ‘yon para magtamo ng putong at gantimpala. Pa’no tatanggapin ng Panginoon ang kanyang pagdurusa? Ang Panginoon ay matuwid; alam Niya ang ginagawa at nasa puso ng mga tao. Hindi makikita ng mga tao ang nasa isipan ni Pablo, pero nakikita ‘yan ng Diyos. Di ba dapat maniwala ang mga tao na matuwid ang Diyos? Ba’t nila pinupuri, sinasamba, at dinadakila si Pablo nang ganito? ‘Di ba pagkalaban ‘yan sa Panginoong Jesus? Ba’t nila ipinagtatanggol si Pablo? Ano ang problema ro’n? Nasa panig ba sila ng Panginoong Jesus at nagsasalita para sa Kanya? Sumasampalataya ba talaga sa Panginoon ang mga taong ‘yon?

Ang mga tao ay sumamba at sumunod kay Pablo. Pinatutunayan nito na ang likas ng mga tao ay katulad ng kay Pablo. Pinatutunayan nito na ang mga intensiyon ng mga tao ay katulad ng kay Pablo kapag sila ay nagdurusa at gumugugol para sa Panginoon. Ang uri ng tao na sinasamba at sinusunod ng mga tao ay sumasagisag sa diwa ng kanilang likas na pagkatao. Sa paniwala ng tao, ang sinumang nagdurusa at gumugugol para sa pangangaral ng pangalan ng Panginoon ay ililigtas ng Diyos. Mali ito! Inililigtas ng Diyos ang mga taong gaya ni Pedro, na nagtataglay ng pagkatao, nagmamahal sa katotohanan, hinahanap ang katotohanan at tunay na nagmamahal sa Diyos. Hindi inililigtas ng Diyos ang masasamang tao na galit sa katotohanan, ikinakaila at kinakalaban ang Diyos. Ang gayong mga tao ay nagtataglay ng likas ni Satanas, at hindi sila kailanman magbabago. Si Pablo ay gayong uri ng tao. Sa kabaligtaran ni Pablo, si Pedro ay nagkusang sumunod sa Panginoong Jesus noong siya ay nangangaral. Siya ay tinagubilinan ng Banal na Espiritu at kinilala si Jesus bilang ang Panginoon at ang Cristo. Si Pedro ay mayroong tunay na pananampalataya noon sa Panginoong Jesus. Napagmasdan ng Panginoong Jesus ang lahat ng bagay, at kalaunan ay nagtuon sa pagsasanay kay Pedro at siya ay naging perpekto. Tinanong ng Panginoong Jesus si Pedro sa maraming pagkakataon, “Simon, anak ni Jonas, may paggiliw ka ba sa akin?” at sinabi kay Pedro, “Alagaan mo ang aking mga tupa” (Juan 21:16), “Ibibigay ko sa iyo ang mga susi ng paghahari ng langit” (Mateo 16:19). Makikita na si Pedro ang tunay na nagmahal sa Panginoon at tunay na sumunod sa kalooban ng Ama sa langit. At si Pablo ay isang Fariseo na nagalit sa katotohanan at kumalaban sa Diyos. Tinawag ng Panginoong Jesus si Pablo para siya magsisi at para sa pangangaral ng ebanghelyo. Ang katotohanang nagapi niya si Pablo, na may kademonyohan, ay patunay na makapangyarihan siya at na mapaglilingkod Niya ang sinuman sa Kanyang gawain. Mula sa gawain ng Diyos, malinaw nating nakikita ang uri ng mga taong inililigtas ng Diyos at anong uri ang hindi Niya inililigtas. Sa Kapanahunan ng Biyaya, hindi iniligtas ng Panginoong Jesus ang mga Judiong Fariseo na iyon, kundi kinondena at isinumpa sila, “Sa aba ninyo, mga guro ng kautusan at mga Fariseo, mga mapagpaimbabaw! Ito ay sapagkat itinayo ninyo ang mga nitso ng mga propeta at ginayakan ang mga puntod ng mga matuwid. Inyong sinasabi: Kung kami ay nabubuhay noong panahon ng ating mga ama, hindi kami makikisali sa kanila sa pagbuhos ng dugo ng mga propeta. Kayo ang nagpapatotoo sa inyong mga sarili na kayo ay mga anak ng mga pumatay sa mga propeta. Punuin na ninyo ang sukat ng inyong mga ama. Mga ahas, mga anak ng ulupong! Papaano kayo makakaligtas mula sa hatol ng impiyerno?” (Mat 23:29-33). Sa mga huling araw, hinahatulan at ibinubunyag din ng Makapangyarihang Diyos ang kakanyahan ng mga Fariseo: “Ang mga Fariseong ito sa pagkatao ay mga sutil, mayayabang, at ayaw sumunod sa katotohanan. Ang panuntunan ng paniniwala nila sa Diyos ay: Gaano man kalalim ang pangangaral Mo, gaano man kataas ang Iyong awtoridad, hindi Ikaw si Cristo maliban kung Ikaw ang tinatawag na Mesiyas” (“Mamamasdan Mo ang Espirituwal na Katawan ni Jesus Kapag Napanibago Na ng Diyos ang Langit at Lupa” sa Ang Salita ay Nagpapakita sa Katawang-tao). “Ano ang kanilang kakanyahan? Hindi ba’t dahil hindi nila hinanap ang paraan ng pagiging kaayon sa katotohanan? Nahumaling sila sa bawat salita ng Kasulatan, habang hindi pinapakinggan ang Aking kalooban at ang mga hakbang at paraan ng Aking gawain. Hindi sila ang mga taong naghangad ng katotohanan, ngunit mga taong mahigpit na sumunod sa mga salita ng Kasulatan; hindi sila ang mga taong naniwala sa Diyos, ngunit mga taong naniwala sa Biblia. Sa katunayan, mga tagapagbantay sila ng Biblia. … Kaya mas pinili nilang talikuran ang kanilang kinabukasan at ang alay para sa kasalanan upang husgahan si Jesus, na hindi tumalima sa doktrina ng Kasulatan, hanggang sa kamatayan” (“Dapat Mong Hanapin ang Paraan ng Pagiging Kaayon kay Cristo” sa Ang Salita ay Nagpapakita sa Katawang-tao). Mga kapatid, mula sa katotohanan na sa kapwa pagkakataon ang Diyos ay nagkatawang-tao, hinahatulan at kinokondena Niya ang mga Fariseo, nakita natin ang pagkamatuwid at banal na disposisyon ng Diyos. Hindi iniligtas ng Diyos ang mapagpaimbabaw na mga Fariseo dahil ang kanilang kakanyahan ay nainis sa katotohanan, galit sa katotohanan at malupit sa Diyos. Si Pablo mismo ay may kakanyahan ng mga Fariseo. Kahit maraming taon na siyang naniwala sa Diyos, marami na siyang pinagdusahan, hindi niya nagawang makilala ang Diyos o maging isang taong sumusunod sa kalooban ng Diyos. Kaya nga, kung iniisip mong pinuri ng Diyos si Pablo sa pagdurusa at paggugol, ang pananaw mong ito ay mali!

mula sa iskrip ng pelikulang Masasakit na Alaala

Sinundan:Tanong 3: Kahit hindi mga salita ng Diyos ang mga salita ni Pablo, matapos matawag ng Diyos, nagpalaganap siya ng ebanghelyo at nagtiis ng hirap para sa Panginoon habambuhay. Malayo ang nilakbay niya at sinikap niyang itatag ang iglesia. Napakalaki ng isinakripisyo niya. Kitang-kita ang mga inambag niya sa iglesia. Ang pananampalataya at pagdurusa niya para sa Panginoon ay isang halimbawa sa lahat ng Kristiyano. Tinatanggap n’yo ba ang mga ito?

Sumunod:Tanong 5: Pilit ang mga sakripisyo at pagdurusa ni Pablo. Inaamin din natin ‘yan. Pero pag sinabi mong galit si Pablo sa katotohanan at kaaway siya ng Diyos, hindi ako sang-ayon diyan. Ano’ng batayan mo?

Baka Gusto Mo Rin