Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos App

Pakinggan ang tinig ng Diyos at salubungin ang pagbabalik ng Panginoong Jesus!

Hinihikayat namin ang mga naghahanap ng katotohanan na kontakin kami.

Mga Klasikong Tanong at Sagot sa Ebanghelyo ng Kaharian

Mga Solidong Kulay

Mga Tema

Font

Laki ng Font

Espasyo ng Linya

Lapad ng pahina

0 (Mga) Resulta ng Paghahanap

Walang nakitang mga resulta.

Tanong 5: Pilit ang mga sakripisyo at pagdurusa ni Pablo. Inaamin din natin ‘yan. Pero pag sinabi mong galit si Pablo sa katotohanan at kaaway siya ng Diyos, hindi ako sang-ayon diyan. Ano’ng batayan mo?

Sagot: May mga pangyayaring magpapakita kung galit nga si Pablo sa katotohanan at kontra sa Diyos o hindi: Nang gawin ng Panginoong Jesus ang Kanyang gawain, nagpahayag Siya ng maraming katotohanan, nagpamalas ng maraming himala at niyanig ang buong Judea. Dapat ay alam ng isang taong may kalibreng katulad ni Pablo na lahat ng gawain ng Panginoong Jesus ay nagmula sa Diyos, pero hindi hinanap o inaral ni Pablo ang daan ng Panginoong Jesus. Sa halip, palipat-lipat siya ng lugar, na nagsasalita sa publiko laban sa Panginoong Jesus. Nang ipako sa krus ang Panginoong Jesus, nagdilim ang araw, nayanig ang lupa, at napunit ang kurtina ng templo. Nabuhay na mag-uli ang Panginoong Jesus at nagpakita nang apatnapung araw matapos mamatay. Niyanig ng dalawang pinakamalaking himala ang buong Judea. Nagsagawa rin ng maraming himala ang mga disipulo ng Panginoon sa Kanyang pangalan. Nakita man ang lahat ng ito, hindi lang hindi kinilala ni Pablo na ang Panginoong Jesus ang Diyos, sadya pa niyang pinatindi ang pagkalaban sa Diyos. Humingi siya ng sulat sa mga high priest, tapos kinalaban at pinahirapan niya ang mga disipulo ng Panginoong Jesus. Mukhang hindi siya masisiyahan hangga’t hindi niya napapatay ang lahat ng alagad ng Panginoong Jesus at handa siyang lumaban hanggang kamatayan. Sapat na ang mga pangyayaring ito para patunayan na sadyang kinalaban ni Pablo ang Diyos at walang takot na ginulo at binagabag ang Kanyang gawain. Ang kanyang pagkatao at diwa ay magalit sa katotohanan at kalabanin ang Diyos. Kung hindi, ba’t niya itinuring na kaaway ang Panginoong Jesus, na nagpahayag ng katotohanan? Tingnan natin kung pa’no inilantad ng Makapangyarihang Diyos ang ugali at pagkatao ni Pablo. Sabi ng Makapangyarihang Diyos, “Sa pagbanggit kay Pablo, iisipin ninyo ang kanyang nakaraan, at ang ilan sa mga kuwento tungkol sa kanya na hindi tumpak at wala sa katotohanan. Tinuruan siya ng kanyang mga magulang mula sa murang edad, at natanggap ang Aking buhay, at bilang resulta ng Aking predestinasyon siya ay nagmay-ari ng kakayahang Aking hinihiling. … Gayon pa man, ang kanyang isang kamalian ay, dahil sa kanyang mga talento, madalas siyang matamis magsalita at mayabang. Bilang resulta, dahil sa kanyang pagsuway, bahagi nito ang direktang pagkakatawan sa arkanghel, nang Ako ay nagkatawang-tao sa unang pagkakataon, ginawa niya ang lahat ng hakbang upang lumaban sa Akin” (“Ang Ikaapat na Pagbigkas” ng mga Pagbigkas ng Diyos sa Buong Sansinukob sa Ang Salita ay Nagpapakita sa Katawang-tao). “Dahil, noong una, inusig niya si Kristo, at hindi niya sumuko kay Kristo; siya ay likas na isang rebelde na sinasadyang tumaliwas kay Kristo, at isang tao na walang kaalaman sa gawa ng Banal na Espiritu. Sa konklusyon ng kanyang gawa, hindi pa rin niya alam ang gawa ng Banal na Espiritu, at umakto lamang ayon sa kanyang sariling kusa batay sa kanyang sariling kalikasan, nang hindi nagbibigay ng kahit kaunting pansin sa kalooban ng Banal na Espiritu. At kaya ang kanyang kalikasan ay isang pagkapoot kay Kristo at hindi sumunod sa katotohanan. Isang tao kagaya nito, na siyang tinalikdan ng gawa ng Banal na Espiritu, na siyang hindi alam ang gawa ng Banal na Espiritu, at siyang tumaliwas kay Kristo—paano kayang maliligtas ang taong iyon?” (“Ang Tagumpay o Pagkabigo ay Depende sa Daan na Tinatahak ng Tao” sa Ang Salita ay Nagpapakita sa Katawang-tao). Mga kapatid, malinaw na nailantad ng mga salita ng Makapangyarihang Diyos ang pagkatao ni Pablo. Si Pablo ay isang kaaway ng Diyos na sadyang kinalaban si Cristo. Ang totoo, ni hindi kilala ni Pablo ang Panginoong Jesus. Kinalaban niya ang Panginoong Jesus. Kasi galit siya sa Diyos at sa mga katotohanang ipinahayag ng Panginoong Jesus. Samakatwid, ang ugali at pagkatao ni Pablo ay magalit sa katotohanan at kalabanin ang Diyos.

mula sa iskrip ng pelikulang Masasakit na Alaala

Sinundan:Tanong 4: Kahit hindi perpekto si Pablo, hindi na maaalala ng Panginoon ang dati niyang mga kasalanan. Naglingkod at nagdusa si Pablo para sa Panginoon nang maraming taon; mas malaki ang sakripisyo niya kaysa kaninuman. Malamang, pinuri ng Panginoon ang kanyang pagdurusa. Huwaran pa rin natin si Pablo! Isa siyang halimbawa sa lahat ng Kristiyano. Kung hindi nakatamo si Pablo ng papuri ng Diyos, sino pa?

Sumunod:Tanong 6: Lahat ng sinasabi n’yong ito ay mga kasalanan ni Pablo bago niya tinanggap ang tawag ng Panginoon. Pero matapos siyang liwanagan ng matinding liwanag, naglakbay siya sa lahat ng dako para ipangaral ang ebanghelyo ng Panginoon. Ni hindi natin alam kung ilang iglesia ang itinatag niya o kung ilang tao ang naakay niyang tanggapin ang pagliligtas ng Panginoong Jesus. Napakarami niyang isinulat para suportahan ang matatapat. Ipinapakita niyan na talagang nagsisi si Pablo. Hindi n’yo masasabi na isa siyang kaaway ng Panginoong Jesus batay sa kanyang isinagawa bago siya bumaling sa Panginoon.

Baka Gusto Mo Rin

Baka Gusto Mo Rin