Hinihikayat namin ang mga naghahanap ng katotohanan na kontakin kami.

Sumunod sa Cordero at Kumanta ng mga Bagong Awitin

Mga Solidong Kulay

Mga Tema

Font

Laki ng Font

Espasyo ng Linya

Lapad ng pahina

0 (Mga) Resulta ng Paghahanap

Walang nakitang mga resulta.

7 Ang Ating Diyos ay Makapangyayari Bilang Hari

Bilis

7 Ang Ating Diyos ay Makapangyayari Bilang Hari

Makapangyarihang Diyos, Amang walang hanggan,

Prinsipe ng Kapayapaan,

S'ya'y naghahari bilang Hari ng lahat!

I

Makapangyarihang Diyos,

Amang walang hanggang,

Prinsipe ng Kapayapaan Diyos na Hari nating lahat!

Kanyang mga yapak sa Bundok ng Olibo, sa Bundok ng Olibo.

O kay ganda! Makinig! Tayong mga bantay itaas mga tinig,

Itaas ating mga tinig, tayo'y umawit,

pagka't sa Sion Diyos ay nagbalik.

Nasaksihan ng aming mga mata ang kapanglawan ng Jerusalem!

Sabay tayong umawit ng buong galak, pagkat tayo'y inaliw N'ya,

Tinubos N'ya ang Jerusalem.

Sa mga bansa'y pinamalas, ng Diyos ang bisig N'yang banal,

pinakita ang tunay na Siya.

Makikita'ng pagligtas Niya hanggang sa dulo ng mundo.

II

Makapangyarihang Diyos!

Mula sa trono Mo,

ang pitong espiritu'y sinugo sa mga iglesia sa lahat ng dako,

sa mga iglesia sa lahat ng dako nang mabunyag mga hiwaga Mo.

Ikaw sa Iyong mal'walhating trono,

maghari sa 'Yong kahariang tinayo ng matatag

sa kat'wiran at katarungan,

at ang mga bansa'y yuyukod sa Iyong harapan, sa Iyong harapan.

Makapangyarihang Diyos pinalaya pamigkis ng mga hari,

ang pinto ng mga lungsod sa harap Mo'y di na muling magsasara.

Ang liwanag Mong dumating

maluwalhating ilaw ng Iyong kadakilaa'y magniningning.

III

Lupang binalot ng dilim, taong kinain ng lagim.

Ah... Nagpakita Ka at ilaw Mo'y kami liwanagan.

Diyos, nagpakita Ka, kami'y liwanagan.

Luwalhati Mo sa ami'y nahahayag.

Lahat ng mga bansa'y paroon sa ilaw Mo,

mga Hari nila patungo sa liwanag Mo.

Tumitingin ka sa paligid Mong,

sa 'Yo nangagtipon mga anak Mong lalaki.

Sila'y nagmula sa malayong lugar,

babaeng anak taglay ng bisig Mo.

Makapangyarihang Diyos!

Kami ay binigkis ng dakilang pag-ibig Mo.

Ikaw ang umakay sa amin patungo sa Kaharian.

Salita Mong sakdal na tumagos sa 'ming lubos.

Makapangyarihang Diyos, pasasalamat at papuri sa 'Yo.

Salamat at papuri Sa 'Yo .

Sama-samang may payapa't wagas at tapat na puso,

tingalain Ka at maging saksi, itaas Ka't awitan ng papuri.

Buuin ating mga sarili sa pagkakaisa,

upang maging kasiya-siya at kaaya-aya kami sa Iyo.

Nang kami'y maging kasiya-siya sa Iyo, upang magamit Mo.

Kalooban mo nawa ang matupad at maghari dito sa lupa.

mula sa Mga Pagbigkas at mga Patotoo ni Cristo sa Pasimula

Sinundan:Nagpapakita ang Makapangyarihang Diyos Bilang Araw ng Katuwiran

Sumunod:Dumako sa Sion na may pagpupuri

Baka Gusto Mo Rin