Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos App

Pakinggan ang tinig ng Diyos at salubungin ang pagbabalik ng Panginoong Jesus!

Hinihikayat namin ang mga naghahanap ng katotohanan na kontakin kami.

Mga Klasikong Tanong at Sagot sa Ebanghelyo ng Kaharian

Mga Solidong Kulay

Mga Tema

Font

Laki ng Font

Espasyo ng Linya

Lapad ng pahina

0 (Mga) Resulta ng Paghahanap

Walang nakitang mga resulta.

Tanong 2: Kung ang Kidlat ng Silanganan ang tunay na daan, papa’no niyo ‘yon patutunayan? Nananalig tayo sa Panginoong Jesus dahil may kakayahan Siyang iligtas tayo, pero ano ang patunay niyong ang Kidlat ng Silanganan ang tunay na daan?

Sagot: Basahin natin ang mga salita ng Makapangyarihang Diyos para malaman natin ang sinasabi Niya. Sinasabi ng Makapangyarihang Diyos: “Ano ang pinaka-pangunahing alituntunin sa paghahanap sa tunay na daan? Kailangan mong tingnan kung naroon ang gawain ng Banal na Espiritu o wala, kung ang mga salitang ito ay pagpapahayag ng katotohanan, sino ang pinatototohanan, at kung ano ang maidudulot nito sa iyo” (“Tanging Yaong mga Kilala ang Diyos at Kanyang Gawa ang Makapagbibigay-kasiyahan sa Diyos” sa Ang Salita ay Nagpapakita sa Katawang-tao).

Ang pag-aralan ang ganoong bagay ay hindi mahirap, nguni’t nangangailangan sa bawa’t isa sa atin na alamin ang katotohanang ito: Siya na pagkakatawang-tao ng Diyos ang magtataglay ng substansya ng Diyos, at Siya na pagkakatawang-tao ng Diyos ang magtataglay ng pagpapahayag ng Diyos. Yamang ang Diyos ay nagiging laman, dapat Niyang ilahad ang gawaing dapat Niyang gawin, at yamang ang Diyos ay naging laman, dapat Niyang ipahayag kung ano Siya, at makayang dalhin ang katotohanan sa tao, pagkalooban ng buhay ang tao, at ipakita sa tao ang daan. Ang laman na hindi nagtataglay ng substansya ng Diyos ay tiyak na hindi ang nagkatawang-taong Diyos; dito ay walang pag-aalinlangan. Upang siyasatin kung ito ay ang laman ng Diyos na nagkatawang-tao, dapat alamin ito ng tao mula sa disposisyon na ipinahahayag Niya at sa mga salita na binibigkas Niya. Na ibig sabihin, kung ito o hindi ang laman ng Diyos na nagkatawang-tao, at kung ito o hindi ang tunay na daan, ay dapat mahusgahan mula sa Kanyang substansya. At sa gayon, sa pag-alam kung ito ang laman ng Diyos na nagkatawang-tao, ang susi ay ang bigyang-pansin ang Kanyang substansya (ang Kanyang gawa, Kanyang mga salita, Kanyang disposisyon, at marami pang iba), sa halip na sa panlabas na kaanyuan” (“Punong Salita” sa Ang Salita ay Nagpapakita sa Katawang-tao).

Mga kapatid, basta’t ‘yan ang tunay na daan, personal na ginawa ‘yan ng Diyos. Dahil gawain niya ‘yan mismo, tiyak na pagpapahayag ‘yan ng katotohanan at gawain ng Banal na Espiritu. Nakita nating ang Kidlat ng Silanganan ang tunay na daan at ang Makapangyarihang Diyos ang Diyos na nagkatawang-tao dahil dumating ang Makapangyarihang Diyos at nagpahayag ng maraming aspeto ng katotohanan at hinatulan at nilinis ang sangkatauhan, at tinutupad ang plano ng Diyos na linisin at iligtas ang tao sa mga huling araw.

Sabi ng Makapangyarihang Diyos: “Nang ang Diyos ay naging katawang-tao sa panahong ito, ang Kanyang gawain ay upang ipahayag ang Kanyang disposisyon, pangunahing sa pamamagitan ng pagkastigo at paghatol. Gamit ito bilang pundasyon, nagdadala Siya ng mas higit na katotohanan sa tao, nagpapakita ng mas maraming mga paraan ng pagsasagawa, at sa gayon ay nakakamit ang Kanyang layunin ng panlulupig sa tao at pagliligtas sa tao mula sa kanyang masamang disposisyon. Ito ang nasa likod ng gawain ng Diyos sa Kapanahunan ng Kaharian” (“Punong Salita” sa Ang Salita ay Nagpapakita sa Katawang-tao).

Sa pamamagitan ng gawaing ito ng paghatol at pagkastigo, lubusang malalaman ng tao ang marumi at tiwaling sangkap na nasa loob niya, at makakaya niyang ganap na magbago at maging malinis. Tanging sa ganitong paraan maaaring maging karapat-dapat na bumalik ang tao sa harap ng trono ng Diyos. Ang lahat ng mga gawain na ginawa sa araw na ito ay upang ang tao ay magawang malinis at mabago; sa pamamagitan ng paghatol at pagkastigo gamit ang salita, pati na rin ang pagpipino, makakaya ng tao na maiwaksi ang kanyang katiwalian at magawang dalisay. Sa halip na ituring ang yugtong ito ng gawain bilang doon sa pagliligtas, mas akmang sabihin na ito ay ang gawain ng pagdadalisay” (“Ang Hiwaga ng Pagkakatawang-tao (4)” sa Ang Salita ay Nagpapakita sa Katawang-tao).

Ang Makapangyarihang Diyos ay humahatol at naglilinis ng sangkatauhan, pinapahayag Niya’ng katotohanang kailangan para magkamit ang tao ng kaalaman at pagliligtas ng DIyos, at binubuksan ang hiwaga ng plano sa pamamahala ng Diyos. Ang layon ng anim na libong taong plano ng Diyos, ang prinsipyo Niya at ang kwento ng Kanyang tatlong-yugtong gawain, ang hiwaga at kahulugan ng Diyos na naging tao, kung pa’no naging ganito ngayon ang sangkatauhan at ang ating kahahantungan, ang katotohanan ng Biblia, kahulugan ng ngalan ng Diyos at iba pa, yon ay mga hiwagang hindi maarok ng sangkatauhan. Ang salita ng Makapangyarihang Diyos ay ganap na naglalantad sa kasamaan ng sangkatauhan at kung ba’t sila naging tiwali. Kaya alam ng tao ang kasamaan nila gaya ng kayabangan, kasakiman, at kasuklam-suklam na ugali sa gitna ng paghatol ng Diyos. At nauunawaan ng tao ang katotohanan, may pag-unawa sila sa matuwid na disposisyon ng Diyos, at may pusong gumagalang sa DIyos. Ang disposisyon nila sa buhay ay nagbagong lahat sa iba’t ibang antas at unti-unti silang tumigil na magkasala sa araw at magtapat ng sala sa gabi. Pinatutunayan niyan na ang gawain ng Makapangyarihang Diyos ang tunay na daan at na ang salita Niya ang katotohanan, ang daan, at ang buhay may awtoridad at kapangyarihan, at malilinis at maililigtas ang tao. Kung hindi, maliban sa Diyos, sino’ng makakatulong sa tao’ng kumawala sa kasalanan? Maliban sa Diyos, sino’ng makakapagbukas sa hiwagang libu-libong taong nakatago?

Ang Diyos lang ang katotohanan, ang daan, at ang buhay. Siya lang ang makakapagbigay sa tao ng buhay na walang hanggan. Sa pagtanggap lang sa ipinahayag ni Cristo ng mga huling araw natin matatamo ang kaligtasan. Tingnan natin ang salita ng Makapangyarihang Diyos.

Sabi ng Makapangyarihang Diyos: “Ang Diyos Mismo, at ang buhay, at ang katotohanan, at ang Kanyang buhay at katotohanan ay sabay na umiiral. Silang mga walang kakayahang makamtan ang katotohanan ay di-kailanman makakamtan ang buhay. Kung wala ang patnubay, tulong, at pagtustos ng katotohanan, ang makakamtan mo lang ay mga salita, mga doktrina, at, bukod diyan, kamatayan. Ang buhay ng Diyos ay laging naririyan, at ang Kanyang katotohanan at buhay ay umiiral nang sabay. Kung hindi mo mahanap ang pinagmulan ng katotohanan, sa gayon hindi mo makakamtan ang sustansiya ng buhay; kung hindi mo makakamtan ang sustento ng buhay, sa gayon tiyak na hindi ka talagang magkakaroon ng katotohanan, at sa gayon bukod sa mga imahinasyon at mga pagkaintindi, ang kabuuan ng iyong katawan ay magiging walang iba kundi laman lang, ang iyong umaalingasaw na laman. Alamin mo na ang mga salita ng mga aklat ay hindi itinuturing na buhay, ang mga talaan ng kasaysayan ay hindi maaaring ipagdiwang na katotohanan, at ang mga doktrina ng mga nakalipas na panahon ay hindi maaaring magsilbing paglalarawan ng sinambit ng Diyos sa kasalukuyan. Ang tanging mga inihayag ng Diyos nang Siya ay nagtungo sa lupa at namuhay kasama ng mga tao ay ang katotohanan, buhay, kalooban ng Diyos, at Kanyang kasalukuyang paraan ng paggawa” (“Tanging si Cristo ng mga Huling Araw ang Makapagbibigay sa Tao ng Daan ng Buhay na Walang Hanggan” sa Ang Salita ay Nagpapakita sa Katawang-tao).

Si Cristo ng mga huling araw ay naghahatid ng buhay, at naghahatid ng nananatili at magpakailanmang daan ng katotohanan. Ang katotohanang ito ay ang landas na sa pamamagitan nito ay makakamit ng tao ang buhay, at ang tanging landas sa pamamagitan niyao’y makikilala ng tao ang Diyos at upang masangayunan ng Diyos. Kung hindi mo hahanapin ang daan ng buhay na ibinigay ni Cristo ng mga huling araw, sa gayon, ikaw ay hindi kailanman makakakuha ng pagsang-ayon ni Jesus, at hindi kailanman magiging karapat-dapat pumasok sa pintuan ng kaharian ng langit, sapagkat ikaw ay kapwa sunud-sunuran at bilanggo ng kasaysayan. Silang mga kontrolado ng mga tuntunin, ng mga nasusulat, at nakagapos sa kasaysayan ay hindi kailanman makakamtan ang buhay, at hindi kailanman makakamtan ang walang hanggang daan ng buhay. Iyan ay dahil ang mayroon lang sila ay malabong tubig na nanatiling walang pag-unlad nang libu-libong mga taon, sa halip na ang tubig ng buhay na dumadaloy mula sa luklukan. Silang mga hindi nabigyan ng tubig ng buhay ay mananatiling bangkay magpakailanman, mga laruan ni Satanas, at mga anak ng impiyerno …” (“Tanging si Cristo ng mga Huling Araw ang Makapagbibigay sa Tao ng Daan ng Buhay na Walang Hanggan” sa Ang Salita ay Nagpapakita sa Katawang-tao).

Ang salita ng Makapangyarihang Diyos ay ang pagliligtas Niya sa sangkatauhan sa mga huling araw. Yon lang ang landas tungo sa pagliligtas ng Diyos sa sangkatauhan. Sabi sa Kasulatan, ang nagmumula sa Diyos ay madaragdagan, ang sa tao ay mababawasan. Mahigit dalawampung taon na ngayon mula nang simulan ng Makapangyarihang Diyos ang gawain Niya. Sa kabila ng matinding pagkalaban at pagsugpo ng CCP at ng lahat ng relihiyon, hindi mapigilan ang ebanghelyo ng kaharian ng Diyos. Kaya ngayon, hindi lang sa buong Mainland China laganap ‘to kundi sa maraming bansa sa buong mundo. Talagang lumalaganap na ito ngayon sa lahat ng mga rehiyon at bansa. Ang katotohanang mabilis na kumalat ang ebanghelyo ng kaharian ng Makapangyarihang Diyos sa kabila ng pang-aapi ay patunay ng gawain ng Espiritu Santo na pinatutunayan na “lalago yaong nagmumula sa Diyos,” at ang Makapangyarihang Diyos ang ikalawang pagparito ng Panginoong Jesus. Ang Kidlat ng Silanganan ang tunay na daan.

mula sa iskrip ng pelikulang Kumawala sa Bitag

Sinundan:Tanong 1: Hindi ko maintindihan, kung ang Kidlat ng Silanganan ang tunay na daan, bakit napakatindi ng pagtutol do’n ng CCP? Bakit galit din ‘yong tinutuligsa ng mga pinuno ng relihiyon? Hindi sa hindi pa inusig ng CCP ang mga pastor at elder. Pero pagdating sa Kidlat ng Silanganan, bakit pwedeng pareho ang opinyon at saloobin ng CCP at ng mga pastor at elder na naglilingkod sa Diyos? Ano ba talaga ang dahilan no’n?

Sumunod:Tanong 3: Kayo Nakita ng Kidlat ng Silanganan ang tunay na daan Idineklara na ng CCP na kulto ang Kidlat ng Silanganan. Kung ikukumpara natin ang mga kulto sa mabubuting relihiyon?

Baka Gusto Mo Rin

Baka Gusto Mo Rin