Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos App

Pakinggan ang tinig ng Diyos at salubungin ang pagbabalik ng Panginoong Jesus!

Hinihikayat namin ang mga naghahanap ng katotohanan na kontakin kami.

Mga Klasikong Tanong at Sagot sa Ebanghelyo ng Kaharian

Mga Solidong Kulay

Mga Tema

Font

Laki ng Font

Espasyo ng Linya

Lapad ng pahina

0 (Mga) Resulta ng Paghahanap

Walang nakitang mga resulta.

Tanong 3: Pero iniisip natin na ang salita at gawain ng Diyos ay nakatala sa Biblia. Walang salita at gawain ng Diyos maliban sa nasa Biblia. Samakatwid, kailangang ibatay sa Biblia ang ating pananampalataya sa Diyos. Mali ba iyan?

Sagot: Nadarama ng maraming nananalig sa iba’t ibang relihiyon na: “Ang salita at gawain ng Diyos ay nakatalang lahat sa Biblia. Walang salita o gawain ng Diyos maliban sa nasa Biblia.” Nakaayon ba sa mga tunay na pangyayari ang kasabihang ito? Nangangahas ka bang sabihin na bawat isang piraso ng gawaing isinasagawa ni Jehova sa Kapanahunan ng Batas ay nakatalang lahat sa Biblia? Magagarantiyahan mo ba na lahat ng salita at gawain ng Panginoong Jesus sa Kapanahunan ng Biyaya ay nakatalang lahat sa Biblia? Ano ang kalalabasan kung hindi nakaayon ang pananaw na ito sa mga tunay na pangyayari? Hindi ba hahamakin ng mga tao ang Diyos lilimitahan ang Diyos, at lalapastanganin ang Diyos dahil dito? Hindi ba ito nakakasakit sa disposisyon ng Diyos? Dapat nating malaman na ang Biblia ay isinulat ng mga taong naglilingkod sa Diyos maraming taon matapos kumpletuhin ng Diyos ang bawat yugto ng Kanyang gawain. Hindi maiiwasan na may ilang nilalamang nawawala o naalis. Totoo iyan. May ilang salita ng mga propeta na hindi nakatala sa Lumang Tipan kundi sa halip ay nakasama sa mga aklat ng Deuteronomio. Sa Bagong Tipan, kakaunti ang mga salita ng Panginoong Jesus na nakatala sa Apat na Ebanghelyo. Katunayan, nangaral at nagsagawa ang Panginoong Jesus nang hindi kukulangin sa tatlong taon. Ang mga salitang Kanyang sinambit ay sobra sobra pa sa nakatala sa Biblia. Iyan ay isang katotohanang hindi maikakaila ninuman. Tulad ng nakasaad sa Biblia: “At mayroon ding iba’t ibang mga bagay na ginawa si Jesus, na kung susulating isa isa, ay inaakala ko na kahit sa sanglibutan ay hindi magkakasiya ang mga aklat na susulatin” (Juan 21:25). Mayroon ding ilang sulat ng mga apostol na hindi nakatala sa Biblia. Kapag nagbalik ang Panginoong Jesus, kailangan pa rin Siyang sumambit ng marami pang salita at magsagawa ng mas marami pang gawain. Maaari bang maitala sa Biblia ang mga bagay na ito? Naitala lamang sa Biblia ang propesiya ng pagbalik ng Panginoong Jesus, hindi ang Kanyang salita at gawain kasunod ng Kanyang pagbalik Ibig sabihin, limitado ang salita ng Diyos na nakatala sa Biblia. Ang mga salitang ito ay isang patak lang sa dagat ng buhay ng Diyos, ikasampung libo lamang, ika isang trilyon ng buhay ng Diyos. Dahil sa mga katotohanang ito, paano pa masasabi ng mga tao na nakatalang lahat ang salita at gawain ng Diyos sa Biblia? Paano nila masasabi na walang salita o gawain ng Diyos maliban sa nasa Biblia? Hindi makatwiran ang mga pahayag na iyon! Hindi man lang ito nakaayon sa mga katotohanan. Maraming taong gumagamit ng gayong mga pahayag para sabihin nang patapos na ang Biblia ang batayan ng pananampalataya ng tao sa Diyos. Hindi tumpak ang konklusyong ito. Tamang umasa ang tao sa Biblia bilang batayan ng kanilang pananampalataya sa Diyos, pero ang Biblia lamang ay hindi sapat. Ang pinakamahalaga ay lumakad sa landas ng paniniwala sa Diyos batay sa gawain ng Banal na Espiritu. Matatamo ang pagsang ayon ng Diyos sa ganyang paraan. Kung ang Biblia lamang ang batayan at walang gawain ng Banal na Espiritu, mauunawaan kaya ng tao ang katotohanan sa Biblia? Mauunawaan kaya ng tao ang Diyos? Kung may mga mali ang mga tao sa pag unawa sa salita ng Diyos at walang pagliliwanag ng Banal na Espiritu, hindi ba niyan pinadali ang pagkaligaw ng landas? Puro totoong problema ang mga ito. Kung ang mga nananalig sa Diyos ay walang gawain ng Banal na Espiritu, hindi nila matatamo ang katotohanan kailanman, at bukod pa rito ay hindi nila mauunawaan ang Diyos. Kahit madalas silang magbasa ng Biblia at makinig sa mga sermon, hindi pa rin nila mauunawaan ang katotohanan at mapapasok ang realidad. Ipinapakita nito na ang mga taong naniniwala sa Diyos nang walang gawain ng Banal na Espiritu ay walang anumang makakamtan.

Maraming pastor ng mga relihiyon at propesor ng teolohiya ang gumagamit ng isipan ng tao para ipaliwanag ang Biblia, at nagiging mga taong lahat na lumalaban sa Diyos. Katulad lang sila ng mga Fariseo, na pamilyar din sa Biblia at sinunod ang ilan sa mga patakaran nito, pero anumang kaalaman tungkol sa Diyos. Mukhang makadiyos ang kanilang panlabas na anyo pero wala silang anumang pagpipitagan sa Diyos. Nang magpakita ang Panginoong Jesus para gawin ang Kanyang gawain, ginamiat pa nila ang Biblia para labanan at tuligsain Siya, at isinumpa sila ng Diyos dahil dito. Anong klaseng problema ito? Maaari bang sa Biblia lamang ibatay ang pananampalataya ng tao sa Diyos o hindi? Sinasabi sa atin ng mapait na aral ng mga Fariseo na ang pagbabatay ng ating pananampalataya sa Diyos sa Biblia lamang ay hindi sapat, at ang pinakamahalagang batayan ay ang gawain ng Banal na Espiritu. Kung wala ang gawain ng Banal na Espiritu, wala itong saysay kahit ilang taon pang naniniwala ang mga tao sa Diyos—sila sila magtatamo ng buhay. Ito ay isang katotohanang hindi maikakaila ninuman. Ipinapakita nito na ang pahayag na, “Ang pananampalataya sa Diyos ay kailangang ibatay sa Biblia, ang paglayo mula sa Biblia ay hindi paniniwala sa Diyos,” ay isang mali at katawa tawang pananaw. Malinaw na nakasaad sa salita ng Diyos sa Biblia na: “Hindi sa pamamagitan ng kalakasan, ni ng kapangyarihan, kundi sa pamamagitan ng aking Espiritu, sabi ng Panginoon ng mga hukbo” (Zacarias 4:6). Nariyan din ang mga salita sa Mga Awit: “Malibang itayo ng Panginoon ang bahay, walang kabuluhang nagsisigawa ang nagtatayo: malibang ingatan ng Panginoon ang bayan, walang kabuluhang gumigising ang bantay” (Awit 127:1). Ang dalawang talatang ito ay kapwa mga klasikong linya ng Biblia. Masasabi mo na alam ng lahat ng nananalig ang dalawang talatang ito ng kasulatan. Maaari bang sa Biblia lamang ibatay ang pananampalataya ng tao sa Diyos o hindi? Dapat ay malinaw ang sagot. Ang pangunahing batayan ng paniniwala sa Diyos ay ang gawain ng Banal nsa Espiritu at ang aktuwal na mga salita ng Diyos. Natatamo ang katotohanan at buhay sa ganyang paraan. Maraming taong hindi nakakaunawa sa Biblia, palaging iniisip na ang buhay na walang hanggan ay nasa Biblia at na maisasakatuparan ang lahat sa pagkapit lamang sa Biblia. Lubhang katawa tawa ang pananaw na iyan. Nasabi na ng Panginoong Jesus dati na, “Saliksikin ninyo ang mga kasulatan, sapagka’t iniisip ninyo na sa mga yaon ay mayroon kayong buhay na walang hanggan; at ang mga ito’y siyang nangagpapatotoo tungkol sa akin. At ayaw kayong magsilapit sa akin, upang kayo’y magkaroon ng buhay” (Juan 5:39-40). “Ako ang daan, at ang katotohanan, at ang buhay: sinoman ay di makaparoroon sa Ama, kundi sa pamamagitan ko” (Juan 14:6). Dapat malaman nang husto ng mga nananalig sa kanilang puso na ang Diyos ay Panginoon ng paglikha. Ang Diyos ang namamahala sa lahat ng bagay, nangingibabaw sa lahat ng bagay, at ang pinagmumulan ng buhay para sa lahat ng bagay. May sukdulang karunungan at himala sa Diyos. Ang Biblia ay talaan lamang ng kasaysayan ng gawain ng Diyos, isang patotoo sa unang dalawang yugto ng gawain ng Diyos. Ang Biblia ay Biblia. Ang Diyos ay Diyos. Ang Biblia at ang Diyos ay dalawang magkaibang bagay at hindi mapagkukumpara. Ang Biblia ay hindi maaaring kumatawan sa Diyos, at bukod pa rito ay hindi nito maaaring palitan ang Diyos sa pagliligtas sa tao. Ang Diyos lamang ang maaaring magligtas sa tao. Kung maaaring iligtas ng Biblia ang tao, matibay na kumapit ang mga Israelita sa Biblia, pikit matang naniwala at sumamba sa Biblia nang libu libong taon, subalit bakit kailangan pa rin nilang dumating ang Mesiyas at iligtas sila? Kung maaaring iligtas ng Biblia ang tao, bakit kaya ang mga Fariseo na kumapit nang mahigpit sa Biblia ay tinuligsa at nilabanan pa rin ang Panginoong Jesus, at naging mga anticristo dahil sa pagkapoot sa Diyos? Sapat nang ipamalas na hindi maililigtas ng Biblia ang tao. Ang Biblia ay isang patotoo lamang tungkol sa Diyos. Kung kakapit lamang tayo sa Biblia pero hindi natin susundin ang gawain ng Diyos, hindi natin matatanggap ang pagliligtas ng Diyos. Dahil naniniwala tayo sa Diyos, dapat nating sundin ang gawain ng Diyos, at maranasan at maipamuhay ang salita ng Diyos, para matanggap natin ang gawain ng Banal na Espiritu, at matamo ang katotohanan at buhay. Kaya nga ang Biblia ay magsisilbi lamang reperensya para sa ating pananampalataya sa Diyos at hindi maaaring maging kaisa isang batayan. Ang pananampalataya sa Diyos ay dapat ibatay sa aktuwal na mga salita ng Diyos at gawain ng Banal na Espiritu. Iyan ang pinakamahalagang tuntunin ng paniniwala sa Diyos. Talagang napakabobo at napaka ignorante natin kung hindi natin makita ang kaalamang ito ng ating sentido komun. Ang pag idolo sa Biblia o paggamit ng Biblia kahalili ng Panginoon ay paglaban at paglapastangan lamang sa Diyos. Kung pikit mata nating pinaniniwalaan at sinasamba ang Biblia pero hindi natin niluluwalhati at sinusunod ang Panginoon, paano tayo maaaring maging mga tunay na nananalig? Paano tayo naiiba sa mapagkunwaring mga Fariseo? Ipinapakita nito na kung naniniwala tayo sa Diyos pero hindi natin nauunawaan ang katotohanan sa loob ng Biblia at ang relasyon ng Biblia sa Diyos, napakadaling malihis tayo mula sa tunay na daan at maligaw ng landas.

Basahin natin ang ilan pang talata ng salita ng Makapangyarihang Diyos. Sabi ng Makapangyarihang Diyos, “Na hindi hihigit pa sa makasaysayang tala ng gawain ng Diyos, at isang testamento sa nakaraang dalawang yugto ng gawain ng Diyos, at hindi nagbibigay sa iyo ng pag unawa sa mga layunin ng gawain ng Diyos. Ang bawat isa na nakapagbasa ng Biblia ay alam na ito ay nagtatala sa dalawang yugto ng gawain ng Diyos sa Kapanahunan ng Kautusan at ang Kapanahunan ng Biyaya. Ang Lumang Tipan ay nagsasalaysay sa kasaysayan ng Israel at ang gawain ni Jehova mula sa oras ng paglikha hanggang sa katapusan ng Kapanahunan ng Kautusan. Ang Bagong Tipan ay nagtatala ng gawain ni Jesus sa lupa, na kung saan ay nasa Apat na Ebanghelyo, pati na rin ang gawain ni Pablo; hindi ba sila mga tala ng kaysayan?” (“Tungkol sa Biblia (4)” sa Ang Salita ay Nagpapakita sa Katawang-tao).

Kung nais mong makita ang gawa ng Kapanahunan ng Kautusan, at makita kung paano ang mga Israelita sumunod sa landas ni Jehova, sa gayon dapat mong basahin ang Lumang Tipan; kung nais mong maunawaan ang gawa ng Kapanahunan ng Biyaya, sa gayon dapat mong basahin ang Bagong Tipan. Ngunit paano mo makikita ang mga gawain sa huling mga araw? Kailangan ninyong tanggapin ang pamumuno ng Diyos ng ngayon, at magsimulang gumawa ng trabaho sa araw na ito, dahil ito’y bagong gawa, at wala pang nakapagtatala nito sa Biblia. Ngayon, ang Diyos ay nagkatawang tao at pumili ng iba sa Tsina. Ang Diyos ay gumagawa sa mga taong ito, nagpapatuloy Siyang gumawa ng Kanyang gawain sa mundo, nagpapatuloy mula sa gawa sa Kapanahunan ng Biyaya. Ang gawain ng araw na ito ay isang landas na hindi pa kailanman nalakaran ng tao, at landas na walang sinuman ang nakakita. Ito ay gawa na hindi kailan pa man nagawa—ito ay pinakabagong gawa ng Diyos sa mundo. Kaya, ang gawa na hindi pa nagawa noon ay hindi kasaysayan, dahil ang ngayon ay ngayon, at hindi pa nagiging nakaraan.” “Mula ng panahon nang mayroong Biblia, ang paniniwala ng mga tao sa Panginoon ay ang paniniwala sa Biblia. Sa halip na sabihing ang mga tao ay naniniwala sa Panginoon, mas mabuti na sabihing sila ay naniniwala sa Biblia; sa halip na sabihin nila na sinimulan na nila ang pagbabasa ng Biblia, mas mabuti na sabihin na sinimulan na nila ang paniniwala sa Biblia; at sa halip na sabihin nilang nanumbalik sila sa Panginoon, mas mabuting sabihin na sila’y nanumbalik sa Biblia. Sa ganitong paraan, sinasamba ng mga tao ang Biblia na parang ito ay Diyos, na parang ito ay kanilang dugong buhay at ang kawalan nito’y tulad ng kawalan ng kanilang mga buhay. Tinitingnan ng mga tao ang Biblia bilang kasingtaas gaya ng Diyos, at may mga tao na nakikita ito na mas mataas pa kaysa sa Diyos. Kung ang mga tao ay hindi taglay ang gawa ng Banal na Espiritu, kung hindi nila nadarama ang Diyos, maaari silang magpatuloy mamuhay— ngunit sa oras na mawala sa kanila ang Biblia, o mawala ang mga bantog na kabanata at kasabihan mula sa Biblia, sa gayon parang nawala na ang kanilang buhay” “Matapos ang lahat, alin ang mas dakila: Ang Diyos o ang Biblia? Bakit kailangan ang gawain ng Diyos ay kaayon sa Biblia? Maaari kaya na ang Diyos ay walang karapatan na higitan ang Biblia? Hindi ba maaaring lisanin ng Diyos ang Biblia at gumawa ng iba pang gawain? Bakit si Jesus at ang Kanyang mga alagad ay hindi sumusunod sa Araw ng Pamamahinga? Kung pananatilihin Niya ang Araw ng Pamamahinga at mangangaral ayon sa mga utos ng Lumang Tipan, bakit hindi tumutupad si Jesus sa Araw ng Pamamahinga matapos Niya dumating, ngunit sa halip naghugas ng mga paa, nagtaklob ng ulo, hinati hati ang tinapay, at uminom ng alak? Hindi ba itong lahat ay wala sa mga utos ng Lumang Tipan? Kung pinarangalan ni Jesus ang Lumang Tipan, bakit Niya hinamon ang mga doktrinang ito? Dapat mong malaman kung alin ang nauna, ang Diyos o ang Biblia! Dahil Panginoon ng Araw ng Pamamahinga, Siya ba’y maaaring ding maging Diyos ng Biblia?” (“Tungkol sa Biblia (1)” sa Ang Salita ay Nagpapakita sa Katawang-tao).

Ito ay dahil sinundan ng Biblia ang ilang libong taon na kasaysayan ng sangkatauhan at itinuring ito ng lahat ng tao na parang Diyos hanggang sa punto na ipinalit ng mga tao sa mga huling araw ang Biblia sa Diyos. Labis na kinapopootan ng Diyos ang bagay na ito. Kaya sa bakanteng oras ay kinailangan Niyang linawin ang loob ng kwento at ang pinagmulan ng Biblia. Kung hindi, maaari pa ring palitan ng Biblia ang Diyos sa puso ng mga tao at kokondenahin at susukatin nila ang mga kilos ng Diyos batay sa mga salitang nakapaloob sa Biblia. Ang paliwanag ng Diyos sa diwa, pagkabuo at mga kapintasan ng Biblia ay ganap na hindi pagtanggi sa pag iral nito, ni hindi pagkondena sa Biblia. Sa halip, ito ay pagbibigay ng makatwiran at angkop na paliwanag, upang mapanumbalik ang dating imahe ng Biblia, at upang maiwasto ang mga maling pang unawa ng mga tao sa Biblia upang magkaroon ang lahat ng tao ng tamang pananaw ukol dito, hindi na sasambahin ito at hindi na maliligaw mali ang pagtrato ng bulag nilang pananampalataya sa Biblia bilang pananampalataya at pagsamba sa Diyos, at ni hindi sila nangangahas na harapin ang tunay na kasaysayan at mga kahinaan nito. … Kung hindi makakawala ang mga tao sa bitag ng Biblia, hindi sila kailanman makakapunta sa harapan ng Diyos. Kung nais nilang makapunta sa harapan ng Diyos, kailangan muna nilang linisin ang kanilang puso mula sa anumang bagay na maaaring makapalit sa Kanya masisiyahan ang Diyos sa ganitong paraan. Bagama’t dito lamang ipinapaliwanag ng Diyos ang Biblia, huwag kalimutan na maraming ibang mga maling bagay ang tunay na sinasamba ng mga tao liban sa Biblia, at ang tanging mga bagay na hindi nila sinasamba ay yung mga tunay na nagmumula sa Diyos. Ginagamit lamang ng Diyos ang Bibliya bilang isang halimbawa upang ipaalala sa lahat na huwag lakaran ang maling landas at huwag na muling tumungo sa mga kalabisan at mahulog sa kalituan kapag naniniwala sila sa Diyos at tinatanggap ang mga salita Niya” (Pambungad sa Ikalawang Bahagi sa Ang Salita ay Nagpapakita sa Katawang-tao).

Malinaw na naihayag ng mga salita ng Makapangyarihang Diyos na ang Biblia ay isa lamang patotoo sa Diyos, isang talaan ng unang dalawang yugto ng gawain ng Diyos. Ang halaga at kahalagahan ng Biblia ay nasa mga salita ng Diyos sa unang dalawang yugto ng Kanyang gawain ayon sa nakatala rito. Tinutulutan nito ang buong sangkatauhan na makita sa pamamagitan ng salita ng Diyos sa Biblia kung paano nilikha ng Diyos ang lahat ng bagay, paano Niya nilikha ang sangkatauhan, paano Niya ginabayan ang sangkatauhan, at paano Niya tinubos ang sangkatauhan, sa pagtulong sa mga tao na magkaroon ng kaunting pag unawa tungkol sa Diyos. Dahil sa mga nakatala sa Biblia, maraming tao ang bumaling sa Diyos. Hindi lamang nila tinanggap na nillikha ng Diyos ang lahat ng bagay, kundi nagugutom din sila sa salita ng Diyos at naghahanap sa mga yapak ng Diyos. Lahat ng ito ay mga benepisyo at pagpapasiglang hatid ng Biblia sa sangkatauhan, at dito rin makikita ang halaga ng Biblia. Pero ang gawain ng Diyos ay laging sumusulong. Ang layunin ng pagliligtas ng sangkatauhan ay hindi makakamit pagkatapos lamang makumpleto ang unang dalawang yugto ng gawain. Ang plano sa pamamahala ng Diyos ay isang tatlong..yugtong gawain. Kung kakapit lang tayo sa Biblia pero ayaw nating tanggapin ang gawain ng Diyos sa mga huling araw sa labas ng Biblia, napakalaking kawalan niyan! Ang gawain ng Diyos na paglilinis, pagliligtas, at pagpapasakdal sa sangkatauhan ay nakakamtan lamang sa pamamagitan ng Kanyang gawain ng paghatol sa mga huling araw. Kaya nga lahat ng katotohanang ipinahayag ng Diyos sa mga huling araw ay napakahalaga sa ating pagdadalisay, kaligtasan, at pagpasok sa kaharian ng langit. Bakit nagpropesiya ang Panginoong Jesus na kapag Siya ay nagbalik, lahat ng tatanggap sa Kanya ay dadalo sa hapunan? Sabi ng Panginoon, “Mapapalad ang mga inanyayahan sa paghapon sa kasalan ng Cordero” (Pahayag 19:9). “Narito ako’y nakatayo sa pintuan at tumutuktok: kung ang sinoman ay duminig ng aking tinig at magbukas ng pinto, ako’y papasok sa kaniya, at hahapong kasalo niya, at siya’y kasalo ko” (Pahayag 3:20). Malinaw sa ating lahat na ang ibig sabihin ng hapunang ito sa kasalan ay na tunay na matatamo at magagawang sakdal ng Diyos ang tao, at gagawin ang tao na may iisang isipan na kasama Niya, hindi na muling maghihiwalay. Kaya nga ipinapahayag ng Makapangyarihang Diyos sa mga huling araw ang lahat ng katotohanan para malinis at mailigtas ang tao. Yaong mga tatanggap at susunod matapos marinig ang tinig ng Diyos ay pawang matatalinong dalaga. Itinataas sila sa harapan ng luklukan upang dumalo sa hapunan sa kasalan ng Cordero, at nagtatamasa ng suplay ng tubig ng buhay na dumadaloy mula sa luklukan ng Diyos. Sa pagdanas ng paghatol at paglilinis ng Diyos sa mga huling araw, lalaya sila mula sa pagkaalipin sa kasalanan upang makamtan ang pagbabago, at ginagawang mga mananagumpay ng Diyos. Sila ang pinakamapapalad na tao, at mga tao rin na tatanggap ng buhay na walang hanggan at papasok sa kaharian ng langit. Kung ibabatay lamang ng mga tao ang kanilang paniniwala sa Diyos sa Biblia at mananatiling nakadikit sa mga nakasulat sa Biblia at mga patakaran ng mga relihiyon, na naglalakad sa mismong lugar sa pamamagitan ng pagdikit sa unang dalawang yugto ng gawain ng Diyos, magiging madali para sa kanila na mapabayaan at mapalayas ng bilis ng gawain ng Diyos, kaya nawawalan sila ng pagkakataong malinis, mailigtas, at magawang sakdal ng Diyos sa mga huling araw. Lubos nitong pinuputol ang kaugnayan nila sa gawain ng pagliligtas ng Diyos. Lahat ng pagsisikap nila ay mauuwi sa wala at aalisin sila ng Diyos. Sa mga mata ng Diyos, lahat sila ay mga taong nagtaksil sa Kanya. Lahat sila ay mga walang pananalig na nabibilang sa mga gumagawa ng masama. Sa huli, lahat sila ay parang mga Fariseo noong araw, na isinumpa at pinarusahan ng Diyos dahil nagpilit silang kumapit sa Lumang Tipan at nilabanan at tinuligsa nila ang Panginoong Jesus. Tulad ng sinabi ng Panginoong Jesus, “Hindi ang bawa’t nagsasabi sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa kaharian ng langit; kundi ang gumaganap ng kalooban ng aking Ama na nasa langit. Marami ang mangagsasabi sa akin sa araw na yaon, Panginoon, Panginoon, hindi baga nagsipanghula kami sa iyong pangalan? at sa pangalan mo’y nangagpalayas kami ng mga demonio, at sa pangalan mo’y nagsigawa kami ng maraming gawang makapangyarihan? Ang kung magkagayo’y ipahahayag ko sa kanila, Kailanma’y hindi ko kayo nangakilala: magsilayo kayo sa akin, kayong manggagawa ng katampalasanan” (Mateo 7:21-23). Malinaw na, ito ang kauuwian ng mga taong nakakapit sa Biblia at ayaw tanggapin ang gawain ng Diyos sa mga huling araw.

Tingnan natin ulit ang salita ng Makapangyarihang Diyos. Sabi ng Makapangyarihang Diyos, “Si Cristo ng mga huling araw ay naghahatid ng buhay, at naghahatid ng nananatili at magpakailanmang daan ng katotohanan. Ang katotohanang ito ay ang landas na sa pamamagitan nito ay makakamit ng tao ang buhay, at ang tanging landas sa pamamagitan niyao’y makikilala ng tao ang Diyos at upang masangayunan ng Diyos. Kung hindi mo hahanapin ang daan ng buhay na ibinigay ni Cristo ng mga huling araw, sa gayon, ikaw ay hindi kailanman makakakuha ng pagsang ayon ni Jesus, at hindi kailanman magiging karapat dapat pumasok sa pintuan ng kaharian ng langit, sapagkat ikaw ay kapwa sunud sunuran at bilanggo ng kasaysayan. Silang mga kontrolado ng mga tuntunin, ng mga nasusulat, at nakagapos sa kasaysayan ay hindi kailanman makakamtan ang buhay, at hindi kailanman makakamtan ang walang hanggang daan ng buhay. Iyan ay dahil ang mayroon lang sila ay malabong tubig na nanatiling walang pag unlad nang libu libong mga taon, sa halip na ang tubig ng buhay na dumadaloy mula sa luklukan. Silang mga hindi nabigyan ng tubig ng buhay ay mananatiling bangkay magpakailanman, mga laruan ni Satanas, at mga anak ng impiyerno. Paano, gayon, nila makikita ang Diyos? Kung ikaw ay sumusubok lang na panghawakan ang nakaraan, sinusubukan lang na panatilihin ang mga bagay na walang pagbabago, at hindi sinusubukang baguhin ang nakasanayan at itapon ang kasaysayan, sa gayon hindi ka ba magiging laging salungat sa Diyos? Ang mga hakbang sa gawain ng Diyos ay malawak at makapangyarihan, tulad ng rumaragasang mga alon ng dagat at dumadagundong na mga kulog— ngunit ikaw ay nakaupo at walang imik na naghihintay ng kapahamakan, nananatili sa iyong kahangalan at walang ginagawa. Sa ganitong paraan, paano ka maituturing na nilalang na sumusunod sa mga yapak ng Kordero? Paano mo mapatutunayan na ang Diyos na kinakapitan mo ay isang Diyos na laging bago at hindi naluluma? At paano ka maihahatid ng mga salita ng mga nanilaw sa luma mong libro patawid sa panibagong panahon? Paano ka nila papatnubayan sa iyong paghahanap ng mga hakbang sa gawain ng Diyos? At paano ka nila madadala paakyat sa langit? Ang hawak mo sa iyong mga kamay ay ang mga nasusulat na magbibigay ng panandaliang ginhawa lang, hindi ang mga katotohanan na kayang magbigay ng buhay. Ang mga kasulatan na iyong nababasa ay ang mga nakakapagpayaman lang ng iyong dila, hindi mga salita ng karunungan na makatutulong sa pag unawa mo sa buhay ng tao, lalong hindi ang mga magiging daan na maghahatid sa iyo sa pagka perpekto. Ang pagkakaiba bang ito ay hindi nagdudulot sa iyo ng pagbubulay bulay? Hindi ba nito maipaunawa sa iyo ang mga hiwaga na sumasaloob dito? Ikaw ba ay may kakayahan na dalhin ang iyong sarili sa langit upang makipagkita sa Diyos nang ikaw lang? Kung hindi dumating ang Diyos, kaya mo bang dalhin ang sarili mo sa langit upang magalak sa pampamilyang kasiyahan kasama ang Diyos? Nananaginip ka pa rin ba ngayon? Imumungkahi ko, sa gayon, na ihinto mo ang pananaginip, at tingnan kung sino ang gumagawa ngayon, kung sino ang umaakay sa gawain ng pagliligtas sa tao sa mga huling araw. Kung hindi, hindi mo makakamtan ang katotohanan kailanman, at hindi kailanman makakamtan ang buhay” (“Tanging si Cristo ng mga Huling Araw ang Makapagbibigay sa Tao ng Daan ng Buhay na Walang Hanggan” sa Ang Salita ay Nagpapakita sa Katawang-tao).

mula sa iskrip ng pelikulang Kalagin ang mga Kadena at Tumakbo!

Sinundan:Tanong 2: Napakalinaw na sinabi ni Pablo sa na (2Timoteo 3:16) “ang Biblia ay binigyang inspirasyong lahat ng Diyos”, at na lahat ng salita sa Biblia ay mga salita ng Diyos, ang Biblia ay kumakatawan sa Diyos. Sinusunod namin ang mga salita ni Pablo. Paano ito magiging mali?

Sumunod:Tanong 4: Kitang nagpatotoo na ang nagkatawang-taong Makapangyarihang Diyos ay nagpahayag ng milyun-milyong mga salita at isinagawa ang Kanyang gawain ngpaghatol magsimula sa bahay ng Diyos. Malinaw na wala ito sa Biblia. Madalas sabihin sa atin ng mga pastor at pinuno na ang lahat ng gawain at salita ng Diyos ay nasa Biblia. Walang salita at gawain ng Diyos ang nasa labas ng Biblia. Ang gawain na pagliligtas ng Panginoong Jesus ay nakumpleto na. Ang pagbabalik ng Panginoon sa mga huling araway upang dalhin nang direkta ang Kaya sa tinagal-tagal, Kaya sa tinagal-tagal, naniwala tayong nakabatay sa Biblia ang paniniwala sa Panginoon. Hangga’t nananampalataya tayo sa Biblia magagawa nating pumasok sakaharian ng langit at tumanggap ng buhay na walang hanggan. Ang paglayo mula sa Biblia ay ang pag-iwan sa daan ng Panginoon. Ito ay paglaban at pagtataksil sa Kanya. Ganoon ang iniisip ng lahat ng mga relihiyosong pastor at pinuno. Ano ang maaaring mali doon?

Baka Gusto Mo Rin

Baka Gusto Mo Rin