Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos App

Pakinggan ang tinig ng Diyos at salubungin ang pagbabalik ng Panginoong Jesus!

Hinihikayat namin ang mga naghahanap ng katotohanan na kontakin kami.

Mga Klasikong Tanong at Sagot sa Ebanghelyo ng Kaharian

Mga Solidong Kulay

Mga Tema

Font

Laki ng Font

Espasyo ng Linya

Lapad ng pahina

0 (Mga) Resulta ng Paghahanap

Walang nakitang mga resulta.

Tanong 6: Paano n’yo ipapaliwanag ang kaso sa Zhaoyuan sa Shandong noong Mayo 28 na nakagulat sa bansa at sa mundo? Dininig naman pala ang kasong ito sa harap ng publiko! Matapos mangyari ang kaso sa Zhaoyuan sa Shandong, pinatindi ng gobyerno ang pagtugis nito sa mga bahay-iglesia, na gumagamit pa ng mga puwersa ng sandatahang pulisya para tugisin ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos sa pamamagitan ng masigasig na paghahanap at pag-aresto sa mga miyembro ng Iglesia ng Makapangyarihang Diyos. Bagama’t maraming tao ang nagduda tungkol sa kaso sa Zhaoyuan sa Shandong, sa paniniwalang ito ay isang maling kasong inimbento ng CCP para makuha ang mga opinyon ng publiko sa pagsuporta sa pagtugis nito sa Iglesia ng Makapangyarihang Diyos, hayagang iniulat ng Chinese media ang kaso tama man o mali ang mga detalye. Nagkaroon ito ng ilang epekto sa iba’t ibang bansa sa mundo. Gaano mo man itanggi ang kaso sa Zhaoyuan sa Shandong, marami pa ring taong nananalig sa Communist Party. Kaya gusto kong marinig kung ano ang palagay mo sa kaso sa Zhaoyuan sa Shandong.

Sagot: Gaano katagal lolokohin ng CCP ang mundo dito sa kaso sa Zhaoyuan sa Shandong na mag-isa nitong inimbento? Maililigtas ba nito ang di-maiiwasang kapalaran ng pagkamatay ng CCP? Ang kaso sa Zhaoyuan sa Shandong ay maraming epekto sa loob at labas ng bansa noon. Nilinlang din nito ang maraming taong walang malay. Pero permanente bang matatakpan ng maiitim na ulap ang araw? Matatakpan ba ng mga pakpak ng uwak ang sinag ng araw? Hindi permanente ang pagtatago at panlilinlang. Ang mga kasinungalingan ay laging mga kasinungalingan, hindi sila magiging katotohanan kailanman. Sa loob ng napakaraming taon, lalong naging kilala, tiwali at masama ang CCP dahil sa mga panlilinlang at panloloko nito. Kasumpa-sumpa ang CCP rito at sa ibang bansa. Maililigtas ba ng mga panloloko at panlilinlang lamang ang CCP? Parami nang parami ang mga tao sa mundo na nakakakita sa tunay na diwa ng CCP. Wala nang naniniwala rito. Dahil ang CCP ay kilalang isang partidong ateista at makademonyong grupo na napakasama at kumakalaban sa Diyos sa mundo, ang mga hukuman ng CCP ay mga hukuman ni Satanas. Maaari bang magkaroon ng kabutihan at katarungan sa mga kasong hinuhusgahan ng mga hukumang ito? Ang CCP ay diktaturya at kalupitan ng iisang partido. Walang independiyenteng hudikatura sa China. Ang mga hukom ng CCP ay walang kalayaan. Tumatanggap silang lahat ng utos mula sa gobyernong Chinese at hinahawakan ang mga kaso ayon sa mga intensyon ng gobyerno. Ito ang totoong nangyayari. Ang mga kasong nililitis sa mga hukuman ng CCP ay nakatakdang maging lubhang pagbabaluktot ng mga katotohanan at pagbabaligtad ng tama at mali. Habang pumapasok sa pulitika at paghahari ng pulitika sa loob ng napakaraming taon, ang CCP ay patuloy na umasa sa pagbibintang para makuha ang mga opinyon ng publiko. Sanay na sanay ito sa ganito! Nang litisin ang kaso sa Zhaoyuan sa Shandong sa hukuman ng CCP, malinaw na sinabi ng mga nasasakdal sa hukuman, "Hindi ako kailanman nagkaroon ng kaugnayan sa Iglesia ng Makapangyarihang Diyos." "Ang tinutugis ng estado ay ang ‘Makapangyarihang Diyos’ na pinananaligan ni Zhao Weishan, hindi ang ‘Makapangyarihang Diyos’ na pinananaligan namin." Kahit ang mga nasasakdal mismo ay hindi umamin na kabilang sila sa Iglesia ng Makapangyarihang Diyos, at hindi sila kilala ng Iglesia. Bakit hindi tinanggap ng hukom ng CCP ang mga totoong pangyayari? Sa kawalan ng ebidensya, bakit iginiit ng hukom na iugnay ang mga pinaghihinalaan sa Iglesia ng Makapangyarihang Diyos? Hindi ba pakana itong mambintang? Hindi ba pagbubulaan at panlilinlang ito? Ngayo’y wala nang naniniwala sa mga ulat ng CCP media at mga kasinungalingan ng CCP. Nagtrabaho na kayo sa sistema ng Communist sa loob ng napakaraming taon, dapat ay mas marami kayong alam kaysa sa amin tungkol sa modus operandi ng CCP. Tuwing bago marahas na supilin ang mga pananalig sa relihiyon, mga kilusang para sa demoktratikong karapatan, mga protestang etniko, atbp., nag-iimbento ng huwad na kaso ang CCP at walang-pakundangang lumilikha ng mga opinyon ng publiko para pagalitin ang masa, kasunod ng isang madugong pagtugis. Halimbawa’y ang kilusan ng mga estudyante noong Hunyo Kuwatro, na nagsimula sa pagtataguyod ng integridad laban sa katiwalian, demokrasya at kalayaan. Pagkatapos ay inutusan ng CCP ang ilang di-kilalang tao na magkunwang mga estudyante at sumalingit sa grupo para makipag-away, mambasag, manunog, itaob ang mga sasakyang militar, at lumikha ng kaguluhan. Dahil dito’y tinawag ang kilusan ng mga estudyante na "kontra sa rebolusyon," na may layon na mag-udyok ng mga kaguluhan, at binigyan ang CCP ng katwirang kailangan nila para mapigilan ang grupo. Pagkatapos ay nagpasimula ang CCP ng madugong pagtugis sa mga estudyanteng ito. Hindi lang ilang libong estudyante ang binaril at sinagasaan ng mga tangke. Ganito ipinakita ng CCP ang madugong Tiananmen Incident na napanginig sa mga Chinese at nakasindak sa mundo! Gayon din ang ginawang pagsupil ng CCP sa mga protesta ng masa sa Tibet. Nagsingit ng mga taong gobyerno ang CCP sa nagpoprotestang grupo para sadyang manunog, pumatay, magnakaw at mandambong. Pagkatapos ay pinakilos nito ang hukbo para pagpapatayin ang nagpoprotestang mga grupo sa pagkukunwaring pinapayapa nila ang paghihimagsik ng mga Tibetan. Sapat na ang mga pangyayaring ito para patunayan na ang pagsisimula sa pag-iimbento ng mga kasinungalingan, pagbabaluktot sa mga totoong pangyayari at pagbibintang, kasunod ng marahas na pagsupil ang karaniwang paraan ng CCP para patigilin ang awayan. Ang kaso sa Zhaoyuan sa Shandong ang naging batayan ng damdamin ng publiko na nagtulot sa malupit na panunupil at pagpapahirap ng CCP sa Iglesia ng Makapangyarihang Diyos. Ito ang isa pang malaking krimen ng pagpapahirap ng CCP sa mga relihiyon. Isa kayong opisyal sa loob ng sistema ng CCP, dapat ay mas marami kayong alam kaysa sa amin tungkol sa modus operandi ng CCP!

mula sa iskrip ng pelikulang Red Re-education sa Bahay

Sinundan:Tanong 2: Pero naniniwala kami na sa pamamagitan ng pagsampalataya at pagsunod sa Panginoon, makakamtan natin ang buhay na walang hanggan. Suportado ito ng salita ng Panginoon: Sinabi ng Panginoong Jesus, “Ako ang pagkabuhay na maguli, at ang kabuhayan: ang sumasampalataya sa akin, bagama’t siya’y mamatay, gayon ma’y mabubuhay siya: At ang sinomang nabubuhay at sumasampalataya sa akin ay hindi mamamatay magpakailan man” (Juan 11:25-26). “Datapuwa’t ang sinomang umiinom ng tubig na sa kaniya’y aking ibibigay ay hindi mauuhaw magpakailan man; nguni’t ang tubig na sa kaniya’y aking ibibigay ay magiging isang balon ng tubig na bubukal sa kabuhayang walang hanggan” (Juan 4:14). Ang mga talatang ito ang pangako ng Panginoong Jesus. Ang Panginoong Jesus ay makapagbibigay sa atin ng buhay na walang hanggan, ang landas ng Panginoong Jesus ay ang daan tungo sa buhay na walang hanggan. Sabi sa biblia, “Ang sumasampalataya sa Anak ay may buhay na walang hanggan: nguni’t ang hindi tumatalima sa Anak ay hindi makakakita ng buhay, kundi ang poot ng Dios ay sumasa kaniya” (Juan 3:36). Hindi nga ba ang Panginoong Jesus Anak ng tao, hindi ba Siya ang Cristo? Sa pananalig sa Panginoong Jesus, dapat ding mapasaatin ang daan tungo sa buhay na walang hanggan. Ngunit nagpapatotoo kayo na ipapakita sa atin ni Cristo sa mga huling araw ang daan tungo sa buhay na walang hanggan. Lahat tayo ay alagad ng Panginoong Jesucristo. Bakit hindi pa ito sapat para makita ang daan tungo sa buhay na walang hanggan? Kaya bakit namin kailangang tanggapin ang mga salita at gawain ni Cristo sa mga huling araw?

Sumunod:Tanong 7: Ang CCP ay isang rebolusyonaryong partido. Ang pinaniniwalaan nito ay kabastusan at karahasan, ibig sabihin, pag-agaw sa kapangyarihan nang may karahasan! Kung tatanggapin natin ang katwiran ng CCP, “Ang isang kasinungalingan ay nagiging katotohanan kung uulit-ulitin nang sampung libong beses.” Gaano man karaming tao ang nagdududa sa salita nito, tumatanggi at hindi naniniwala rito, walang pakialam ang CCP kahit bahagya, at patuloy pa rin itong nagsisinungaling at nanlilinlang. Basta’t makakamtan nito ang mga agarang epekto at minimithi nito, wala itong pakialam sa magiging kapalit! Kung magrebelde at magprotesta ang mga tao laban dito, gagamit ito ng mga tangke at machine gun para lutasin ang lahat. Kapag kailangan, gagamit ito ng mga bomba atomika at missile para labanan ang mga puwersa ng kalaban. Maaaring gawin ng CCP ang lahat para manatili ito sa paghahari. Nang ipahayag sa publiko ang kaso sa Zhaoyuan sa Shandong, ang CCP ay nagpasimula ng maramihang pagpapadala ng mga sandatahang pulis para supilin at arestuhin ang mga Kristiyano anuman ang mangyari. Sino ang makakapigil dito? Sino ang nangahas na lumaban? Kahit nang makita ng mga dayuhan ang panloloko ng CCP, ano ang magagawa nila? Maraming paraan ang CCP para labanan ang pagtuligsa ng mga demokratikong puwersa ng mga taga-Kanluran. Gumagamit ito ng pera para ayusin ang lahat. May kasabihan nga na, “Sinumang tumanggap ng regalo ay ibinebenta ang kanyang kalayaan.” Paunti nang paunti ang mga bansang tumutuligsa sa CCP ngayon. Takot ang puwersa ng mga kaaway ng CCP na iparinig ang kanilang opinyon. Paano man n’yo ito sabihin, naigigiit pa rin ng CCP ang paghahari nito. Hangga’t may kapangyarihan ang Communist Party, kayong mga nananalig sa Diyos ay hindi makakaasang maging malaya! Ang pagpapakita at gawain ng Diyos sa China ay talagang kamumuhian at ipagbabawal ng CCP. Makamtan man ng CCP ang mithiin nitong magbuo ng ateismo sa China o hindi, hindi ito titigil kailanman sa pag-aresto at pagsupil sa inyo! Matagal na itong malinaw sa akin. Kaya nga tinututulan kong mabuti ang pananalig n’yo sa Makapangyarihang Diyos. Para sa kapakanan n’yo ‘yan, hindi n’yo ba nauunawaan?

Baka Gusto Mo Rin

Baka Gusto Mo Rin