Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos App

Pakinggan ang tinig ng Diyos at salubungin ang pagbabalik ng Panginoong Jesus!

Hinihikayat namin ang mga naghahanap ng katotohanan na kontakin kami.

Ang Salita ay Nagpapakita sa Katawang-tao

Mga Solidong Kulay

Mga Tema

Font

Laki ng Font

Espasyo ng Linya

Lapad ng pahina

0 (Mga) Resulta ng Paghahanap

Walang nakitang mga resulta.

Kabanata 25

Makapangyarihang Diyos, Walang-hanggang Ama, Prinsipe ng Kapayapaan, ang ating Diyos ay Hari! Gaano itong kaganda kapag ang mga yapak ng Makapangyarihang Diyos ay umakyat sa Bundok Olibo. Makinig! Kaming mga tagapagbantay ay nagtataas ng aming mga tinig; gamit ang aming mga tinig kami ay sama-samang umaawit, sapagka’t ang Diyos ay bumalik na sa Sion. Nakikita namin ng aming sariling mga mata ang pagkawasak ng Jerusalem. Itaas natin ang ating mga tinig sa galak at umawit nang sama-sama, sapagka’t ang Diyos ay nagdala ng kaginhawahan sa atin at tinubos na ang Jerusalem. Inilantad na ng Diyos ang Kanyang banal na bisig sa mga mata ng lahat ng mga bansa, ang tunay na persona ng Diyos ay nagpakita!

Lahat ng mga hangganan ng lupa ay nakakita sa pagliligtas ng ating Diyos. O, Makapangyarihang Diyos! Ang pitong mga Espiritu ay naipadala na mula sa Iyong luklukan sa lahat ng mga iglesia upang ibunyag ang lahat ng Iyong mga hiwaga. Ikaw ay nakaupo sa Iyong trono ng kaluwalhatian at napamahalaan ang Iyong kaharian at naitatag at naitaas ito nang may katarungan at pagkamatuwid; Iyong nasupil ang lahat ng mga bansa sa harap Mo. O, Makapangyarihang Diyos! Iyong pinaluwag ang sas[a] ng mga hari, Iyong binuksan nang maluwang ang mga pasukan ng lunsod sa harap Mo, hindi na kailanman magsasara. Sapagka’t ang Iyong liwanag ay dumating at ang Iyong kaluwalhatian ay sumisikat. Ang kadiliman ay tumatakip sa lupa at ang makapal na kadiliman ay nasa ibabaw ng mga bayan. O, Diyos! Ikaw, gayunman, ay umangat sa amin, at ang Iyong kaluwalhatian ay nakita sa amin; lahat ng mga bansa ay lalapit sa Iyong liwanag at ang mga hari sa Iyong kaningningan. Itinataas Mo ang Iyong mga mata at tumitingin sa paligid: ang Iyong mga anak na lalaki ay nangagtipon sa harap Mo; sila ay nagbuhat sa malayo, at ang Iyong mga anak na babae ay dala sa mga bisig. O, Makapangyarihang Diyos! Ang Iyong dakilang pag-ibig ay nakatatarok sa amin; Ikaw ang Siyang nangunguna sa aming pagsulong sa daan patungo sa Iyong kaharian at ito ay ang Iyong banal na mga salita ang tumutusok sa amin.

O, Makapangyarihang Diyos! Kami ay nagpapasalamat at pumupuri sa Iyo! Hayaan kaming tumingala sa Iyo, sumaksi sa Iyo, magtaas sa Iyo, at umawit sa Iyo na may taos, payapa, at may iisang-pag-iisip na puso; hayaan kaming magtaglay ng isang isipan at maitayong sama-sama at hayaan kami sa lalong madaling panahon na maging ang mga yaon na may pusong gaya ng sa Iyo at mailaan sa paggamit Mo. Aming ninanasa na ang Iyong kalooban ay maipatupad sa buong lupa nang malaya.

Mga talababa:

a. Katumbas ng salitang English na “sash”

Sinundan:Kabanata 24

Sumunod:Kabanata 26

Baka Gusto Mo Rin