Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos App

Pakinggan ang tinig ng Diyos at salubungin ang pagbabalik ng Panginoong Jesus!

Hinihikayat namin ang mga naghahanap ng katotohanan na kontakin kami.

Ang Salita ay Nagpapakita sa Katawang-tao

Mga Solidong Kulay

Mga Tema

Font

Laki ng Font

Espasyo ng Linya

Lapad ng pahina

0 (Mga) Resulta ng Paghahanap

Walang nakitang mga resulta.

Kabanata 25

Makapangyarihang Diyos, Walang-hanggang Ama, Prinsipe ng Kapayapaan, ang ating Diyos ay naghahari! Itinatapak ng Makapangyarihang Diyos ang Kanyang mga paa sa Bundok ng mga Olibo. Anong ganda nito! Makinig! Inilalakas nating mga tagapagbantay ang ating mga tinig; sama-sama tayong umaawit, dahil nakabalik na ang Diyos sa Sion. Nakikita ng sariling mga mata natin ang pagkatiwangwang ng Jerusalem. Magalak at umawit nang sama-sama, dahil naaliw na tayo ng Diyos at natubos na ang Jerusalem. Nailantad na ng Diyos ang Kanyang banal na bisig sa mga mata ng lahat ng mga bansa, nagpakita na ang tunay na persona ng Diyos! Nakita na ng lahat ng kadulu-duluhan ng mundo ang pagliligtas ng ating Diyos.

O, Makapangyarihang Diyos! Ang pitong Espiritu ay naipadala na mula sa Iyong trono sa lahat ng mga iglesia upang ibunyag ang lahat ng Iyong mga hiwaga. Nakaupo Ka sa Iyong trono ng kaluwalhatian at napamahalaan na ang Iyong kaharian at naitatag na at naalalayan ito ng katarungan at katuwiran; Napasuko Mo na ang lahat ng mga bansa sa Iyong harapan. O, Makapangyarihang Diyos! Iyong nakalagan na ang baluti ng mga hari, nabuksan Mo na nang maluwang ang mga pintuang-daan ng lungsod sa Iyong harapan, upang hindi na kailanman magsara. Sapagka’t ang Iyong liwanag ay dumating na at ang Iyong kaluwalhatian ay nagniningning. Binabalot ng kadiliman ang lupa at ang makapal na karimlan ay nasa ibabaw ng mga bayan. O, Diyos! Ikaw, gayunpaman, ay nagpakita na at naitaas sa ibabaw namin, ang Iyong kaluwalhatian ay nakikita sa amin; lahat ng mga bansa ay lalapit sa Iyong liwanag at lahat ng mga hari sa kaningningan ng Iyong pagsikat. Itunghay Mo ang Iyong mga mata at tumingin sa palibot: ang Iyong mga anak-na-lalaki ay nagtitipon sa Iyong harapan, at sila ay nagmumula sa malayo; ang Iyong mga anak-na-babae ay dala-dala sa kanilang mga bisig. O, Makapangyarihang Diyos! hawak kami ng Iyong dakilang pag-ibig; Ikaw ang nangunguna sa aming pagsulong sa daan patungo sa Iyong kaharian at ang Iyong mga banal na salita ang pumupuno sa amin.

O, Makapangyarihang Diyos! Nagpapasalamat kami at nagpupuri sa Iyo! Hayaan kaming tumingala sa Iyo, sumaksi sa Iyo, magtaas sa Iyo, at magsiawit sa Iyo taglay ang isang taos, payapa, at tapat na puso. Hayaan kaming magkaisa ang isipan at maitayong sama-sama, at nawa sa lalong madaling panahon ay gawin Mo kaming mga katulad ng Iyong puso, na Iyong ginagamit. Ninanasà namin na ang Iyong kalooban ay maisasakatuparan sa buong lupain nang walang hadlang.

Sinundan:Kabanata 24

Sumunod:Kabanata 26