Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos App

Pakinggan ang tinig ng Diyos at salubungin ang pagbabalik ng Panginoong Jesus!

Hinihikayat namin ang mga naghahanap ng katotohanan na kontakin kami.

Ang Salita ay Nagpapakita sa Katawang-tao

Mga Solidong Kulay

Mga Tema

Font

Laki ng Font

Espasyo ng Linya

Lapad ng pahina

0 (Mga) Resulta ng Paghahanap

Walang nakitang mga resulta.

Kabanata 38

Ito ay hindi sa ang inyong pananampalataya ay mabuti o dalisay, kundi, ang Aking gawa ay kagila-gilalas! Ang lahat ay dahil sa Aking habag! Ikaw ay hindi dapat magkaroon ng munti mang tiwaling disposisyon ng pagkamakasarili o kayabangan, kung hindi ang Aking gawain sa iyo ay hindi uunlad. Kailangan mong maunawaan nang malinaw na kung ang mga tao man ay bumagsak o tumayo nang matatag ay hindi dahil sa kanila, ito ay dahil sa Akin. Ngayon, kung hindi mo maunawaan nang malinaw ang hakbang na ito, ikaw ay hindi makaaabot sa pagpasok sa kaharian! Kailangan mong maunawaan na kung ano ang ginagawa[a] ngayon ay ang kagila-gilalas na gawain ng Diyos; ito ay walang kinalaman sa tao. Ano ba ang halaga ng mga hakbang ng tao? Kapag sila ay hindi nagiging makasarili, mayabang, at puno ng kapalaluan, ginagambala nila ang pamamahala ng Diyos at winawasak ang Kanyang mga plano. O, ang mga tiwali! Kailangan mong lumapit upang umasa sa Akin ngayon; kung hindi mo gagawin, ngayon ay sasabihin Ko sa iyo na wala kang anumang makakamit kailanman! Ang lahat ay mauuwi sa wala at ang iyong mga ginagawa ay mawawalan ng kabuluhan!

Huwag kang magbulakbol o mag-alinlangan; ngayon bawat isa sa mga yaon na umiibig sa Akin ay kakamtin ang Aking kagila-gilalas na gawain na maisakatuparan sa kanila. Wala akong paggagamitan para sa mga yaon na hindi nagpapakumbaba at nagbábabâ ng kanilang mga sarili, at ngayon Aking ginagamit ang mga yaon lamang na lubusang napábábà. Ito ay yaon lamang mga umiibig sa Akin nang may isang tapat na puso, yaong minamaliit ng iba, yaong kayang buksan nang lubusan ang kanilang mga sarili sa Akin, at sa kanila Ako ay magiging lubusang bukas. Aking ipauunawa sa kanila ang Aking mga hangarin at sa lahat nang sandali sila ay nasa Aking harapan na tinatanggap ang Aking mga pagpapala. Ngayon yaong mga ginugugol ang kanilang mga sarili para sa Akin, iniaalay ang kanilang mga sarili sa Akin, at bumabalikat ng mga pasanin para sa Akin, hindi Ko sila kailanman tatratuhin nang hindi-patas, at ang Aking pagkamatuwid sa gayon ay mabubunyag. Huwag kayong magreklamo tungkol sa Akin; ang Aking biyaya ay sapat para sa inyo. Ikaw kung gayon ay lumapit at kunin ito upang iyong matikman ang walang-kapantay na katamisan. Ito ay hindi lamang lilikha ng pag-ibig para sa Akin sa loob mo, kundi palalalimin pa nito ang pag-ibig na iyon.

Ang Aking gawain ay isinasakatuparan nang isa-isa, at ito ay tiyak na hindi-pabáyâ, o malabo. Upang makasunod sa Akin, kayo ay kailangang gumawa rin nito: Tingnan ang Aking kabuuan at pag-aralan kung ano ang Aking ginagawa; sa ganitong paraan, kung inyong susundan ang Aking mga yapak kung gayon kayo ay dadalhin tungo sa kahayagan ng kaharian. Magsayá nang may iisang tinig! Aking mga anak! Ang gawain ng Diyos ay maisasakatuparan sa inyong pangkat ng mga tao. Hindi ba kayo nakadarama na kayo ay pinagpala?

Ito ay tunay ngang mahirap arukin! Dinala Ko kayo rito ngayon upang inyong makita ang Aking kagila-gilalas na gawain!

Mga Talababa:

a. Hindi isinasama ng orihinal na teksto ang “kung ano ang ginagawa”.

Sinundan:Kabanata 36

Sumunod:Kabanata 39