Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos App

Pakinggan ang tinig ng Diyos at salubungin ang pagbabalik ng Panginoong Jesus!

Hinihikayat namin ang mga naghahanap ng katotohanan na kontakin kami.

Ang Salita ay Nagpapakita sa Katawang-tao

Mga Solidong Kulay

Mga Tema

Font

Laki ng Font

Espasyo ng Linya

Lapad ng pahina

0 (Mga) Resulta ng Paghahanap

Walang nakitang mga resulta.

Kabanata 63

Unawain ang iyong sariling mga kalagayan, at higit sa rito, maging malinaw tungkol sa landas na kailangan mong tahakin; huwag nang maghintay pa na sabihin Ko at ituro sa iyo ang mga bagay. Ako ang Diyos na nagmamasid sa kaloob-looban ng puso ng tao at alam Ko ang bawat saloobin at pag-iisip mo, at higit Kong nauunawaan ang iyong mga kilos at pag-uugali. Ngunit taglay ba ng iyong mga kilos at pag-uugali ang Aking pangako? Taglay ba ng mga ito ang Aking kalooban? Talaga bang hinanap mo ito? Gumugol ka ba talaga ng oras para sa bagay na ito? Ikaw ba ay talagang nagsumikap? Hindi kita pinupuna. Basta isinasawalang-bahala lamang ninyo ang aspetong ito! Lagi kayong naguguluhan at hindi makakakita nang malinaw. Alam mo ba ang dahilan nito? Ito ay dahil hindi malinaw ang inyong mga saloobin at ang inyong mga pagkaintindi ay masyadong matatag na nakabaon, at idagdag pa rito ang katunayan na hindi kayo nagpapamalas ng pagsasaalang-alang sa Aking kalooban. Sasabihin ng ilang tao: "Paano Mo nasabi na hindi kami nagbibigay ng pagsasaalang-alang sa Iyong kalooban? Patuloy naming sinusubukang intindihin ang Iyong kalooban, ngunit hindi namin ito maiintindihan kailanman, kaya ano ang aming magagawa? Maaari Mo ba talagang sabihin na hindi kami nagsisikap?" Hayaan mong tanungin kita: Nangangahas ka bang sabihin na tunay kang matapat sa Akin? At sino ang mangangahas na magsabi na iniaalay nila ang kanilang sarili sa Akin nang may perpektong katapatan? Natatakot Ako na wala ni isa sa inyo ang makakapagsabi nito. Dahil, hindi Ko na kailangan pang sabihin, kayong lahat ay mayroong mga sariling pagpipilian at ng inyong mga sariling kagustuhan, at higit pa rito ang inyong mga sariling layunin. Huwag maging mapanlinlang! Matagal Ko nang lubusang naunawaan ang lahat ng inyong mga naiisip sa inyong mga puso; kailangan Ko pa ba itong linawin? Nararapat kang higit na magsuri mula sa iba't ibang aspeto (ang iyong mga saloobin at ideya, ang lahat ng iyong sinasabi, bawat salita, bawat layunin at pagganyak sa bawat kilos na iyong gagawin); sa ganitong paraan ikaw ay makakapasok sa bawat aspeto, at higit dito ay masasangkapan mo ang iyong sarili ng buong katotohanan.

Kung hindi Ko sinabi sa inyo sa ganitong paraan kayo pa rin ay mananatiling naguguluhan, naghahangad ng mga mahahalay na kasiyahan buong araw, na walang anumang pagnanais na pakitaan ng anumang pagsasaalang-alang ang Aking kalooban. Patuloy Kong ginagamit ang Aking mapagmahal na kamay upang kayo ay iligtas, alam ba ninyo iyon? Napagtanto na ba ninyo ito? Taos-puso Akong nagmamahal sa iyo; nangangahas ka bang sabihin na taos-pusong mahal mo Ako? Tanungin ng iyong sarili, maaari ka ba talagang lumapit sa Akin upang tanggapin ang Aking pagsusuri sa iyong bawat kilos? Talaga bang mapapahintulutan mo Akong siyasatin ang iyong bawat pag-uugali? Sinasabi Kong ikaw ay napariwara at ipinagtatanggol mo ang iyong sarili. Ang Aking paghatol ay dumarating sa iyo; ngayon kailangan mo nang magising sa katotohanan! Ang lahat ng Aking sinasabi ay ang katotohanan, at itinuturo ang tunay na mga kalagayan ng iyong kalooban. Ah, ang sangkatauhan! Napakahirap mong pakitunguhan. Tanging kapag itinuturo Ko ang iyong tunay na mga kalagayan ay saka ka naniniwala nang buong puso at sa salita. Kapag hindi Ko ito ginagawa, mananatili kayong nakakapit lagi sa inyong mga lumang kaisipan at panghahawakan ninyo ang inyong mga paraan ng pag-iisip, iniisip na wala sa mundo ang mas matalino sa inyo. Hindi ba't ito ay pagmamagaling mo lamang? Hindi ba't ito ay pagpapakasawa mo sa pagkasiya sa sarili, pagkakakuntento, at pagiging mapagmataas at palalo? Nararapat mo itong malaman ngayon! Huwag isipin na ikaw ay matalino o hindi pangkaraniwan, sa halip dapat ay lagi kang may kamalayan sa iyong mga kakulangan at kahinaan. Sa paraang ito, ang iyong kapasiyahan na mahalin Ako ay hindi mababawasan, sa halip ay magiging higit na lumalakas, at ang iyong mga kalagayan ay magiging higit na humuhusay; higit sa lahat ang iyong buhay ay patuloy na uusad, sa paglipas ng mga araw.

Kapag nauunawaan mo ang Aking kalooban kung gayon kilala mo ang iyong sarili, sa gayong paraan Ako'y mas nakikilala at mas sumusulong ang iyong katiyakan tungkol sa Akin. Sa kasalukuyang panahon na ito, kung ang isang tao ay hindi kayang magkamit ng siyamnapung porsiyento ng katiyakan tungkol sa Akin, ngunit sa halip ay nagpapatuloy na tumaas at bumaba sa bawat minuto, umiinit at lumalamig, kung gayon Aking sasabihin na ang taong iyon ay tiyak na isang layon ng pagpapabaya. Ang natitirang sampung porsiyento ay nananatiling lahat sa Aking kaliwanagan at pagpapalinaw, kaya nagkakamit ng isang daang porsiyentong katiyakan tungkol sa Akin. Ngayon mismo, ibig sabihin ay sa araw na ito, ilan ang maaaring magkamit ng ganitong uri ng tayog? Patuloy ang paghahayag Ko ng Aking kalooban para sa iyo at ang mga damdamin ng buhay ay patuloy na dumadaloy sa kaibuturan mo, kaya bakit hindi ka kumikilos ayon sa Espiritu? Takot ka bang magkamali? Sa gayon bakit hindi mo ibaling ang iyong sarili sa pagsasanay? Sinasabi Ko sa iyo, hindi mo mauunawaan ang Aking kalooban sa pamamagitan ng pagsubok ng isa o dalawang beses; nararapat na magkaroon ng proseso. Maraming beses Ko na itong sinabi, kaya bakit hindi mo ito isinasagawa? Hindi mo ba naiisip na ikaw ay nagiging masuwayin? Nais mong tapusin ang lahat sa isang saglit, kailanman ay hindi nakahandang magsikap, o gumugol ng oras sa anumang bagay. Isa kang hangal at higit pang mangmang!

Hindi ba ninyo nababatid na patuloy Akong nagsasalita tungkol sa mga bagay nang hindi nagpapaliguy-ligoy sa Aking mga salita? Bakit palaging mahina ang inyong mga isip, manhid at walang alam? Nararapat ninyong mas siyasatin ang inyong mga sarili, at dapat kayong mas madalas na lumapit sa Aking harapan kung mayroon kayong hindi nauunawaan. Sinasabi Ko sa iyo, Ako ay nagsasalita sa iba't ibang paraang ito upang akayin kayo sa Aking harapan; bakit, sa tinagal-tagal, hindi pa rin ba ninyo napagtatanto ito? Ito ba ay dahil sa nagdulot ang Aking mga salita ng pagkalito sa inyo? O ito ba ay dahil sa hindi ninyo tinatrato nang seryoso ang Aking mga salita? Kapag nakikita ninyo ang Aking mga salita mayroon kayong mabuting kaalaman tungkol sa inyong mga sarili, at sinasabi ninyong mayroon kayong utang na loob sa Akin o kaya ay hindi ninyo nauunawaan ang Aking kalooban. At pagkatapos? Parang wala kang kinalaman sa mga bagay na ito, na tila ikaw ay isang tao lang na hindi naniniwala sa Diyos. Hindi ba't parang tumatanggap lamang kayo ng impormasyon ngunit hindi ninyo ito iniintindi? Kapag nasisiyahan ka sa Aking mga salita, ito’y parang mabilis na paghapyaw sa mga bulaklak habang nakasakay ka sa likod ng kabayo, hindi kailanman sinusubukang intindihin ang Aking kaloobang napapaloob sa Aking mga salita. Ganito ang mga tao: Nais nila na palaging magmistulang mapagpakumbaba, at ang uri ng taong ito ang siyang pinakamatinding kinamumuhian. Kapag sila ay nakipagsasalamuha sa iba, nais nilang laging ibahagi ang kanilang kaalaman tungkol sa kanilang mga sarili sa harap ng ibang tao, ipinapakita sa iba na sila ay may pagmamalasakit sa Aking pasanin, ngunit sa totoo lamang sila ang mga pinakahangal na mangmang. (Hindi nila ibinabahagi sa kanilang mga kapatid ang tunay na pagkaunawa at kaalaman nila tungkol sa Akin, ngunit sa halip ay ipinakikita at ipinagyayabang lamang nila ang kanila sarili sa harap ng ibang tao; higit Kong kinamumuhian ang mga taong ganito, dahil sinisiraan at ipinagkakanulo nila Ako.)

Lagi Kong ginagawa ang Aking pinakadakilang mga himala sa inyo—hindi ba ninyo ito nakikita? Ang tinatawag na realidad ay isinasabuhay ng mga tunay na nagmamahal sa Akin—hindi ba ninyo nakita ito? Hindi ba't ito ang pinakamainam na patunay na kung saan ay makikilala ninyo Ako? Hindi ba ito higit na sumasaksi para sa Akin? Ngunit hindi ninyo ito nakikilala. Sabihin sa Akin, sino ang kayang maisabuhay ang realidad sa magulong mundo na ito na marumi, malaswa at ginawang tiwali ni Satanas? Hindi ba't ang lahat ng tao ay tiwali at hungkag? Kahit gayon, ang Aking mga salita ay nakarating na sa kanilang rurok; walang mga salita ang mas madaling mauunawaan maliban sa mga ito. Kahit na ang isang tanga ay mababasa ang Aking mga salita at mauunawaan ang mga ito, kaya hindi ba't hindi lamang kayo nagsumikap?

Sinundan:Kabanata 62

Sumunod:Kabanata 64

Baka Gusto Mo Rin