Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos App

Pakinggan ang tinig ng Diyos at salubungin ang pagbabalik ng Panginoong Jesus!

Hinihikayat namin ang mga naghahanap ng katotohanan na kontakin kami.

Ang Salita ay Nagpapakita sa Katawang-tao

Mga Solidong Kulay

Mga Tema

Font

Laki ng Font

Espasyo ng Linya

Lapad ng pahina

0 (Mga) Resulta ng Paghahanap

Walang nakitang mga resulta.

Kabanata 64

Hindi mo dapat tanggapin ang Aking mga salita sa isang katawa-tawang paraan; dapat mong tanggapin ang Aking mga salita mula sa lahat ng aspeto at dapat na subukang pag-aralang mabuti ang mga iyon at paulit-ulit na bulayin, hindi lamang sa isang araw o isang gabi. Hindi mo nalalaman kung saan naroon ang Aking kalooban o kung sa anong aspeto nagbabayad Ako ng Aking napakaingat na halaga; paano ka magpapakita ng konsiderasyon sa Aking kalooban? Kayong mga tao ay gaya lahat nito; hindi ninyo kayang maging maingat, nakatuon lamang kayo sa pang-ibabaw at ang kaya lamang ay manggaya. Paano ito matatawag na espirituwalidad? Ito ay simpleng kasabikan lamang ng tao, ito yaong hindi ko pinupuri at lalong ito ang Aking kinamumuhian. Sinasabi Ko sa iyo, lahat ng mga bagay na Aking kinamumuhian ay dapat na maalis, dapat na maglaho sa sakúnâ, at dapat na sumailalim sa Aking pagsunog at Aking paghatol. Kung di gayon hindi malalaman ng mga tao ang ibig sabihin ng “takot” at magiging masyadong napariwara, lagi Akong nakikita ng pantaong mga mata—napakamangmang nila! Ang maging malápít sa Akin at ang pakikisama sa Akin ang pinakamabuting paraan upang alisin ang mga ideya ni Satanas. Inaasahan Ko kayong lahat na kumilos nang naaayon sa panuntunang ito upang maiwasang mahatulan at magdusa ng kawalan sa inyong buhay.

Ang tao ay napakahirap na pakitunguhan, laging nasa ilalim ng pagpipigil ng mga taong labas, mga kaganapan, at mga bagay at nasa ilalim ng pagpipigil ng kanilang sariling mga pagkaintindi, kaya hindi nila makayang magdala ng mabuting patotoo para sa Akin at hindi makayang makipagtulungan nang mabuti sa Akin. Palagi Ko kayong inaalalayan at pinangangalagaan, gayunman hindi ninyo talaga kayang gawin ang inyong pinakamabuti upang makipagtulungan sa Akin. Inihahayag lamang nang husto ng lahat ng mga bagay na ito ang kakulangan ng inyong pagkaunawa tungkol sa Akin. Kapag dumarating ang panahon kung kailan wala ka nang anumang mga alinlangan pa tungkol sa Akin, kung gayon walang sinumang makahahadlang sa iyo na lumakad sa tunay na daan, at walang mga pagkaintindi ng tao ang makapipigil sa iyo. Bakit Ko sinasabi ito? Talaga bang nauunawaan mo ang kahulugan ng Aking mga salita? Nagkakaroon lamang kayo ng kaunting pagkaunawa kapag nililinaw Ko ang mga salitang ganito. Ang mga tao ay ganito katanga at napakahina ng ulo. Nakadarama lamang sila ng kaunting sakit kapag natusok ng karayom sa buto. Ibig sabihin, naniniwala ka lamang nang lubusan kapag tinutukoy ng Aking mga salita ang pinanggagalingan ng iyong karamdaman. Kahit na ganito ang sitwasyon, kung minsan hindi pa rin kayo handang isagawa ang Aking mga salita, at hindi handang kilalanin ang inyong mga sarili. Ngayon sa puntong ito, bakit hindi pa rin ninyo nadarama kung gaano kahirap pakitunguhan ang tao? Ito ba ay dahil sa ang Aking mga salita ay hindi binibigkas nang hayagan o nang ganap na malinaw? Ang nais Ko ay makipagtulungan kayo sa Akin nang masigasig at taos; makapagsalita ka man ng mga salitang kasiya-siya sa pandinig o hindi, hangga’t handa kang makipagtulungan sa Akin at masasamba mo Ako ng iyong tunay na puso, kung gayon ay malalagay ka sa ilalim ng Aking pangangalaga. Kahit na ang ganitong uri ng tao ay napakamangmang liliwanagan Ko sila upang kanilang maalis ang kanilang kamangmangan. Ito ay dahil sa ang Aking mga paghakbang ay dapat umayon sa kung ano ang Aking sinasabi; Ako ang Makapangyarihang Diyos na hindi kailanman nangangako ng hindi Niya kayang tuparin.

Ang Aking kalooban ay mabubunyag agad-agad sa lahat ng mga iglesia at lahat ng mga panganay na anak, wala nang anumang muling matatago kahit kailan, dahil ang araw kung saan lahat ay mabubunyag ay dumating na. Ibig sabihin ang salitang “natatago” ay hindi na gagamitin mula ngayon, lalong hindi na iiral ang anumang natatago. Lahat ng natatagong mga tao, mga pangyayari, at mga bagay ay dapat na malantad nang isa isa. Ako ang marunong na Diyos na gumagamit ng buong awtoridad. Lahat ng mga pangyayari, lahat ng mga bagay, at bawa’t isang tao ay hawak sa loob ng Aking mga kamay. Gumagawa Ako ng sarili Kong mga hakbang upang ilantad sila at ilalantad Ko silang lahat nang isa isa, sa maayos na paraan. Sinumang maglalakas-loob na mandaya o subukang takpan ang anumang bagay mula sa Akin, titiyakin Kong hindi na sila kailanman babangong muli. Gagawa Ako ng hakbang sa ganitong paraan upang makita ninyong lahat iyan. Tingnan mong malinaw! Ang napakaingat na halaga na Aking binayaran ay hindi nasayang nguni’t magbubunga. Sinumang hindi makikinig o susunod ay agad-agad na mararanasan ang Aking paghatol. Sino pang maglalakas-loob na lumaban sa Akin? Lahat kayo ay dapat na humakbang ayon sa Aking kalooban. Sinasabi Ko sa iyo, lahat ng Aking sinasabi at ginagawa, bawa’t galaw, bawa’t ideya, kaisipan at disenyo na mayroon Ako ngayon ay wasto, at wala nang babaguhin pa ang tao. Bakit Ko sinasabi sa inyo nang paulit-ulit na kailangan lamang ninyong basta sumunod at hindi na kailangang pag-isipan pa ito? Ito ay sa ganitong kadahilanan; kailangan ba ninyong linawin Ko pa ito?

Ang inyong mga pagkaintindi ay pumipigil sa inyo, gayunman hindi ninyo iniisip na ito ay dahil kayo sa inyong mga sarili ay hindi nagsikap, sa halip ay tumitingin sa Akin para sa mga sanhi, sinasabi na hindi kita niliwanagan—anong uri ng pagsasalita ito? Hindi ninyo inaako sa inyong mga sarili ang pananagutan, lagi kayong nagrereklamo sa Akin. Binabalaan kita! Kung magpapatuloy ka sa ganitong paraan, hindi nagbabayad ng anumang halaga, kung gayon ikaw ay itatapon! Hindi Ako nagsasalita nang nagsasalita buong araw upang takutin kayo; ang mga ito ay tunay na pangyayari: Ginagawa Ko kung ano ang Aking sinasabi. Pagkalabas na pagkalabas ng mga salita sa Aking bibig, kaagad na nagsisimulang matupad ang mga iyon. Noong una, ang mga salita na Aking binibigkas ay natutupad nang dahan-dahan. Nguni’t ngayon iba na ang mga bagay-bagay, at ang mga bagay-bagay ay mas mabilis na nangyayari ngayon. Hayaan mong ipaliwanag Ko na hindi na Ako nanunulak at namimilit, nguni’t sa halip ay pinasisigla at pinupwersa Ko kayo pasulong. Upang sabihin pa nang mas malinaw, yaong mga makasasabay ay gawin ito; yaong mga hindi makasasabay at hindi makasusulong ay aalisin. Sa nakalipas, nagsalita Ako sa inyo nang matiyaga sa lahat ng paraan, nguni’t hindi kayo nakinig. Ngayon na ang gawain ay nagpatuloy hanggang sa yugtong ito, anong gagawin ninyo? Nagpapatawa pa rin ba kayo? Ang ganitong tao ay hindi kayang gawing ganap, nguni’t tiyak na magiging isang bagay na Aking aalisin!

Sinundan:Kabanata 62

Sumunod:Kabanata 65