Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos App

Pakinggan ang tinig ng Diyos at salubungin ang pagbabalik ng Panginoong Jesus!

Hinihikayat namin ang mga naghahanap ng katotohanan na kontakin kami.

Ang Salita ay Nagpapakita sa Katawang-tao

Mga Solidong Kulay

Mga Tema

Font

Laki ng Font

Espasyo ng Linya

Lapad ng pahina

0 (Mga) Resulta ng Paghahanap

Walang nakitang mga resulta.

Kabanata 66

Ang Aking gawain ay nagpatuloy hanggang sa kasalukuyang yugto at ito ay nakasunod na lahat sa matalinong pagsasaayos ng Aking kamay, ganoon din sa pagiging Aking dakilang tagumpay. Sino sa mga tao ang makagagawa ng ganoong bagay? At hindi ba’t mas pipiliin pa nila na abalahin ang Aking pamamahala? Ngunit dapat mong malaman na walang paraan na ang sinuman ay makakagawa ng Aking gawain kapalit Ko, lalo pang di-kayang harangin ito, sapagkat walang sinuman ang makapagsasabi o makagagawa ng mga bagay na Aking ginagawa at sinasabi. Kahit na ganito ang kaso, ang mga tao ay hindi pa rin Ako nakikilala─ang marunong na Makapangyarihang Diyos! Hindi kayo naglalakas-loob na lantarang labanan Ako sa labas, datapwat inilalagay ninyo ang inyong mga sarili laban sa Akin sa inyong mga puso at sa inyong mga isipan. Mga hangal! Hindi ba ninyo nalalaman na Ako ang Diyos na nagbabantay sa kaloob-loobang puso ng tao? Hindi mo ba nalalaman na Aking binabantayan ang bawat salita at gawa mo? Aking sinasabi sa iyo, hindi na Ako kailanman bibigkas ng banayad na mga salita mula sa Aking mga labi. Sa halip lahat ng iyon ay magiging mga salita ng mabagsik na paghatol, at Aking titingnan kung kaya mong tiisin ang mga iyon o hindi. Mula ngayon, yaong ang mga puso ay hindi malapít sa Akin, ibig sabihin yaong mga walang taos na pag-ibig para sa Akin, ay yaong mga lantarang lumalaban sa Akin.

Ngayong araw, ang gawain ng Banal na Espiritu ay dumating sa punto na ang sinusundang pamamaraan ay hindi na gagamitin, ngunit sa halip isang bagong pamamaraan ang papasukin ngayon. Yaong mga hindi nakikipagtulungan sa Akin nang positibo at masigasig ay babagsak sa Hades, isang bangin ng kamatayan (ang mga taong ito ay mapapahamak magpakailanman). Ang bagong pamamaraan ay ang sumusunod: Kung ang iyong puso at isipan ay hindi tama kung gayon ang Aking paghatol ay babagsak sa iyo agad-agad, at ito ay kinapapalooban ng pagkapit sa sanlibutan, kayamanan, pamilya, asawang-lalaki, asawang-babae, mga anak, mga magulang, pagkain at pag-inom at mga kasuotan at lahat ng gayong mga bagay na nasa labas ng espirituwal na dako. Ang kaliwanagan ng mga banal ay magiging lalo pang kitang-kita, iyan ay, ang mga damdamin ng buhay ay magiging lalo pang madaling-makita at magiging patuloy na nasa pagkilos. Sinumang nagsasanhi ng kaliit-liitan mang pag-abala ay magdurusa ng malagim na pagbagsak at babagsak nang napakalayo sa hulihan ng daang-takbuhan ng buhay. Yaong mga malahininga, na hindi naghahanap nang may pag-aalay ay Aking lubusang iiwan at babalewalain silang lahat nang walang pagtatangi, at sila ay lalagi sa kapahamakan sa loob ng isanlibong taon. Yaong mga naghahanap nang marubdob, iyan ay, yaong mga laging nang-aabala, Aking aalisin ang kanilang kamangmangan at gagawin silang tapat sa Akin, at lalong higit sila ay magkakaroon ng karunungan at katalinuhan, at sa gayon ay maghahanap nang may higit pang dakilang pananampalataya. Aking dinodoble ang Aking mga pagpapala sa lahat ng Aking panganay na mga anak at ang Aking pagmamahal ay dumarating sa iyo sa lahat ng sandali. Binabantayan Ko kayo at pinangangalagaan kayo sa lahat ng sandali at hindi Ko kayo pababayaang mahulog tungo sa bitag ni Satanas. Aking nasimulang ilunsad ang Aking gawain sa gitna ng lahat ng tao, iyan ay Ako ay nagdagdag na ng isa pang proyektong gawain; ang mga taong ito ay yaong nag-uukol ng paglilingkod kay Cristo sa loob ng isanlibong taon, at ang malaking bilang ng mga tao ay matitipon tungo sa Aking kaharian.

Aking mga anak, dapat ninyong patindihin ang inyong pagsasagawa. Gaano ba karaming gawain ang naghihintay para sa inyo upang gawin, upang tapusin? Akin lamang ninanasa para sa inyo na magmadali at gumulang, upang tapusin ang gawain na Aking ipinagkatiwala sa inyo. Ito ay inyong banal na pananagutan, at ito ang tungkulin na dapat gawin niyaong mga kasama ninyo na Aking panganay na mga anak. Pangangalagaan Ko kayo hanggang sa katapusan ng landas at pangangalagaan kayo upang sa gayon kayo ay maaaring magtamasa ng kaligayahan kasama Ko magpakailanman! Bawat isa sa inyo ay dapat na magkaroon ng isang panloob-na-kabatiran tungo sa katotohanan na Ako ay nagsaayos ng maraming mga sakripisyo at nagsaayos ng maraming mga kapaligiran, lahat ay sa layuning gawing perpekto kayo. Inyong nalalaman na lahat ng ito ay Aking mga pagpapala, hindi ba? Kayong lahat ay Aking minamahal na mga anak. Hangga’t minamahal ninyo Ako nang taos kung gayon hindi Ko iiwan ang isa man sa inyo, kahit na ito ay nakasalalay sa kung kaya ninyo o hindi na makipagtulungan nang may-pagkakasunduan sa Akin.

Sinundan:Kabanata 65

Sumunod:Kabanata 67

Baka Gusto Mo Rin