Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos App

Pakinggan ang tinig ng Diyos at salubungin ang pagbabalik ng Panginoong Jesus!

Hinihikayat namin ang mga naghahanap ng katotohanan na kontakin kami.

Ang Salita ay Nagpapakita sa Katawang-tao

Mga Solidong Kulay

Mga Tema

Font

Laki ng Font

Espasyo ng Linya

Lapad ng pahina

0 (Mga) Resulta ng Paghahanap

Walang nakitang mga resulta.

Kabanata 65

Ang Aking mga salita ay patuloy na tumatalab sa kinauukulan, ibig sabihin itinuturo ng mga iyon ang inyong mga kahinaang nakamamatay, kung hindi nag-aatubili pa rin kayo, nang walang kaalam-alam kung anong oras na ngayon. Alamin ito! Ginagamit Ko ang paraan ng pag-ibig upang iligtas kayo. Kung paano man kayo, tiyak na Aking tatapusin ang mga bagay na Aking nasang-ayunan nang hindi nagkakamali sa anupaman. Ako ba, ang matuwid at Makapangyarihang Diyos, ay magkakamali? Hindi ba ito isang pagkaintindi ng tao? Sabihin mo sa Akin, hindi ba ang lahat ng ginagawa Ko at sinasabi ay para sa inyong kapakanan? Ang ilang mga tao ay mapagkumbabang magsasabing: “O Diyos! ginagawa Mo ang lahat para sa aming kapakanan, nguni’t hindi namin alam kung paano makikipagtulungan sa Inyo.” Anong kamangmangan! Sinasabing hindi ninyo alam kung paano makipagtulungan sa Akin! Ang mga iyon ay mga kahiya-hiyang kasinungalingang lahat! Yamang nagsasalita kayo ng mga bagay na gaya nito, bakit, sa katunayan, paulit-ulit kayong nagpapakita ng pagsasaalang-alang sa laman? Ang sinasabi ninyo ay maganda sa pandinig, nguni’t hindi kayo kumikilos sa isang magaan at masigasig na paraan. Dapat ninyong unawain ito: Yaong Aking hinihingi sa inyo ngayon ay hindi paghingi nang malaki, ni lampas ito sa kaya ninyong tarukin, kundi ito ay kayang makamit ng tao. Hindi Ko kayo kahit kailan tinatantya nang lampas; hindi Ko ba alam kung hanggang saan ang mga kakayahan ng tao? Nauunawaan Ko ito nang may ganap na kalinawan.

Patuloy kayong nililiwanagan ng Aking mga salita, gayunman ang inyong mga puso ay masyadong matigas at hindi ninyo matarok ang Aking kalooban sa loob ng inyong mga espiritu! Sabihin ninyo sa Akin, ilang beses Ko bang naipaalala sa inyo na huwag magtuon ng pansin sa pagkain, kasuotan at inyong itsura, bagkus ay pagtuunan ang panloob na buhay? Nguni’t hindi lamang kayo nakikinig. Pagod na Ako sa pagsasabi nito. Ganito na ba kayo naging manhid? Lubusan ba kayong walang-saysay? Maaari kayang ang Aking mga salita ay nasabi nang walang kabuluhan? May nasabi ba Akong mali? Aking mga anak-na-lalaki! Isaalang-alang ninyo ang Aking masigasig na mga hangarin! Kapag ang inyong mga buhay ay gumulang na, hindi na kailangang mabalisa, at ang lahat ay ipagkakaloob. Walang halaga ang pagtuunan ang mga bagay na yaon sa sandaling ito. Ang Aking kaharian ay lubusan nang natanto at nakábábâ na ito sa mundo nang hayagan; higit pa nangangahulugan ito na ang Aking paghatol ay ganap nang bumagsak. Naranasan mo ba ito? Ayaw Kong hatulan kayo, nguni’t hindi man lamang kayo nagpapakita ng pagsasaalang-alang sa Aking puso. Aking inaasam na yaong patuloy ninyong nakakamit ay ang pangangalaga at pag-iingat ng Aking pag-ibig, at hindi walang-awang paghatol. Maaari kayang kayo ay handang mahatulan? Kung hindi, kung gayon ay bakit hindi kayo paulit-ulit na maging malápít sa Akin, makipagsamahan at makipagtalastasan sa Akin? Napakalamig ng pagtrato ninyo sa Akin, at kapag binibigyan kayo ng mga ideya ni Satanas masayang-masaya ka, iniisip na tumutugma ang mga iyon sa iyong sariling kalooban, nguni’t wala kang anumang ginagawa na para sa Aking kapakanan. Ninanasà ba ninyong laging tratuhin Ako nang napakalupit?

Hindi naman sa hindi Ko nais na ibigay ito sa iyo, nguni’t dahil sa kayo ay hindi handang magbayad ng halaga, kaya kayo ay walang-wala, wala man lamang pag-aari. Hindi ba ninyo nakikita na ang gawain ng Banal na Espiritu ngayon ay tumatakbo nang napakabilis? Hindi ba ninyo nakikita na ang Aking puso ay nagniningas sa pagkainip? Hinihingi Kong makipagtulungan kayo sa Akin nguni’t nananatili kayong hindi handa. Lahat ng mga sakúnâ ay isa-isang babagsak; lahat ng mga bansa at lahat ng mga lugar ay makakaranas ng mga sakúnâ—ang salot, gutom, baha, tagtuyot at mga lindol ay nasa lahat ng dako. Ang mga sakúnáng ito ay hindi lamang basta nangyayari sa isa o dalawang lugar, ni matatapos ang mga iyon sa loob ng isa o dalawang araw, bagkus ay lalawak ang mga iyon sa loob ng palawak nang palawak na mga kalaparan, at ang mga sakúnâ ay magiging patindi nang patindi. Sa loob ng panahong ito lahat ng mga anyo ng mga salot ng insekto ay lilitaw nang sunud-sunod, at ang penomena ng kanibalismo ay mangyayari sa lahat ng mga dako. Ito ang Aking paghatol sa lahat ng mga bansa at mga bayan. Aking mga anak-na lalaki! Hindi ninyo dapat na pagdusahan ang sakit o ang mga paghihirap ng mga sakúnâ. Inaasam Ko para sa inyo na lumagô na sa lalong madaling panahon at kuhanin ang pasanin na nakaatang sa Aking mga balikat nang mabilis hangga’t maaari; bakit hindi ninyo unawain ang Aking kalooban? Ang gawain sa hinaharap ay magiging pahirap nang pahirap. Napakatigas ba ng inyong mga puso para hayaan Akong abáláng-abálá, na mag-isang nagpapagal nang napakahirap? Mas lilinawan Ko pa ang Aking sinasabi: Yaong ang mga buhay ay gugulang ay papasok sa kapahingahan at hindi na magdurusa ng sakit o paghihirap; yaong ang mga buhay ay hindi gugulang ay dapat magdusa ng sakit at kapahamakan. Malinaw na ang Aking mga salita, hindi ba?

Ang Aking pangalan ay dapat na umabot sa lahat ng mga direksiyon at sa lahat ng dako, upang malaman ng bawa’t isa ang Aking banal na pangalan at makilala Ako. Lahat ng mga tao sa Estados Unidos, Japan, Canada, Singapore, sa Soviet Union, Macau, Hong Kong at iba pang mga bansa ay agad na magsisiksikan tungo sa Tsina nang sama-sama, naghahanap ng totoong daan. Ang Aking pangalan ay napatotohanan na sa kanila, at hinihintay Ko lamang na kayo ay gumulang sa lalong madaling panahon upang maaari ninyo silang maakay at pangunahan. Ito ang dahilan kung bakit sinasabi Ko na ang gawain sa hinaharap ay lalawak pa. Ang pangalan Ko ay lalaganap nang malawak sa pagsapit ng mga sakúnâ, at kung kayo ay hindi maingat mawawala sa inyo ang kabahagi na dapat maging sa inyo; hindi ba kayo natatakot? Ang Aking pangalan ay humahanggan sa lahat ng mga relihiyon, lahat ng mga uri ng pamumuhay, lahat ng mga bansa at lahat ng mga denominasyon. Ito ang Aking gawaing ginagawa sa isang maayos na paraan, sa dikit-dikit at magkakaugnay na mga pagdudugtong; nangyayaring lahat ito sa pamamagitan ng Aking marunong na pagsasaayos. Inaasam Ko lamang na kaya ninyong sumulong kasabay ng bawa’t hakbang, malapit na sumusunod sa Aking mga yapak.

Sinundan:Kabanata 64

Sumunod:Kabanata 66