Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos App

Pakinggan ang tinig ng Diyos at salubungin ang pagbabalik ng Panginoong Jesus!

Hinihikayat namin ang mga naghahanap ng katotohanan na kontakin kami.

Ang Salita ay Nagpapakita sa Katawang-tao

Mga Solidong Kulay

Mga Tema

Font

Laki ng Font

Espasyo ng Linya

Lapad ng pahina

0 (Mga) Resulta ng Paghahanap

Walang nakitang mga resulta.

Kabanata 65

Ang Aking mga salita ay patuloy na tumatalab sa kinauukulan, ibig sabihin itinuturo ng mga iyon ang inyong mga matinding kahinaan, kung hindi ay nag-aatubili pa rin kayo, walang kaalam-alam kung anong oras na ngayon. Alamin ito! Ginagamit Ko ang paraan ng pag-ibig upang iligtas kayo. Maging paano man kayo, tiyak na Aking tatapusin ang mga bagay na Aking nasang-ayunan nang hindi nagkakamali sa anupaman. Ako ba, ang matuwid na Makapangyarihang Diyos, ay magkakamali? Hindi ba ito isang pagkaintindi ng tao? Sabihin sa Akin, hindi ba ang lahat ng ginagawa Ko at sinasabi ay para sa inyong kapakanan? Ang ilang tao ay mapagkumbabang magsasabing: “O Diyos! ginagawa Mo ang lahat para sa aming kapakanan, nguni’t hindi namin alam kung paano makikipagtulungan sa Iyo.” Anong kamangmangan! Sinasabing hindi ninyo alam kung paano makipagtulungan sa Akin! Ang mga iyon ay mga kahiya-hiyang kasinungalingang lahat! Yamang nagsasalita kayo ng mga bagay na gaya nito, bakit, sa katunayan, ay paulit-ulit kayong nagpapakita ng pagsasaalang-alang sa laman? Ang sinasabi ninyo ay maganda sa pandinig, nguni’t hindi kayo kumikilos sa isang masaya at masigasig na paraan. Dapat ninyong unawain ito: Yaong hinihingi Ko sa inyo ngayon ay hindi paghingi nang malaki, ni lampas ito sa kaya ninyong tarukin, kundi ito ay kayang makamit ng tao. Hindi labis kahit kailan ang pagtantya Ko sa inyo; hindi Ko ba alam kung hanggang saan ang mga kakayahan ng tao? Nauunawaan Ko ito nang may ganap na kalinawan.

Patuloy kayong nililiwanagan ng Aking mga salita, gayunman ang inyong mga puso ay masyadong matigas at hindi ninyo matarok ang Aking kalooban sa loob ng inyong mga espiritu! Sabihin sa Akin, ilang beses Ko bang naipaalala sa inyo na huwag magtuon ng pansin sa pagkain, kasuotan at inyong itsura, bagkus ay pagtuunan ang panloob na buhay? Nguni’t sadyang hindi kayo nakikinig. Pagod na Ako sa pagsasabi nito. Ganito na ba kayo kamanhid? Lubusan ba kayong walang-saysay? Maaari kayang nasabi ang Aking mga salita nang walang kabuluhan? May nasabi ba Akong mali? Aking mga anak! Isaalang-alang ninyo ang Aking masigasig na mga hangarin! Kapag gumulang na ang inyong mga buhay, hindi na kailangang mabalisa, at ang lahat ay maipagkakaloob. Walang halaga ang pagtuunan ang mga bagay na iyon sa sandaling ito. Ang Aking kaharian ay lubusan nang natanto at nakababa na ito sa mundo nang hayagan; higit pa ay nangangahulugan ito na ganap nang bumagsak ang Aking paghatol. Naranasan mo ba ito? Ayaw Kong hatulan kayo, nguni’t hindi man lamang kayo nagpapakita ng pagsasaalang-alang sa Aking puso. Aking inaasam na yaong patuloy ninyong nakakamit ay ang pangangalaga at pag-iingat ng Aking pag-ibig, at hindi ang walang-awang paghatol. Maaari kayang kayo ay handang mahatulan? Kung hindi, bakit hindi kayo paulit-ulit na lumapit sa Akin, makipagsalamuha at ipagbigay-alam sa Akin? Napakalamig ng pagtrato mo sa Akin, at kapag binibigyan ka ng mga ideya ni Satanas ay masayang-masaya ka, iniisip na tumutugma ang mga iyon sa iyong sariling kalooban, nguni’t wala kang anumang ginagawa na para sa Aking kapakanan. Ninanasa ba ninyong laging tratuhin Ako nang napakalupit?

Hindi naman sa hindi Ko nais na ibigay ito sa iyo, nguni’t dahil sa hindi kayo handang magbayad ng halaga, kaya kayo ay walang-wala, wala man lamang pag-aari. Hindi ba ninyo nakikita na ang gawain ng Banal na Espiritu ngayon ay tumatakbo nang napakabilis? Hindi ba ninyo nakikita na ang Aking puso ay nagniningas sa pagkainip? Hinihingi Kong makipagtulungan kayo sa Akin nguni’t nananatili kayong hindi handa. Lahat ng sakuna ay isa-isang babagsak; lahat ng bansa at lahat ng lugar ay makakaranas ng mga sakuna—ang salot, gutom, baha, tagtuyot at mga lindol ay nasa lahat ng dako. Ang mga sakunang ito ay hindi lamang basta nangyayari sa isa o dalawang lugar, ni matatapos ang mga iyon sa loob ng isa o dalawang araw, bagkus ay lalawak ang mga iyon sa loob ng palawak nang palawak na mga lugar, at ang mga sakuna ay magiging patindi nang patindi. Sa loob ng panahong ito lahat ng anyo ng mga salot na insekto ay lilitaw nang sunud-sunod, at ang penomeno ng kanibalismo ay mangyayari sa lahat ng dako. Ito ang Aking paghatol sa lahat ng bansa at mga bayan. Aking mga anak! Hindi ninyo dapat na pagdusahan ang sakit o ang mga paghihirap na dulot ng mga sakuna. Inaasam Ko na lumago na kayo sa lalong madaling panahon at kuhanin ang pasanin na nakaatang sa Aking mga balikat nang mabilis hangga’t maaari; bakit hindi ninyo unawain ang Aking kalooban? Ang gawain sa hinaharap ay magiging pahirap nang pahirap. Napakatigas ba ng inyong mga puso para hayaan Akong abalang-abala, na mag-isang nagpapagal nang labis? Mas lilinawan Ko pa ang Aking sinasabi: Yaong gugulang ang mga buhay ay papasok sa kapahingahan at hindi magdurusa ng sakit o paghihirap; yaong hindi gugulang ang mga buhay ay dapat magdusa ng sakit at kapahamakan. Malinaw ang Aking mga salita, hindi ba?

Ang Aking pangalan ay dapat na umabot sa lahat ng mga direksiyon at sa lahat ng dako, upang maaaring malaman ng bawat isa ang Aking banal na pangalan at makilala Ako. Lahat ng tao sa Estados Unidos, Japan, Canada, Singapore, sa Soviet Union, Macau, Hong Kong at iba pang mga bansa ay agad na magkakasamang magsisiksikan tungo sa Tsina, naghahanap sa totoong daan. Ang Aking pangalan ay napatotohanan na sa kanila, at hinihintay Ko lamang na kayo ay gumulang sa lalong madaling panahon upang maaari ninyo silang maakay at pangunahan. Ito ang dahilan kung bakit sinasabi Ko na ang gawain sa hinaharap ay mas matindi. Ang pangalan Ko ay lalaganap nang malawak sa pagsapit ng mga sakuna, at kung kayo ay hindi maingat mawawala sa inyo ang bahagi na dapat maging sa inyo; hindi ba kayo natatakot? Ang Aking pangalan ay umaabot sa lahat ng relihiyon, lahat ng uri ng pamumuhay, lahat ng bansa at lahat ng denominasyon. Ito ang Aking gawaing ginagawa sa isang maayos na paraan, sa mahigpit ang pagkakakawing na mga ugnayan; nangyayaring lahat ito sa pamamagitan ng Aking marunong na pagsasaayos. Inaasam Ko lamang na kaya ninyong sumulong kasabay ng bawat hakbang, sumusunod nang maigi sa Aking mga yapak.

Sinundan:Kabanata 64

Sumunod:Kabanata 66

Baka Gusto Mo Rin