Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos App

Pakinggan ang tinig ng Diyos at salubungin ang pagbabalik ng Panginoong Jesus!

Hinihikayat namin ang mga naghahanap ng katotohanan na kontakin kami.

Ang Salita ay Nagpapakita sa Katawang-tao

Mga Solidong Kulay

Mga Tema

Font

Laki ng Font

Espasyo ng Linya

Lapad ng pahina

0 (Mga) Resulta ng Paghahanap

Walang nakitang mga resulta.

Kabanata 61

Kapag may alam ka tungkol sa iyong sariling kalagayan kung gayon ay natutupad mo ang Aking kalooban. Sa katunayan, ang Aking kalooban ay hindi mahirap tarukin, hindi ka lamang kailanman naghanap nang naaayon sa Aking hangarin sa nakaraan. Ang nais Ko ay hindi pantaong mga pagkaintindi o pantaong mga kaisipan, lalong hindi Ko nais ang iyong pera o iyong mga ari-arian. Ang nais Ko ay ang iyong puso, nauunawaan mo ba? Ito ang Aking kalooban, at higit pa rito ito ang nais Kong makuha. Ang mga tao ay laging nagbabase sa mga pagkaintindi sa kanilang isipan upang hatulan Ako, at sinusukat ang Aking tayog gamit ang kanilang sariling mga panukat. Sa tao, ito ang pinakamahirap na bagay na pakitunguhan, at ito ang inaayawan at kinamumuhian Ko nang higit sa lahat, nakikita mo ba? Dahil ito ang pinaka-kitang-kitang disposisyon ni Satanas. At ang inyong mga tayog ay maliit, kaya malimit kayong nahuhulog sa tusong mga pakana ni Satanas. Hindi lamang ninyo nakikilala ang mga iyon! Marami nang ulit Kong sinabi sa inyo na maging mapagbantay sa lahat ng sandali at sa lahat ng punto, upang hindi malinlang ni Satanas. Nguni’t hindi kayo nakikinig at basta lamang ipinagwawalang-bahala ninyo ang Aking sinasabi, kaya’t humahantong kayo sa pagdurusa ng kawalan sa inyong buhay at ang mga pagsisisi ay dumarating na huling-huli na. Gayunman, hindi ba makabubuti sa iyo ang kunin ito bilang isang aral para sa paghahanap sa hinaharap? Sinasabi Ko sa iyo, ang pagiging negatibo agad ay magsasanhi ng kawalan sa iyong buhay at ito ay magiging pinakamatindi. Ngayong alam mo na ito, dapat kang gumising, tama?

Ang mga tao ay hindi makapaghintay para sa mabilis na mga resulta at nakikita lamang nila kung ano ang nasa harap ng kanilang mga mata. Kapag sinabi Ko na sinimulan Ko nang parusahan yaong mga nasa kapangyarihan, lalo kayong nababahala, at inyong itinatanong: “Bakit ang mga taong iyon ay nasa kapangyarihan pa rin? Ang Diyos ba ay nagsalita ng mga walang-saysay na pananalita?” Masyadong mahigpit ang mga pagkaintindi ng tao! Hindi ninyo nauunawaan ang kahulugan ng Aking sinasabi. Ang Aking pinarurusahan ay yaong masasamang tao, yaong mga lumalaban sa Akin, yaong mga hindi nakakakilala sa Akin, at hindi Ko pinapansin yaong mga naniniwala lamang sa Akin nguni’t hindi hinahanap ang katotohanan. Talagang napakamangmang ninyo! Talagang hindi ninyo naunawaan ang Aking sinabi! Kahit na ganito ang sitwasyon, tinatapik pa rin ninyo ang inyong likod na iniisip na lumago na kayo, na inyong nauunawaan ang mga bagay-bagay at nakakaya ninyong matarok ang Aking kalooban. Malimit Kong sinasabi na ang lahat ng bagay at mga nilalang ay nag-uukol ng paglilingkod kay Cristo, nguni’t tunay mo bang nauunawaan ang mga salitang ito? Talaga bang alam mo ang mga salitang ito? Sinabi ko na noong una na hindi Ko pinarurusahan ang sinuman nang padalus-dalos. Bawat isang tao sa sanlibutang sansinukob ay sumusunod sa Aking wastong mga pagsasaayos: Yaong mga layon ng Aking kaparusahan, yaong mga nag-uukol ng paglilingkod kay Cristo (ang mga ito ay hindi Ko ililigtas), yaong mga pinili Ko, at yaong mga pinili Ko nguni’t pagkatapos ay napapabilang sa mga layon ng pag-aalis, lahat ng ito’y hawak Ko sa Aking mga kamay, bukod sa iyo—na Aking pinili—na nauunawaan Ko nang higit pa. Ang mga bagay na ginagawa Ko sa yugtong ito at ang mga bagay na ginagawa Ko sa susunod na yugto ay sumusunod lahat sa Aking matalinong mga pagsasaayos. Hindi mo kailangang magsaayos ng anuman para sa Akin nang pauna; hintayin mo lamang ang iyong pagtatamasa! Ito ay isang bagay na karapat-dapat sa iyo. Aking pinangingibabawan ang mga bagay na pag-aari Ko at hindi Ko pinanghihinayangan yaong naglalakas-loob na magreklamo o naglalakas-loob na magkaroon ng ibang palagay tungkol sa Akin. Malimit Akong magsiklab sa galit sa mga araw na ito, dahil ang programa ng mga atas administratibo na Aking isinaayos ay dumating na sa yugtong ito. Huwag mong isipin na wala Akong mga pakiramdam. Dahil sinabi Ko na noong una na walang tao, pangyayari o bagay ang nangangahas na hadlangan ang Aking mga hakbang pasulong. Ginagawa Ko kung ano ang Aking sinasabi, at ganito kung ano Ako, at higit pa riyan ito ang pinaka-kitang-kitang kahayagan ng Aking disposisyon. Pinakikitunguhan Ko ang lahat ng tao nang parehas, dahil kayong lahat ay Aking mga anak, at mahal Ko kayong lahat. Sinong ama ang hindi aakuin ang pananagutan para sa buhay ng kanyang anak? Sinong ama ang hindi magsisipag araw at gabi para sa kinabukasan ng kanyang anak? At sino sa inyo ang makaaalam? Sinong makakapagpakita ng konsiderasyon ng Aking puso? Palagi kayong gumagawa ng mga plano at mga pagsasaayos para sa inyong sariling mga makalamang kasiyahan at wala kayong anumang natatanto tungkol sa Aking puso. Nadudurog ang Aking puso sa pag-aalala sa inyo, subali’t kayo ay palaging nasasabik sa mga makalamang kasiyahan, kumakain at umiinom, natutulog, kung paano kayo manamit—wala ba kayo ni katiting na konsensiya? Kung ganito ang sitwasyon, kung gayon kayo ay mga halimaw na nakadamit-pantao. Ang sinasabi Ko ay hindi labis at dapat kaya ninyong tiisin ito. Ito ang pinakamabuting paraan upang iligtas kayo at higit pa riyan ito ang kinaroroonan ng Aking karunungan—hampasin ang mahalagang kahinaan ni Satanas, lupigin ito nang lubusan at iwan itong ganap na nawasak. Hangga’t ikaw ay nagsisisi at tinitiyak na kaya mong manalig sa Akin upang maalis ang iyong lumang kalikasan at isabuhay ang larawan ng isang bagong tao, ang Aking puso ay lubusang masisiyahan, dahil ito ay pagsasabuhay ng isang normal na pagkatao, sumasaksi sa Aking pangalan, at ito ang nagpapasaya sa Akin nang labis.

Sa bawat sandali ay dapat kang lumapit sa Akin, at makikita mo na ang Aking paglakad ay bumibilis bawat araw. Kung panandalian kang nagkukulang sa espirituwal na pagsasalamuha, kung gayon ang Aking paghatol ay ibababa upang ipapasan sa iyo kaagad. Sa puntong ito ay magkakaroon ka ng malalim na pagkatanto. Hindi ito dahil sa hindi kita mahal kaya kinakastigo kita, kundi ito ay pagdisiplina sa iyo dahil sa pagmamahal sa iyo. Kung hindi ay hindi ka lalago at lagi ka na lamang magpapasasa nang walang pagpipigil ng Banal na Espiritu. Ito ay isa pang mukha ng Aking karunungan.

Sinundan:Kabanata 60

Sumunod:Kabanata 62

Baka Gusto Mo Rin

 • Kabanata 27

  Hindi kailanman naapektuhan ng pag-uugali ng tao ang Aking puso, ni hindi Ko kailanman naiisip ito bilang mahalaga. Sa mata ng tao, laging napakahigpi…

 • Ginagawa ni Cristo ang Gawain ng Paghatol sa Pamamagitan ng Katotohanan

  Ang gawain ng mga huling araw ay upang pagbukud-bukurin ang lahat ayon sa kanilang uri, upang tapusin ang plano ng pamamahala ng Diyos, sapagka’t ang …

 • Kabanata 18

  Sa isang siklab ng kidlat, ibinubunyag ang bawat hayop sa tunay na anyo nito. Gayundin naman, dahil sa pagpapalinaw ng Aking liwanag, nabawi na ng san…

 • Kabanata 35

  Pitong kulog ang nagmumula sa trono, niyayanig ang sansinukob, pinababagsak ang langit at lupa, at umaalingawngaw sa buong himpapawid! Lubhang tumatag…