Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos App

Pakinggan ang tinig ng Diyos at salubungin ang pagbabalik ng Panginoong Jesus!

Hinihikayat namin ang mga naghahanap ng katotohanan na kontakin kami.

Ang Salita ay Nagpapakita sa Katawang-tao

Mga Solidong Kulay

Mga Tema

Font

Laki ng Font

Espasyo ng Linya

Lapad ng pahina

0 (Mga) Resulta ng Paghahanap

Walang nakitang mga resulta.

Kabanata 60

Hindi isang madaling bagay ang paglago ng buhay; nangangailangan ito ng isang proseso, at higit sa riyan, na makaya ninyong bayaran ang halaga at na kayo ay makipagtulungan sa Akin nang may pagkakasundo, at sa gayon kayo ay tatanggap ng Aking papuri. Ang mga kalangitan at lupa at lahat ng mga bagay ay itinatatag at ginagawang ganap sa pamamagitan ng mga salita ng Aking bibig at sa Akin anumang bagay ay kayang maisakatuparan. Ang nais Ko lamang ay ang mabilis ninyong paglago, kuhanin ang pasanin mula sa Aking mga balikat at pasanin ito na parang sa inyo, gawin ang Aking mga pagpapagal sa Aking ngalan, at iyan ay magbibigay-kasiyahan sa Aking puso. Sinong anak ang tatanggi sa mga pasanin ng kanyang ama? Sinong ama ang hindi magpapagal gabi at araw para sa kanyang anak? Subali’t hindi ninyo nauunawaan ang Aking kalooban, hindi ninyo isinasaalang-alang ang Aking mga pasanin, ang Aking mga salita ay walang halaga sa inyo at hindi kayo gumagawa ayon sa sinasabi ng Aking salita. Kayo ang laging amo ng inyong mga sarili; napakamakasarili! Iniisip lamang ninyo ang inyong mga sarili!

Tunay bang nauunawaan mo ang Aking kalooban o nagkukunwari ka lamang na hindi? Bakit lagi kang nag-aasal nang ganoong di-kaaya-aya? Sa totoo lang, iyan ba ay paraan ng pamumuhay sa Akin? Kapag natagpuan mo na ang sanhi ng pagkakasakit, bakit hindi mo ibinabahagi sa Akin para malunasan? Sasabihin Ko sa iyo: Mula sa araw na ito hindi na kayo magkakaroon pa ng mga sakit ng katawan. Kung sakaling may bahagi sa inyo na hindi mabuti ang pakiramdam huwag kayong mag-abala sa paghahanap ng panlabas na dahilan. Sa halip, lumapit kayo sa harap Ko at sikaping malaman ang Aking hangarin—tatandaan ba ninyo ito? Ito ang Aking pangako: Mula sa araw na ito kayo ay ganap na lalakad palayo sa inyong pisikal na katawan at patungo sa espiritwal na mundo, ibig sabihin, hindi na magbabata ang inyong katawan ng karamdaman. Masaya ba kayo riyan? Kayo ba’y nagagalak? Ito ang Aking pangako at higit sa riyan, yaong matagal na ninyong inaasahan. Ngayong araw ito ay natupad sa inyo mga pinagpalang nilalang; lubhang kahanga-hanga at di-kayang liripin!

Ang Aking gawain ay umuunlad araw at gabi, bawa’t sandali ito’y hindi kailanman humihinto. Ito ay dahil sa ang madalian Kong ninanasa ay ang gawin kang naaayon sa Aking sariling puso, at nang ang Aking puso ay inyong maaliw sa lalong madaling panahon. Aking mga anak! Ang panahon ay dumating na para kayo ay makibahagi sa Aking mga pagpapala ng kabutihan! Sa nakaraan, nagdusa kayo para sa Aking pangalan nguni’t ngayon ang mga araw ng inyong pagsubok ay tapos na. Kung ang sinuman ay maglakas-loob na saktan ang isang buhok sa ulo ng Aking anak, hindi Ko sila basta patatawarin at hindi sila kailanman makalalaya. Ito ang Aking atas sa pamamahala at sinuman ang lumalabag dito ay malalagay sa panganib. Aking mga anak! Magtamasa hangga’t ikinasisiya ng inyong puso! Umawit atsumigaw sa galak! Hindi na kayo makakantyawan at maaapi at hindi na kayo magiging tampulan ng pang-uusig. Hindi na kayo dapat magpatuloy na manampalataya sa Akin nang may takot, ang inyong pananampalataya ay maari nang malantad sa sanlibutan.[a] Tawagin ninyo ang Aking banal na pangalan upang sa gayon ito ay kukulog hanggang sa malalayong dulo ng sansinukob. Hayaan ninyong makita nila, yaong kanilang minaliit, na ipinahamak at sinaktan nila, ngayon ay nangingibabaw sa kanila at siyang nag-uutos sa kanila, namamahala sa kanila, at mas mahalaga, humahatol sa kanila.

Dapat ninyong pag-ukulan lamang ng malasakit ang inyong pagpasok, at pagkakalooban Ko kayo ng mas mabubuti pang mga pagpapala upang inyong matamasa ang mga iyon, at ang mga pagpapalang ito ay magsasanhi upang higit ninyong matikman ang kanilang walang-kapantay na katamisan at matinding maramdaman ang kanilang walang-katapusang hiwaga at na ang mga iyon ay lubhang malalim upang malirip!

Talababa:

a. Hindi isinasama ng orihinal na teksto ang “sa sanlibutan”.

Sinundan:Kabanata 58

Sumunod:Kabanata 62