Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos App

Pakinggan ang tinig ng Diyos at salubungin ang pagbabalik ng Panginoong Jesus!

Hinihikayat namin ang mga naghahanap ng katotohanan na kontakin kami.

Ang Salita ay Nagpapakita sa Katawang-tao

Mga Solidong Kulay

Mga Tema

Font

Laki ng Font

Espasyo ng Linya

Lapad ng pahina

0 (Mga) Resulta ng Paghahanap

Walang nakitang mga resulta.

Kabanata 68

Ipinatutupad ang Aking salita sa bawat bansa, dako, bayan at denominasyon, at natutupad ang Aking salita sa bawat sulok sa anumang tukoy na panahon. Ang mga sakunang nangyayari sa lahat ng dako ay hindi mga labanan sa pagitan ng mga tao, ni mga away ang mga ito sa pamamagitan ng mga sandata. Hindi na magkakaroon ng mga digmaan pagkatapos. Lahat ay nasa loob ng Aking pagkahawak. Lahat ay haharap sa Aking paghatol at mamamalagi sa gitna ng sakuna. Hayaan yaong mga tumututol sa Akin at yaong mga hindi nagkukusang makipagtulungan sa Akin na magdusa ng pasakit ng ibat ibang sakuna. Hayaang manangis sila at magngalit ang kanilang mga ngipin hanggang sa kawalang-hanggan, at manatili sa kadiliman magpakailanman. Hindi sila matitirang buhay. Kumikilos Ako na may katapatan at kaliksihan, at hindi Ko isinasaalang-alang kung gaano ka naiging matapat na sa Akin sa nakaraan. Hangga’t lumalaban ka sa Akin, kaagad pakakawalan ng Aking kamay ng paghatol ang poot sa iyo na sa paanuma’y hindi maaantala, kahit na isang saglit, at wala kahit kapirasong awa. Nasasabi Ko na mula’t sapul pa na Ako ang Diyos na tumutupad sa Kanyang sinasabi. Bawat salitang sinasabi Ko ay matutupad, at makikita ninyong lahat ito. Ito talaga ang ibig sabihin ng pagpasok sa realidad sa lahat.

Ang matitinding sakuna ay tiyak na hindi babagsak sa Aking mga anak, Aking minamahal. Aalagaan Ko ang Aking mga anak bawat saglit at bawat sandali. Tiyak na hindi kayo magtitiis ng sakit at pagdurusa; sa halip, ito ay para sa kapakanan ng pagpeperpekto ng Aking mga anak at ng katuparan ng Aking salita sa kanila, upang maaaring makilala ninyo ang Aking pagka-makapangyarihan sa lahat, lalong lumago sa buhay, mas maagang balikatin ang mga pasanin para sa Akin, at italaga ang inyong buong sarili para sa kaganapan ng Aking plano ng pamamahala. Dapat kayong magalak at magsaya at magbunyi dahil dito. Ipapasa Ko sa inyo ang lahat, na tinutulutan kayong mamahala. Ilalagay Ko ito sa inyong mga kamay. Kung minamana ng isang anak na lalaki ang buong lupain ng kanyang ama, lalo pa ngang higit kayo, Aking mga panganay na anak? Talagang pinagpala kayo. Sa halip na nagdurusa mula sa matitinding sakuna, matatamasa ninyo ang walang-hanggang mga pagpapala. Anong luwalhati! Anong luwalhati!

Bilisan mo at sundan ang Aking mga yapak sa lahat ng oras at sa lahat ng dako, at huwag mapag-iwanan. Hayaang sumunod ang puso mo sa puso Ko; hayaang sumunod ang isip mo sa isip Ko. Makipagtulungan sa Akin na may isang puso, isang isip. Kumaing kasama Ko, mamuhay kasama Ko, at masiyahang kasama Ko. Naghihintay ang mga kamangha-manghang pagpapala para sa inyo na matamasa at makuha. Mayroong ganoong di-matutumbasang kasaganaan sa loob Ko. Wala kahit katiting ang naihahanda na para kaninupaman—ginagawa Ko ito lahat-lahat para sa Aking mga anak.

Ngayon, kung ano ang nasa isip Ko ay kung ano ang siyang matutupad. Sa sandaling natapos na Ako sa pagsasalita sa inyo, ang mga bagay na yaon ay naganap na. Talagang nagpapatuloy ang gawain nang ganoon kabilis at nagbabago ito anumang sandali. Kung ang iyong pansin ay malihis kahit saglit lang, may “nagpapaikot” na kababalaghan na mangyayari, at maitatapon kayo nang napakalayo, at maaalis mula sa agos na ito. Kung hindi kayo masigasig na maghahanap hahayaan ninyo ang Aking matiyagang pagsisikap na mapunta sa wala. Sa paglaon, dadagsa ang mga tao mula sa iba’t ibang bansa anumang oras. Sa inyong kasalukuyang antas, makakaya ninyo bang pangunahan sila? Lubusan Ko kayong sasanayin na maging mabubuting kawal sa loob nang maikling panahong ito upang tapusin ang Aking tagubilin. Ninanais Ko para sa inyo na luwalhatiin ang Aking pangalan sa lahat ng aspeto at magpatotoo nang kamangha-mangha para sa Akin. Hayaan yaong kanilang minaliit ay tumindig sa ibabaw nila ngayon at pangunahan sila gayundin ay pamunuan sila. Nauunawaan ba ninyo ang Aking mga hangarin? Natanto na ba ninyo ang Aking matiyagang pagsisikap? Ginagawa Ko ang lahat ng ito para sa inyong sariling kapakanan. Nakasalalay ito sa kung kaya ninyong matamasa ang Aking mga pagpapala o hindi.

Ako, ang Diyos na nagsasaliksik sa isip at puso ng tao, ay naglalakbay sa mga dulo ng daigdig. Sinong nangangahas na hindi magsilbi para sa Akin? Tumitindi ang alitan sa gitna ng lahat ng bansa at sila ay mapait na nagtutunggali, nguni’t sa bandang huli hindi sila makatatakas mula sa Aking pagkahawak. Talagang hindi Ko sila pakakawalan nang ganoon kadali. Dadalhin Ko sila isa-isa sa paghatol batay sa kanilang mga pagkilos, mga katayuan sa lupa, at mga kasiyahan sa lupa. Wala Akong paliligtasin. Nagsimula nang mabunyag ang Aking poot at lahat ng ito ay darating sa kanila. Lahat ay matutupad sa kanila isa-isa, at lubusang ito ang naidulot na nila sa kanilang mga sarili. Yaong mga nabigong makakilala sa Akin o humamak sa Akin sa nakaraan ay haharap ngayon sa Aking paghatol. Para naman sa mga yaon na umusig sa Aking mga anak sa nakaraan, talagang dadalhin Ko sila sa pagkastigo ayon sa kung ano ang sinabi nila at ginawa. Hindi Ko paliligtasin maging ang mga bata. Lahat sila ay uri ni Satanas. Kahit na wala silang sabihin o gawin, kung namumuhi sila sa Aking mga anak sa kanilang mga puso, hindi Ko paliligtasin isa man sa kanila. Ipakikita Ko sa kanilang lahat na yaong namumuno at may hawak ng kapangyarihan ngayon ay tayo, itong pangkat ng mga tao, tiyak na hindi sila. Dahil dito, lalong higit ninyong dapat italaga ang inyong sukdulang lakas at taimtim na gugulin ang inyong mga sarili para sa Akin, upang magluwalhati at magpatotoo para sa pangalan Ko sa bawat dako, sulok, relihiyon at denominasyon, at palaganapin ito sa mga dulo ng buong sansinukob!

Sinundan:Kabanata 67

Sumunod:Kabanata 69

Baka Gusto Mo Rin