Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos App

Pakinggan ang tinig ng Diyos at salubungin ang pagbabalik ng Panginoong Jesus!

Hinihikayat namin ang mga naghahanap ng katotohanan na kontakin kami.

Ang Salita ay Nagpapakita sa Katawang-tao

Mga Solidong Kulay

Mga Tema

Font

Laki ng Font

Espasyo ng Linya

Lapad ng pahina

0 (Mga) Resulta ng Paghahanap

Walang nakitang mga resulta.

Kabanata 69

Kapag humayo ang Aking kalooban, sinumang nangangahas na tumutol at sinumang nangangahas na humatol o magduda, kaagad Kong itataboy. Ngayon, sinumang hindi kumikilos ayon sa Aking kalooban, o sinumang pagkamalian ang Aking kalooban, dapat itapon at lipulin mula sa Aking kaharian. Walang sino pa man sa Aking kaharian—mga anak Ko lahat, ang mga minamahal Ko at isinasaalang-alang Ako. Higit pa, sila ang mga kumikilos ayon sa kalooban Ko at kayang maghari sa kapangyarihan sa Aking kapakanan upang hatulan lahat ng bansa at tao. Bukod dito, pangkat sila ng mga panganay na anak, na inosente at masigla; payak at bukas; tapat at marunong. Nabibigyang-kasiyahan ang Aking kalooban sa inyo, at natutupad sa inyo ang nais Kong mangyari sa inyo, na walang pagkakamali, ganap na bukas at nabunyag. Yaong mga may maling layon at pakay—nasimulan Ko na iwanan sila, at pababagsakin isa-isa. Wawasakin Ko sila isa-isa para hindi sila matirang buhay, maging ang mga espiritu nila, kaluluwa nila, ni katawan nila.

Unawain na kung ano itong ginagawa ng Aking kamay—tinutulungan ang mahirap, inaalagaan at iniingatan yaong mga nagmamahal sa Akin, inililigtas ang mga walang muwang at masigasig na hindi nanghihimasok sa Aking pamamahala, pinarurusahan yaong mga tumututol sa Akin at yaong hindi aktibong nakikipagtulungan sa Akin—mapapatotohanan ang lahat ng ito isa-isa ayon sa kung ano ang nasabi Ko na. Ikaw ba'y isang talagang nagmamahal sa Akin? Ikaw ba'y isa na tapat na ginugugol ang iyong sarili para sa Akin? Ikaw ba'y isa na nakikinig sa Aking salita at kumikilos nang naaayon? Ikaw ba'y isa na laban sa Akin o ika'y kaayon sa Akin? Malinaw ba ang sarili mong isip sa mga bagay na ito? Makakasagot ka ba sa mga bagay na ito na isa-isa Kong nasabi na? Kung hindi, ika'y isa na masigasig na nagtataguyod, pero hindi nauunawaan ang Aking kalooban. Ang ganitong uri ng tao ang pinakamadaling manghimasok sa Aking pamamahala at pinagkakamalian ang Aking kalooban. Kung ang gayong tao ay panandaliang magkaroon ng isang masamang layunin, mapapasailalim siya sa Aking pagpapalayas at pagwasak.

Sa Akin mayroong mga walang katapusang hiwaga, na di-maarok. Ibubunyag Ko ang mga ito sa mga tao isa-isa ayon sa Aking plano. Gayon nga, ibubunyag Ko ang mga ito sa Aking mga panganay na anak. Para sa yaong mga di-mananampalataya at mga tumututol sa akin, papayagan Ko silang sumabay sa agos, ngunit sa bandang huli ay kailangan Kong ipaunawa sa kanila na Ako ang kamahalan at paghatol. Alam lamang ng mga walang-pananampalataya ngayon kung ano ang nangyayari sa kanilang harapan, ngunit hindi nila alam ang Aking kalooban. Ang Aking mga anak ay yaon lamang Aking minamahal, nakikilala at nauunawaan ang Aking kalooban. Sa Aking mga anak, lantaran Akong inihayag, ngunit kay Satanas Ako ang kamahalan at paghatol. Sa Aking mga anak, hayagan Akong nabubunyag, pero kay Satanas Ako ang maringal na paghatol, hindi natatago sa paanuman. Ngayon tanging ang Aking mga panganay na anak ang karapat-dapat malaman ang kalooban Ko—walang ibang nagiging marapat—at ito ang Aking patiunang isinaayos bago ang paglikha. Sinong pinagpapala at sinong hinahagupit ay wastong naisaayos Ko lahat sa pasimula, naging malinaw Ako tungkol dito, at lubusang naipamalas na ito ngayon: Nagsimula na yaong mga pinagpala na matamasa ang kanilang mga pagpapala, habang nagsimula na ring magdusa ng sakuna yaong mga hinagupit. Yaong mga ayaw magdusa ng paghagupit gayunma'y magdurusa rin dahil ito ang naitalaga Ko na at ito ang naisaayos na ng Aking mga kamay ng mga atas administratibo. Anong uri talaga ng tao ang pinagpapala at anong uri ng tao ang hinahagupit? Naibunyag Ko na ang mga bagay na ito; hindi ito isang hiwaga sa inyo, pero sa halip ito'y hayagang nakalantad: Yaong mga tinatanggap Ako pero mali ang mga layunin; yaong mga tinatanggap Ako pero hindi nagtataguyod; yaong mga kilala Ako pero di-masunurin; yaong mga nakikisangkot sa mga kabuktutan at pagtataksil upang linlangin Ako; yaong mga nagbabasa ng Aking mga salita pero nagbubuga ng mga kabalintunaan; yaong mga hindi kilala ang kanilang mga sarili, mga hindi alam kung ano sila, mga nag-iisip na sila mismo ay dakila, at mga nag-iisip na naabot na nila ang tamang gulang (ang halimbawa ni Satanas), ang mga ito ang mga pakay ng paghagupit. Yaong mga tinatanggap Ako at ang layunin ay tungo sa Akin (at kung lilikha sila ng mga paggambala ay hindi Ko aalalahanin ang kanilang mga pagsuway, pero dapat tama ang kanilang mga layunin at dapat palagi silang mag-ingat, maingat at hindi talipandas, at dapat palagi nilang panatilihin sa kanilang puso na makinig sa Akin at sumunod sa Akin); yaong mga dalisay; yaong mga bukas; yaong mga tapat; yaong mga hindi kontrolado ng anumang tao, bagay, o usapin; yaong mga walang malay sa kaanyuan kahit maygulang sila sa buhay, ang mga ito ang Aking minamahal, mga pakay ng Aking pagpapala. Ngayon, bawat isa ay malalagay sa kanilang tamang lugar ayon sa kanilang kalagayan. At malalaman mo kung ikaw man ay pinagpapala o hinahagupit—hindi na kailangan para sa Akin na sabihin nang malinaw. Yaong mga pinagpala ay dapat magbunyi at magsaya, samantalang yaong mga magdurusa ng hagupit ay hindi dapat mabagabag. Parehong naisaayos na ng Aking kamay, pero hindi Ako dapat sisihin: Ang sarili mong kakulangan ng aktibong pakikipagtulungan sa Akin, at ang iyong pagkabigong maunawaan na Ako ang Diyos na sinisiyasat ang kaloob-looban ng puso ng tao; ito ang kung ano ang napagpasyahan Ko nang nauna, at itong iyong sariling walang kuwentang pandaraya na kung saan nasaktan mo na ang iyong sarili; pananakit ito ng sarili! Na mahuhulog ka sa Hades ay hindi pag-maltrato sa iyo! Ito ang iyong katapusan; ito ang iyong kinalabasan!

Ang mga pinagpalang panganay na anak! Agad tumindig para magbunyi! Agad tumindig para magpuri! Mula ngayon, hindi na magkakaroon ng kapaitan, wala ng pagdurusa, at lahat ay nasa ating mga kamay. Sinumang kaisa Ko ay siyang minamahal Ko, at hindi mapapasailalim sa pagdurusa ng sakuna. Anumang nais ng puso mo, tutuparin Ko ito (pero hindi ito nagkataon lang), ito ang gawain Ko.

Sinundan:Kabanata 68

Sumunod:Kabanata 70

Baka Gusto Mo Rin