Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos App

Pakinggan ang tinig ng Diyos at salubungin ang pagbabalik ng Panginoong Jesus!

Hinihikayat namin ang mga naghahanap ng katotohanan na kontakin kami.

Mga Klasikong Tanong at Sagot sa Ebanghelyo ng Kaharian

Mga Solidong Kulay

Mga Tema

Font

Laki ng Font

Espasyo ng Linya

Lapad ng pahina

0 (Mga) Resulta ng Paghahanap

Walang nakitang mga resulta.

Tanong 7: Pinatototohanan n’yo na dumating na ang Panginoong Jesus at Siya ang Makapangyarihang Diyos. At na nagpahayag Siya ng maraming katotohanan at nagsasagawa ng gawain ng paghatol sa mga huling araw. Palagay ko imposible ’yan. Lagi nating pinaninindigan na ang mga salita at gawain ng Diyos ay nakatala sa Biblia, at ang mga salita at gawain ng Diyos ay hindi maaaring umiral sa labas ng Biblia! Nananalig kami na nasa Biblia na ang kaganapan ng pagliligtas ng Diyos, ang Biblia ay kumakatawan sa Diyos. Basta’t sumunod ang isang tao sa Biblia, papasok siya sa kaharian ng langit. Ang ating paniniwala sa Panginoon ay nakabatay sa Biblia, ang paglihis mula sa Biblia ay bumubuo ng pagtanggi at pagtataksil sa Panginoon! May mali ba sa pagkaunawang ito?

Sagot: Kasasabi n’yo na lahat ng salita at gawain ng Diyos ay nasa Biblia,na nasa Biblia ang buong pagliligtas ng Diyos, at na ang mga salita at gawain ng Diyos ay hindi makikita sa labas ng Biblia. Naniniwala rin dito ang lahat ng relihiyon. Tila wala talagang maaaring tumiyak na totoo ang pananaw na ito. Noong araw, tinrato natin ang lahat ng isyu ayon sa Biblia. Ngayo’y itatanong ko: Ang pananaw bang ito ng mga relihiyon ay alinsunod sa Biblia? Ayon ba ito sa salita ng Diyos? Walang sinabing ganito ang Panginoong Jesus sa Biblia kahit kailan. Wala ring sinabing ganito ang Banal na Espirtu kahit kailan. Kaya, saan nanggaling ang ideyang ito? Ang totoo, hindi masyadong mahirap ipaliwanag ang isyung ito. Masasabi nang may katiyakan, ang paniwalang ito ng mga relihiyon ay ganap na nagmula sa pagkaintindi at imahinasyon ng tao. Bakit ko nasabi ’yan? Alam nating lahat, ang Bagong Tipan at Lumang Tipan ng Biblia ay isang talaan lamang ng dalawang yugto ng gawain ng Diyos. Patungkol sa mga salita at gawain ng Diyos noong Kapanahunan ng Kautusan at Kapanahunan ng Biyaya, may mangangahas ba ritong sabihin na ang Biblia ay isang kumpletong talaan? May nangangahas ba ritong sabihin lahat ng salita ng Diyos na inihatid sa pamamagitan ng mga propeta noong Kapanahunan ng Kautusan at lahat ng salita ng Panginoong Jesus noong Kapanahunan ng Biyaya ay nakatala sa Biblia? Ang totoo, alam n’yong lahat na marami sa mga aklat ng mga propeta sa Kapanahunan ng Kautusan ang hindi rin kasama sa Biblia. Kinikilala ito ng halos lahat! Marami sa mga salita ng Panginoong Jesus ang hindi nakatala sa Biblia. Ang mga salita ng Panginoong Jesus na nakatala sa Biblia ay napakaliit na bahagi lamang ng kabuuan! “At mayroon ding iba't ibang mga bagay na ginawa si Jesus, na kung susulating isa-isa, ay inaakala ko na kahit sa sanglibutan ay hindi magkakasiya ang mga aklat na susulatin” (Juan 21:25). Ang talatang ito mula sa Biblia ay malinaw na nagsasaad na ang Biblia ay hindi isang talaan ng lahat ng salita at gawain ng Panginoong Jesus. Ang Biblia ay isang napakalimitadong salaysay lamang. Kaya, paano natin masasabi na ang Biblia ay naglalaman ng lahat ng salita at gawain ng Diyos? Hindi ba malinaw na taliwas ’yan sa katotohanan? Sa puntong ito, hindi ba mga sinungaling kayo? Ipinropesiya ng Panginoong Jesus nang maraming beses na paparito Siyang muli. Paano pa mauunang itala sa Biblia ang mga salita ng nagbalik na Panginoong Jesus? Imposible! Dapat nating linawing mabuti ’yan. Ang Biblia ay isang talaan ng gawain ng Diyos noong araw. Kaya maraming taon matapos isulat ang Lumang Tipan, naparito ang Panginoong Jesus at isinagawa ang gawain ng pagtubos noong Kapanahunan ng Biyaya. Sabihin n'yo sa akin, awtomatiko bang masusulat ang mga salita ng Panginoong Jesus sa Biblia? Imposible ’yan. Ang mga salita at gawain ng Diyos ay kinailangang tipunin bago maging teksto ang mga ito sa Biblia. Sa mga huling araw, pumarito ang Makapangyarihang Diyos para isagawa ang gawain ng paghatol simula sa tahanan ng Diyos, at ipinahayag ang lahat ng katotohanan para dalisayin at iligtas ang sangkatauhan. Maaari kayang awtomatikong lumitaw ang mga katotohanang ito sa Biblia? Imposible! Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos ang nagtipon sa lahat ng katotohanang ipinahayag ng Makapangyarihang Diyos sa Biblia ng Kapanahunan ng Kaharian, ibig sabihin, Ang Salita ay Nagpapakita sa Katawang-tao. Ang Biblia ng Kapanahunan ng Kaharian ay naglalaman lamang ng pagpapahayag ng Diyos, walang anumang salita ng tao sa loob nito. Masasabi n’yo na Ang Salita ay Nagpapakita sa Katawang-tao ang buhay na walang hanggan na ipinagkaloob ng Diyos sa tao sa mga huling araw. Kaya ang pananaw na ang mga salita at gawain ng Diyos ay nakatalang lahat sa Biblia at na ang mga salita at gawain ng Diyos ay hindi makikita sa ibang lugar maliban sa Biblia ay mali, katawa-tawa at bunga lamang ng mga paniwala at imahinasyon ng tao.

Malilinaw pa natin ang isyung ito sa pagbabasa ng ilang talata ng salita ng Makapangyarihang Diyos. Sabi ng Makapangyarihang Diyos, “Ang lahat ng naitala sa loob ng Biblia ay limitado at hindi kayang kumatawan sa lahat ng gawain ng Diyos. Ang Apat na Ebanghelyo ay sa kabuuan may mas kaunti sa isang daang mga kapitulo na kung saan ay nakasulat ang takdang bilang ng mga pangyayari, tulad ng pagsumpa ni Jesus ng puno ng igos, tatlong pagtanggi ni Pedro sa Panginoon, paglitaw ni Jesus sa mga alagad kasunod ng Kanyang pagpako sa krus at muling pagkabuhay, pagturo tungkol sa pag-aayuno, pagturo tungkol sa panalangin, pagturo tungkol sa diborsiyo, ang kapanganakan at talaangkanan ni Jesus, paghirang ng mga alagad ni Jesus, at iba pa. Ngunit ilang sulatin lamang ito, gayunman pinahahalagahan ang mga ito ng tao bilang mga kayamanan, at pinatotohanan pa ang gawain sa ngayon laban sa kanila. Naniniwala pa nga sila na gumawa lamang nang gayon karami si Jesus ng panahon pagkatapos ng Kanyang kapanganakan. Parang naniniwala sila na ang Diyos lamang ang maaaring lubusang gumawa nito, na wala nang maaaring karagdagang gawain. Hindi ba ito katawa-tawa?” (“Ang Hiwaga ng Pagkakatawang-tao (1)” sa Ang Salita ay Nagpapakita sa Katawang-tao).

Nang panahong iyon, binigkas lamang ni Jesus sa Kanyang disipulo ang isang hanay ng sermon sa Kapanahunan ng Biyaya, tulad ng kung paano isagawa, kung paano magtipun-tipon, kung paano humingi sa panalangin, kung paano makitungo sa iba, at iba pa. Ang gawain na Kanyang isinagawa ay para sa Kapanahunan ng Biyaya, at Kanyang pinalawig lamang kung paano dapat magsagawa ang mga disipulo at iyong mga sumusunod sa Kanya. Ginawa lamang Niya ang gawain ng Kapanahunan ng Biyaya at wala na sa mga huling mga araw. ... Nang itinalaga ni Jehovah ang batas ng Lumang Tipan sa Kapanahunan ng Kautusan, bakit hindi Niya ginawa samakatwid ang gawain ng Kapanahunan ng Kautusan? Bakit hindi Niya muna nilinaw ang gawain ng Kapanahunan ng Kautusan? Hindi ba ito magiging kapaki-pakinabang sa pagtanggap ng tao? Hinulaan lamang Niya ang lalaking sanggol na ipapanganak at magkakaroon ng kapangyarihan, ngunit hindi Niya isinagawa nang pauna ang gawain ng Kapanahunan ng Biyaya. Ang gawain ng Diyos sa bawat kapanahunan ay mayroong malinaw na hangganan; ginagawa Niya lamang ang gawain ng kasalukuyang kapanahunan at hindi Niya kailanman isinasagawa ang kasunod na yugto ng gawain nang pauna. Sa ganitong paraan lamang ang Kanyang kumakatawang gawain ng bawat kapanahunan ay maaaring mailantad. Binigkas lamang ni Jesus ang mga patalandaan ng huling mga araw, kung paano maging mapagpasensya at kung paano maligtas, kung paano magsisi at mangumpisal, pati na rin kung paano kayanin ang krus at tiisin ang pasakit; hindi Siya kailanman nagsalita kung ano ang papasukin ng mga tao sa huling mga araw o kung paano hanapin ang makapagbibigay kasiyahan sa kalooban ng Diyos. Tulad ng nasabi, hindi ba ito kilos ng kamalian na maghanap sa loob ng Biblia sa gawain ng Diyos sa mga huling araw? Ano ang iyong maaaninaw kung basta hawak lamang ang Biblia sa iyong mga kamay? Maging isang tagapagpaliwanag ng Biblia o isang tagapangaral, sino ang maaaring makahula ng mga gawain sa ngayon?” (“Paano Makatatanggap ng mga Pahayag ng Diyos ang Taong Ipinakahulugan ang Diyos sa Kanyang Pagkaintindi?” sa Ang Salita ay Nagpapakita sa Katawang-tao).

Kung nais mong makita ang gawa ng Kapanahunan ng Kautusan, at makita kung paano ang mga Israelita sumunod sa landas ni Jehova, sa gayon dapat mong basahin ang Lumang Tipan; kung nais mong maunawaan ang gawa ng Kapanahunan ng Biyaya, sa gayon dapat mong basahin ang Bagong Tipan. Ngunit paano mo makikita ang mga gawain sa huling mga araw? Kailangan ninyong tanggapin ang pamumuno ng Diyos ng ngayon, at magsimulang gumawa ng trabaho sa araw na ito, dahil ito’y bagong gawa, at wala pang nakapagtatala nito sa Biblia. … Ang gawain ng araw na ito ay isang landas na hindi pa kailanman nalakaran ng tao, at landas na walang sinuman ang nakakita. Ito ay gawa na hindi kailan pa man nagawa—ito ay pinakabagong gawa ng Diyos sa mundo. … Sino ang maaaring magtala ng bawat piraso ng gawa ngayon, nang walang makakaligtaan, na mauuna muna? Sino ang maaaring magtala nitong mas makapangyarihan, mas matalinong gawa na sumasalungat sa kinaugalian na nasa lumang inaamag na libro? Ang gawa ng araw na ito ay hindi kasaysayan, at dahil dito, kung nais ming lumakad sa bagong landas ngayon, sa gayon kailangan mong lisanin ang Biblia, dapat kanghumayo lampas sa mga libro ng propesiya o kasaysayan na nasa Biblia. Matapos lamang ng iyon maaari kang makalakad sa bagong landas nang maayos, at sa gayon lamang kayo makakapasok sa bagong kaharian at sa bagong gawain” (“Tungkol sa Biblia (1)” sa Ang Salita ay Nagpapakita sa Katawang-tao).

Sabi mo sa pagsunod lang sa Biblia tayo maaaring makapasok sa kaharian ng langit. Ngayon, tatanungin kita: May ebidensiya ba sa Biblia tungkol sa pananaw na ito? May sinabi bang ganito ang Panginoong Jesus? Sinabi ba ito ng Banal na Espiritu kahit kailan? Kaya saan nanggaling ang ideyang ito? May malaking problema sa ideyang ito! Ang Biblia ay tinipon ng tao, hindi ng Diyos. Kung tinipon nga ito ng tao, natural lang na may ilang bagay na hindi naisama at may mga pagkakamaling nagawa dahil hindi natanggap ng tao ang pagliligtas at pagiging sakdal ng Diyos, at wala sa kanya ang katotohanan. Hindi kayang tukuyin ng tao kung ano ang nagmula sa Diyos at ano ang nagmula sa tao. Lalong hindi nila kayang tukuyin ang mga paglihis sa mga karanasan at patotoo ng mga tao. Dagdag pa rito, dahil kulang sa katotohanan at paghiwatig, kadalasan ay pinili ng tao ang gusto niya ayon sa kanyang sariling imahinasyon at paniwala, at binura at inalis yaong nagmula sa Diyos ngunit hindi nakaayon sa kanyang iniisip. Kaya mas malamang na makagawa siya mga pagkakamali. Kaya, hindi naiwasan ng tao na makagawa ng mga pagkakamali habang tinitipon ang Biblia. Kung ang ating paniniwala sa Diyos ay batay lamang sa Biblia, paano tayo nakakasiguro na tayo ay maliligtas at papasok sa kaharian ng langit? Hindi sinabi ng Panginoong Jesus kailanman na sa pagsunod lang sa Biblia maaaring makapasok ang tao sa kaharian ng langit. Patungkol sa pagpasok sa kaharian ng langit, malinaw na sinabi ng Panginoong Jesus: “Hindi ang bawa’t nagsasabi sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa kaharian ng langit; kundi ang gumaganap ng kalooban ng aking Ama na nasa langit” (Mateo 7:21). Napakalinaw ng sinabi ng Panginoong Jesus: Yaon lamang mga susunod sa kalooban ng Ama sa langit ang makakapasok sa kaharian ng langit. Para sa mga iginigiit pa rin na ang mga sumusunod lang sa Biblia ang makakapasok sa kaharian ng langit, itatanong ko: Katumbas ba ng pagsunod sa kalooban ng Ama sa langit ang paniniwala sa Biblia? Maaari bang humalili ang Biblia sa gawain ng Banal na Espiritu? Kung wala ang gawain ng Banal na Espiritu, makakamtan ba ng tao ang kaligtasan sa pagsunod lang sa Biblia? Sa pamamagitan lamang ng pagbabasa ng Biblia, maaari bang malinis ang tiwaling disposisyon ng tao? Maaari bang mabago ang disposisyon niya sa buhay? Sa pag-unawa lamang sa Biblia, makikilala ba ng tao ang Diyos? Tulad ng alam ng lahat, nagkaroon ng napakagandang pag-unawa ang mga Fariseo sa Biblia. Ngunit bakit nila ipinako sa krus ang Panginoong Jesus? Noong pumarito ang Panginoong Jesus, bakit Niya isinumpa ang mga Fariseo, na napakagagaling magpaliwanag ng Biblia? Ang ibig bang sabihin ng pagsunod sa Biblia ay makikilala n’yo ang tinig ng Diyos? Ibig bang sabihin kayo ay dinala sa harap ng luklukan ng Diyos? Ibig sabihin ba nito nakadalo kayo sa piging sa kasalan ng Cordero? May sagot ba kayo sa mga katanungang ito? Sinabi ng Panginoong Jesus, “Saliksikin ninyo ang mga kasulatan, sapagka’t iniisip ninyo na sa mga yaon ay mayroon kayong buhay na walang hanggan; at ang mga ito’y siyang nangagpapatotoo tungkol sa akin. At ayaw kayong magsilapit sa akin, upang kayo’y magkaroon ng buhay” (Juan 5:39-40). Ipinagpapalit n’yo ang Biblia sa Panginoon at ang mga salita at gawain ng ikalawang pagparito ng Panginoon. Hindi ba ito pagkakanulo sa Panginoon? Ang Panginoon ba ang pinaglilingkuran n’yo o ang Biblia? Ang Panginoon ba ang pinaglilingkuran n’yo o ang Biblia? Kung hindi n’yo man lang maunawaan ang kaugnayan ng Biblia sa Panginoon, paano n’yo maaasahang makikilala Siya? Napakalinaw ng sinabi ng Panginoong Jesus. Sumasamba at pikit-mata kayong sumasampalataya sa Biblia. Naniniwala kayo na ang buhay na walang hanggan ay matatagpuan sa pamamagitan ng Biblia, subalit bigo silang sundin at sambahin ang Panginoon. Hindi ba ito mismo ang landas na tinahak ng mga Fariseo? Hindi ba sinamba ng mga Fariseo ang Biblia sa halip na ang Panginoon? Hindi ba ipinako nila sa krus ang Panginoong Jesus, kaya sila isinumpa ng Panginoon? Totoo ‘yan, hindi ‘yan maikakaila! Subalit narito at sinasabi n’yo na sa pagsunod sa Biblia ay makakapasok kayo sa kaharian ng langit, hindi ba katawa-tawa ito? Nanalig na kayo sa Panginoon sa loob ng maraming taon, naglingkod na kayo bilang elder at pastor ngunit katawa-tawa pa rin ang mga pananaw n’yo. Paano kayo naiiba sa mapagkunwaring mga Fariseong iyon? Nanalig na kayo sa Panginoon nang maraming taon at hindi pa rin n’yo napagtanto ang tunay na ugat ng isyung ito? Pagkaraan ng maraming taon ng pagsampalataya, dapat nang maunawaan natin ang kalooban ng Panginoon. Naparito nang muli ang Panginoon para dalhin ang lahat ng banal sa kaharian ng langit sa mga huling araw. Tungkol sa kung kailan Niya dadalhin ang mga banal sa kaharian ng langit, wala sinuman sa atin nakakaalam. Ngunit sinabi na ng Panginoong Jesus na ang matatalinong dalaga na nakikinig sa tinig ng nobyo ay sasama sa Panginoon sa piging. Pinatutunayan nito na kapag pumaritong muli ang Panginoon sa mga huling araw, yaong mga nakarinig sa Kanyang tinig at nakisalo sa Kanya sa piging ay dadalhin sa kaharian ng langit. Yaong mga nakikinig sa tinig ng Panginoon ay lubos na pinagpala. Ngayon’y isipin natin sandali, ang ibig bang sabihin ng taos-pusong pagbabasa ng Biblia ay ang kakayahan natin na makilala ang tinig ng Panginoon? Napakalalim ng kaalaman ng mga Fariseo sa Biblia at madalas nilang ipaliwanag ang mga talata sa Biblia para sa iba, subalit ipinako pa rin nila sa krus ang Panginoong Jesus. Ano ang nangyaring mali? Sa gayo’y malinaw na, ang mga nagmamahal lamang sa katotohanan at nakakarinig sa tinig ng Diyos ang sasalubong sa Panginoon, at tatanggap ng buhay mula sa Kanya. Sila lamang ang madadala sa kaharian ng langit.

mula sa iskrip ng pelikulang Sino ang Aking Panginoon

Sinundan:Tanong 6: Ang Biblia ay ang Biblia, ang Diyos ay Diyos. Nauunawaan ko na ang Biblia ay hindi talaga maaaring kumatawan sa Diyos. Ngunit ano nga ba talaga ang relasyon sa pagitan ng Biblia at ng Diyos? Hindi ko pa rin maintindihan. Mangyaring makipag-ugnayan sa amin nang higit pa!

Sumunod:Tanong 8: Sa loob ng 2,000 taon, pinagtibay ng mga relihiyon ang pininiwala na ang Biblia ay ibinigay sa pamamagitan ng inspirasyon ng Diyos, na lahat ng iyon ay salita ng Diyos, kaya kinakatawan ng Biblia ang Panginoon. Yaong mga nagkakaila na ang Biblia ay ibinigay sa pamamagitan ng inspirasyon ng Diyos at ang Kanyang salita ay talagang huhusgahan at tatawaging erehe (heretic) ng mga relihiyon. Ano ang mali sa natatanggap namin?

Baka Gusto Mo Rin

Baka Gusto Mo Rin