Hinihikayat namin ang mga naghahanap ng katotohanan na kontakin kami.

Mga Klasikong Tanong at Sagot sa Ebanghelyo ng Kaharian

Mga Solidong Kulay

Mga Tema

Font

Laki ng Font

Espasyo ng Linya

Lapad ng pahina

0 (Mga) Resulta ng Paghahanap

Walang nakitang mga resulta.

Tanong 6: Ang Biblia ay ang Biblia, ang Diyos ay Diyos. Nauunawaan ko na ang Biblia ay hindi talaga maaaring kumatawan sa Diyos. Ngunit ano nga ba talaga ang relasyon sa pagitan ng Biblia at ng Diyos? Hindi ko pa rin maintindihan. Mangyaring makipag-ugnayan sa amin nang higit pa!

Sagot: Ang Panginoong Jesusay ipinaliwanag ang tanong na ito nang napakalinaw. Mangyaring buksan sa Juan 5:39-40. “Saliksikin ninyo ang mga kasulatan; sapagka’t iniisip ninyo na sa mga yaon ay mayroon kayong buhay na walang hanggan; at ang mga ito’y siyang nangagpapatotoo tungkol sa akin. At ayaw kayong magsilapit sa akin, upang kayo’y magkaroon ng buhay.” Ang Panginoong Jesusay ipinaliwanag nang napakalinaw ang relasyon sa pagitan ng Biblia at Diyos. Ang Biblia ay isang patotoo ng Diyos. Ang Biblia mismo ay walang buhay na walang hanggan at hindi makakapagbigay buhay sa tao. Si Cristo lamang ang katotohanan, daan, at buhay. Samakatuwid, sa pamamagitan lamang ng pagtanggap at pagsunod kay Cristo at pagsunod sa mga salita at gawain ng Diyos ngmga huling araw, natin makakamit ang katotohanan at buhay na walang hanggan. Tingnan nating muli kung paanong maraming tao pa rin sa mga relihiyosong lupon ang nagpapanatili pa rin na “Ang paniniwala sa Panginoon ay paniniwala sa Biblia, ang pag-alis mula sa Biblia ay nangangahulugan ng hindi paniniwala sa Panginoon.” Iniisip pa nila na hangga’t nananalig sila sa Biblia maaari silang dalhin sakaharian ng langit. Hindi ba masyadong kakatuwa ang pananaw na ito? Sa totoo lang, ang Biblia ay isa lamang libro ng kasaysayan, isang tala na nagdodokumento sa gawain ng Diyos. Kung hindi ito nauunawaan ng mga tao at patuloy na nananalig sa Biblia, kung gayon hayaanakong tanunginang ating mga kapatid: Maaari bang palitan ng Biblia ang gawain ng Diyosng mga huling araw? Maaari bang palitan ng Biblia si Cristo sa pagpapahayag ng katotohanan? Maaari ba talagang makakuha ng katotohanan at buhay ang isa sa pamamagitan ng pag-aaral at pagsunod sa Biblia? Kung ang mga tao ay matigas ang ulo sa pananalig sa mga Banal na Kasulatan tulad ng mga Fariseo, pinatutunayan ba nito na tumatango at sumusunod sila sa Diyos? Kung ang mga tao ay nananalig lamang sa Biblia ngunit hindi tinatanggap o sinusunod ang gawain ni Cristosa mga huling araw, kung gayon paano nila makakamtan ang katotohanan at buhay, makakamit ang kaligtasan, maging perpekto, at mapapasok sa kaharian ng Diyos? Basahin natin ang ilan pang mga sipi ng mga salita ngMakapangyarihang Diyos at mauunawaan natin nang mas malinaw ang aspetong ito ng katotohanan!

Sinasabi ng Makapangyarihang Diyos, “Mula ng panahon nang mayroong Biblia, ang paniniwala ng mga tao sa Panginoon ay ang paniniwala sa Biblia. Sa halip na sabihing ang mga tao ay naniniwala sa Panginoon, mas mabuti na sabihing sila ay naniniwala sa Biblia; sa halip na sabihin nila na sinimulan na nila ang pagbabasa ng Biblia, mas mabuti na sabihin na sinimulan na nila ang paniniwala sa Biblia; at sa halip na sabihin nilang nanumbalik sila sa Panginoon, mas mabuting sabihin na sila’y nanumbalik sa Biblia. Sa ganitong paraan, sinasamba ng mga tao ang Biblia na parang ito ay Diyos, na parang ito ay kanilang dugong-buhay at ang kawalan nito’y tulad ng kawalan ng kanilang mga buhay. Tinitingnan ng mga tao ang Biblia bilang kasingtaas gaya ng Diyos, at may mga tao na nakikita ito na mas mataas pa kaysa sa Diyos. Kung ang mga tao ay hindi taglay ang gawa ng Banal na Espiritu, kung hindi nila nadarama ang Diyos, maaari silang magpatuloy mamuhay— ngunit sa oras na mawala sa kanila ang Biblia, o mawala ang mga bantog na kabanata at kasabihan mula sa Biblia, sa gayon parang nawala na ang kanilang buhay” (“Patungkol sa Biblia (1)” sa Ang Salita ay Nagpapakita sa Katawang-tao).

Sila ay naniniwala sa Aking pag-iral ngunit sa loob lamang ng nasasaklaw ng Biblia. Para sa kanila, Ako ay katulad ng Biblia; kung wala ang Biblia wala rin Ako, at kung Ako’y wala, wala ring Biblia. Hindi nila binibigyang pansin ang aking pag-iral o mga pagkilos, sa halip ay naglalaan ng sobra at natatanging pansin sa bawat isang salita ng Kasulatan, at marami pa nga sa kanila ay naniniwala na hindi Ko dapat gawin ang anumang bagay na nais Kong gawin maliban na lamang kung ito ay ipinagpaunang sinabi ng Kasulatan. Naglalakip sila ng labis na pagpapahalaga sa Kasulatan. Maaaring sabihin na nakikita nila ang mga salita at pahayag bilang lubhang mahalaga, hanggang sa ginagamit nila ang mga talata mula sa Biblia upang sukatin ang bawat salitang Aking sinasabi, at upang sumpain Ako. Ang kanilang hinahanap ay hindi ang paraan ng pagiging kaayon sa Akin, o ang paraan ng pagiging kaayon sa katotohanan, ngunit ang paraan ng pagiging kaayon sa mga salita ng Biblia, at naniniwala sila na ang anumang hindi sumusunod sa Biblia ay, nang walang itinatangi, hindi Ko gawa. Hindi ba ang mga gayong mga tao ay ang masunuring inapo ng mga Pariseo? Ginamit ng mga Hudyong Pariseo ang mga batas ni Moises upang batikusin si Jesus. Hindi nila hinanap na maging kaayon kay Jesus noong panahong iyon, subalit masikap nilang sinunod ang mga batas nang buong sikap, hanggang sa ipinako nila sa krus ang inosenteng si Jesus, pinagbintangan Siyang hindi sumusunod sa batas ng Lumang Tipan at hindi ang pagiging Mesias. Ano ang kanilang kakanyahan? Hindi ba’t dahil hindi nila hinanap ang paraan ng pagiging kaayon sa katotohanan? Nahumaling sila sa bawat salita ng Kasulatan, habang hindi inuunawa ang Aking kalooban at ang mga hakbang at paraan ng Aking gawain. Hindi sila ang mga taong naghangad ng katotohanan, ngunit mga taong maigting na sumusunod sa mga salita ng Kasulatan; hindi sila ang mga taong naniniwala sa Diyos, ngunit mga taong naniniwala sa Biblia. Sa kalikasan, sila ang tagapagbantay ng Biblia. Upang mapangalagaan ang kapakanan ng Biblia, at pagtibayin ang dignidad ng Biblia, at panatilihin ang reputasyon ng Biblia, ipinako nila ang mahabaging si Jesus sa krus. Ito ay ginawa lamang nila para sa kapakanan ng pagtatanggol sa Biblia, at para sa kapakanan ng pagpapanatili sa katayuan ng bawat salita ng Biblia sa puso ng mga tao. Kaya mas pinili nilang talikuran ang kanilang kinabukasan at ang alay para sa kasalanan upang isumpa si Jesus, na hindi tumalima sa doktrina ng Kasulatan, hanggang sa kamatayan. Hindi ba sila tila mga tagasunod sa bawat isang salita ng Kasulatan?

At ano naman ang mga tao ngayon? Dumating si Kristo upang pakawalan ang katotohanan, ngunit mas pipiliin nilang paalisin Siya sa gitna ng mga tao upang makapasok sa langit at makatanggap ng biyaya. Mas pipiliin nilang lubusang itanggi ang pagdating ng katotohanan upang kanilang maprotektahan ang interes ng Biblia, at mas pipiliin nilang ipako sa krus ang Kristong nagbabalik sa katawang-tao upang matiyak ang walang hanggang na pag-iral ng Biblia. Paano matatanggap ng tao ang Aking kaligtasan, kung ang kanyang puso ay lubhang mapaghangad ng masama, at ang kanyang kalikasan ay laban sa Akin?” (“Dapat Mong Hanapin ang Paraan ng Pagiging Kaayon kay Kristo” sa Ang Salita ay Nagpapakita sa Katawang-tao).

Ang mga salita ngMakapangyarihang Diyosay malinaw na inilantad ang mga relihiyosong pinuno na nagbubunyi lamang at sumasaksi sa Biblia ngunit hindi kailanman nagbubunyi o sumasaksi sa Diyos, at inilantad din ang katotohanan at kakanyahan ng kanilang paggamit ng Biblia upang palitan ang Diyos at magpanggap na Diyos at ang kanilang paggamit ng mga salita ng Biblia upang labanan at batikusin ang gawain ng Diyos, ganap na inilalantad ang kanilang pagkasuklam sa katotohanan at ang likas na satanikong pagsalungat sa Diyos. Isiping muli ang panahon kung kailan matigas ang ulo ng mga Fariseo sa pananalig sa mga Banal na Kasulatan at nilimitahan ang Diyos sa Banal na Kasulatan. Hindi nila kailanman hinanap ang katotohanan o ang mga yapak ng Diyos. Kahit naang Panginoong Jesus, kapag nangangaral at ginagampanan ang Kanyang gawain, ay naghayag ng maraming katotohanan at nagsagawa ng maraming palatandaan at kababalaghan, ipinapakita na angawtoridadat kapangyarihan ng Diyos, ano ang ginawa ng mga Fariseo? Wala silang pakialam kung gaano kalalim ang pangaralng Panginoong Jesuso kung gaano kalawak ang Kanyangawtoridad. Hangga’t hindi ito tumatalima sa mga salita ng Banal na Kasulatan, galit nilang babatikusin at lalabanan angPanginoong Jesus. At dahilang Panginoong Jesusay naghayag ng salita ng Diyos, binatikos nila at nilapastangan ang mga salita ngPanginoong Jesusbilang kalapastangan, at sa huli ay ipinako nang buhay ang maawaingPanginoong Jesus sa krus, ganap na inilalantad ang kanilang pagkasuklam sa katotohanan at ang likas na satanikong pagsalungat sa Diyos. Ngayon, ang mga relihiyosong pastor at elder ay tulad lamang ng mga Fariseo noong una. Ginagawa nila ang lahat ng magagawa nila upang magbunyi at sumaksi sa Biblia, ngunit hindi kailanman nagbubunyi o sumasaksi sa Diyos, at bukod dito ay hindi nagpapahayag at sumasaksi sa mga salita ng Panginoon at sa lahat ng katotohanang inihayag ng Panginoon. Nagpapakadalubhasa sila sa pakikipag-usap tungkol sa kaalaman at teolohiya ng Biblia, ikinakalat ang iba’t ibang mga kabalintunaan, walang laman na mga teoryang espirituwal upang linlangin, kontrolin, at taliin ang mga tao, na sinasabing, “Ang lahat ng mga pagbigkas at gawain ng Diyos ay naitala sa Biblia, walang mga pagbigkas at gawain ng Diyos sa labas ng Biblia, Ang paniniwala sa Diyos ay paniniwala sa Biblia, ang paglisan mula sa Biblia ay nangangahulugan ng hindi paniniwala sa Diyos. Kailangan lamang na manalig nang matatag ang isa sa Biblia upang madala sa kaharian ng langit,” pinapaniwala ang lahat nang mali na ang buhay na walang hanggan ay nasa Biblia, at kailangan lamang manampalataya ng mga tao sa Biblia upang makapasok sa kaharian ng langitat makatanggap ng buhay na walang hanggan. Bago nila nalaman ito, pinalitan ng Biblia ang posisyon ng Diyos sa puso ng mga tao. Bulag na naniniwala at sumasamba ang lahat sa Biblia, at tinatrato ang Biblia bilang Diyos. Di-namamalayan, ang Biblia ay naging isang panaling gayuma sa mga mananampalataya, at ang posisyon ng Panginoon sa puso ng mga tao ay ganap na nawala. Ano ang kahihinatnan nito? Ang pananampalataya at kaalaman ng mga tao sa Panginoon ay nawala na! Ito ang kinahinatnan ng pagpapahintulot sa mga relihiyosong pastor at elder na magpaliwanag ng Biblia.

mula sa iskrip ng pelikulang Basagin ang Sumpa

Sinundan:Tanong 5: Ginawang napakalinaw ni Pablo sa 2 Timoteo na “ang buong Biblia ay hango sa Diyos” (2Timoteo 3:16). Ibig sabihin nito na ang bawat salita sa Biblia ay ang salita ng Diyos, at kinakatawan ng Biblia ang Panginoon. Ang paniniwala sa Panginoon ay paniniwala sa Biblia. Ang paniniwala sa Biblia ay paniniwala sa Panginoon. Ang paglayo mula sa Biblia ay nangangahulugan ng hindi paniniwala sa Panginoon! Hinihingi lamang ng ating paniniwala sa Panginoon upang manalig tayo nang matatag sa Biblia. Kahit na hindi natin tanggapin ang gawain ng Diyos sa mga huling araw, tatanggap pa rin tayo ng kaligtasan at makakapasok sa kaharian ng langit! May mali ba sa pagkaunawang ito?

Sumunod:Tanong 7: Pinatototohanan n’yo na dumating na ang Panginoong Jesus at Siya ang Makapangyarihang Diyos. At na nagpahayag Siya ng maraming katotohanan at nagsasagawa ng gawain ng paghatol sa mga huling araw. Palagay ko imposible ’yan. Lagi nating pinaninindigan na ang mga salita at gawain ng Diyos ay nakatala sa Biblia, at ang mga salita at gawain ng Diyos ay hindi maaaring umiral sa labas ng Biblia! Nananalig kami na nasa Biblia na ang kaganapan ng pagliligtas ng Diyos, ang Biblia ay kumakatawan sa Diyos. Basta’t sumunod ang isang tao sa Biblia, papasok siya sa kaharian ng langit. Ang ating paniniwala sa Panginoon ay nakabatay sa Biblia, ang paglihis mula sa Biblia ay bumubuo ng pagtanggi at pagtataksil sa Panginoon! May mali ba sa pagkaunawang ito?

Baka Gusto Mo Rin

Baka Gusto Mo Rin